UOHS S096/2002
Rozhodnutí: VO II/S096/02 Instance I.
Věc možné porušení § 3 odst. 1 ZOHS
Účastníci Agropork-družstvo
Typ správního řízení Dohody
Rok 2002
Související rozhodnutí S096A/02 , R055/02
Dokumenty dokument ke stažení 158 KB


Č.j. S 96/02-1591/02 V Brně dne 26.7.2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 30.4.2002 z vlastního podnětu dle § 18 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., s účastníkem řízení, jímž je Agropork-družstvo, se sídlem Brno, Úzká 26/7, PSČ: 602 00, Okres: Brno-město, IČ: 25288067, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Rozhodnutí Agropork-družstvo, se sídlem Brno, Úzká 26/7, PSČ: 602 00, Okres: Brno-město, IČ: 25288067, přijaté jeho představenstvem dne 22.11.2001, o (obchodní tajemství), je dle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, zakázaným a neplatným rozhodnutím sdružení soutěžitelů, které narušilo hospodářskou soutěž na trhu veterinárních léčiv.
Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů se Agropork-družstvu, se sídlem Brno, Úzká 26/7, PSČ: 602 00, Okres: Brno-město, IČ: 25288067, za porušení zákazu uvedeného v § 3 odst. 1 zákona ukládá pokuta ve výši
200 000 ,-Kč
(slovy: dvě stě tisíc korun českých)
Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u České národní banky, pobočka Brno, číslo účtu 3754-24825-621/0710, konstantní symbol 1148, jako variabilní symbol se uvede IČ účastníka řízení.
Dle § 23 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, se Agropork-družstvu, se sídlem Brno, Úzká 26/7, PSČ: 602 00, Okres: Brno-město, IČ 25288067 ukládá
a) aby jeho příslušný orgán zrušil rozhodnutí citované v bodě 1 výroku,
b) informovat všechny členy Agropork-družstvo o tomto rozhodnutí Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže (zvláště o výroku a uloženém nápravném opatření) a o
zrušení rozhodnutí Agropork-družstvo, popsaném v bodě 1. výroku tohoto
rozhodnutí.
Splnění nápravných opatření uložených v bodě 3. písm. a) a b) výroku tohoto rozhodnutí Agropork-družstvo provede a doklady o splnění nápravných opatření předloží Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě do 20 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 30.4.2002 z vlastního podnětu správní řízení vedené pod č.j. S 96/02 ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon") s účastníkem řízení, jímž je Agropork-družstvo, Brno, Úzká 26/7, PSČ: 602 00, Okres: Brno-město, IČ: 25288067 (dále jen "Agropork"). Možné porušení § 3 odst. 1 zákona Úřad spatřoval v rozhodnutí Agroporku o výběru IB PHARM, s.r.o., se sídlem Brno, Bednářova 1, PSČ: 619 00, IČ: 26229340 (dále jen "IB PHARM"), jako jediného dodavatele veterinárních léčiv pro jeho členy.
Zahájení správního řízení předcházelo šetření Úřadu (pod č.j. P 84/02-VO II), provedené na základě podnětu podaného Komorou veterinárních lékařů České republiky. V průběhu šetření bylo zjištěno, že Agropork zahájil jednání s několika dodavateli/distributory veterinárních léčiv, z nichž pro dodávky veterinárních léčiv svým členům vybral společnost IB PHARM, o čemž informoval své členy dopisem ze dne 18.12.2001. Agropork uzavřel s IB PHARM dne 20.12.2001 Smlouvu o spolupráci, ve které se mimo jiné zavázal (obchodní tajemství).
Zástupce Agroporku uvedl, že podnět pro angažování Agroporku v oblasti obchodování s veterinárními léčivy vznikl na základě zájmu projeveného jeho členy. Důvodem byla skutečnost, že stávající dodavatelé veterinárních léčiv (veterinární lékaři) účtováním vlastní obchodní přirážky při dodávce veterinárních léčiv prodražovali ceny tohoto zboží pro chovatele jatečných zvířat. Vzhledem k počtu členů Agroporku se předpokládalo, že by bylo možno dosáhnout množstevních slev a tím i snížení nákladů pro členy. Zájem o aktivitu v oblasti obchodování s veterinárními léčivy projevilo (obchodní tajemství) členů. Obchodování s veterinárními léčivy bylo zahájeno od začátku roku 2002. Do zvoleného systému obchodování s veterinárními léčivy ve smyslu uvedené Smlouvy o spolupráci se za první 3 měsíce zapojilo (obchodní tajemství) členů. Zjištěné skutečnosti vedly Úřad k zahájení správního řízení.
