UOHS S097/2003
Rozhodnutí: OF/S097/03-2521/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PROKOM SOFTWARE SPOLKA AKCYJNA, J&T Investment Advisors, s.r.o., PVT C.V., HENBURY FINANCE LTD., J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC], a.s., J&T Finance group a.s. + PVT, a.s.
Účastníci HENBURY FINANCE LTD., se sídlem 229 Nether Street, Londýn N3 1NT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska J&T Investment Advisors, s.r.o., se sídlem Pobřežní 297/14, 18600 Praha 8 J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 18600 Praha 8 PROKOM SOFTWARE SPOLKA AKCYJNA, Alexeje Jerozolimskie 65/79, Varšava, Polská republika PVT C.V., se sídlem Zwiepseweg 27, 7241 GM Lochem, Nizozemské království PVT, a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, 19000 Praha 9-Libeň
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 31. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 149 KB


S 97/03-2521/03 V Brně dne 14. července 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 97/03, zahájeném dne 2. června 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti PROKOM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem ul. Alexeje Jerozolimskie 65/79, Varšava, Polská republika, J&T Investment Advisors, s.r.o., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PVT C.V., se sídlem Zwiepseweg 27, 7241 GM Lochem, Nizozemské království, HENBURY FINANCE LTD., se sídlem 229 Nether Street, Londýn N3 INT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, a J&T Finance group a.s., se sídlem Lamačská cesta 3, 84105 Bratislava, Slovenská republika, ve správním řízení zastoupené JUDr. Ing. Karlem Dřevínkem, PhD., LL.M., advokátem, se sídlem Křižovnické náměstí 1, Praha 1, na základě plných mocí, které mu byly účastníky řízení uděleny ve dnech 20. května 2003 až 23. května 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě transakce, realizované v souladu se Smlouvou o koupi akcií, uzavřenou dne 22. května 2003 mezi Českou konsolidační agenturou, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, společnostmi První investiční společnost, a.s., se sídlem Bělehradská 478/110, Praha 2, Lento Investments B.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, Nizozemské království, Tarpa Securities B.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, Nizozemské království, TRITTON DEVELOPMENT FUND Ltd., se sídlem C/O Q &H Corporate services, Ltd., Harbour Chambers, Third Floor, Harbour Centre, P.O.Box 1348, George Town, Cayman Islands, BWI, a BH CAPITAL, a.s., se sídlem Příkop 834, Brno, jako prodávajícími, a společností J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, jako kupujícím, Komisionářskou smlouvou, uzavřenou dne 28. května 2003 mezi společnostmi PROKOM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem ul. Alexeje Jerozolimskie 65/79, Varšava, Polská republika, J&T Investment Advisors, s.r.o., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PVT C.V., se sídlem Zwiepseweg 27, 7241 GM Lochem, Nizozemské království, HENBURY FINANCE LTD., se sídlem 229 Nether Street, Londýn N3 INT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako komitenty, a společností J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s., jako komisionářem, a Smlouvou mezi akcionáři týkající se PVT, a.s., uzavřenou dne 28. května 2003 mezi společností PROKOM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, a společností J&T Finance group a.s., se sídlem Lamačská cesta 3, 84105 Bratislava, Slovenská republika, tak, že společnost J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s., nabude na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 22. května 2003, vlastním jménem na účet společností PROKOM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, J&T Investment Advisors, s.r.o., PVT C.V. a HENBURY FINANCE LTD. kmenové akcie, které představují přibližně 96,52% podíl na základním kapitálu společnosti PVT, a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, Praha 9, které posléze na základě Komisionářské smlouvy, uzavřené dne 28. května 2003, převede na komitenty, a to konkrétně akcie, které představují přibližně [ obchodn í tajemství ] % podíl na základním kapitálu společnosti PVT, a.s., na společnost PROKOM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, akcie, které představují přibližně [ obchodn í tajemství ] % podíl na základním kapitálu společnosti PVT, a.s., na společnost J&T Investment