UOHS S100/1999
Rozhodnutí: VO II/S100/99 Instance I.
Věc Žádost o spojení podniků dle §8a odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci Alcan Aluminium Limited, Kanada Pechiney, Francie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 13. 1. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 119 KB


Č.j. S 100/99-220/3651 V Brně dne 21.12.1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 100/99-220, zahájeném dne 24.9.1999 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495 /1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Alcan Aluminium Limited, 1188 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec, H3A 3G2 Kanada, právně zastoupená na základě plné moci ze dne 21.9.1999 Mgr. Janou Böhmovou, advokátkou AK Wolf Theiss & Partner, se sídlem Klimentská 10, 110 00 Praha 1, ve věci udělení povolení ke spojení podniků Alcan Aluminium Limited, 1188 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec, H3A 3G2 Kanada a Pechiney, 7 Place du Chancelier Adenauer, 75218 Paříž, Francie, vydává po zjištění potřebných podkladů dle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a poté co byla účastníku řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a výsledkům šetření toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků, k němuž dojde tím, že Alcan Aluminium Limited, 1188 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec, H3A 3G2 Kanada na základě Smlouvy o spojení získá kontrolu nad společností Pechiney, 7 Place du Chancelier Adenauer, 75218 Paříž, Francie je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. , jednáním, k němuž došlo v cizině a jehož účinky se projeví na tuzemském trhu. Toto spojení se podle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 24.9.1999 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Alcan Aluminium Limited, 1188 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec, H3A 3G2 Kanada (dále jen "Alcan"), právně zastoupená na základě plné moci ze dne 21.9.1999 Mgr. Janou Böhmovou, advokátkou AK Wolf Theiss & Partner, se sídlem Klimentská 10, 110 00 Praha 1, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků Alcan a Pechiney, 7 Place du Chancelier Adenauer, 75218 Paříž, Francie (dále jen "Pechiney").
Ke spojení podniků dojde v zahraničí na základě Smlouvy o spojení uzavřené dne 15. září 1999. Obě společnosti se dohodly, že Alcan získá akcie Pechiney tak, že učiní veřejnou nabídku k odkupu akcií Pechiney a Pechiney doporučí přijetí této nabídky svým akcionářům.
V průběhu správního řízení byl zástupce účastníka řízení vyzván, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky podání a současně předložil podklady a informace, týkající se posuzovaného spojení. K odstranění nedostatků podání a předložení nezbytných informací týkajících se spojovaných podniků úřad rozhodnutím ze dne 8.10.1999 č.j. S 100A/99-220/2437 správní řízení do 5.11.1999 přerušil. Nedostatky podání byly ve stanovené lhůtě odstraněny. Z důvodu časové náročnosti zajištění překladu požadovaných dokumentů a obstarání podkladů a informací týkajících se uvedeného spojení požádal zástupce účastníka řízení o přerušení správního řízení do 15.11.1999. Úřad žádosti účastníka řízení vyhověl a správní řízení v souladu s § 29 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, rozhodnutím ze dne 5.11.1999 č.j. S 100A/99-220/2724 do 15.11.1999 přerušil.
Při posuzování spojení podniků a jeho účinků na tuzemský trh vycházel úřad z těchto podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
úředně ověřeného překladu Smlouvy o spojení ze dne 15. září 1999
úředně ověřených dokladů o zápisech a sídlech společností Alcan a Pechiney
úředně ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
informací o spojovaných společnostech a jejich dodávkách na tuzemský trh
vyjádření odběratelů k zastupitelnosti výrobků
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantních trzích
prokázání hospodářských výhod spojení.
Charakteristika spojovaných subjektů:
Alcan je společnost založená podle kanadského práva. Je mateřskou společností mezinárodní skupiny podnikající ve všech průmyslových oborech zabývajících se zpracováním hliníku. Činnosti skupiny Alcan zahrnují těžbu bauxitu, čištění rudy, výrobu elektrické energie, metalurgii a recyklaci hliníku a s tím spojený výzkum a vývoj. Dle předložené výroční zprávy za rok 1998 dosáhla společnost konsolidovaných tržeb ve výši 7,8 mld. USD. V České republice Alcan nemá dceřinnou společnost ani obchodní zastoupení. Účastní se však hospodářské soutěže na tuzemském trhu v dodávkách hliníkových plechů, hliníkových fólií a polotuhých hliníkových nádob.