Charakteristika účastníka řízení
Agropork je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr., vložka 3203, dne 5.5.1998. Jedná se o odbytové družstvo s celostátní působností, které bylo založeno za účelem podpory a společného podnikání svých členů v oblasti produkce a odbytu jatečných prasat a jatečného skotu. Družstvo sdružuje 187 členů (stav ke 30.4.2002). Členem družstva mohou být právnické i fyzické osoby, které produkují jatečná prasata a jatečný skot, případně selata a nově od r. 2002 i jatečnou drůbež. Členové družstva jsou povinni mimo jiné dodržovat stanovy, plnit usnesení členské schůze a usnesení představenstva. Dále jsou povinni poskytovat družstvu prostřednictvím regionálních středisek informace o roční produkci jatečných zvířat a dodat družstvu veškerou tržní produkci jatečných zvířat, která je předmětem jeho obchodování. Na dodávku jatečných zvířat mají členové povinnost s družstvem uzavřít roční smlouvu.
Činnost Agroporku je realizována prostřednictvím regionálních středisek (Hradec Králové, Mladá Boleslav, Staňkov, Znojmo, Ratíškovice, Olomouc, Frýdek-Místek), která zajišťují vlastní obchodování, bezprostřední styk se členy svého regionu a odběrateli.
Dle platných stanov jsou orgány družstva: členská schůze, představenstvo a kontrolní komise. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Schází se nejméně jednou za rok. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami nebo zákonem vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, plní usnesení členské schůze a odpovídá ji za svou činnost. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti jeho členů.
Agropork má zpracována Obchodní pravidla platná mezi družstvem a jeho členy, dle kterých základním předmětem činnosti odbytového družstva Agropork je společný prodej jatečných zvířat-prasat i hovězího dobytka-z produkce svých členů. Tato činnost je usměrňována Obchodními pravidly mezi družstvem a jeho členy.
Dle čl. 1 Předmět prodeje
jsou předmětem prodeje odbytového družstva jatečná zvířata pocházející z produkce výrobce-člena družstva, vyjma zvířat určených k nutnému odporažení.
Dle čl. 2 Povinnosti členů družstva
je člen družstva povinen dodat družstvu veškerou svou tržní produkci jatečných zvířat, druhu a kategorií, které jsou předmětem obchodování odbytového družstva, včetně produkce pro zpracování na vlastních jatkách, bez naturální spotřeby, která byla s družstvem projednána.
Dle čl. 3 Povinnosti družstva k členům
má družstvo povinnost prodat veškerou tržní produkci jatečných zvířat nabídnutou členem družstva k prodeji za sjednané ceny dle druhu jatečných zvířat a jejich kvalitativního zatřídění, na které byla uzavřena kupní smlouva. Při prodeji jatečných zvířat postupovat tak, aby bylo dosaženo co největšího efektu pro družstvo a tím pro jeho členy.
Dle čl. 4 Pravidla dodávek a prodeje jatečných zvířat
předává člen jatečná zvířata, určená dle sjednaného množství k odporažení v sjednaných termínech k přepravě na jatky. Porážková místa-konečného odběratele určuje Agropork.
Dle čl. 5 Oběh dokladů, finanční tok.
odbytové družstvo zřizuje regionální střediska o jejichž umístění a počtu rozhoduje představenstvo družstva, s přihlédnutím k rozmístění a rozsahu obchodované produkce. Družstvo uhradí platbu výrobci-členu družstva z finančních prostředků, které obdrží od odběratele ihned po obdržení platby za příslušnou dodávku.
Zjištěné skutečnosti a důkazy
Usnesením představenstva Agroporku z jednání konaného dne 16.5.2000, bylo uloženo (obchodní tajemství).