Advisors, s.r.o., akcie, které představují přibližně [ obchodn í tajemství ] % podíl na základním kapitálu společnosti PVT, a.s., na společnost PVT C.V. a akcie, které představují přibližně [ obchodn í tajemství ] % podíl na základním kapitálu společnosti PVT, a.s., na společnost HENBURY FINANCE LTD., v jejímž důsledku získají společnosti PROKOM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, J&T Investment Advisors, s.r.o., PVT C.V., HENBURY FINANCE LTD. a J&T Finance group a.s. možnost společně kontrolovat společnost PVT, a.s., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z následujících podkladů: návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o koupi akcií, Komisionářské smlouvy, Smlouvou mezi akcionáři týkající se PVT, a.s., dalších informací o spojovaných společnostech a analýzy postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon") zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/03 ze dne 11. června 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě transakce, jejíž první fáze je realizována v souladu se Smlouvou o koupi akcií, uzavřenou dne 22. května 2003 mezi Českou konsolidační agenturou, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7 (dále jen "Česká konsolidační agentura"), společnostmi První investiční společnost, a.s., se sídlem Bělehradská 478/110, Praha 2 (dále jen "První investiční společnost"), Lento Investments B.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Lento Investments"), Tarpa Securities B.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Tarpa Securities"), TRITTON DEVELOPMENT FUND Ltd., se sídlem C/O Q&H Corporate services, Ltd., Harbour Chambers, Third Floor, Harbour Centre, P.O.Box 1348, George Town, Cayman Islands, BWI (dále jen "TRITTON DEVELOPMENT FUND"), a BH CAPITAL, a.s., se sídlem Příkop 834, Brno (dále jen "BH CAPITAL"), jako prodávajícími (dále i "prodávající"), a společností J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8 (dále jen "J&T SECURITIES"), jako kupujícím.
Na základě výše uvedené Smlouvy o koupi akcií nabude společnost J&T SECURITIES vlastním jménem na účet společností PROKOM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem ul. Alexeje Jerozolimskie 65/79, Varšava, Polská republika (dále jen "PROKOM SOFTWARE"), J&T Investment Advisors, s.r.o., se sídlem Pobřežní 297/14, 18600 Praha 8 (dále jen "J&T Investment Advisors"), PVT C.V., se sídlem Zwiepseweg 27, 7241 GM Lochem, Nizozemské království (dále jen "PVT C.V."), HENBURY FINANCE LTD., se sídlem 229 Nether Street, Londýn N3 INT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "HENBURY FINANCE"), celkem 756.789 kusů kmenových akcií, které představují přibližně 96,52% podíl na základním kapitálu společnosti PVT, a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, Praha 9 (dále jen "PVT").
Druhá fáze transakce je realizovaná v souladu s Komisionářskou smlouvou, uzavřenou dne 28. května 2003 mezi společnostmi PROKOM SOFTWARE, J&T Investment Advisors, PVT C.V., HENBURY FINANCE, jako komitenty, a společností J&T SECURITIES, jako komisionářem.
Na základě výše uvedené Komisionářské smlouvy převede společnost J&T SECURITIES na komitenty všechny akcie společnosti PVT, které nabyla od prodávajících, a to v následujícím poměru. Na společnost PROKOM SOFTWARE převede J&T SECURITIES [ obchodn í tajemství ] kusů akcií společnosti PVT, které představují přibližně [ obchodn í tajemství ] % podíl na základním kapitálu této společnosti, na společnost J&T Investment Advisors převede [ obchodn í tajemství ] kusů akcií společnosti PVT, které představují přibližně [ obchodn í tajemství ] % podíl na základním kapitálu této společnosti, na společnost PVT C.V. převede [ obchodn í tajemství ] kusů akcií společnosti PVT, které představují přibližně [ obchodn í tajemství ] % podíl na základním kapitálu této společnosti, a na společnost HENBURY FINANCE převede [ obchodn í tajemství ] kusů akcií společnosti PVT, které představují přibližně [ obchodn í tajemství ] % podíl na základním kapitálu této společnosti.
Třetí fáze transakce je realizovaná v souladu se Smlouvou mezi akcionáři týkající se PVT, a.s., uzavřenou dne 28. května 2003 mezi společností PROKOM SOFTWARE a společností J&T Finance group a.s., se sídlem Lamačská cesta 3, 84105 Bratislava, Slovenská republika (dále jen "J&T Finance group").
V uvedené Smlouvě mezi akcionáři smluvní strany sjednaly způsob výkonu kontroly ve společnosti PVT, [ obchodn í tajemství ].
