UOHS S099/2003
Rozhodnutí: OF/S099/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Agropol Group, a.s., Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s.
Účastníci Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, 113 76 Praha 1 Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s., se sídlem Olomoucká 38, 746 01 Opava
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 15. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 107 KB


S 99/03-2504/03 V Brně dne 11. července 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 99/03, zahájeném dne 3. června 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, 113 76 Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ke kterému má dojít na základě smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů uzavřené dne 28. května 2003 mezi panem Jiřím Kaprálkem, bytem Hlučínská 977/23, 747 14 Ludgeřovice, jako převodcem, a společností Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, 113 76 Praha 1, jako nabyvatelem, a na základě dvou smluv o převodu obchodního podílu uzavřených dne 28. května 2003 mezi panem Jiřím Kaprálkem, bytem Hlučínská 977/23, 747 14 Ludgeřovice, a společností ALEF spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 16/518, 148 00 Praha-Kunratice, jako převodci, a společností Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, 113 76 Praha 1, jako nabyvatelem, v jejichž důsledku společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, 113 76 Praha 1, nabude akcie představující 93,9% podíl na základním kapitálu společnosti Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s., se sídlem Olomoucká 38, 746 01 Opava, a tím i možnost tohoto soutěžitele kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dotazníku k povolení spojení, smluv zakládajících předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů a odpovědí konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů na dotazy Úřadu k posuzovanému spojení.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 24/03 ze dne 18. června 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
V dalším průběhu řízení o povolení předmětného spojení Úřad vyzval několik konkurentů působících v oblastech dotčených spojením a několik odběratelů spojujících se soutěžitelů k poskytnutí stanovisek a připomínek k předmětnému spojení.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení má dojít na základě tří smluv. První z nich je smlouva o úplatném převodu listinných cenných papírů uzavřená dne 28. května 2003 mezi panem Jiřím Kaprálkem, bytem Hlučínská 977/23, 747 14 Ludgeřovice, jako převodcem, a společností Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, 113 76 Praha 1 (dále jen "Agropol Group"), jako nabyvatelem. Na základě této smlouvy nabude společnost Agropol Group akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s., se sídlem Olomoucká 38, 746 01 Opava (dále jen "PROMT"). Druhou a třetí z těchto smluv jsou smlouvy uzavřené dne 28. května 2003, na základě kterých pan Jiří Kaprálek, dosavadní vlastník [ obchodní tajemství ]% obchodního podílu ve společnosti PROTRIUMPH s.r.o., se sídlem Olomoucká 38, 746 01 Opava (dále jen "PROTRIUMPH"), a společnost ALEF spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 16/518, 148 00 Praha-Kunratice (dále jen "ALEF"), dosavadní vlastník [ obchodní tajemství ]% obchodního podílu ve společnosti PROTRIUMPH, převádějí [ obchodní tajemství ]% obchodní podíl ve společnosti PROTRIUMPH na společnost Agropol Group. Protože společnost PROTRIUMPH je v době před spojením vlastníkem akcií představujících [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti PROMT, nabude navrhovatel nepřímo akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti PROMT. Na základě uvedených smluv tak navrhovatel nabude akcie představující celkově 93,9 % podíl na základním kapitálu společnosti PROMT, čímž získá možnost tohoto soutěžitele kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období překročil 5 mld. Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení.
