UOHS S097/2007
Rozhodnutí: S 097/2007/KS-08340/2007/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Mitsui & Co., Ltd.; Onamba Co., Ltd. a O & M Solar s.r.o.
Účastníci Mitsui & Co., Ltd., Japonsko O & M Solar s.r.o., Olomouc Onamba Co., Ltd., Japonsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 10. 5. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 83 KB

S 097/2007/KS-08340/2007/620 V Brně dne 4. května 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 97/07, zahájeném dne 4. dubna 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti MITSUI & CO., Ltd., se sídlem 2-1 Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio, Japonsko, a ONAMBA CO., Ltd., se sídlem 3-1-27 Fukae-Kita Higashinari-ku, Osaka-shi, Japonsko, ve správním řízení zastoupených Mgr. LuďkemVránou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plných mocí ze dne 27. a 6. listopadu 2006, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů MITSUI & CO., Ltd., se sídlem 2-1 Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio, Japonsko, a ONAMBA CO., Ltd., se sídlem 3-1-27 Fukae-Kita Higashinari-ku, Osaka-shi, Japonsko, na straně jedné, a O&M Solar s.r.o., se sídlem Železniční 512/7, Olomouc, IČ: 26102684., na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové dohody o řízení podniku O&M Solar s.r.o., která bude uzavřena mezi společností ONAMBA CO., Ltd., se sídlem 3-1-27 Fukae-Kita Higashinari-ku, Osaka-shi, Japonsko, jako prodávajícím, a společností MITSUI & CO., Ltd., se sídlem 2-1 Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio, Japonsko, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost MITSUI & CO., Ltd., se sídlem 2-1 Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio, Japonsko, získá obchodní podíl ve výši 14,9% základního kapitálu společnosti O&M Solar s.r.o., se sídlem Železniční 512/7, Olomouc, IČ: 26102684., a tím i možnost společně se společností ONAMBA CO., Ltd., se sídlem 3-1-27 Fukae-Kita Higashinari-ku, Osaka-shi, Japonsko, vykonávat společnou kontrolu nad uvedenou společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 16/2007 ze dne 18. dubna 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Rámcové dohody o řízení podniku O&M Solar s.r.o. (dále též jen "dohoda"), která bude uzavřena mezi společností ONAMBA CO., Ltd., se sídlem 3-1-27 Fukae-Kita Higashinari-ku, Osaka-shi, Japonsko (dále jen "ONAMBA"), jako prodávajícím, a společností MITSUI & CO., Ltd., se sídlem 2-1 Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio, Japonsko (dále jen "MITSUI"), jako kupujícím. V důsledku realizace zmíněné dohody získá společnost MITSUI od společnosti ONAMBA obchodní podíl ve výši 14,9% základního kapitálu společnosti O&M Solar s.r.o., se sídlem Železniční 512/7, Olomouc, IČ: 26102684 (dále jen "O&M Solar"), přičemž podíl ve výši 8,94% získá přímo a podíl ve výši 5,96% prostřednictvím své dceřiné společnosti Mitsui & Co. Deutschland GmbH, se sídlem Berliner Allee 52, Düsseldorf, Spolková republika Německo.
Vzhledem ke skutečnosti, že součástí jmenované dohody jsou ustanovení upravující společný postup společností ONAMBA a MITSUI v otázkách mj. základního kapitálu společnosti, jmenování statutárních orgánů, uzavírání smluv a zejména právo veta společnosti MITSUI související s rozhodováním ve strategicky významných záležitostech společnosti O&M Solar, dochází v důsledku realizace předmětné transakce ke změně kvality kontroly nad společností O&M Solar, a to z kontroly výlučné vykonávané společností ONAMBA na kontrolu společnou vykonávanou společnostmi ONAMBA a MITSUI.