V důsledku výše popsané transakce získají společnosti PROKOM SOFTWARE, J&T Investment Advisors, PVT C.V., HENBURY FINANCE a J&T Finance group možnost společně kontrolovat společnost PVT, přičemž společnosti PROKOM SOFTWARE, J&T Investment Advisors, PVT C.V. a HENBURY FINANCE získají možnost společnost PVT kontrolovat přímo a společnost J&T Finance group získá možnost tuto společnost kontrolovat nepřímo, prostřednictvím svých dceřiných společností. Účastníci řízení tedy v důsledku předmětného spojení získají možnost kontrolovat jiného soutěžitele ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost PROKOM SOFTWARE , je polskou akciovou společností. Přibližně [ obchodn í tajemství ] % akciový podíl na společnosti PROKOM SOFTWARE má společnost Prokom Investments S.A., přibližně [ obchodn í tajemství ] % akciový podíl má pan Ryszard Krauze, zbývajících [ obchodn í tajemství ] % akcií společnosti PROKOM SOFTWARE vlastní akcionáři, kteří jsou majiteli méně než 5 % akcií této společnosti. Společnost PROKOM SOFTWARE a společnosti touto společností kontrolované působí zejména na polském trhu v oblastech poskytování služeb zpracování dat, poradenství v oblasti hardware a software, výroby, prodeje a oprav výpočetní a ostatní kancelářské techniky, poskytování služeb v oblasti přenosu dat, pořádání vzdělávacích akcí a poskytování služeb výstavby počítačových sítí. Společnost PROKOM SOFTWARE ani společnosti touto společností kontrolované dosud nepůsobí na jakémkoliv trhu v České republice.
Společnost PVT C.V. je obchodní společností založenou a existující podle práva Nizozemského království. Společnost PVT C.V. je kontrolována společností MEI Beheer B.V., v níž má 100% majetkovou účast společnost Reggehuys Management B.V. Společnost PVT C.V. byla založena výlučně za účelem nabytí akciového podílu na společnosti PVT a nevykonává žádnou jinou podnikatelskou činnost.
Společnost HENBURY FINANCE je britskou společností s ručením omezeným. Společnost HENBURY FINANCE je kontrolována společností NAFF PROPERTY LIMITED. Společnost HENBURY FINANCE nevykonává, kromě držby majetkových podílů v jiných společnostech, žádnou jinou podnikatelskou činnost. HENBURY FINANCE nepůsobí na žádném trhu v České republice.
Společnost J&T Finance group je slovenskou akciovou společností. Přibližně [ obchodn í tajemství ] % akciový podíl na společnosti J&T Finance group má společnost Stredoeurópska akciová spoločnosť, a.s., přibližně [ obchodn í tajemství ] % akciový podíl má společnost Škrobárna Brno, a.s. a přibližně [ obchodn í tajemství ] % akciový podíl má společnost J&T Finance group II. Společnost J&T Finance group a společnosti touto společností kontrolované působí zejména v oblastech poskytování poradenských služeb, pořádání vzdělávacích akcí, zprostředkovatelských služeb, kolektivního investování a pronájmu movitých a nemovitých věcí. Společnost J&T Finance group působí zejména na Slovensku. V České republice působí společnost J&T Finance group, kromě posléze uvedených dalších účastníků řízení, prostřednictvím svých dceřiných společností Škrobárna Brno, a.s., Bea Development, a.s. a J&T Global CZ, a.s., a to v oblasti pronájmu nebytových kancelářských prostor.
Společnost J&T Investment Advisors je českou společností s ručením omezeným. 100% obchodní podíl na společnosti J&T Investment Advisors má společnost J&T Finance group. V České republice působí společnost J&T Investment Advisors zejména v oblasti poskytování služeb organizačního, ekonomického a účetního poradenství a prostřednictvím svých dceřiných společností KABLO ELEKTRO, a.s. a KABLO ELEKTRO Velké Meziříčí, spol. s r.o. také v oblasti výroby rozvaděčů nízkého napětí, baterií, kabelů a vodičů a v oblasti výroby, instalace a oprav elektrických strojů a přístrojů.
Společnost J&T SECURITIES je českou akciovou společností. 100% obchodní podíl společnosti J&T SECURITIES drží společnost J&T Finance group. V České republice působí společnost J&T SECURITIES zejména v oblastech obchodování s cennými papíry a poskytování služeb spojených s investicemi do cenných papírů.