Strany spojení
Společnost Agropol Group stojí v čele skupiny společností (dále jen "skupina Agropol") činných v zemědělském sektoru na území České republiky. Společnost Agropol Group jako holdingová společnost sama žádnou podnikatelskou činnost nevykonává a zaměřuje se na správu podílů na základním kapitálu jiných společností a na usměrňování činnosti těchto společností. Navrhovatel kontroluje další holdingovou společnost Agropol, a.s., a jejím prostřednictvím společnost Agropol Trading, s.r.o., jež obchoduje s agrárními komoditami zejména ve vztahu k zahraničí. Mezi další soutěžitele kontrolované navrhovatelem patří Agropol Chem, s.r.o., obchodující s agrochemikáliemi a pesticidy, Agropol Servis, s.r.o., zabývající se dodávkami investičních celků, a Agropol Port, a.s., která provozuje říční překladiště. Kromě toho kontroluje navrhovatel následující společnosti zemědělského zásobování a nákupu: Agrona, a.s., Doagra, a.s., Grana, a.s., Tagrea, a.s., Proagro, a.s., Primagra, a.s., Obila, a.s., Cerea, a.s., Belagra, a.s., HELAGRA, a.s., a ZZN Polepy, a.s. V rámci skupiny Agropol vyvíjejí podnikatelskou činnost také soutěžitelé zabývající se zpracováním drůbežího masa, kterými jsou společnosti Jihočeská drůbež, a.s., Jihočeská drůbež Tábor s.r.o. a Jihočeská drůbež Mirovice, a.s.
Nabývaný soutěžitel, společnost PROMT, podniká především v oblasti zpracování a prodeje drůbeže, v menší míře pak v oblasti nákupu a prodeje obilí, obchodování s řepkou olejnou, výroby krmných směsí, skladování obilí a ošetřování obilí. Jádro její činnosti spočívá v provádění porážek a zpracování drůbeže a v dodávkách zpracované drůbeže do obchodní sítě v České republice. Mezi soutěžitele kontrolované společností PROMT, kteří jsou činní v oblastech dotčených předmětným spojením, náleží např. společnosti PROALIMEX, spol. s r.o., a GALLUS plus, a.s., které se zabývají výkrmem drůbeže, a SILESIA GROUP a.s., obchodující s rostlinnými výrobky.
Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, Úřad vychází z činností, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů tak Úřad vycházel především z podnikatelské činnosti společnosti PROMT.
Společnost PROMT vyrábí krmné směsi, které pak prodává především zemědělským prvovýrobcům. Krmné směsi jsou směsi jednotlivých krmiv s přidáním doplňkových látek, které jsou určeny pro výživu hospodářských zvířat. Základem krmných směsí vyráběných v České republice je vždy tzv. krmné obilí, k němuž se přidávají další potřebné složky obsahující bílkoviny (např. řepkové šroty, sójové šroty, rybí či masokostní moučky apod.). Pokud jde o zaměnitelnost či zastupitelnost krmných směsí pro drůbež, pro prasata či pro ostatní hospodářská zvířata, ta je do značné míry dána především na straně nabídky. Pro posouzení dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž v České republice Úřad považuje trh krmných směsí 1 za samostatný věcně relevantní trh.
Další činností společnosti PROMT je skladování rostlinných komodit 2 . Skladovací prostory slouží z větší části ke skladování vlastního zboží, další část skladovacích kapacit je běžně vyhrazena pro Státní zemědělský intervenční fond, a teprve zbývající část kapacity mohou využít i třetí subjekty. Přes výše uvedené je třeba tuto činnost v jistém smyslu chápat jako službu spočívající ve skladování, a i když je skutečná kapacita uskladnění pro třetí subjekty velmi omezená, je třeba tuto činnost považovat za samostatný věcně relevantní trh. Údaje o postavení jednotlivých soutěžitelů pramení z celkové kapacity skladovacích prostor. Naproti tomu ošetřování obchodovaných rostlinných komodit, které spočívá v jejich čištění, sušení a v menší míře také protiplísňovém ošetření, nelze považovat za službu poskytovanou třetím subjektům, která by mohla tvořit samostatný relevantní trh z pohledu věcného.
