UOHS S100/0431
Rozhodnutí: OF/S100/043181/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Speditions Holding AG a INTRANS a.s.
Účastníci Česká a slovenská kombinovaná doprava-INTRANS a.s., se sídlem Žerotínova 34, Praha 3, IČ: 45273081 Speditions Holding AG, se sídlem Wohllebengasse 18, Vídeň, Rakouská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 15. 10. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 93 KB


S 100/04-3181/04
V Brně dne 27. září 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 100/04, zahájeném dne 6. května 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Speditions Holding AG, se sídlem Wohllebengasse 18, Vídeň, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupená JUDr. Václavem Kvíčalou, bytem Žampachova 10, Brno, na základě plné moci ze dne 4. března 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na základě Smlouvy o prodeji zaknihovaných akcií, kterou uzavřely dne 29. 4. 2004 Fond národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, jako prodávající, a společnost Speditions Holding AG, se sídlem Wohllebengasse 18, Vídeň, Rakouská republika, jako kupující, v jejímž důsledku společnost Speditions Holding AG navýší svůj dosavadní akciový podíl ve společnosti Česká a slovenská kombinovaná doprava-INTRANS a.s., se sídlem Žerotínova 34, Praha 3, IČ: 45273081, z 39,84 % na 52,24 %, a tím získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb.,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, zápisu z ústního jednání se zástupcem účastníka řízení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/2004 ze dne 19. května 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o prodeji zaknihovaných akcií (dále jen "Smlouva"), kterou uzavřely dne 29. dubna 2004 Fond národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, jako prodávající, a společnost Speditions Holding AG, se sídlem Wohllebengasse 18, Vídeň, Rakouská republika (dále jen "Speditions Holding"), jako kupující.
Společnost Speditions Holding v současnosti nepřímo, prostřednictvím společnosti Intercontainer Austria GesmbH, se sídlem Wiedner Hauptstrasse 54-56, Vídeň, Rakouská republika (dále jen "ICA"), drží akcie představující 39,84% podíl na základním kapitálu společnosti Česká a slovenská kombinovaná doprava-INTRANS a.s., se sídlem Žerotínova 34, Praha 3, IČ: 45273081 (dále jen "Intrans"). Na základě spojení soutěžitelů ICA, Intercontainer-Interfrigo SA, se sídlem Rue de France 85, Brusel, Belgické království (dále jen "ICF"), na straně jedné, a Intrans, na straně druhé, které bylo Úřadem povoleno rozhodnutím č.j. S 67/03-1801/03, získaly společnosti ICA a ICF společnou kontrolu nad společností Intrans s tím, že jejich podíly na této společnosti jsou shodné. V důsledku zmíněné Smlouvy a následného převodu 12,4 % akcií společnosti Intrans navýší společnost Speditions Holding svůj dosavadní podíl na základním kapitálu společnosti Intrans na celkových 52,24 %, což jí na rozdíl od současného stavu umožní tuto společnost kontrolovat výlučně.
V první fázi správního řízení o povolení spojení soutěžitelů bylo nezbytné posoudit, zda je předmětná transakce spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje rovněž transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Úřad dále konstatuje, že při posuzování spojení soutěžitelů je třeba rozlišovat kontrolu výlučnou od kontroly společné. Uvedený princip rozlišování výlučné a společné kontroly nad jiným soutěžitelem je v souladu s platnou legislativou Evropské unie, a aplikuje jej rovněž Evropská komise, k jejímuž postupu Úřad při svém rozhodování přihlíží. Jak vyplývá z aplikační praxe Komise, spojení soutěžitelů nastává tehdy, když jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhý podnik, přizve třetí subjekt tak, že vznikne společná kontrola nad vzniklým joint venture . To stejné platí i v opačném případě, jestliže jeden z partnerů v joint venture koupí od druhého partnera jeho podíl na společném podniku. Znamená to přechod od společné kontroly ke kontrole výlučné, a tento přechod podléhá povolení ze strany Evropské komise. Tento přístup potvrzuje například rozhodnutí Evropské komise v případu M.023 1 , v němž byl zdůrazněn rozdíl mezi rozhodujícím vlivem uplatňovaným samostatně (sole) a společně (joint). Dle Evropské komise se rozhodující vliv vykonávaný samostatně podstatně liší od rozhodujícího vlivu vykonávaného společně, neboť v druhém případě je nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. 2
Konkrétně bylo v daném správním řízení nezbytné posoudit předmětnou transakci s ohledem na skutečnost, zda společná kontrola společností ICA, resp. Speditions Holding, a ICF bude v důsledku předmětného spojení soutěžitelů zachována, nebo zda společnost Speditions Holding získá zvýšením svého dosavadního akciového podílu ve společnosti Intrans kontrolu výlučnou. Úřad se proto zabýval otázkou, zda existují právní či faktické skutečnosti, v jejichž důsledku by po získání majoritního akciového podílu ve společnosti Intrans ze strany společnosti Speditions Holding nedošlo ke změně kvality kontroly nad společností Intrans ze společné na výlučnou (např. stanovy společnosti Intrans, akcionářská smlouva mezi společnostmi ICA a ICF). Na základě písemných doplnění účastníka řízení, ke kterým jej Úřad vyzval, a dále na základě ústního jednání, které proběhlo v sídle Úřadu dne 16. září 2004, v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona, na žádost účastníka řízení, dospěl Úřad k závěru, že se jedná o změnu kvality kontroly a v rámci navrhované transakce tak dochází k získání výlučné kontroly.