Společnost PVT je českou akciovou společností. Přibližně [ obchodn í tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti PVT má Česká konsolidační agentura, přibližně [ obchodn í tajemství ] % podíl má společnost První investiční společnost, přibližně [ obchodn í tajemství ] % podíl má společnost Tarpa Securities, přibližně [ obchodn í tajemství ] % podíl má společnost TRITTON DEVELOPMENT FUND, přibližně [ obchodn í tajemství ] % podíl má společnost Lento Investments a přibližně [ obchodn í tajemství ] % podíl na základním kapitálu společnosti PVT má společnost BH CAPITAL. Společnost PVT působí v České republice a prostřednictvím svých dceřiných společností také na Slovensku.
V České republice působí společnost PVT přímo zejména v oblastech poskytování služeb informačních technologií, prodeje výpočetní techniky a v oblasti pronájmu nebytových kancelářských prostor. Společnost PVT dále působí v České republice nepřímo, prostřednictvím svých pěti dceřiných společností, a to na následujících trzích. Společnost RM-systém, a.s. v České republice organizuje mimoburzovní trh s cennými papíry. Společnost První certifikační autorita, a.s. působí v oblasti poskytování certifikačních služeb ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (díle jen "zákon o elektronickém podpisu"). Společnost Komoditní burza Praha v České republice organizuje burzovní trh se zbožím a deriváty vztahujícími se k tomuto zboží. Společnost Počítačová řešení SW PRO, spol. s r.o. působí v oblasti poskytování služeb ERP systémů. Společnost DOS PRAHA, s.r.o. působí v oblasti zprostředkování pojišťovacích služeb.
Relevantní trh
Z účastníků řízení působí na území České republiky pouze společnosti J&T Finance group, a její dceřiné společnosti J&T Investment Advisors a J&T SECURITIES. Společnost J&T Finance group a jí kontrolované společnosti působí v České republice v následujících oblastech:
poskytování poradenských služeb,
pořádání vzdělávacích akcí,
zprostředkovatelské služby,
obchodování s cennými papíry,
poskytování služeb spojených s investicemi do cenných papírů,
kolektivní investování,
pronájem movitých a nemovitých věcí,
pronájem nebytových kancelářských prostor,
výroba rozvaděčů nízkého napětí, baterií, kabelů a vodičů a
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.
Nabývaná společnost, společnost PVT, a jí kontrolované společnosti působí v České republice v následujících oblastech:
poskytování služeb informačních technologií,
prodej výpočetní techniky,
pronájem nebytových kancelářských prostor,
organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry,
organizování burzovního trhu se zbožím a deriváty vztahujícími se k tomuto zboží,
poskytování certifikačních služeb ve smyslu zákona o elektronickém podpisu,
poskytování služeb ERP systémů a
zprostředkování pojišťovacích služeb.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností PVT, která v České republice podniká ve výše specifikovaných oblastech.
Na základě uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil z hlediska výrobkového následující relevantní trhy:
V oblasti poskytování služeb informačních technologií vymezil Úřad, v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí 1 , jako relevantní trh služeb informačních technologií. Poskytování služeb společností PVT na relevantním trhu zahrnuje především poskytování systémových integrací, tj. komplexního řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií, poskytování úplného a částečného outsorcingu v oblasti informačních a komunikačních technologií, implementaci standardních aplikačních softwarových řešení, tvorbu rozhraní na stávající softwarová řešení a tvorbu speciální nadstavby v oblastech, ve kterých nelze použít standardní řešení.
V oblasti prodeje výpočetní techniky nebylo, vzhledem ke skutečnosti, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky v této oblasti nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a současně tržní podíl společnosti PVT v této oblasti je zanedbatelný, pro účely předmětného správního řízení nutné s konečnou platností vymezit relevantní trh.
Stěžejním předmětem činnosti soutěžitelů působících na trhu pronájmu nebytových kancelářských prostor je pronájem vlastních nebytových prostor dalším podnikatelským subjektům pro kancelářské účely. Jak plyne z výše uvedeného a jak bude dále rozvedeno v rámci analýzy dopadů předmětného spojení soutěžitelů na příslušné relevantní trhy, na tomto trhu dochází k překrytí podnikatelských aktivit společnosti PVT a nabývající skupiny společností.
Podnikání na trhu organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry zahrnuje organizování nákupu a prodeje cenných papírů a investičních instrumentů na kapitálovém trhu mimo burzu na základě a v souladu s příslušným povolením vydaným dle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění (dále jen "zákon o cenných papírech"). Povolení k této činnosti ve smyslu § 50 odst. 1 citovaného zákona bylo Komisí pro cenné papíry uděleno pouze společnosti RM-systém, a.s.