Další z činností společnosti PROMT je mimo jiné nákup krmného obilí a nákup a prodej řepky olejné. K jejich obchodování dochází, podobně jako u ostatních zemědělských komodit, jak jejich fyzickými dodávkami zpracovatelským subjektům, tak i například prostřednictvím "nehmotného obchodu" na komoditní burze. Krmné obilí lze z pohledu věcného zahrnout pod relevantní trh obilovin , k jehož vymezení již Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi v několika případech přistoupil 3 . V případě nákupu a prodeje řepky olejné vymezil Úřad tuto činnost jako relevantní trh po stránce věcné v souladu s předchozími rozhodnutími Úřadu. 4
Jádro činnosti nabývaného soutěžitele představuje jeho působení v oblasti drůbežího masa. Postavení společnosti PROMT jako zpracovatele a prodejce drůbeže lze popsat tak, že na jedné straně odebírá drůbež (živé kusy) od společností zabývajících se jejím výkrmem, přičemž sama vlastní kapacity k výkrmu drůbeže, což jí umožňuje část drůbeže chovat ve svých výkrmových kapacitách. Následně provádí porážku a zpracování drůbeže a na konci tohoto řetězce dodává zpracovanou drůbež do obchodní sítě. Jako relevantní z pohledu věcného Úřad v tomto případě vymezil trh chovu a výkrmu drůbeže a trh zpracování drůbežího masa 5 .
I když spojující se soutěžitelé nepůsobí na všech věcně relevantních trzích na území celé České republiky, byl geografický relevantní trh z důvodu homogenních soutěžních podmínek ve všech případech vymezen územím České republiky.
Dopady spojení
Nákupem a prodejem krmného obilí se v rámci trhu obilovin zabývají oba spojující se soutěžitelé, přičemž tržní podíl společnosti Agropol se pohybuje kolem [ obchodní tajemství ] %, tržní podíl společnosti PROMT pod hranicí [ obchodní tajemství ] %. Po spojení tak dojde k nepatrnému navýšení tržního podílu navrhovatele na [ obchodní tajemství ] %. Na uvedeném relevantním trhu je činný přinejmenším jeden soutěžitel, jehož tržní podíl je vyšší než u spojujících se soutěžitelů, a řada dalších menších soutěžitelů.
Na trhu nákupu a prodeje řepky olejné v České republice skupina společností kontrolovaná navrhovatelem v roce 2002 dosáhla tržního podílu [ obchodní tajemství ] %, zatímco postavení nabývaného soutěžitele vyjadřoval tržní podíl [ obchodní tajemství ] %. Po spojení tak bude činit podíl spojujících se soutěžitelů na posuzovaném relevantním trhu [ obchodní tajemství ] %. Konkurenci spojujících se soutěžitelů na trhu obchodování s řepkou olejnou představuje společnost AGROFERT, jejíž tržní podíl přesahuje [ obchodní tajemství ] %.
Na trhu výroby krmných směsí v České republice se spojující se soutěžitelé svým působením překrývají. Podle údajů poskytnutých účastníkem řízení činil v roce 2002 podíl skupiny Agropol na tomto trhu [ obchodní tajemství ] %, zatímco tržní podíl společnosti PROMT na tomtéž trhu za stejné období dosáhl výše [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení tak dojde k nepatrnému navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na [ obchodní tajemství ] %.
Na trhu skladování rostlinných komodit působí rovněž oba spojující se soutěžitelé. Tržní podíl soutěžitele, v němž má dojít k získání kontroly ze strany navrhovatele, činil na tomto relevantním trhu na území České republiky v roce 2002 [ obchodní tajemství ] %, zatímco podíl skupiny Agropol dosáhl ve stejném období [ obchodní tajemství ] %.
Pro trh výroby krmných směsí i trh skladování rostlinných komodit platí, že na nich kromě skupiny soutěžitelů kontrolované navrhovatelem, nabývané společnosti a řady nezávislých drobných podniků zemědělského zásobování a nákupu působí přinejmenším jeden soutěžitel, který disponuje stejnou tržní silou jako Agropol. V obou případech dojde k mírnému navýšení tržních podílů spojením vzniklého subjektu, který i po spojení bude čelit významné konkurenci.
