UOHS S097/2004
Rozhodnutí: OF/S097/04-2387/04 Instance I.
Věc Fúze-Altor 2003 Fund a divize Dynapac společnosti Metso Corporation
Účastníci Altor 2003 Fund divize Dynapac společnosti Metso Corporation, se sídlem Fabianinkatu 9A, PO Box 1220, Helsinki, Finská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 24. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 97/04-2387/04
V Brně dne 7. června 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 97/04, zahájeném dne 4. května 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je investiční fond Altor 2003 Fund, ve správním řízení zastoupený Mgr. Janem Halamou, advokátem, se sídlem V Celnici 4, Praha 1, na základě plné moci ze dne 30. dubna 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na základě Smlouvy o prodeji a koupi uzavřené dne 26. dubna 2004 mezi společnostmi Metso Corporation, se sídlem Fabianinkatu 9A, PO Box 1220, Helsinki, Finská republika, jako prodávajícím, a Lagrummet December 944 AB, se sídlem Švédské království, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má investiční fond Altor 2003 Fund, prostřednictvím dceřiné společnosti Lagrummet December 944 AB, nabýt všechny nesplacené akcie , jakož i hmotná a nehmotná aktiva, zásoby a finanční aktiva, spojené s podnikáním divize Dynapac společnosti Metso Corporation v oblasti výroby zařízení na lisování a produkci asfaltu , a tím i získat možnost tuto část podniku společnosti Metso Corporation kontrolovat, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., a v souladu s čl. III odst. 2 zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/2004 ze dne 2. června 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Altor 2003 Fund (dále jen "Altor") je investičním fondem bez právní subjektivity, který sdružuje následující tři komanditní společnosti jako společníky: Altor 2003 Fund (No. 1) Limited Partnership, Altor 2003 Fund (No. 2) Limited Partnership a Altor 2003 Fund (Dutch No. 3) Limited Partnership. Tito tři společníci, výše uvedené komanditní společnosti, činí veškeré právní úkony skrze svého komplementáře, společnost Altor 2003 GP Limited, se sídlem Forum House, 3. patro, Grenville Street, St. Helier, Jersey, který tak jedná i za samotný investiční fond Altor. Altor je skandinávským investičním fondem, který se zaměřuje na investice ve Skandinávii. Dosud uskutečnil Altor celkem tři akvizice, a to společností Lindorff, Contant, působících v oblasti úvěrového managementu a inkasa pohledávek, a Aco Hud, která distribuuje nemedicínské kosmetické přípravky.
V rámci České republiky je Altor aktivní pouze prostřednictvím společnosti Lindorff, která se zde zabývá úvěrovým managementem a inkasem pohledávek, přičemž zde nemá žádnou provozovnu.
Obrat investičního fondu Altor za poslední účetní období na území České republiky činil cca (obchodní tajemství) Kč.
Společnost Metso Corporation , se sídlem Fabianinkatu 9A, PO Box 1220, Helsinki, Finská republika (dále jen "Metso"), je založena dle finského práva a její akcie jsou registrovány na burzách cenných papírů v Helsinkách a v New Yorku, přičemž společnost Metso není kontrolována žádným subjektem. Společnost Metso je celosvětovým dodavatelem zařízení a systémů pro zpracovatelský průmysl a souvisejících služeb. Hlavní předmět jejího podnikání pak spočívá v technologii zpracování vláken a papíru, zpracování hornin a minerálů a také v technologiích automatizace a řídících systémů.
Divize Dynapac společnosti Metso je celosvětovým výrobcem zařízení na lisování a produkci asfaltu. Vyvíjí, vyrábí a prodává stroje užívané pro stavbu a údržbu silnic a další použití, při kterých dochází k lisování půdy a asfaltu. Dynapac prodává také betonové prvky používané při inženýrských stavebních projektech.
V rámci České republiky nabývaná část společnosti Metso, tj. divize Dynapac, nekontroluje žádný subjekt a působí zde pouze prostřednictvím dovozů.
Obrat divize Dynapac společnosti Metso za poslední účetní období na území České republiky činil cca (obchodní tajemství) Kč.
Právní rozbor
K navrhovanétransakci má dojít na základě Smlouvy o prodeji a koupi,kterou dne 26. dubna 2004 uzavřely společnosti Metso, jako prodávající, a Lagrummet December 944 AB, se sídlem Švédské království (dále jen "Lagrummet"), jako kupující. V důsledku uvedené smlouvy má investiční fond Altor, prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti Lagrummet, nabýt všechny nesplacené akcie, jakož i některá hmotná a nehmotná aktiva, zásoby a finanční aktiva, spojené s podnikáním divize Dynapac společnosti Metso v oblasti výroby zařízení na lisování a produkci asfaltu , a tím i možnost tuto část podniku společnosti Metso kontrolovat. Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle znění zákona platného a účinného do 1. června 2004 spojení soutěžitelů podléhala povolení Úřadu v případě, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Posuzované spojení soutěžitelů výše uvedená obratová kritéria splňovala a z tohoto důvodu Úřad vedl šetření, jehož účelem bylo zjištění dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž a jejich následné posouzení.
Dne 2. června 2004 však nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony (dále jen "novela"). Tato novelizace zákona přinesla změnu obratových kritérií pro posouzení otázky, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli. Dle novelizovaného znění zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1500000000 Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1500000000 Kč.
Předmětná transakce tak podle kritérií stanovených novelou nepodléhá povolení Úřadu, neboť požadovaných obratů spojující se soutěžitelé v posledním účetním období nedosáhli.
Pro posouzení případů spojení notifikovaných v době před 2. červnem 2004 a ukončených po tomto datu je zásadní skutečnost, že podle přechodných ustanovení novely, konkrétně článku III odst. 2, Úřad v řízení podle Hlavy IV zákona zahájeném před nabytím účinnosti novely posoudí, zda spojení podléhá povolení podle této novely. V případě, že takové spojení nebude podléhat povolení, je Úřad povinen vydat rozhodnutí, že dané spojení soutěžitelů povolení nepodléhá.
Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jan Halama, advokát
Allen & Overy Praha
V Celnici 4
110 00 Praha 1
PM: 24. 6. 2004