Předmětem podnikání na trhu organizování burzovního trhu se zbožím a deriváty vztahujícími se k tomuto zboží je organizování stálého a specifickým způsobem organizovaného tržiště zastupitelného zboží (komodit) na základě a v souladu s příslušným povolením vydaným dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, v platném znění. Jak vyplyne z analýzy dopadů předmětného spojení soutěžitelů na příslušné relevantní trhy, povolení k podnikání jako komoditní burza ve smyslu výše citovaného zákona bylo příslušnými správními úřady uděleno kromě společnosti Komoditní burza Praha ještě dalším šesti subjektům.
Podnikání v oblasti poskytování certifikačních služeb je upraveno zákonem o elektronickém podpisu. V souladu s tímto zákonem elektronický podpis bez přívlastku (dále i "prostý elektronický podpis") umožňuje ověřit totožnost podpisující se osoby, ale nezaručuje její důvěryhodnost, to znamená, že po použití tohoto typu elektronického podpisu přetrvává nejistota ohledně pravosti tohoto podpisu. Naproti tomu zaručený elektronický podpis jednoznačně identifikuje původce zprávy a zároveň umožňuje jeho jednoznačnou autentizaci ve vztahu ke zprávě. Zaručený elektronický podpis dokonce zaručuje i integritu zprávy, to znamená, že jakékoliv změna zprávy během přenosu bude následně zjištěna. Prostředky vytvoření zaručeného elektronického podpisu jsou vždy pod kontrolou podpisující se osoby.
Zákon o elektronickém podpisu dále upravuje dva stupně certifikátů zaručujících propojení podepisující se osoby s jejím veřejným klíčem. Toto propojení je realizováno prostřednictvím třetího důvěryhodného subjektu, tzv. certifikační autority. Certifikační autorita ověřuje identitu uživatelů a vystavuje jim digitální certifikáty.
O certifikátu bez přívlastku (dále i "prostý certifikát"), vydávaném poskytovatelem certifikačních služeb, v podstatě platí to, co bylo uvedeno výše v souvislosti s rozlišením prostého a zaručeného elektronického podpisu. Naproti tomu kvalifikovaný certifikát, vydávaný poskytovatelem, jež splnil ohlašovací povinnost dle zákona o elektronickém podpisu, splňuje všechny náležitosti dle citovaného zákona. V případě prostého elektronického podpisu může kvalifikovaný certifikát zaručit totožnost osoby, nikoliv však integritu datové zprávy. Nejistota ohledně pravosti podpisu přetrvává. V případě zaručeného elektronického podpisu kvalifikovaný certifikát poskytuje veškeré záruky dle zákona o elektronickém podpisu, jedná se o nejdůvěryhodnější variantu elektronického podpisu. Záruky, které dává používání zaručeného elektronického podpisu tedy platí v plné míře pouze při vystavení kvalifikovaného certifikátu.
Nejvyšší formu záruky zajišťuje používání zaručeného elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu vydávaného akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Pro tuto svou hodnou je možné tyto, a to pouze tyto, podpisy v souladu s ustanovením § 11 zákona o elektronickém podpisu používat i v oblasti orgánů veřejné moci. Akreditace podle zákona o elektronickém podpisu byla dosud Úřadem pro ochranu osobních údajů vydána pouze společnosti První certifikační autorita, a.s.
Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako relevantní trhy z hlediska výrobkového v oblasti poskytování certifikačních služeb ve smyslu zákona o elektronickém podpisu trh služeb kvalifikovaných certifikátů poskytovaných akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a trh služeb jiných certifikátů než kvalifikovaných certifikátů poskytovaných akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Předmětem činnosti v oblasti služeb ERP systémů je poskytování služeb ERP systémů (Enterprise Resource Planning Systems). ERP systémy umožňují účelně a efektivně řídit všechny klíčové podnikové zdroje, jádrem těchto systémů je účetnictví. Vzhledem ke skutečnosti, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky v této oblasti nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a současně tržní podíl společnosti Počítačová řešení SW PRO, spol. s r.o., která je kontrolována společností PVT, v této oblasti je [ obchodn í tajemství ] , nebylo pro účely předmětného správního řízení nutné s konečnou platností vymezit relevantní trh.
