UOHS S099/2002
Rozhodnutí: OF/S099/02-2103/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-GENERAL ELECTRIC COMPANY, USA a Panametrics, Inc.
Účastníci GENERAL ELECTRIC COMPANY, One River road, Schenectady, New York 12345, USA Panametrics, Inc., 221 Crescent Street, Waltham, MA 02453-3497 , USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 30. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 78 KB


S 99/02-2103/02 V Brně dne 13. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 99/02, zahájeném dne 24. května 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost GENERAL ELECTRIC COMPANY, se sídlem One River Road, Schenectady, New York 12345, USA, ve správním řízení zastoupená JUDr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křižovnické náměstí 2, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů GENERAL ELECTRIC COMPANY, se sídlem One River Road, Schenectady, New York 12345, USA, a Panametrics, Inc., se sídlem 221 Crescent Street, Waltham, MA 02453-3497, USA, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě kupní smlouvy na akcie, kterou uzavřela dne 17. dubna 2002 společnost GENERAL ELECTRIC COMPANY, se sídlem One River Road, Schenectady, New York 12345, USA, jako kupující, společnost Panametrics, Inc., se sídlem 221 Crescent Street, Waltham, MA 02453-3497, USA, a její akcionáři, jako prodávající, v jejímž důsledku kupující získá 100% akciový podíl ve společnosti Panametrics, Inc., se sídlem 221 Crescent Street, Waltham, MA 02453-3497, USA, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/02 ze dne 15. května 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě kupní smlouvy na akcie, kterou uzavřela dne 17. dubna 2002 společnost GENERAL ELECTRIC COMPANY, se sídlem One River Road, Schenectady, New York 12345, USA (dále jen "GE"), jako kupující, společnost Panametrics, Inc., se sídlem 221 Crescent Street, Waltham, MA 02453-3497, USA (dále jen "Parametrics"), a její akcionáři, jako prodávající, v jejímž důsledku kupující získá 100% akciový podíl ve společnosti Panametrics, a tím i kontrolu nad touto společností.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů v posledním účetním období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
GE je diversifikovanou společností působící v celosvětovém měřítku, stejně jako v České republice, v mnoha podnikatelských oblastech, jako jsou např. výroba leteckých motorů a spotřebičů, informační služby, energetické systémy, osvětlení, průmyslové systémy, lékařské a dopravní systémy, výroba plastů, televizní a rozhlasové vysílání a finanční služby.
V České republice působí prostřednictvím následujících dceřiných společností a organizačních složek:
General Electric International, Inc.-obchodní zastoupení (organizační složka)
GE Lighting, s.r.o.
GE Fanuc Automation ČR s.r.o.
GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.
GE Medical Systems SA-organizační složka
GE Capital Bank a.s.
GE Capital Multiservis a.s.
GE Capital Leasing a.s.
GE Capital Holdings a.s.
Dále z informací získaných během správního řízení vyplývá, že GE působí celosvětově i v rámci ČR v oblasti výroby přístrojů pro kontrolu procesů, a to pouze v části dané oblasti-vlhkostních čidel.
Panametrics je společnost založená v USA, která se zaměřuje na vyspělou technologii a zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti fyzikálních věd, se zkušenostmi zejména v oblasti akustiky, chemie a radiační fyziky. Společnost vyrábí čidla a zařízení využívaná v oblastech jako je kontrola průmyslových procesů, nedestruktivního testování a měřící přístroje používané ve vesmíru. Jeho výrobková řada zahrnuje přístroje pro zjištění a rozbor průtoku plynu a tekutin, vlhkosti, plynu, světla a hustoty. Výrobky využívají řadu technologií, včetně ultrazvuku, videa a různých druhů chemických senzorů.
Panametrics nemá v České republice žádnou dceřinou společnost, své produkty zde prodává prostřednictvím dovozu. V České republice působí na trzích přístrojů pro nedestruktivní testování a přístrojů pro kontrolu procesů, které zahrnují kyslíkové a vodíkové senzory, senzory pro měření průtoku plynů, senzory pro měření průtoku kapalin a vlhkostní čidla.
Z výše uvedeného vyplývá, že do oblastí dotčených tímto spojením patří přístroje pro nedestruktivní testování a přístroje pro kontrolu procesů. Společnost Panametrics působí v obou z těchto oblastí, společnost GE pouze v oblasti přístrojů pro kontrolu procesů, speciálně v segmentu vlhkostních čidel.
Obě výše uvedené oblasti lze pro potřeby věcného vymezení relevantního trhu členit na trhy jednotlivých typů přístrojů, neboť tyto jsou vzhledem k jejich charakteristice, ceně a zamýšlenému způsobu použití vzájemně nezaměnitelné a nezastupitelné.
Vzhledem k tomu, že v oblasti přístrojů pro kontrolu procesů působí oba spojující se soutěžitelé je třeba pro správné posouzení dopadů na hospodářskou soutěž vymezit relevantní trhy v souladu s výše uvedeným, tj. podle jednotlivých typů přístrojů. Jelikož v oblasti přístrojů pro nedestruktivní testování působí pouze společnost Panametrics, není nutné užší vymezování relevantních trhů.
Úřad tedy na základě obdržených materiálů vymezil pro účely tohoto rozhodnutí následující relevantní trhy:
Trh vlhkostních čidel
Trh kyslíkových senzorů
Trh vodíkových senzorů
Trh senzorů pro měření průtoku plynů
Trh senzorů pro měření průtoku kapalin
Trh nedestruktivních testovacích přístrojů
Trh vlhkostních čidel je jediným trhem v České republice, na němž se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají, nebo-li dochází na něm k horizontálnímu spojení. Tento trh zahrnuje přístroje na měření objemu páry v plynu, které jsou široce využívány v průmyslových procesech, v kancelářích, nemocnicích a při vytváření čistého životního prostředí. Dále se využívají při automatické kontrole budov, vytápění, ventilaci a klimatizaci, monitorování povrchu, sklizni, sušení a skladování plodin a při vytváření čistého životního prostředí.
Na takto vymezeném relevantním trhu dosahuje společnost Panametrics % podílu a společnost GE dosahuje % podílu. Společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu vlhkostních čidel tedy činí % , což nepředstavuje s ohledem na podíly ostatních soutěžitelů na daném relevantním trhu takový podíl, který by vzbuzoval obavy z narušení hospodářské soutěže.
Na ostatních relevantních trzích působí ze spojovaných soutěžitelů pouze společnost Panametrics, proto po uskutečnění spojení soutěžitelů nedojde k žádným podstatnějším změnám s dopadem na hospodářskou soutěž. Na vymezených relevantních trzích kyslíkových senzorů, vodíkových senzorů, senzorů pro měření průtoku plynů, senzorů pro měření průtoku kapalin a nedestruktivních testovacích přístrojů nedosahuje společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů %.
Uvedeným spojením soutěžitelů nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doruční rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 30.6.2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Eva Vraná
Clifford Chance Pünder
Křižovnické náměstí 2
110 00 Praha 1