Pechiney je společnost založená podle francouzského práva. Ovládá mezinárodní skupinu podnikající ve dvou základních odvětvích: průmyslu hliníku a průmyslu obalových materiálů. Činnosti skupiny v oblasti průmyslu hliníku zahrnují těžbu bauxitu, čištění rudy, výrobu elektrické energie, metalurgii a recyklaci hliníku a s tím spojený výzkum a vývoj. Činnosti skupiny v oblasti průmyslu obalových materiálů zahrnují výrobu aerosolů, plastových lahví, plastových kosmetických obalů a pružných obalových materiálů. V červenci 1999 prodala skupina Pechiney 54,5 % akcií svého podniku vyrábějícího nápojové plechové obaly. Skupina Pechiney veřejně oznámila svůj záměr zcela zanechat podnikání v oblasti nápojových plechových obalů prodejem všech svých majetkových podílů v příslušných podnicích. Dle předložené výroční zprávy za rok 1998 dosáhla společnost konsolidovaných tržeb ve výši 9,8 mld. EUR.
V České republice ovládá Pechiney dvě společnosti:
CEBAL ČR, a.s., se sídlem Kolín IV, Zengerova 82 (dále jen "CEBAL ČR"), ve které Pechiney drží prostřednictvím své dceřinné společnosti 99,45 % akcií. Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba hliníkových a laminátových tub.
PECHINEY ČECHOBAL, s.r.o., se sídlem Skřivany, Tovární 67, okres Hradec Králové, PSČ 503 52 (dále jen "PECHINEY ČECHOBAL"), ve které Pechiney prostřednictvím své dceřinné společnosti má 100 % podíl. Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba měkkých obalů na bázi polypropylenu. Popis spojení podniků
Dne 11. srpna 1999 podepsaly Alcan, Alusuisse Lonza Group AG, Curych, Švýcarsko (dále jen "Alusuisse") a Pechiney Memorandum o záměru spojit své podniky (dále jen "Memorandum"), podle kterého budou usilovat o spojení svého podnikání v oblasti průmyslu hliníku a průmyslu obalových materiálů. Dne 15. září 1999 uzavřely Alcan, Alusuisse a Pechiney trojstrannou dohodu a to Smlouvu o spojení, která nahrazuje Memorandum a zavazuje mimo jiné Alcan, aby učinil veřejnou nabídku k odkupu akcií Pechiney a Pechiney, aby doporučil přijetí této nabídky svým akcionářům.
Spojení podniků Alcan a Pechiney se uskuteční na základě uzavřené smlouvy tak, že Alcan učiní veřejný návrh na koupi (výměnu) akcií Pechiney, přičemž akcionáři Pechiney obdrží za své akcie výměnou (v určitém poměru) akcie Alcanu. Návrh společnosti Alcan na koupi (výměnu) akcií Pechiney bude zveřejněn v průběhu 1. čtvrtletí roku 2000. V závislosti na tom, zda nabídku přijme dostatečný počet akcionářů Pechiney, získá Alcan kontrolu nad Pechiney. Přestože konečným záměrem stran je spojit podniky Alcan, Alusuisse a Pechiney, bude spojení všech tří podniků docíleno prostřednictvím dvou oddělených a nezávislých veřejných návrhů ze strany Alcan na koupi (výměnu) akcií: první návrh se bude týkat akcií Alusuisse a druhý návrh akcií Pechiney. Tyto dva návrhy nejsou vzájemně nijak podmíněny. Každý z nich představuje samostatnou transakci, přičemž je možné, aby se jedna uskutečnila, kdežto druhá nikoli.
Evropské komisi ( dále jen "EK") bylo spojení oznámeno 20. září 1999. EK si 24. září 1999 vyžádala doplnění informací a vydání rozhodnutí se předpokládá dle sdělení zástupce účastníka řízení do konce 1. čtvrtletí r. 2000. Dále bylo právním zástupcem účastníka řízení sděleno, že spojení podniků Alcan a Pechiney již schválila švýcarská Komise pro soutěž bez jakýchkoli omezujících podmínek jako spojení nenarušující hospodářskou soutěž, obdobně jako spojení Alcan a Alusuisse.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele (zákazníka).
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Z podkladů předložených spojovanými společnostmi vyplynulo, že Alcan dodává na tuzemský trh ploché válcované výrobky z hliníku ( plechy, fólie) a dále polotuhé hliníkové nádoby. Pechiney dodává na tuzemský trh hliníkové plechy, měkké obaly a hliníkové a laminátové tuby.
Výrobky, které na tuzemský trh dodává Alcan:
Hliníkové plechy-dodávky jsou realizovány přímo ze zahraničí na základě objednávky konkrétního odběratele. Účel užití hliníkových plechů je např. na výrobu skeletů pro nástavby na nákladní auta a návěsy, na výrobu víček na spreje a na výrobu plechovek.
Hliníkové fólie-dodávky jsou realizovány na základě objednávky konkrétního odběratele. Hliníkové fólie jsou užívány např. na výrobu kabelů pro sdělovací techniku.