Na trhu chovu a výkrmu drůbeže je činný pouze nabývaný soutěžitel, přičemž velikost jeho výkrmových kapacit činí přibližně [ obchodní tajemství ] % celkového objemu výkrmových kapacit v České republice. Žádná ze skupiny společností kontrolovaných navrhovatelem výkrmové kapacity nevlastní. Po spojení tak navrhovatel převezme výkrmové kapacity společnosti PROMT a vstoupí tak na tento trh. Z dalších konkurenčních zpracovatelů drůbežího masa mají vlastní výkrmové kapacity např. společnost XAVEROV Holding, společnost INTERGAL Vrchovina či společnosti skupiny kontrolované společností AGROFERT. Velikost výkrmových kapacit těchto konkurentů je podle odhadu vyšší než u spojujících se soutěžitelů.
Hospodářské soutěže na trhu zpracování drůbežího masa v České republice se účastní oba spojující se soutěžitelé. Podle vlastního odhadu navrhovatele dosáhla skupina společností jím kontrolovaných na tomto trhu v roce 2002 podílu ve výši [ obchodní tajemství ] %, zatímco tržní podíl společnosti PROMT na tomtéž trhu za stejné období činil podle odhadu navrhovatele [ obchodní tajemství ] %. Podle odhadů jednotlivých konkurenčních zpracovatelů drůbežího masa a subjektů odebírajících výrobky z drůbežího masa se tento tržní podíl pohybuje u skupiny soutěžitelů kontrolované navrhovatelem v rozmezí [ obchodní tajemství ] %, u nabývaného soutěžitele pak mezi [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení tak dojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na úroveň, která v žádném z takto učiněných odhadů nepřesáhne hranici [ obchodní tajemství ] %. K nejvýznamnějším konkurentům spojujících se soutěžitelů na posuzovaném relevantním trhu v České republice se řadí společnosti XAVEROV Holding s tržním podílem pohybujícím se podle odhadu jednak navrhovatele, jednak konkurenčních zpracovatelů a odběratelů mezi [ obchodní tajemství ] %, AGFTRADING s tržním podílem odhadnutým stejným způsobem na [ obchodní tajemství ] %, Kostelecké uzeniny, jejíž tržní podíl se podle učiněných odhadů pohybuje [ obchodní tajemství ] %, a INTERGAL Vrchovina, která na tomto trhu dosáhla podílu ve výši odhadované na [ obchodní tajemství ] %. Na posuzovaném relevantním trhu kromě toho působí další menší soutěžitelé, včetně dovozců, kteří podle odhadu navrhovatele společně představují [ obchodní tajemství ]% podíl obratu na zkoumaném relevantním trhu. O tom, že odběratelé výrobků z drůbežího masa využívají možnosti jejich část dovážet ze zahraničí, svědčí např. údaj společnosti MAKRO Cash & Carry o tom, že přibližně [ obchodní tajemství ] % obratu dosahovaného prodejem výrobků z drůbežího masa tvoří u tohoto významného odběratele dovozy ze zahraničí. Pro produkty vyrobené zpracováním drůbežího masa je příznačné, že jejich část je prodávána pod tzv. privátními značkami. U navrhovatele tato část činí [ obchodní tajemství ] % jeho produkce, u nabývaného soutěžitele pak [ obchodní tajemství ] % jeho produkce. Obdobná situace je i u konkurenčních zpracovatelů drůbežího masa.