Následně na jednání představenstva Agroporku konaném dne 20.6.2000 byla předložena k diskusi zpráva-Strategie činnosti družstva pro další období.
K žádosti Úřadu o předložení zmíněné Strategie předložil Agropork materiál označený "Záměr Agroporku pro rok 2000" (dále jen "záměr"). V něm se uvádí: . (obchodní tajemství (viz str. 419-420 spisu) Uvedený záměr byl předložen na členskou schůzi Agroporku konanou dne 20.6.2000. V usnesení členské schůze se uvádí , že členská schůze schvaluje (obchodní tajemství) .
Na dalším jednání představenstva Agroporku konaném dne 22.8.2000 byly rozpracovány závěry členské schůze týkající se . (obchodní tajemství) (viz str. 142 spisu). Představenstvo Agroporku konané dne 8.9.2000 v rámci přípravy členské schůze projednalo . (obchodní tajemství). Na představenstvu Agroporku konaném dne 21.12.2000 byla znovu otevřena otázka . (obchodní tajemství).
Následoval dopis Agroporku z 12.1.2001 členům družstva ve věci obchodování s veterinárními léčivy. V dopisu (obchodní tajemství). V zápisu z mimořádného zasedání představenstva Agroporku konaného dne 15.1.2001 se uvádí: (obchodní tajemství). Obchodováním s léčivy se zabývalo i představenstvo Agroporku konané dne 24.1.2001. V zápisu se uvádí: (obchodní tajemství). Členská schůze Agroporku konaná dne 7.2.2001 uložila: (obchodní tajemství). Ze zápisu ze zasedání pracovní skupiny pro veterinární léčiva dne 1.3.2001 vyplývá, že byl projednán (obchodní tajemství)-viz str. 261 spisu. Představenstvo Agroporku konané dne 15.3.2001 schválilo (obchodní tajemství).
Agropork zaslal členům družstva dopis z 20.3.2001 a to těm, kteří nereagovali na předchozí dopis z 12.1.2001 ve věci obchodování s veterinárními léčivy. Představenstvo se v něm znovu obrací na členy (obchodní tajemství). Na zasedání představenstva Agroporku konaném dne 26.4.2001 byla provedena kontrola plnění předchozích usnesení-"léčiva", v zápisu je uvedeno : (obchodní tajemství). Na zasedání představenstva Agroporku konaném dne 24.5.2001 bylo projednáno opět obchodování veterinárními léčivy-po diskusi přijato usnesení 45/05/01: (obchodní tajemství). Na zasedání představenstva Agroporku konaném dne 22.6.2001 byla podána informace (obchodní tajemství). Na zasedání představenstva Agroporku konaném dne 26.7.2001 byla provedena kontrola plnění předchozích usnesení. V zápisu je uvedeno: (obchodní tajemství). V zápisu z jednání pracovní skupiny pro léčiva ze dne 23.8.2001 (viz str. 262 spisu) je uvedeno: (obchodní tajemství) .
Na zasedání představenstva Agroporku konaném dne 30.8.2001 byla provedena kontrola plnění předchozích usnesení: 45/05/01 obchodování s léčivy. V zápisu je uvedeno (obchodní tajemství).
Na zasedání představenstva Agroporku konaném dne 27.9.2001 byla provedena kontrola plnění předchozích usnesení: 45/05/01 obchodování s léčivy. V zápisu je uvedeno: (obchodní tajemství). Členská schůze Agroporku konaná dne 27.9.2001 vzala na vědomí (obchodní tajemství).
Na zasedání představenstva Agroporku konaném dne 29.10.2001 byla provedena kontrola plnění předchozích usnesení. K usnesení 45/05/01: obchodování s léčivy je uvedeno: (obchodní tajemství).
Dopis Agroporku ze 26.10.2001 členům družstva. V dopisu se uvádí, že (obchodní tajemství).
Na zasedání představenstva Agroporku konaném dne 22.11.2001 byla provedena kontrola plnění předchozích usnesení. K usnesení 45/05/01 je v zápisu uvedeno: " obchodování s léčivy zahájit od 1.1.2002 s tím, že (obchodní tajemství).
