UOHS S096/2003
Rozhodnutí: OF/S096/03-2434/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-TDC Internet A/S + Contactel s.r.o.
Účastníci Contactel s.r.o. TDC Internet A/S, Titangade 11-13, 2200 Kodaň N, Dánské Království
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 9. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 93 KB


S 96/03-2434/03 V Brně dne 8. července 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěž ve správním řízení č.j. S 96/03, zahájeném dne 28. května 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost TDC INTERNET A/S, se sídlem Titangade 11-13, Kodaň, Dánské království, zastoupeného JUDr. Tomášem Zagarem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 8, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů TDC INTERNET A/S, se sídlem Titangade 11-13, Kodaň, Dánské království, a Contactel s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, Praha 3, IČ: 25732621, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, která bude uzavřena mezi společnostmi ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, Praha 3, IČ: 60193671, jako prodávajícím, a TDC INTERNET A/S, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost TDC INTERNET A/S navýšit svůj podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Contactel s.r.o. na 100 %, a tím získat možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat, se v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, smluv zakládajících spojení a dalších informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/03 ze dne 11. června 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
V době před uskutečněním transakce vlastnila jak společnost TDC INTERNET A/S, se sídlem Titangade 11-13, Kodaň, Dánské království (dále jen "TDCI"), tak i společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, Praha 3, IČ: 60193671 (dále jen "ČRa"), každá 50% obchodní podíl na společnosti Contactel s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, Praha 3, IČ: 25732621 (dále jen "Contactel"). Předuzavřením Smlouvy o převodu obchodního podílu, na jejímž základě společnost TDCI získá 100 % obchodní podíl na společnosti Contactel, dojde k navýšení základního kapitálu společnosti Contactel. Tohoto navýšení se však zúčastní pouze společnost TDCI, která tímto zvýší svůj podíl na základním kapitálu společnosti Contactel na 59,61 %. Samotné navýšení základního kapitálu společnosti Contactel však nebude mít vliv na výkon hlasovacích práv, která zůstanou v poměru [ obchodní tajemství ] . Ke změně zakládající spojení soutěžitelů dojde až v důsledku shora uvedené smlouvy uzavřené mezi společnostmi TDCI a ČRa, neboť na jejím základě společnost TDCI zvýší svůj podíl jak na základním kapitálu, tak i hlasovacích právech společnosti Contactel na 100 %, a tím získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
V současnosti je nad společností Contactel vykonávána společná kontrola ze strany společností TDCI a ČRa. Tato společná kontrola je založena na základě ustanovení Rámcové smlouvy, která byla uzavřena mezi ČRa a Tele Danmark A/S, jejímž právním nástupcem je TDCI, a ustanovení společenské smlouvy společnosti Contactel, kde je určeno, že společnosti TDCI a ČRa mají každá [ obchodní tajemství ] % hlasovací podíl na rozhodování valné hromady, přičemž jakékoliv rozhodnutí valné hromady vyžaduje schválení [ obchodní tajemství ] % hlasů společníků přítomných na valné hromadě, přičemž pro přijetí zásadních rozhodnutí valné hromady vyžaduje souhlas nejméně [ obchodní tajemství ] většiny hlasů všech společníků ve společnosti Contactel. Nabytím 100% akciového podílu na společnosti Contactel společností TDCI ke ztrátě materiálního opodstatnění Rámcové smlouvy a kontrolu bude vykonávat již pouze společnost TDCI.
Ustanovení zákona týkající se vzniku kontroly se vztahuje nejen na případy získání kontroly nad jedním podnikem ze strany jednoho subjektu, ale též na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola) vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť v takovém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany.