Na relevantním trhu zpracování drůbežího masa tedy dojde k významnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu, který bude mít na tomto relevantním trhu vedoucí pozici. Na zkoumaném trhu však působí několik dalších významných konkurentů a další menší zpracovatelé. Kromě toho existuje možnost dovážet výrobky z drůbežího masa ze zahraničí a posuzovaný trh se vyznačuje silným postavením kupujících subjektů, kterými jsou nadnárodní obchodní řetězce (např. společnosti TESCO Stores ČR, Carrefour Česká republika a MAKRO Cash & Carry). Tyto nadnárodní řetězce, které sice ve svých připomínkách k předmětnému spojení obecným způsobem namítaly možné zhoršení podmínek pro vyjednávání se spojujícími soutěžiteli o odběru výrobků z drůbežího masa, však potvrdily, že budou mít i po uskutečnění posuzovaného spojení možnost obracet se na jiné zpracovatele drůbežího masa, případně dovážet tyto produkty ze zahraničí, což již někteří z nich v současnosti činí. Navíc většina oslovených odběratelů podle svého vyjádření neočekává negativní dopady na cenu produktů odebíraných od spojujících se soutěžitelů, neboť si je vědoma svého silného postavení, díky němuž může stlačovat ceny, za které odebírá výrobky z drůbežího masa od zpracovatelů, na nízkou úroveň.
Při posuzování dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž bylo třeba se zabývat otázkou vertikální integrace spojujících se soutěžitelů. Ze zjištění, ke kterým Úřad dospěl jak v rámci tohoto správního řízení, tak v předchozích řízeních o spojování soutěžitelů ve stejných oblastech, jež jsou dotčeny spojením společnosti Agropol Group a společnosti PROMT, vyplývají následující závěry. Trhy s jednotlivými produkty a službami, vymezené pro účely tohoto rozhodnutí představují na sebe navazující fáze řetězce, a jsou tak trhy vertikálně na sebe navazujícími. Na počátku tohoto řetězce stojí krmné obilí, které tvoří v České republice základní surovinu pro výrobu krmných směsí. Kromě krmného obilí se do krmných směsí přidávají další potřebné složky obsahující bílkoviny, mezi nimi například řepkové šroty, při jejichž produkci se používá řepka olejná. V další fázi slouží tyto krmné směsi k výkrmu a výživě hospodářských zvířat, tedy mimo jiné drůbeže. Na tuto činnost následně navazuje porážka a zpracování drůbežího masa. Konec tohoto řetězce na sebe navazujících činností představuje prodej produktů ze zpracovaného drůbežího masa do obchodní sítě.
Po uskutečnění posuzovaného spojení budou spojující se soutěžitelé působit na každém z těchto navazujících trhů, pod jejichž vymezení po stránce věcné spadají jednotlivé produkty a služby, v důsledku čehož mezi nimi dojde k vertikální integraci ve zkoumaných oblastech (tedy oblastech živočišné a rostlinné výroby). Jak plyne ze šetření Úřadu, ani na jednom z vymezených trhů nebude spojením vzniklý subjekt disponovat dominantním postavením.
Zjištění, ke kterým v rámci předmětného správního řízení Úřad dospěl, ukazují, že na trhu obilovin, za jeho součást lze krmné obilí považovat, na trhu řepky olejné a na trhu krmných směsí dojde po spojení pouze k nepatrnému nárůstu tržních podílů společnosti Agropol Group o tržní podíly nabývaného soutěžitele, jejichž výše se před spojením pohybuje na každém z těchto trhů v rozmezí [ obchodní tajemství ] %. Pouze na trhu porážky a zpracování drůbežího masa posílí navrhovatel své postavení výraznějším způsobem o přibližně [ obchodní tajemství ]% tržní podíl nabývaného soutěžitele. Mezi výše popsanými vertikálně na sebe navazujícími trhy je pak trh chovu a výkrmu jediným, na kterém navrhovatel před spojením nebyl činný a na který po spojení nově vstoupí. Tímto vstupem se tak stane v posuzované oblasti vertikálně integrovaným v celé škále navazujících trhů a vytvoří konkurenci jinému obdobným způsobem vertikálně integrovanému soutěžiteli, kterým