Polotuhé hliníkové nádoby-na tuzemský trh se dodávají prostřednictvím společnosti Alpak s.r.o., Veselí nad Moravou (která není kapitálově propojena na Alcan). Jsou určeny zejména k balení potravin, např. se používají jako obaly pro paštiky, dále jako servírovací tácy pro rychlé občerstvení a také k balení krmiv pro zvířata apod.
Výrobky, které na tuzemský trh dodává Pechiney:
Hliníkové plechy-jedná se o ploché válcované výrobky, které se na tuzemský trh dodávají na základě objednávky konkrétního odběratele. Hliníkové plechy se používají např. na výrobu automobilových zvedáků. V tuzemsku dceřinné společnosti Pechiney tyto plechy nevyrábí.
Měkké obaly-jedná se o polypropylenovou fólii, která se na tuzemský trh dodává na základě objednávky konkrétního odběratele. Měkké obaly, které na tuzemský trh dodává jednak tuzemská dceřinná společnost tj. PECHINEY ČECHOBAL i dceřinné společnosti Pechiney v zahraničí, a to Celograf (Španělsko) a Scheuch (Německo), se užívají např. na balení potravin, léčiv a kosmetiky. -Hliníkové a laminátové tuby se používají pro balení pastovitých a viskózních materiálů zejména ve farmaceutickém průmyslu, potravinářském průmyslu, spotřební chemii, kosmetice apod. Za účelem posouzení zaměnitelnosti obou druhů tub byli osloveni odběratelé a z odpovědí vyplynulo, že vzájemná zastupitelnost tub většinou není běžně možná vzhledem k charakteru plnicího zařízení, požadované chemické odolnosti tub apod. Např. ve farmacii pro plnění léčivých látek je primární obal součástí registračního řízení u Státního ústavu kontroly léčiv; schválení změny obalu by bylo velmi zdlouhavé a nákladné, vyžadovalo by předchozí provedení stabilitních zátěžových zkoušek pro každý přípravek plněný do tub. Dodávky tub jsou realizovány na základě objednávek konkrétních odběratelů. Hliníkové tuby se tvarují na lisu (zatížení 50 tun) z hliníkové fólie. Vylisované tuby se opatří nátěrem na vnitřní i vnější straně a dále potiskem. Před zabalením se nasadí uzávěry a tuby se distribuují odběratelům, kteří zajišťují jejich plnění. Laminátové tuby se tvarují z laminátové fólie svařením po straně. Hlava tuby se buď vstřikuje na tubu nebo přivaří vysokou frekvencí, v závislosti na zvoleném procesu. Sestavené tuby s uzávěry se dodávají odběratelům, kteří je naplní obsahem a uzavřou.
Spojované společnosti se střetávají na tuzemském trhu hliníkových plechů. Dodávky Alcanu, ani dodávky Pechiney na tento trh však před spojením nepřesahovaly a po spojení rovněž nepřesáhnou 30 % celkového obratu daného trhu.
U dalších výrobků, tj. hliníkových fólií (které dodává Alcan), polotuhých nádob (které dodává Alcan) a měkkých obalů (které dodává Pechiney), nepřesahují dodávky na tuzemský trh 30 % celkového obratu dosahovaného na uvedených výrobkových trzích.
U dodávek hliníkových a laminátových tub na tuzemský trh však podíl Pechiney přesahuje 30 % celkového obratu, dosahovaného na každém z těchto výrobkových trhů.
Na základě výše uvedeného byl relevantní trh pro účely posouzení spojení podniků vymezen hlediska:
-výrobkového
Jedná se o dva samostatné a nezastupitelné výrobkové trhy a to: -hliníkové tuby -laminátové tuby. - geografického
Jde o území České republiky, neboť podmínky pro odběratele jsou na celém území dostatečně homogenní.
-časového
Jde o trhy trvalé, charakterizované pravidelně se opakujícími se dodávkami.
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
Pro posouzení postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu vycházel úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 1998.
Na trhu hliníkových tub ze spojovaných společností působil svými dodávkami pouze Pechiney. Alcan, který vyrábí zastupitelné výrobky, tyto na tuzemský trh nedodával. Podíl Pechiney na tuzemském trhu výrazně přesahuje 30% celkového obratu daného trhu. Uvedený podíl na celkovém obratu trhu s hliníkovými tubami byl dosažen převážně prostřednictvím tuzemské dceřinné společnosti Pechiney, tj. Cebal ČR, v menší míře i dodávkami dceřinné společnosti Pechiney ze zahraničí. Dalšími soutěžiteli na takto vymezeném trhu jsou zahraniční dodavatelé, žádný tuzemský soutěžitel tyto výrobky nevyrábí.
