UOHS S098/2001
Rozhodnutí: OF/S098/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci G.D. Searle LLC, se sídlem 1209 Orange street, Wilmington, Delaware, USA Lékárny Lloyds, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 15. 10. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 102 KB


S 98/01-1756/01 V Brně dne 8. října 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 98/01-OF, zahájeném dne
7. září 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Lékárny Lloyds, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, ve správním řízení právně zastoupená Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků společnosti Lékárny Lloyds, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 a společnosti C.B., spol. s r.o., se sídlem Kamenická 18, 170 00 Praha 7, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 29.8.2001, uzavřené mezi společností Lékárny Lloyds, s.r.o. jako nabývajícím a společností G.D. Searle LLC, se sídlem 1209 Orange street, Wilmington, Delaware, USA jako převodcem (prodávajícím), koupí 100% obchodního podílu ve společnosti C.B., spol. s r.o. společností Lékárny Lloyds, s.r.o., se dle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 7. září 2001 na návrh společnosti Lékárny Lloyds, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 (dále jen "Lékárny Lloyds"), ve správním řízení právně zastoupené Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, správní řízení S 98/01-OF ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž došlo podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže nabytím obchodního podílu, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je v tomto případě společnost Lékárny Lloyds. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Ke spojení podniků má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona tím, že společnost Lékárny Lloyds jako nabyvatel získá na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 29.8.2001 mezi společností Lékárny Lloyds jako nabývajícím a společností G.D. Searle LLC, se sídlem 1209 Orange street, Wilmington, Delaware, USA jako převodcem (prodávajícím), 100% obchodního podílu ve společnosti C.B., spol. s r.o., se sídlem Kamenická 18, 170 00 Praha 7 (dále jen "CB").
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
plné moci k zastupování účastníka řízení
formuláře vztahujícího se ke spojení
Smlouva o převodu obchodního podílu ze dne 29.8.2001
informací o spojovaných společnostech
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 38/01 ze dne 19. září 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti nevyužil. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Lékárny Lloyds je společností s ručením omezeným, zapsanou do obchodního rejstříku dne 22.10.1993. Podniká zejména v oblasti provozování lékáren. V současné době je ovládána společností GEHE AG, se sídlem Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, SRN (dále jen "GEHE"), která přímo kontroluje 92,27% obchodního podílu společnosti Lékárny Lloyds a nepřímo-prostřednictvím své dceřiné společnosti EUROMEDICA spol. s r.o., se sídlem Těšnov 5, 110 00 Praha 1 (dále jen "Euromedica")-zbývajících 7,73% obchodního podílu. Společnost GEHE podniká v oblasti distribuce léčiv, a to jak velkoobchodní, tak i maloobchodní (provozování lékáren). Společnost Lékárny Lloyds ovládá společnosti LAFFARD, a.s., Modřanská lékárna, a.s., Lékárna U Pelikána, s.r.o., Mach s.r.o., Lékárna Růže s.r.o. a spolu se společností Euromedica společnost Lékárna U Bílého orla v.o.s. Společnost Lékárny Lloyds přímo a prostřednictvím uvedených dceřiných společností provozuje celkem 38 lékáren na území celé České republiky. Celosvětový obrat společnosti Lékárny Lloyds činil v roce 2000 Kč, celosvětový obrat společnosti GEHE činil ve stejném období cca Kč.
Společnost CB je společností s ručením omezeným, zapsanou v obchodním rejstříku od 6.6.1995. Je podnikatelsky aktivní zejména v oblasti provozování lékáren a prodejen zdravotnické techniky a v oblasti prodeje drogistického zboží, v menším měřítku potom v oblasti distribuce zdravotnické techniky. Společnost CB nekontroluje žádné další soutěžitele. V konečném součtu ovládá 6 provozoven, z toho 2 lékárny, 2 prodejny zdravotnické techniky a 2 prodejny drogistického zboží. Celosvětový obrat společnosti CB činil v roce 2000 Kč.
Relevantní trh
Následně Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen navrhované spojení ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a zamýšlenému způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
Pokud jde o výrobkové vymezení relevantního trhu, společnost Lékárny Lloyds a její dceřinné společnosti p odnikají zejména v oblasti provozování lékáren. Mateřská společnost účastníka řízení, společnost GEHE, podniká v oblasti distribuce léčiv, a to jak velkoobchodní, tak i maloobchodní (provozování lékáren). Společnost CB je podnikatelsky aktivní zejména v oblasti provozování lékáren a prodejen zdravotnické techniky a v oblasti prodeje drogistického zboží, v menším měřítku potom v oblasti distribuce zdravotnické techniky. K překrytí podnikatelských aktivit obou strana spojení dochází v oblasti provozování lékáren. V rámci této činnosti dochází v souladu s příslušnými právními předpisy k nabídce sortimentu léčiv a farmaceutických výrobků, a to jak formou jejich vydávání na lékařský předpis, tak formou jejich volného prodeje. Doplňkový sortiment tvoří parafarmaceutické výrobky, tj. hygienické potřeby, potřeby dentální hygieny apod. Na základě těchto údajů Úřad vymezil relevantní trh z hlediska výrobkového jako trh provozování lékáren.