Předmětem podnikání v oblasti zprostředkování pojišťovacích služeb je například zprostředkování uzavření smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvy o stavebním spoření, zprostředkování životního, cestovního a havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Vzhledem ke skutečnosti, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky v této oblasti nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a současně tržní podíl společnosti DOS PRAHA, s.r.o., která je kontrolována společností PVT, v této oblasti je [ obchodn í tajemství ] , nebylo pro účely předmětného správního řízení nutné s konečnou platností vymezit relevantní trh.
Při vymezování relevantního trhu z geografického hlediska je nezbytné vzít v úvahu území, na němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Proto Úřad, v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí 2 , při vymezování relevantního trhu z hlediska geografického v případě výrobkového relevantního trhu pronájmu nebytových kancelářských prostor v předmětném správním řízení zvažoval použití užšího vymezení než územím celé České republiky, a to především z toho důvodu, že soutěžní podmínky nejsou dostatečně homogenní v celé České republice, ale v některých oblastech jsou, zejména z hlediska cen, zřetelně odlišitelné od jiných oblastí ČR (např. v hlavním městě Praze).
Protože však společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na jednotlivých relevantních trzích pronájmu nebytových kancelářských prostor, v případě jejich vymezení z hlediska geografického přibližně územím hlavního města Prahy a územím jednotlivých okresů v souladu se stávajícím územním členěním České republiky, nedosahuje hranice [ obchodn í tajemství ] %, což je situace srovnatelná se situací na předmětném relevantním výrobkovém trhu, v případě jeho geografického vymezení územím celé České republiky, není pro účely tohoto rozhodnutí nezbytné vymezit tento relevantní trh z geografického hlediska s konečnou platností a Úřad tak nechává tuto otázku otevřenou.
Ostatní výše vymezené relevantní výrobkové trhy byly v předmětném správním řízení z geografického hlediska vymezeny jako trhy zahrnující území celé České republiky.
Dopady spojení
K překrytí podnikatelských aktivit skupiny společností kontrolovaných společností PVT a nabývající skupiny společností v České republice ze všech výše vymezených relevantních trhů i trhů s konečnou platností nevymezených dochází pouze na relevantním trhu pronájmu nebytových kancelářských prostor.
Hospodářské soutěže na relevantním trhu pronájmu nebytových kancelářských prostor v České republice i na jednotlivých relevantních trzích pronájmu nebytových kancelářských prostor, v případě jejich vymezení z hlediska geografického přibližně územím hlavního města Prahy a územím jednotlivých okresů se ze spojujících se soutěžitelů účastní společnost PVT, společnost J&T Finance group, a to prostřednictvím svých dceřiných společností Škrobárna Brno, a.s., Bea Development, a.s. a J&T Global CZ, a.s., a dále společnost Škrobárna Reality, a.s., což je společnost kontrolovaná stejnou osobou jako společnost PVT C.V.
Dle údajů poskytnutých účastníky řízení společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na jednotlivých relevantních trzích pronájmu nebytových kancelářských prostor, v případě jejich vymezení z hlediska geografického přibližně územím hlavního města Prahy a územím jednotlivých okresů v souladu se stávajícím územním členěním České republiky, nedosahuje hranice [ obchodn í tajemství ] %. Ani v případě širšího geografického vymezení předmětného relevantního výrobkového trhu, a to vymezení územím celé České republiky, společný tržní podíl spojujících se subjektů zdaleka nedosahuje hranice [ obchodn í tajemství ] %.
Subjekt vzniklý spojením bude v České republice nadále čelit konkurenci, neboť služby zaměnitelné se službami poskytovanými spojovanými soutěžiteli jsou na trhu volně dostupné od konkurenčních dodavatelů, spojení tedy nebude mít negativní dopad na spotřebitele z hlediska možnosti výběru mezi výše uvedenými službami. V důsledku spojení soutěžitelů také nedojde k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na trh pronájmu nebytových kancelářských prostor.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména ke konkurenčnímu prostředí na trhu pronájmu nebytových kancelářských prostor, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby jim tato umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na tomto relevantním trhu.
Na relevantním trhu služeb informačních technologií v České republice ze spojujících se soutěžitelů působí pouze společnost PVT, která zde dosahuje tržního podílu přibližně [ obchodn í tajemství ] %. Objem trhu služeb informačních technologií v České republice v posledních letech roste, meziroční růst tohoto trhu je odhadován na 5 %. Tomuto růstu odpovídá klesající tendence tržního podílu společnosti PVT na posuzovaném relevantním trhu. Trh služeb informačních technologií se v současné době nachází ve fázi prudkého rozmachu, dále se vyznačuje nízkými bariérami vstupu a vysokou roztříštěností na straně poptávky i na straně nabídky. Na předmětném relevantním trhu působí nejméně pět soutěžitelů s odhadovaným tržním podílem vyšším, než je tržní podíl dosahovaný společností PVT.