Na dotaz Úřadu k čemu se vztahovalo zaplacení 10 % ročního obratu léčiv bylo účastníkem řízení podáno následující vysvětlení: "Obchodování s léčivy se představenstvo věnovalo několikrát. Chtělo uzavřít počet zapojených členů a dalším umožnit zapojení pouze pod sankcí. (Pozn. Úřad tzn. za opožděnou reakci). K realizaci usnesení nedošlo, zájem o zapojení nikdo další neprojevil."
Dle zápisu z porady vedení Agroporku konané 4.12.2001, bylo vedení seznámeno (obchodní tajemství). Na mimořádném zasedání představenstva Agroporku konaném dne 10.12.2001 byla podána informace o stavu příprav obchodování s veterinárními léčivy. (obchodní tajemství).
Následně Agropork rozeslal všem svým členům-zájemcům o obchodování veterinárními léčivy dopis ze dne 18.12.2001, podepsaný předsedou představenstva, ve kterém se uvádí: (obchodní tajemství). Smlouva o spolupráci uzavřená mezi Agroporkem a IB PHARM
Dne 20.12.2001 byla podepsána Smlouva o spolupráci (dále jen "smlouva") uzavřená mezi Agroporkem a IB PHARM.
Dle čl. III.
Agropork se zavazuje (obchodní tajemství)
IB PHARM se zavazuje: (obchodní tajemství)
K tomu Úřad uvádí, že Agropork při jednání uvedl: "Pokud se týká cenové oblasti, bylo při jednáních mezi Agroporkem a IB PHARM dohodnuto, že bude postupováno dle oficiálního ceníku, který má IB PHARM pro své odběratele k dispozici (uvedený ceník od IB PHARM jsme neobdrželi). Žádný speciální ceník pro členy Agroporku nebyl dohodnut. Kdo má z členů zájem o obchodování prostřednictvím IB PHARM musí si tento ceník vyžádat přímo od IB PHARM. Uvedená ustanovení smlouvy nejsou tedy v žádném případě naplňována. Smyslem uvedených ustanovení ve smlouvě bylo na základě předpokládaného vzrůstajícího objemu veterinárních přípravků dohodnout množstevní slevy pro naše členy. Realizace však v tomto smyslu nenastala."
Úřad se rovněž dotázal IB PHARM, který uvedl: "Ač je to ve smlouvě, ceník ze strany IB PHARM žádný zpracován nebyl a tudíž nemohl ani být dán Agroporku k dispozici. Agroopork jej rovněž nevyžadoval. Ústně bylo dohodnuto, že pokud budou mít členové Agroporku zájem se ceny dovědět, zavolají do lékárny a ceny za jednotlivé přípravky jim budou sděleny. Protože smluvní veterinární lékař Agropodniku Skalice žádal zaslání ceníku, byl připraven návrh, při kterém se vycházelo z dosud zobchodovaných přípravků (jedná se o pracovní verzi, která není definitivní)."
Na zasedání představenstva Agroporku konaném dne 20.12.2001 byla provedena kontrola plnění předchozích usnesení. K usnesení 45/05/01je v zápisu uvedeno: (obchodní tajemství). Na zasedání představenstva Agroporku konaném dne 24.1.2002 byla provedena kontrola plnění předchozích usnesení. K usnesení 45/05/01 je v zápisu uvedeno: (obchodní tajemství). Na zasedání představenstva Agroporku konaném dne 5.3.2002 bylo usnesení 45/05/01 (obchodní tajemství).
Úřad ověřil, že obchodování s veterinárními léčivy prostřednictvím Agroporku, tj. nákup veterinárních léčiv od IB PHARM, bylo zahájeno v lednu 2002. Do zvoleného systému obchodování s veterinárními léčivy se zapojilo celkem (obchodní tajemství) členů, většinou se v jednotlivých měsících do systému obchodování zapojili stejní členové.
Úřad se rovněž obrátil na distributory/výrobce veterinárních léčiv, u nichž Agropork uvedl, že s nimi jednal za účelem dodávek veterinárních léčiv. Jednalo se o společnosti Bioveta, NOViKO, Dyntec, Tekro a PURUS.