Výše popsané nabytí výlučné kontroly nad společností Contactel ze strany TDCI tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. Charakteristika spojujících se soutěžitelů TDCI působí v Dánsku v oblasti internetových služeb poskytovaných prostřednictvím kabelového vedení. Je kontrolována společností TDC A/S, se sídlem Norregade 21, Kodaň, Dánské království (dále jen "TDC"). TDC je předním poskytovatelem telekomunikačních služeb v Dánsku a prostřednictvím svých dceřiných společností má v této oblasti významnou pozici i v dalších evropských zemích, např. Belgii, Norsku, Litvě, Polsku, Švýcarsku, Švédsku, Německu, Ukrajině, Maďarsku a Rakousku. V České republice má společnost TDC kromě podílu v Contactelu rovněž podíl ve společnosti ČRa, nad níž je vykonávána prostřednictvím společnosti Bivideon B.V. společná kontrola ze strany TDC a Deutsche Bank AG. Společnost ČRa sama nebo jí kontrolované společnosti (Softlink, s.r.o., Datalink, s.r.o. a Softlink-M, s.r.o.) působí jako poskytovatel služeb v oblasti telekomunikačního sektoru, konkrétně poskytuje služby v oblasti pronájmu pevných linek k přenosu dat, audia a videa, provozu rádiového a televizního vysílání, přenosu dat, poskytování přístupu k satelitním službám-místní přenos, poskytování přístupu k satelitním službám-dálkový přenos, a projektování, montáží a dodávek telekomunikačních zařízení. Dále skupina TDC vlastní 50% podíl ve společnosti INFORM NET PARTNERS, s.r.o., která působí v oblasti poskytování databází firem. Společnost TDC je pak dále kontrolována americkou společností SBC Communications Inc., která kromě výše uvedených podílů skupiny TDC v České republice nepůsobí.
Contactel podniká v České republice v oblasti poskytování hlasových a internetových služeb, konkrétně působí na trhu hlasových telekomunikačních služeb poskytovaných po pevných linkách, na trhu přenosu dat, na trhu služby dial-up připojení k internetu a služeb pevného připojení k internetu, včetně doplňkových služeb k přístupu k internetu, jako jsou webhosting, serverhosting a poskytování e-mailových schránek.
Společnost Contactel je před posuzovaným spojení společně kontrolována společnostmi TDCI a ČRa. Sama společnost Contactel nekontroluje žádného soutěžitele. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že posuzovaným spojením dotčenou oblastí je poskytování služeb v oblasti telekomunikačního sektoru.
S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že k překrytí činností spojujících se soutěžitelů dochází pouze na trhu služeb v oblasti přenosu obchodních dat. Dále pak v důsledku spojení soutěžitelů bude společnost TDCI působit (a to prostřednictvím získání výlučné, a nikoli jako doposud pouze společné, kontroly nad Contactel) na trhu hlasových telekomunikačních služeb poskytovaných po pevných linkách, na trhu služby dial-up připojení k internetu a služeb pevného připojení k internetu, včetně služeb k poskytování přístupu k internetu jako jsou webhosting, serverhosting a poskytování e-mailových schránek.
Úřad s ohledem na výše uvedené vymezil následující věcné relevantní trhy:
trh služeb v oblasti přenosu obchodních dat,
trh hlasových telekomunikačních služeb poskytovaných po pevných linkách,
trh zprostředkování přístupu ke službám sítě Internet za užití dial-up technologií,
trh zprostředkování přístupu ke službám sítě Internet pevným připojením.
Geograficky jsou relevantní trhy vymezeny územím České republiky . Z časového hlediska se jedná o trhy trvalé , charakterizované pravidelnými dodávkami po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Při vymezování relevantních trhů Úřad vycházel ze své předcházející rozhodovací praxe, konkrétně z rozhodnutí S 44/00-1051/00-210 ze dne 30. června 2000 (Telekom Austria AG/CZECH ON LINE, a.s.), S 67/01-1492/01-OF ze dne 11. září 2001 (ČESKÝ TELECOM, a.s./asp1000, s.r.o.) a S 120/01-2198/01 ze dne 19. listopadu 2001 (BIVIDEON B.V./ČESKÉ RADIOKOUNIKACE a.s.).
Na vymezeném relevantním trhu služeb v oblasti přenosu obchodních dat v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž skupina společnosti TDCI na tomto trhu působí prostřednictvím společnosti ČRa, která dosahuje tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, podíl společnosti Contactel činí cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění posuzovaného spojení bude činit cca [ obchodní tajemství ] %.