Vzhledem ke skutečnosti, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na trhu služeb informačních technologií na území České republiky nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a nedochází tak k horizontální ani vertikální integraci, subjekt vzniklý spojením nebude v podstatně odlišném postavení od postavení společnosti PVT před uskutečněním transakce, v důsledku spojení soutěžitelů tak nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na uvedeném relevantním trhu.
V oblasti prodeje výpočetní techniky v České republice do sahuje společnost PVT tržního podílu nižšího než [ obchodn í tajemství ] %, účastníci řízení ani jimi kontrolované osoby v této podnikatelské oblasti nepůsobí. Činnosti spojovaných soutěžitelů se tedy v uvedené oblasti nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a nedochází tak k horizontální ani vertikální integraci. V důsledku spojení soutěžitelů zde tedy nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí, neboť subjekt vzniklý spojením nebude v podstatně odlišném postavení od postavení společnosti PVT před uskutečněním transakce.
Podnikání na trhu organizování mimoburzovního trhu s cennými je možné pouze na základě a v souladu s příslušným povolením vydaným dle zákona o cenných papírech. Povolení k této činnosti bylo Komisí pro cenné papíry uděleno pouze společnosti RM-systém, a.s. Společnost RM-systém, a.s. má tedy v době před spojením na uvedeném trhu monopolní postavení. V důsledku realizace předmětného spojení se na uvedené situaci nic nezmění. Toto spojení tedy nebude mít na uvedený relevantní trh, respektive na hospodářskou soutěž na tomto trhu, žádný významný dopad.
Podobná je i situace na trhu služeb kvalifikovaných certifikátů poskytovaných akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. I k podnikání na tomto trhu je nezbytné povolení, respektive akreditace podle zákona o elektronickém podpisu. Taková akreditace byla dosud Úřadem pro ochranu osobních údajů vydána pouze společnosti První certifikační autorita, a.s. Tato společnost má tedy v současné době na uvedeném trhu monopolní postavení, v důsledku realizace předmětného spojení se na dané situaci nic nezmění. Pro úplnost Úřad uvádí, že udělování akreditace Ministerstvem informatiky (dále jen "ministerstvo") 3 probíhá na základě nárokového principu, to znamená, že splní-li žadatel o akreditaci všechny podmínky předepsané zákonem o elektronickém podpisu, ministerstvo vydá rozhodnutí, jímž mu akreditaci udělí. Neexistují tedy žádné významné bariéry vstupu nových soutěžitelů na předmětný relevantní trh.
S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že v důsledku posuzovaného spojení nedojde k jakýmkoliv významným změnám na trhu služeb kvalifikovaných certifikátů poskytovaných akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, neboť subjekt vzniklý spojením nebude na relevantním trhu v postavení podstatně odlišném od postavení společnosti První certifikační autorita, a.s. před uskutečněním transakce. V důsledku spojení soutěžitelů také nedojde k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh.
Hospodářské soutěže na relevantním trhu služeb jiných certifikátů než kvalifikovaných certifikátů poskytovaných akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v České republice se účastní více soutěžitelů. Ze spojujících se soutěžitelů na tomto trhu působí pouze společnost První certifikační autorita, a.s., dle údajů poskytnutých účastníkem řízení, zde dosahuje tržního podílu přibližně [ obchodn í tajemství ] %. Do budoucna lze předpokládat rostoucí tendenci objemu posuzovaného trhu, neboť se jedná o trh velmi mladý, jehož prudký rozmach se teprve očekává. Tomuto růstu celkového objemu trhu bude patrně odpovídat klesající tendence tržního podílu společnosti První certifikační autorita, a.s. Jak plyne z výše uvedeného, k podnikání na tomto trhu není nezbytné státní povolení, respektive akreditace podle zákona o elektronickém podpisu. S vydáváním kvalifikovaných certifikátů je dle zákona o elektronickém podpisu spojena pouze ohlašovací povinnost ministerstvu. Neexistují tedy žádné významné bariéry vstupu nových soutěžitelů na předmětný relevantní trh.