Společnost Bioveta, a.s., která vlastní povolení k výrobě i k distribuci veterinárních léčiv (hlavní činností je výroba léčiv, výrobky se dostávají ke konečným spotřebitelům zejména prostřednictvím distributorů) uvedla, že na podzim r. 2001 byli telefonicky i osobně kontaktováni členy představenstva Agroporku, přičemž jednání probíhalo ústní formou a nebyly z něj vyhotovovány žádné písemnosti. Na nabídku spolupráce společnost odpověděla, že podmínkou pro další jednání a eventuální uzavření smlouvy o spolupráci je rozhodnutí Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen " ÚSKVBL") o povolení distribuce veterinárních léčiv pro Agropork. Protože Agropork povolení ÚSKVBL nepředložil, jednání o obchodní spolupráci byla ukončena. Jinak by Bioveta nemohla Agroporku léčiva prodávat, neboť podle platných předpisů je možno léčiva prodávat pouze lékařům, lékárnám nebo obchodníkům s léčivy s oprávněním příslušného státního orgánu.
Společnost NOViKO, a.s. uvedla, že je distributorem veterinárních a humánních léčiv. Agroporkem byli osloveni telefonicky v létě 2001 a poté následovala dvě ústní jednání. "Z jednání vyplynulo, že by se možná spolupráce ubírala ve směru dodávek léčiv přímo na chovatele, zatímco Agropork by se zabýval pouze zprostředkováním prodeje léčiv (o distribuční povolení si požádat nehodlá). Jelikož se myšlenka prodeje léčiv přímo chovatelům hospodářských zvířat neslučuje s obchodní politikou společnosti, nebyly učiněny žádné nabídky na možnosti spolupráce".
Společnost Dyntec Pro Terezín, s.r.o. uvedla, že Agroporkem oslovena nebyla.
Společnost Tekro spol. s r.o. uvedla, že vlastní registraci k výrobě veterinárních léčiv, medikovaných krmiv a medikovaných premixů i k distribuci veterinárních léčiv. Od Agroporku obdržela v červenci 2001 písemně nabídku na spolupráci. Další jednání se uskutečnila v průběhu měsíce srpna a září 2001. O výsledku výběrového řízení (výběru jiné společnosti) byli informováni telefonicky zástupcem Agroporku.
Společnost PURUS spol. s r.o. uvedla, že se zabývá distribucí léčiv a prostředků zdravotnické techniky. Požadavek Agroporku vznesený při osobní návštěvě členů komise představenstva spočíval v dotazu na možnosti dodávek veterinárních léčiv. Byla objasněna nemožnost dodávek členům Agroporku, neboť ve smyslu zákona č. 79/1997 Sb. o léčivech nesplňují kriteria pro oprávněné osoby (tzn., které mohou léčiva odebírat přímo od distributora).
K výše uvedenému Úřad uvádí, že dle § 20 odst. 2 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech distributor dodává léčiva pouze distributorům, lékárnám, veterinárním lékařům, jde-li o léčivé přípravky pro léčbu zvířat, včetně medikovaných krmiv a medikovaných premixů, chovatelům pouze jde-li o dezinfekční a dezinsekční přípravky stanovené ÚSKVBL.
Veterinární léčiva jsou ve smyslu § 41 odst. c) zákona č. 79/1967 Sb. o léčivech oprávněny distribuovat osoby, kterým byla distribuční činnost povolena ÚSKVBL. Veterinární lékař, který nemá povolení k distribuci je oprávněn vést pro svou potřebu pohotovostní zásobu léčiv pro výkon své praxe-viz § 63 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Veterinární lékaři mohou nakupovat veterinární léčiva buď od jiného veterinárního lékaře, který má povolenu distribuci, od distributora nebo z lékárny. Distributor dodává léčiva veterinárním lékařům, jde-li o léčivé přípravky pro léčbu zvířat, včetně medikovaných krmiv a medikovaných premixů.
Chovatelé-členové Agroporku mají možnost nakupovat veterinární léčiva buď na předpis veterinárního lékaře v lékárně (což není jak vyplývá z výpovědi svědků obvyklé) a nebo současně s poskytovanou zdravotní péčí o chov jim je dodává veterinární lékař.