Z hlediska časového následně Úřad vymezil relevantní trh jako trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Relevantní geografický trh byl vymezen následovně. Společnost Lékárny Lloyds provozuje na území České republiky-buď přímo nebo prostřednictvím dceřiných společností-celkem 38 lékáren, a to v Praze 1, Praze 3, Praze 4 (4 provozovny), Praze 9 (4 provozovny), Veselí nad Moravou, ve Vyškově, Brně, Zlíně, Mladé Boleslavi, Plzni (3 provozovny), Mostě, Lysé nad Labem, Ústí nad Labem (2 provozovny), Liberci (3 provozovny), Vratislavicích, Kostelci nad Labem, Brandýse nad Labem, Náchodě (3 provozovny), Berouně, Českých Budějovicích, Šumperku, Ostravě-Porubě, Orlové, Moravské Ostravě a Jablunkově. Společnost CB provozuje dvě lékárny v Plzni a Hradci Králové a dvě prodejny zdravotnické techniky v Praze 7 a Ostravě-Mariánských Horách. Dále provozuje dvě prodejny drogistického zboží v Praze 1 a v Poděbradech.
Spotřebitel je při svém výběru lékárny omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. Při vymezení relevantního trhu z geografického hlediska je proto nutné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, které je předmětem výrobkového trhu. Z pohledu spotřebitele je území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno zhruba maximální vzdáleností ujetou při 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost)-viz obdobně rozhodnutí Evropské komise č. j. 97/277 z 20. listopadu 1996 (Case No IV/M.784-Kesko/Tuko).
Na základě uvedených skutečností vymezil úřad relevantní trh z hlediska geografického jako trh místní , daný územím okresů a obcí, na nichž se nachází jednotlivé provozovny. Vzhledem k tomu, že ke střetu aktivit obou spojovaných soutěžitelů v oblasti hospodářské soutěže dochází pouze v okrese Plzeň-město, vymezil Úřad relevantní trh po geografické stránce jako území okresu Plzeň-město.
Posouzení dopadů spojení
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, Úřad vymezil relevantní trh po výrobkové stránce jako trh provozování lékáren a po stránce geografické jako území Plzeň-město. Pro trh provozování lékáren obecně na území celé České republiky platí, že není zcela nasycen, neboť jejich počet se trvale zvyšuje. Z hlediska rozptýlenosti jsou lékárny provozovány po celém území České republiky s tím, že z ekonomických důvodů jsou umístěny v obcích s minimálně 5.000 obyvateli. Prostřednictvím lékáren je distribuována majoritní část léčiv a farmaceutických výrobků. Zvláštní postavení potom mají tzv. nemocniční lékárny, které se člení jednak na veřejnou část, která plní funkci běžné lékárny, a dále neveřejnou část, která zásobuje léčivy a farmaceutickými výrobky klinická pracoviště. Provozování lékáren podléhá regulaci právními předpisy a předpisy České lékárnické komory (které upravují např. maximální ceny léčiv a farmaceutických výrobků, zakazují exkluzivní distribuční smlouvy apod.).
Vstup na trh provozování lékáren je ovlivněn několika skutečnostmi. Lékárnu musí vést kvalifikovaná osoba, oprávněná k uvedené činnosti. Vzhledem k množství absolventů farmaceutických fakult se však nejedná o významnější omezující faktor. Další skutečností je administrativně náročný proces, potřebný k otevření lékárny, jejíž provozování je možné pouze na základě registrace jako nestátního zdravotního zařízení. Podmínkou této registrace je zejména vydání příslušného osvědčení České lékárnické komory a povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Pro vstup na uvedený trh dále platí, že je zde snadný přístup ke zdrojům dodávek, neboť na trhu distribuce léčiv panuje značná konkurence.
Na vymezeném relevantním trhu je provozováno celkem 42 lékáren, z toho společnosti ze stejné vlastnické struktury jako společnost Lékárny Lloyds provozují 3 lékárny a společnost CB jednu lékárnu. Vzhledem k počtu provozoven se jedná-po uskutečnění spojení-o podíl na trhu geograficky vymezeném pro okres Plzeň-město ve výši 9,5%.
Pro území celé České republiky bylo do zahájení tohoto správního řízení vydáno celkem 2.150 povolení působit jako lékárna. Celkový obrat na trhu výrobků, prodávaných v lékárnách, je za rok 2000 cca 43 mld. Kč. Obrat společností z vlastnické skupiny, ve které je začleněna i společnost Lékárny Lloyds, dosáhla-vzhledem k obratu na území celé České republiky-v roce 2000 obratu cca Kč, tj. cca %.
Právní rozbor
Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, oba spojující se soutěžitelé se účastní hospodářské soutěže zejména na trhu provozování lékáren, při provozování dalších podnikatelských aktivit se dále jejich činnost nepřekrývá. Společnost Lékárny Lloyds a společnost CB provozují lékárny na území České republiky ve jmenovaných obcích.Ke spojení podniků má dojít tím, že společnost Lékárny Lloyds jako nabyvatel získá na základě smlouvy o koupi 100% obchodního podílu ve společnosti CB .
Navrhovaná fúze je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Jak zároveň vyplývá z výše celkových celosvětových čistých obratů spojovaných podniků, dochází k naplnění podmínky dle § 13 písm. a) zákona a jedná se proto o spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu.
V dalším kroku Úřad zkoumal možnost postupu dle § 16 odst. 2 zákona, podle kterého v případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu a kdy jím nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení rozhodnutí, kterým spojení povolí.
Jak vyplývá ze zmíněných údajů, posuzované spojení může mít dopad na relevantním trhu provozování lékáren na území okresu Plzeň-město. Avšak zejména vzhledem k počtu provozoven na tomto území, vzhledem dostatečnému soutěžnímu prostředí a vzhledem k možnosti dalších vstupů na vymezený trh (rostoucí počet soutěžitelů) Úřad konstatuje, že navrhované spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Libor Prokeš, advokát
C/o NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1