UOHS S098/2000
Rozhodnutí: VO4/S098/00 Instance I.
Věc Racionalizační dohoda
Účastníci UNILEVER ČR, spol. s r. o. ZVOS NOVA spol. s r. o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 9. 3. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 54 KBČ.j.:
S 98/00-239/01-240
V Brně dne
20. 2. 2001


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 12. 2000 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění, ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., na návrh účastníků řízení, kterými jsou UNILEVER ČR, spol. s r. o., se sídlem Thámova 18, 186 21 Praha 8, IČ 18 62 77 81 a ZVOS NOVA spol. s r. o., se sídlem Krnov, Červený Dvůr, IČ 25 36 37 35, oba právně zastoupeni na základě plné moci JUDr. Pavlem Čižkovským, advokátem, Václavské nám. 18, 110 00 Praha 1, podaný dle § 3 odst. 5 a ve smyslu § 3 odst. 4 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, ve věci schválení Smlouvy o distribuci vybraných výrobků společnosti UNILEVER ČR spol. s r. o., ve znění Přílohy č. 1/2000, uzavřené mezi výše uvedenými společnostmi, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení vedené ve věci schválení Smlouvy o distribuci vybraných výrobků společnosti UNILEVER ČR spol. s r. o., ze dne 8. 12. 1998 ve znění Přílohy č. 1/2000, uzavřené mezi UNILEVER ČR, spol. s r. o., se sídlem Thámova 18, 186 21 Praha 8, IČ 18 62 77 81 a ZVOS NOVA spol. s r. o., se sídlem Krnov, Červený Dvůr, IČ 25 36 37 35 se dle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění
z a s t a v u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Dne 21. 12. 2000 podali účastníci řízení, a to společnosti UNILEVER ČR spol. s r. o. (dále taktéž "Unilever") a ZVOS NOVA spol. s r. o., prostřednictvím společného právního zástupce JUDr. Pavla Čižkovského, návrh na schválení Smlouvy o distribuci vybraných výrobků společnosti UNILEVER ČR spol. s r. o., ve znění Přílohy 1/2000. V návrhu se uvádí, že Unilever je podnikatelem, který vyrábí, dováží a prodává mimo jiné zmrzliny a zmrazené potraviny (rybí výrobky, zelenina apod.). Distribuci tohoto zboží organizuje také prostřednictvím oblastních distributorů, se kterými jednotlivě uzavírá smlouvy o distribuci. Předmětem úpravy těchto smluv je mimo jiné určení oblasti, ve které distributor působí jako výhradní distributor, při zachování práva společnosti Unilever dodávat zboží kterémukoli odběrateli také přímo.
V průběhu správního řízení vzal právní zástupce účastníků řízení dopisem ze dne 20. 2. 2001 návrh na zahájení řízení zpět z důvodu potřeby dopracování znění smluv o distribuci ve vazbě na nové přílohy.
Na základě této skutečnosti úřad správní řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění, zastavil. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění, podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová

pověřená řízením IV. výkonného odboru


Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Čížkovský, advokát
Advokátní kancelář
Václavské nám. 18
110 00 P r a h a 1