Společnost IB PHARM, se kterou Agropodnik uzavřel smlouvu o spolupráci má ve svém předmětu podnikání provozování zařízení lékárenské péče (4 lékárny, z nichž však pouze 1 a to lékárna Brno, Bednářova 1, je dodavatelem veterinárních léčiv pro členy Agroporku). Veterinární léčiva dodává IB PHARM jediný dodavatel a to společnost PURUS. Jak uvedl zástupce IB PHARM, prodej veterinárních přípravků v lékárně představuje pouze okrajovou část prodeje léčiv. Veterinární léčiva v lékárně nakupují mimo členy Agroporku pouze chovatelé drobného zvířectva, kteří nakupují v lékárně za hotové.
Společnost IB PHARM je vlastněna dvěma společníky-80% drží společnost PURUS-MEDA, s.r.o. a 20 % fyzická osoba. Společnost PURUS-MEDA, s.r.o., která má ve svém předmětu podnikání mimo jiné výrobu kosmetických přípravků je vlastněna třemi společníky-fyzickými osobami, z nichž společník, který má obchodní podíl ve společnosti PURUS-MEDA ve výši 59,88 % a další společník který má obchodní podíl 39,92 %, jsou rovněž společníky společnosti PURUS spol. s r.o., která má v předmětu podnikání distribuční činnost v oblasti léčiv a zdravotnického materiálu.
Výpovědi svědků
Úřad v rámci správního řízení vyslechl jako svědky jednak statutární zástupce členů Agroporku, vedoucí regionálních středisek i zástupce účastníka řízení.
Svědek Antonín Studený, předseda představenstva BONAGRO, a.s. (člena Agroporku) uvedl: ".Na členských schůzích byly diskutovány možnosti jak narušit monopol veterinárních lékařů, kteří si podmanili obchodování s veterinárními léčivy při svém výkonu služeb zemědělské prvovýrobě. Obchodní marže ve prospěch veterinárních lékařů je nepřiměřená. Záměrem Agroporku bylo vybrat obchodního partnera, který se k zemědělské prvovýrobě bude chovat přijatelně a doporučit ho členské základně". Z výpovědi svědka dále vyplynulo, že žádný nákup veterinárních léčiv od IB PHARM dosud nerealizovali. Jak svědek uvedl, nejprve musí ve společnosti vyřešit problém veterinární služby, která si současně doposud vynucovala dodávku léčiv pro jejich aplikaci při poskytované službě. Protokol o výslechu svědka viz str. 355-358 spisu.
Svědek Ing. Miroslav Pavlík, předseda představenstva Podniku živočišné výroby a.s. Strakonice (člena Agroporku) uvedl, že záležitost obchodování s veterinárními léčivy vyplynula na základě zájmu členů, členská schůze uložila představenstvu v tomto oboru vyvíjet dále činnost. Z výpovědi svědka dále vyplynulo, že veterinární léčiva od IB PHARM odebírají, dodávky od IB PHARM představují z celkového objemu pouze cca 15 %. Veterinární lékaři mají možnost nakupovat veterinární léčiva pro chov i od jiného než vybraného dodavatele Agroporkem (IB PHARM). Na dotaz Úřadu zda jim byl zaslán ze strany Agroporku či IB PHARM ceník nebo nějaký jiný dokument, na základě kterého měli možnost porovnat výhodnost odběru veterinárních léčiv od IB PHARM svědek uvedl, že ceník neviděl, informaci o výši ceny museli někde získat pracovníci společnosti. Protokol o výslechu svědka viz str. 360-363 spisu.