Služby v oblasti přenosu obchodních dat představují telekomunikační služby multifunkční sítě, které jsou založeny na mikrovlnné radioreléové síti a síti vybraných spojů na bázi optických vláken-uvedené služby zabezpečují propojení sítí a koncových zařízení uživatelů v různých lokalitách. Jsou určeny zejména pro společnosti provozující počítačové sítě LAN (Local Area Network), které jsou propojovány prostřednictvím sítě WAN (Wide Area Network). Mezi nejvýznamnější soutěžitele na tomto trhu patří společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., Aliatel a.s. a GTS Czech a.s.
Na relevantním trhu hlasových telekomunikačních služeb poskytovaných po pevných linkách v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Contactel, která dosahuje na tomto trhu podílu cca [ obchodní tajemství ] %.
Na tomto trhu vlivem nového telekomunikačního zákona, který nabyl účinnosti dne 1. července 2000, si všichni uživatelé pevných telefonních linek mohou zvolit od 1. července 2002 krátkou předvolbou operátora, který uskuteční jejich hovor, a od 1. ledna 2003 mají zákazníci možnost pevně si nastavit jediného operátora pro všechny hovory. Tímto krokem se začala na trhu pevné hlasové telefonie rozvíjet konkurence i v oblasti hlasových služeb poskytovaných prostřednictvím veřejných pevných telekomunikačních sítí pro všechny uživatele. Přes pokračující liberalizaci telekomunikačního sektoru zaujímá na tomto trhu dominantní postavení neustále společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. Mezi nejvýznamnější alternativní operátory patří kromě společnosti Contactel zejména společnosti Aliatel a.s., TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o., GTS CZECH, a.s., ETEL, s.r.o. a TELE2 s.r.o. Vstup alternativních operátorů měl příznivý dopad na snižování cen hovorného, především u dálkových hovorů, a rozšířilo se portfolio služeb.
Na relevantním trhu zprostředkování přístupu ke službám sítě Internet za užití dial-up technologií v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Contactel, jejíž tržní podíl činí cca [ obchodní tajemství ] %.
Služba dial-up, nebo-li komutovaného, připojení patří mezi nejběžněji využívaná připojení k internetu. Tento způsob připojení využívá veřejnou telefonní síť, připojení má dočasný charakter. Pro přenos dat je nutné použít tzv. modemy. Tarifikace je prováděna na základě délky doby trvání připojení k internetu. Komutované připojení využívají především domácnosti a malé podniky.
Mezi nejvýznamnější soutěžitele působící na tomto relevantním trhu patří společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., CZECH ON LINE, a.s., TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o. a GTS CZECH, a.s.
Na relevantním trhu zprostředkování přístupu ke službám sítě Internet pevným připojením v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Contactel, jejíž služby představují cca [ obchodní tajemství ] % tržní podíl.
V případě připojení pevnou linkou, které rovněž patří mezi běžně využívaný způsob připojení k internetu, je mezi uživatelem a poskytovatelem připojení zřízeno spojení, které je v čase trvalé a může být realizováno několika způsoby. Typickým způsobem je použití pevných datových okruhů. Připojení pevnou linkou využívají především podnikatelské subjekty. Tarifikace se v současnosti zpravidla odvíjí od přenosové rychlosti a objemu přenesených dat.
Mezi nejvýznamnější soutěžitele na tomto relevantním trhu patří opět společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., CZECH ON LINE, a.s., TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o. a GTS CZECH, a.s.
Zprostředkování přístupu ke službám sítě Internet za užití různých technologií není navzájem zaměnitelné, a proto je Úřad ve své rozhodovací praxi považuje za samostatné relevantní trhy. Mezi hlavní odlišné rysy patří cena poskytovaných služeb a rychlost přenosu dat.
Na základě uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nebude mít za následek vznik nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na jakémkoliv z výše uvedených trhů. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel


v zastoupení

JUDr. Robert Neruda

pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Zagar, advokát
AK White & Case
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1