V souladu s výše uvedeným Úřad konstatuje, že navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona, neboť společnost Speditions Holding získá nově možnost výlučně kontrolovat soutěžní chování společnosti Intrans.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Speditions Holding je akciovou společností založenou dle rakouských právních předpisů a je součástí tzv. skupiny Österreichische Bundesbahnen (dále jen "ÖBB"), která působí a poskytuje služby v oblasti železniční dopravy, tj. osobní a nákladní dopravy, stavebnictví, poradenské a reklamní činnosti, logistiky, pronájmu dopravních prostředků aj.
V rámci České republiky působí skupina ÖBB prostřednictvím následujících společností:
EXPRESS MORAVIA Internacionální spedice, s.r.o.-zasilatelství a zprostředkovatelská činnost,
Express-Interfracht Internationale Spedition CZ s.r.o.-zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy,
BRNO Trans INVEST s.r.o.-správa a pronájem nemovitostí,
BRNO Trans EURAIL, s.r.o.-vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství, zprostředkovatelská činnost,
TRANSPED-SOC spol. s r.o.-zejména doprava zásilek všemi druhy dopravních prostředků a vykonávání souvisejících činností, vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství,
Intrans 3 -mezinárodní kombinovaná přeprava.
Společnost Intrans je českou akciovou společností, jejímiž hlavními akcionáři jsou společnosti ICA (39,84% akciový podíl) a ICF (39,84% akciový podíl). Tito výše uvedení akcionáři vykonávají před uskutečněním předmětného spojení nad společností Intrans kontrolu společnou, přičemž společnost ICA je kontrolována společností Speditions Holding (54% akciový podíl), a patří tedy do skupiny ÖBB. Společnost Intrans působí zejména v oblasti mezinárodní kontejnerové kombinované dopravy.
Společnost Intrans vlastní 100% dceřinou společnost Slovenská kombinovaná doprava INTRANS, akciová spoločnost, se sídlem Závodská cesta 10, Žilina, Slovenská republika, která působí ve stejné oblasti jako mateřská společnost Intrans a dosahuje obratu i v rámci České republiky, nicméně v rámci České republiky nekontroluje společnost Intrans žádnou jinou společnost.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak již bylo výše uvedeno, společnost Intrans se specializuje na oblast mezinárodní kontejnerové kombinované přepravy (např. kombinovaná přeprava a spedice s využitím vlastních nebo smluvně sjednaných technických prostředků, veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava), kterou se Úřad již podrobně zabýval ve svém předchozím rozhodnutí č.j. S 67/03-1801/03 ve věci spojení soutěžitelů ICA, ICF a Intrans.
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů a rovněž s ohledem na výše uvedené vymezil Úřad v souladu s předchozí rozhodovací praxí věcně relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí jako trh mezinárodního zasilatelství se specializací na kombinovanou přepravu.
Z hlediska geografického se jedná o relevantní trh vymezený celým územím České republiky .
Na takto úzce vymezeném výrobkovém relevantním trhu v rámci České republiky působí z nabývající skupiny ÖBB pouze společnost Intrans, která je současně předmětem navrhované transakce a její tržní podíl činí cca (obchodní tajemství) %. Významnými konkurenty společnosti Intrans v rámci vymezeného relevantního trhu jsou společnosti METRANS, a.s., součást německého holdingu (cca (obchodní tajemství) % tržní podíl) a BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o. (cca (obchodní tajemství) % tržní podíl).
Přestože na úzce vymezeném relevantním trhu mezinárodního zasilatelství se specializací na kombinovanou přepravu v České republice působí pouze tři zásadní soutěžitelé, existuje zde účinná soutěž. Všichni soutěžitelé poskytují srovnatelnou nabídku služeb za srovnatelné ceny. Obě společnosti, které spojujícím se soutěžitelům na tomto trhu konkurují, mají silné postavení, a to zejména společnost METRANS, jejíž pozice se dále rozšiřuje i na úkor nabývané společnosti Intrans.
V případě širšího možného vymezení relevantního trhu, a to vymezení na trh mezinárodního zasilatelství v České republice, tržní podíl všech spojujících se soutěžitelů dohromady nepřesahuje (obchodní tajemství) %. Skupina nabyvatele provozuje svou podnikatelskou činnost v mezinárodním měřítku a její podíl v oblasti mezinárodního zasilatelství v České republice je tedy zanedbatelný.
Po zhodnocení všech aspektů předmětného spojení soutěžitelů na relevantním trhu mezinárodního zasilatelství se specializací na kombinovanou přepravu v České republice dospěl Úřad k následujícím závěrům. V důsledku navrhované transakce nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na výše vymezeném relevantním trhu, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů a navrhovaná transakce spočívá ve změně kvality kontroly a tržní podíly tak zůstanou nezměněny. Subjekt vzniklý spojením bude v České republice nadále čelit konkurenci, neboť služby zaměnitelné se službami spojovaných soutěžitelů jsou na trhu volně dostupné od konkurenčních soutěžitelů a spojení tedy nebude mít negativní dopad na odběratele předmětných služeb. V důsledku spojení nedojde ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh.
Předmětným spojením tedy nedojde k nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Václav Kvíčala
Žampachova 10
613 00 Brno
PM: 15. 10. 2004
1 Obdobně též viz rozhodnutí Evropské komise M.221, M.553, M.576 a další.
2 Popisovaný přístup již Úřad aplikoval v řadě svých předchozích rozhodnutí, například v případech spojení soutěžitelů S 70/99, S 74/02, S 98/02, S 137/02 a S 118/03.
3 před uskutečněním předmětného spojení je nad touto společností vykonávána společná kontrola se společností ICF, viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 67/03-1801/03 ze dne 26. května 2003