Na trhu laminátových tub ze spojovaných společností působil svými dodávkami pouze Pechiney. Alcan, který vyrábí zastupitelné výrobky, tyto na tuzemský trh nedodával. Podíl Pechiney na tuzemském trhu přesahuje 30% celkového obratu daného trhu. Uvedený podíl na celkovém obratu trhu s laminátovými tubami byl realizován tuzemskou dceřinnou společností Pechiney, tj. Cebal ČR. Zahraniční dceřinné společnosti Pechiney tyto tuby do ČR nedovážely. Dalšími soutěžiteli na takto vymezeném trhu je jedna tuzemská společnost a další dodávky zajišťují zahraniční dodavatelé.
Právní rozbor a účinky spojení na tuzemském trhu
Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Společnost Alcan dle Smlouvy o spojení získá kontrolu nad společností Pechiney, pokud návrh na koupi (výměnu) akcií Pechiney přijme dostatečný počet akcionářů Pechiney. Jestliže návrh na koupi (výměnu) akcií Pechiney přijme více než 67 % akcionářů Pechiney, Alcan je zavázán koupi (výměnu) akcií uskutečnit.
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží. Pokud jde o spojení podniků, k němuž došlo v zahraničí, vztahuje se zákon (dle § 2 odst. 3 zákona) i na činnost a jednání, k nimž došlo v cizině, pokud se jejich účinky projevují na tuzemském trhu.
Ve správním řízení bylo prokázáno, že podíl společnosti Pechiney přesahuje na trhu hliníkových tub a laminátových tub 30 % celkového obratu dosahovaného na daných trzích. Jde tedy o spojení, které podléhá povolení úřadu. Současně úřad dospěl k závěru, že spojení, k němuž dojde v zahraničí, se svými účinky projeví na tuzemském trhu, a to následujícím způsobem:
Jde o spojení dvou celosvětově působících výrobců zpracovávajících hliník, kteří disponují technologií pro všechny fáze související se zpracováním hliníku (od těžby bauxitu až po konečný výrobek). Navzájem si konkurují téměř v plném spektru svých výrobních programů, přičemž Alcan, který je nabyvatelem kontroly nad Pechiney, je považován za druhého největšího soutěžitele ve světovém měřítku. Na tuzemském trhu si v důsledku spojení Alcan a Pechiney přestávají konkurovat; v důsledku spojení se tak sníží počet dodavatelů, od nichž mohou tuzemští odběratelé poptávat dodávky výrobků zejména hliníkových tub a laminátových tub (ale také dalšího zboží dodávaného na tuzemský trh), za rozdílných podmínek. Již před spojením měl jeden ze spojovaných podniků dominantní postavení na relevantním trhu; v důsledku spojení pak dojde k navýšení hospodářské a finanční síly spojeného podniku. Synergické efekty ze spojení těchto významných konkurentů vytváří předpoklad pro možné posílení jejich postavení v ČR i na dalších výrobkových trzích.
V případě, že dojde k realizaci obou zamýšlených spojení, tj. kdy Alcan získá kontrolu jak nad Alusuisse tak i nad Pechiney, dojde k dalšímu snížení počtu dodavatelů na tuzemský trh (byť i potenciálních). Na tuzemském trhu však zůstávají stávající dodavatelé hliníkových výrobků zejména z Maďarska, Belgie, Itálie, Německa ale i Slovenska, přičemž ve vztahu k nabídce je spotřeba tuzemského trhu omezená. Část produkce tuzemských dceřinných společností budoucího spojeného podniku (tj. společností skupiny Alusuisse a Pechiney), jde tedy rovněž na export.
Výhody spojení
Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod spojení úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele tyto výhody:
Synergické efekty ze spojení přinesou úspory nákladů. Na těchto úsporách budou participovat i odběratelé/spotřebitelé jednak v důsledku možnosti snížení ceny výrobků či zvýšení jejich kvality (vlivem uvolnění finančních prostředků pro rychlejší inovaci).
Spojení podniků umožní zlepšení technického a hospodářského rozvoje výroby a tím přinese kvalitnější výrobky pro odběratele.
Spojení vývojové a výzkumné kapacity Alcan a Pechiney povede k urychlení a intenzifikaci výzkumu a vývoje nových materiálů a výrobních postupů, na čemž v konečném důsledku budou opět participovat odběratelé.
Úřad dospěl k závěru, že uvedené výhody převáží výše popsané účinky, jimiž se spojení podniků v zahraničí projeví na tuzemském trhu.
Skutečnost, že se úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/99 ze dne 20.10.1999. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Při seznámení, které se uskutečnilo dne 14.12.1999 nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Na základě všech shora uvedených skutečností a po posouzení dopadů spojení na tuzemský trh úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II.výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
pověřená řízením II. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jana Böhmová, advokátka
AK Wolf Theis & Partner
Klimentská 10
110 00 Praha 1