Ustanovení zákona týkající se vzniku kontroly se vztahuje, stejně jako např. ustanovení nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků, nejen na případy získání kontroly nad jedním podnikem ze strany jednoho subjektu, ale též na jakoukoli transakci, která má za následek změnu kvality kontroly. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola) vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jež je vykonáván společně, neboť v druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Jestliže tedy jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhého soutěžitele, přizve třetího soutěžitele tak, že vznikne společná kontrola nad joint-venture, jedná se o spojení soutěžitelů stejně jako v případě, kdy jeden z partnerů v joint-venture koupí od druhého partnera jeho podíl ve společném podniku. Navrhované spojení soutěžitelů tedy představuje spojení ve smyslu § 12 odst. 5 zákona.
Dle § 12 odst. 5 zákona spojením podle § 12 odst. 3 zákona je i vznik společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, přičemž za spojení dle § 12 odst. 3 se považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost MITSUI je japonská akciová společnost zabývající se, rovněž prostřednictvím svých dceřiných společností (dále též "skupina MITSUI"), zejména činnostmi v oblasti domácího i zahraničního obchodu s chemickými a kovovými výrobky, strojním zařízením, elektronikou, informačními technologiemi, ropnými produkty a plynem. Skupina MITSUI rovněž působí v oblasti dopravy, logistiky, potravin a retailu, spotřebitelských služeb, finančních trhů a přírodních zdrojů, resp. ropy, zemního plynu a surovin pro výrobu železa a oceli. V České republice skupina MITSUI působí prostřednictvím společností i) MITSUI and Co. Ltd.-organizační složka, ii) Mitsui & Co. Deutschland GmbH, organizační složka, iii) Bridgestone CR, s.r.o., iv) DAIHO (CZECH), s.r.o., v) MIT METALS & PRODUCTS, s.r.o., vi) Transfreight Automotive Logistics Europe s.r.o., vii) Mi-King s.r.o. a viii) MIT KREHALON SALES, s.r.o., které se zabývají činnostmi zejména v oblasti provozování skladů, třídění a přebalování zboží, řízení zásob, zasilatelství, dopravy, zpracování ocelových výrobků a prodeje hliníkových a chemických produktů.
Společnost ONAMBA je japonská akciová společnost, která společně se svými dceřinými společnostmi tvoří skupinu společností (dále též "skupina ONAMBA") působící v oblasti výroby a prodeje elektrických zásuvek, elektrických vodičů a kabelových svazků používaných v průmyslové, kancelářské a domácí elektronice. Společnost ONAMBA v České republice kontroluje společnosti Czech Republic Onamba s.r.o. činnou v oblasti výroby kabelových svazků a indukčních cívek a O&M Solar.
Společnost O & M Solar je česká společnost, která aktuálně nevyvíjí žádnou činnost. Před uskutečněním posuzované transakce je výlučně kontrolována společností ONAMBA.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 5 zákona, resp. § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele, resp. navrhovatelů.
Jak bylo uvedeno výše, skupina MITSUI se v rámci svých aktivit zabývá řadou podnikatelských činností v oblasti obchodu, služeb a přírodních zdrojů, přičemž nedochází k překrývání těchto aktivit s činnostmi společnosti ONAMBA působící v oblasti výroby elektrických vodičů, tj. plochých a jemných kabelů, a kabelových svazků, které jsou dále využívány ve výrobě plochých televizorů, rozvodů pro solární články, pro průmyslové stroje a elektronická zařízení. Společnost O&M Solar před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů nevyvíjí žádnou činnost.
Deklarovaným účelem transakce je získání společné kontroly společností MITSUI a ONAMBA nad společností O&M Solar, která následně zahájí sestavování solárních baterií. Úřad tedy v rámci předmětného spojení soutěžitelů posuzoval oblast solárních baterií a příbuzných produktů.
Solární baterie patří do skupiny produktů jejichž účelem je přeměna sluneční energie na energii elektrickou využitím tzv. fotovoltaického efektu. Základní stavební jednotkou solárních zařízení jsou fotovoltaické články, z nichž mohou být dále sestavovány větší moduly nebo panely. Součástí těchto větších celků jsou pak i další komponenty spojující samostatné jednotky, jako např. svorkovnicová skříň, vodovzdorné konektory nebo vodiče, které slouží k přeměně slunečního záření v elektrickou energii a k jejímu transportu do elektrické sítě.