je společnost AGROFERT. Postavení tohoto v předmětné oblasti vertikálně integrovaného konkurenta je charakterizováno na převážné většině na sebe navazujících jednotlivých trhů tržními podíly srovnatelnými s tržními podíly, které dosáhne společnost Agropol Group po spojení. Další ze subjektů představujících konkurenci spojujících se soutěžitelů, jímž je společnost XAVEROV Holding, je pak podle svého vyjádření vertikálně integrovaný v oblasti drůbeže, a to od fáze jejího chovu a výkrmu až po její zpracování a následný prodej do obchodní sítě. Z hlediska dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž je důležitá také skutečnost, že významná část produktů ze zpracovaného drůbežího masa je v konečné fázi popsaného řetězce prodávána do obchodní sítě nadnárodním obchodním řetězcům. Velikost poptávky, kterou tyto obchodní řetězce představují, stejně jako jejich možnost dovážet část výrobků z drůbežího masa ze zahraničí, nutí zpracovatele k udržování cen na nízké úrovni. Dochází tak k vytrvalému poklesu cen drůbežího masa, v jehož důsledku se zpracovatelé ocitají ve finančních problémech. Navíc je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že faktickou podmínkou nezbytnou k tomu, aby se větší zpracovatel udržel na trhu s drůbežím masem, je možnost dodávat produkty z drůbežího masa některému z těchto řetězců. Tyto faktory znemožňují spojujícím se soutěžitelům chovat se, zejména určovat ceny produktů z drůbežího masa, ve značné míře nezávisle na ostatních soutěžitelích a odběratelích.
Kromě připomínek odběratelů výrobků z drůbežího masa obdržel Úřad také stanoviska a připomínky konkurenčních zpracovatelů drůbežího masa. Stanovisko jednoho z konkurenčních zpracovatelů drůbežího masa (společnosti Kostelecké uzeniny) k předmětnému spojení bylo neutrální. Další z konkurenčních zpracovatelů (společnost XAVEROV Holding) upozorňuje v obecné rovině, že předmětné spojení by mohlo mít negativní dopady na oblast výkupu obilí, oblast výroby krmných směsí oblasti zpracování drůbeže na jatkách. Na druhé straně však tento soutěžitel uvádí, že je v oblasti drůbeže vertikálně integrovaný od fáze chovu a výkrmu až po zpracování a následný prodej do obchodní sítě. Třetí z oslovených zpracovatelů, společnost AGROFERT, spatřuje možné ohrožení hospodářské soutěže v posuzované oblasti ve vztahu mezi jednotlivými zemědělci na straně jedné a spojujícími se soutěžiteli na straně druhé, kdy spojující se soutěžitelé budou podle názoru společnosti AGROFERT mít možnost vyloučit z přístupu k porážkám a zpracování drůbeže ty zemědělce, kteří nejsou nebo se nestanou smluvními odběrateli krmných směsí od společností náležejících do skupiny kontrolované spojujícími se soutěžiteli. K této námitce je třeba uvést, že i po spojení budou mít takto spojujícími se soutěžiteli odmítnutí zemědělci zachován přístup k porážkám jiných zpracovatelů drůbeže i dodávkám krmných směsí od jiných soutěžitelů v rámci celého území České republiky, neboť mimo jiné přepravní náklady nemají zásadní vliv na cenu produktů tvořících z věcného pohledu posuzované relevantní trhy.
Po zvážení možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž na relevantních trzích, včetně dopadu nově vzniklých vertikálních vazeb Úřad dospěl k závěru, že spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Právní moc: 15. července 2003
Rozhodnutí obdrží:
Agropol Group, a.s.
Opletalova 4
113 76 Praha 1
1 Např. rozhodnutí č.j. S 44/03 ve věci spojení soutěžitelů Agropol Group a ZZN Polepy
2 Např. rozhodnutí č.j. S 44/03 ve věci spojení soutěžitelů Agropol Group a ZZN Polepy
3 Např. rozhodnutí č.j. S 219/02 ve věci spojení soutěžitelů Agrofert a ZZN Havlíčkův Brod
4 Např. rozhodnutí č.j. S 250/02 ve věci spojení soutěžitelů Agropol Group a HELAGRA
5 Např. rozhodnutí č.j. S 84/02 ve věci spojení soutěžitelů AGFTRADING a Melbro