UOHS S098/1999
Rozhodnutí: VO4/S098/99 Instance I.
Věc Možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r. o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 11. 12. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 55 KBČ.j.:
S 98/99-240
V Brně dne
24. 11. 1999


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení zahájeném dne 27. 9. 1999 z vlastního podnětu podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. ve věci možného porušení § 3 odst. 1 tohoto zákona účastníkem řízení, jímž je:
Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r. o., se sídlem Praha 9-Kyje, Českobrodská 1329, IČ 41 18 96 98, zastoupená Robertem Alanem Nicklessem, jednatelem,
t a k t o :
Správní řízení se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 27. 9. 1999 z vlastního podnětu správní řízení se společností Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r. o. (dále jen "CCB"), ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodář­ské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Možné porušení zákona bylo spatřováno v ustanoveních některých smluv, jež CCB uzavřela s odběrateli svých výrobků.
Ve vyjádření k předmětu správního řízení ze dne 29. 9. 1999 společnost CCB mj. uvedla, že od 21. 12. 1998 jsou veškeré nově uzavírané smlouvy založeny na vzorových smlouvách, které byly posuzovány Úřadem. Úřad dne 21. 12. 1998 sdělil, že nové vzorové smlouvy jsou v souladu se zákonem a mohou být užívány pro úpravu vztahu se zákazníky. V současné době ve společnosti CCB probíhá systematický proces prověřování veškerých smluv, které byly uzavřeny před 21. 12. 1998. S ohledem na rozsah obchodní činnosti je tento proces časově velice náročný. Uvedená prověrka smluv a implementace doporučení Úřadu bude dokončena i u starších smluv se zákazníky do 30. 11. 1999.
Dne 7. 10. 1999 se v sídle Úřadu konalo ústní jednání se zástupci společnosti CCB. Na tomto jednání se oprávněný zástupce CCB jménem společnosti protokolárně zavázal, že do 30. 11. 1999 dokončí prověrku smluv s odběrateli včetně provedení potřebných změn ve smlouvách.
Úřad vzal tento závazek na vědomí s tím, že do uvedeného data dojde k úplné nápravě všech dosud platných a závadných smluv.
Vzhledem k tomu, že společnost CCB v průběhu předchozího šetření i správního řízení projevila vstřícný přístup a sama započala s nápravou závadných ustanovení smluv a vzhledem k tomu, že k datu 30. 11. 1999 již mají být všechny smlouvy v souladu se zákonem, Úřad se rozhodl v zahájeném správním řízení nepokračovat.
Podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), správní orgán zastaví řízení, vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět a souhlasí-li s tím ostatní účastníci řízení, nebo odpadl-li důvod řízení zahájeného z podnětu správního orgánu.
Úřad považuje nápravu, kterou se účastník řízení zavázal provést a kterou z velké části již provedl, za odpadnutí důvodu řízení zahájeného z podnětu správního orgánu. Účastník řízení podle svého sdělení k datu 17. 11. 1999 přepracoval a s odběrateli uzavřel 91,77 % smluv ze všech smluv, které mají být změněny. Zbývající část smluv bude uzavřena do 30. 11. 1999, což Úřad následně ověří.
Ze všech shora uvedených důvodů Úřad v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb. rozhodl o zastavení správního řízení.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne do­ručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Eliška Balaščáková,

pověřená řízením

IV. výkonného odboru

Rozhodnutí obdrží:
Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r. o.
Českobrodská 1329
198 21 Praha 9-Kyje