V souladu s výše uvedeným Úřad konstatuje, že v důsledku posuzovaného spojení nedojde na trhu služeb jiných certifikátů než kvalifikovaných certifikátů poskytovaných akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v České republice ke snížení úrovně konkurenčního prostředí, neboť subjekt vzniklý spojením nebude na relevantním trhu v postavení podstatně odlišném od postavení společnosti První certifikační autorita, a.s. před uskutečněním transakce, a to zejména s ohledem na absenci překrývajících se aktivit spojujících se soutěžitelů na uvedeném trhu. V důsledku spojení soutěžitelů také nedojde k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh. Spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Podnikání na trhu organizování burzovního trhu se zbožím a deriváty vztahujícími se k tomuto zboží je možné pouze na základě a v souladu s příslušným povolením vydaným dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, v platném znění. Povolení k podnikání jako komoditní burza ve smyslu citovaného zákona bylo příslušnými správními úřady, tedy Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem průmyslu a obchodu, uděleno kromě společnosti Komoditní burza Praha, jež je kontrolovaná společností PVT prostřednictvím její účasti na společnosti RM-systém, a.s., ještě šesti dalším subjektům. Podle údajů poskytnutých účastníky řízení je tržní podíl společnosti Komoditní burza Praha nižší než [ obchodn í tajemství ] %, účastníci řízení ani jimi kontrolované osoby v této podnikatelské oblasti nepůsobí.
Činnosti spojovaných soutěžitelů se tedy na trhu organizování burzovního trhu se zbožím a deriváty vztahujícími se k tomuto zboží na území České republiky nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a nedochází tak k horizontální ani vertikální integraci. V důsledku spojení soutěžitelů zde tedy nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí, neboť subjekt vzniklý spojením nebude v podstatně odlišném postavení od postavení společnosti Komoditní burza Praha před uskutečněním transakce.
Hospodářské soutěže v oblasti služeb ERP systémů v České republice se ze spojujících se soutěžitelů účastní pouze společnost Počítačová řešení SW PRO, spol. s r.o., jedna z dceřiných společností PVT. V uvedené oblasti dosahuje společnost Počítačová řešení SW PRO, spol. s r.o. tržního podílu nižšího než [ obchodn í tajemství ] %. Vzhledem k absenci překrývajících se aktivit spojujících se soutěžitelů v uvedené oblasti a zanedbatelnému postavení společnosti Počítačová řešení SW PRO, spol. s r.o. na tomto trhu, nepovede předmětné spojení k omezení soutěže v daném podnikatelském sektoru a soutěžní podmínky v něm zůstanou nedotčeny.
V oblasti zprostředkování pojišťovacích služeb podniká ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost DOS PRAHA, s.r.o., která je kontrolována společností PVT, účastníci řízení v této oblasti nepůsobí. Tržní podíl společnosti DOS PRAHA, s.r.o. v uvedené oblasti je zanedbatelný, konkrétně se jedná o podíly do [ obchodn í tajemství ] % v případě zprostředkování uzavření jednotlivých pojišťovacích smluv, které Úřad pro účely tohoto správního řízení zahrnul do tohoto podnikatelského sektoru. S ohledem na skutečnost, že činnosti spojovaných soutěžitelů se v uvedené oblasti na území České republiky nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a nedochází tak k horizontální ani vertikální integraci, Úřad konstatuje, že ani v této oblasti podnikání nedojde v důsledku spojení soutěžitelů ke snížení úrovně konkurenčního prostředí.
Po zhodnocení celkové situace na všech výše uvedených trzích v České republice má Úřad za to, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na žádném z uvedených trhů ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na ně. Spojení nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na jednotlivých relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ing. Karel Dřevínek, PhD., LL.M.
Weil, Gotshal & Manges v.o.s.
Křižovnické náměstí 1
11000 Praha 1
1 viz například rozhodnutí Úřadu č.j. S 44/02, které nabylo právní moci dne 11.4.2002
2 viz například rozhodnutí Úřadu č.j. S 154/01, které nabylo právní moci dne 3.1.2002 a rozhodnutí Úřadu č.j. S 202/02, které nabylo právní moci dne 28.11.2002
3 Na základě novelizace zákona o elektronickém podpisu provedené zákonem č. 517/2002 Sb. přešla působnost v této věci z Úřadu pro ochranu osobních údajů na Ministerstvo informatiky.