Svědek Mgr. Miroslav Pavlíček, předseda představenstva Agropodniku a.s. Skalice nad Svitavou (člena Agroporku) uvedl, že jednání o obchodování s veterinárními léčivy bylo zahájeno na základě připomínek členů na členské schůzi Agroporku, důvodem byl monopol veterinárních lékařů v obchodování s léčivy a přisvojování si vysoké marže, což se stalo pro zemědělce neúnosné. Dále svědek uvedl, že společnost nenakupuje veterinární léčiva jen od IB PHARM, nákup se řídí výhodností jednotlivých dodavatelů léčiv. V posledním období dochází k poklesu nákladů na veterinární léčiva téměř o 30 %. Ceník nebo nějaký jiný dokument, na základě kterého by měli možnost porovnat výhodnost odběru veterinárních léčiv od IB PHARM ze strany Agroporku zaslán nebyl. Vyžádali si nabídku přímo z IB PHARM i od dalších distributorů a uvedené ceny si porovnali. Na otázku Úřadu, co brání chovatelům, aby si nakupovali veterinární léčiva na předpis veterinárního lékaře přímo v lékárně svědek uvedl: "Teď tomu možná nebrání nic, ale do doby, než jsme se tím začali zabývat, veterinární lékaři nám tvrdili, že pokud nám poskytují služby, musíme od nich odebírat i léčiva." Protokol o výslechu svědka viz str. 368-371 spisu.
Svědek Ing. Jiří Vávra, předseda představenstva a ředitel společnosti ZEMOS a.s. Velké Němčice (člena Agroporku) uvedl, že důvodem pro jednání o obchodování s veterinárními léčivy bylo především chování veterinárních lékařů, jejich obchodní marže byla nepřijatelná. Podnět pro zahájení jednání o obchodování s veterinárními léčivy byl dán na únorové členské schůzi 2001, která uložila představenstvu připravit podmínky a realizaci obchodování s veterinárními léčivy. Členům družstva byl rozeslán dopis, ve kterém byla uvedena strategie obchodování s veterinárními léčivy, reakce na tento dopis byla od cca 40-50 potenciálních zájemců.. Do systému se zapojilo cca 15 členů Agroporku. Dále svědek uvedl, že, cit. "i za současné situace má zahájení obchodování s veterinárními léčivy pozitivní vliv na ceny účtované za veterinární léčiva. Nelze jednoznačně říct, IB PHARM je ve všech léčivech levnější, vývoj se mění, distributoři se přizpůsobují cenovému vývoji." Na otázku Úřadu co brání tomu, aby si nakupovali veterinární léčiva na předpis veterinárního lékaře přímo v lékárně svědek uvedl: "Jednak bychom si pro to museli sami jezdit, ne každá lékárna má celý sortiment, cena vždy také nemusí být nižší, lékárny mnohdy musí objednávat a systém by byl zdlouhavý." Protokol o výslechu svědka viz str. 378-381 spisu.
Svědek Ing. Milan Zavrtálek, předseda představenstva ZD vlastníků Fryšták (člena Agroporku) uvedl, že se domnívá, že důvodem rozšíření činnosti Agroporku o obchodování s veterinárními léčivy bylo předražování léčiv veterinárními lékaři. Dále svědek uvedl, že společnost projevila zájem o obchodování s veterinárními léčivy prostřednictvím Agroporku, ale neúčastní se, mají lepší nabídky. Protokol o výslechu svědka viz str. 385-387 spisu.
Svědek Ing. Pavel Vybíral, předseda představenstva Agropodnik Znojmo, a.s. (člena Agroporku) uvedl, cit.: " Veterinář nám provádí kompletní servis. Pokud jsou jeho služby kvalitní, odebíráme je kompletně. Pokud bychom odebírali veterinární léčiva přímo z lékárny, mohly by u některých přípravků vznikat problémy, např. celou dávku nespotřebujeme apod., proto je výhodnější odebírat služby kompletně od veterináře." Protokol o výslechu svědka viz str. 390-392 spisu.
Svědek Bořivoj Binder, vedoucí regionálního střediska Znojmo uvedl, že mu není i známo, zda Agropork vybral pouze jednoho dodavatele veterinárních léčiv. "Z vedení družstva šly dotazníky na členy, na základě kterých se měla zjistit spotřeba a druhy veterinárních léčiv. Další korespodence pokud nějaká ve věci byla, nešla přes regionální středisko. Neobdrželi jsme od vedení Agroporku ani další informace ve věci." Jako důvod zahájení obchodování s veterinárními léčivy svědek uvedl, že to byla úspora nákladů členů na veterinární léčiva, zřejmě vybrat distributora/dodavatele veterinárních léčiv s nižší cenou. Otázka obchodování veterinárními léčivy nebyla předmětem projednání na regionálním středisku s členy, byla projednána na členské schůzi asi před rokem." Protokol o výslechu svědka viz str. 409-411a spisu.