Společnost O&M Solar, se má zabývat sestavováním solárních baterií pro společnost Kaneka Belgium N.V., která bude rovněž zajišťovat dodávky potřebných komponentů. Uvedená specializace výrobního programu nabývané společnosti by mohla být faktorem svědčícím pro užší vymezení relevantního trhu, avšak s ohledem na skutečnost, že uvedená společnost nezaujímá v dané oblasti významné postavení, a rovněž s ohledem na skutečnost, že na území České republiky nedochází k překrytí aktivit nabývané a nabývajících společností ani k jejich vertikálnímu propojení, Úřad nepovažuje za nutné přistoupit k vymezení relevantního trhu v užším pojetí a pro účely tohoto správního řízení považuje za relevantní oblast fotovoltaických produktů .
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje širší území, přesahující hranice České republiky.
Vzhledem k celosvětovému rozvoji technologií určených k získávání elektrické energie z alternativních zdrojů a s ohledem na rostoucí trend poptávky po technologiích využívajících k tomuto účelu slunečního záření, dochází aktuálně ke zřizování nových výrobních kapacit pro uvedená zařízení, a to nejen na území České republiky, ale i v evropském prostoru. Rovněž neexistují obchodní ani právní bariéry obchodu mezi Českou republikou a okolními státy, mezinárodní obchod tak má značný podíl na dodávkách fotovoltaických produktů na trhy jak v České republice, tak v okolních státech. Jak vyplývá z provedeného šetření, relevantní trh z hlediska geografického by mohl být vymezen šířeji než územím České republiky, nicméně s ohledem na (níže uvedené) postavení spojujících se soutěžitelů ve spojením dotčené oblasti (při jakémkoli vymezení) ponechává Úřad otázku relevantního trhu z hlediska geografického otevřenou.
Ve spojením dotčené oblasti působí ze spojujících se soutěžitelů především skupina MITSUI, která jako dodavatel solárních modulů zaujímá na trzích fotovoltaických produktů v evropském prostoru postavení odpovídající tržnímu podílu cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, přičemž na území České republiky v tomto oboru dosud nepůsobí. Společnost ONAMBA je dodavatelem komponentů pro solární zařízení, konkrétně rozvodů pro solární články, avšak v České republice, resp. v Evropě je činná pouze prostřednictvím dodávek kabelových svazků a indukčních cívek, nedochází tedy k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů na území ČR.
Společnost MITSUI i společnost ONAMBA jsou producenty příbuzných výrobků, resp. komponentů, náležejících do skupiny fotovoltaických produktů, které dále slouží k výrobě větších solárních systémů. Společnost O&M Solar bude oproti tomu zajišťovat kompletaci solárních baterií pro jiný subjekt. Vzhledem k aktuálně nízkému tržnímu podílu spojujících se soutěžitelů na trhu fotovoltaických produktů a dále s ohledem na neexistenci významných překážek omezujících vstup dalších subjektů na uvedený trh, nejsou v důsledku realizace předmětné transakce očekávány ve spojením dotčené oblasti zásadní změny.
Z dostupných informací je zřejmé, že v oblasti fotovoltaických produktů obecně existuje konkurenční prostředí. Spojující se soutěžitelé budou i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších subjektů, neboť v této oblasti působí další významní soutěžitelé nejen v České republice, např. Solartec s.r.o. nebo AT&CZ s.r.o., ale také subjekty s celosvětovou působností, např. společnosti Sharp Corporation, Kyocera Corporation, Sanyo Electric Co., Ltd. nebo Q-Cells AG.
S ohledem na výše uvedené dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží: (2x)
Mgr. Luděk Vrána, advokát
AK Linklaters, v.o.s.
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1