Svědek Ing. Jaroslav Krejčí, vedoucí regionálního střediska Olomouc uvedl, že záměrem Agroporku vybrat pro své členy distributora/dodavatele veterinárních léčiv bylo zprostředkovat členské základně veterinární léčiva za výhodnější ceny. V uvedené oblasti dochází k předražování veterinárních léčiv, chovatel vzhledem k tomu, že léčiva potřebuje je nucen přistoupit na cenové podmínky dodavatele (veterináře). Zaplacenou cenu za veterinární léčiva nemůže potom chovatel zohlednit při prodeji jatečných zvířat, neboť jejich cenu určuje trh. Kdo byl Agroporkem vybrán a zda se jednalo o jednoho dodavatele svědek uvedl, že mu není známo, regionální středisko pouze zprostředkovávalo přenos korespondence z vedení Agroporku členům (jednalo se o zmapování zájmu o obchodování s veterinárními léčivy). Protokol o výslechu svědka viz str. 412 až 414 spisu.
Svědek Ing. Josef Podzimek, vedoucí regionálního střediska Hradec Králové uvedl: "Otázka veterinárních léčiv se dotkla regionu jen v tom, že jsem dostal dotazníky pro členy, které měly zmapovat spotřebu a druh veterinárních léčiv. Vyplněné dotazníky byly zasílány členy buď přímo Agroporku, nebo na region a pak jsme je zasílali na Agropork." Protokol o výslechu svědka viz str. 415-417 spisu.
Jako svědek byl vyslechnut i Ing. Jan Fibingr, předseda představenstva Agroporku, který je současně předsedou představenstva a ředitelem společnosti Agropodnik Hodonín, a.s. (člena Agroporku), který uvedl: "Vzhledem k tomu, že veterinární lékaři postupně z vlastní iniciativy přebírali obchodování s veterinárními léčivy, docházelo k situacím, že veterinární léčiva byla chovatelům účtována s nepřiměřenými cenami. V rámci členských schůzí a v rámci regionálních porad členové Agroporku poukazovali na vysoké náklady a potřebu řešení této situace. Na základě požadavků členské základny jsme přikročili k tomu, že provedeme výběrové řízení na dodavatele veterinárních léčiv a umožníme členům na základě dobrovolnosti odebírat je od vybraného dodavatele při respektování veterinárního zákona. Představenstvo pro členskou schůzi předložilo informaci o návrhu na řešení dodávek veterinárních léčiv. Nejdříve členové na členské schůzi cca asi 80 % hlasů odsouhlasili požadavek na zajištění obchodování s veterinárními léčivy pro členy. Na základě toho představenstvo rozeslalo členům dopis s dotazy zda mají o systém obchodování s veterinárními léčivy zájem a o jaký objem obchodu by se jednalo. Ze získaných informací vyplynulo, že původní představa Agroporku byla výrazně odlišná protože se přihlásil mnohem menší počet členů-asi 42 členů, což představuje cca 27 % členské základny. Představenstvo přikročilo k zabezpečování tohoto úkolu a oslovilo několik dodavatelských firem. Kritériem byla komplexní služba z hlediska dodávky léčiv, která zahrnuje: vykrytí požadovaným sortimentem léčiv, dodání do 24 hod. na místo určení, poradenská služba a cena. Některé firmy v průběhu vyjednávání od svého zájmu ustoupily, důvody nám sděleny nebyly. V užším kole zůstaly např. NOViKO a PURUS. Nakonec firma PURUS dala nabídku nevýhodnější, pokrývající naše požadavky a i její cenová nabídka se jevila jako nejvýhodnější." Na otázku Úřadu, v čem spočívala vlastní cenová nabídka PURUSU svědek uvedl: "Byl předložen ceník nejčastějších veterinárních léčiv a porovnáním ceníku ostatních společností jsme zjistili, že je nejvýhodnější. I když PURUS nebyl oprávněným dodavatelem, měl ve své skupině lékárnu jako oprávněného dodavatele ve smyslu zákona o léčivech. Smlouvu jsme následně uzavřeli s IB PHARM". Na otázku Úřadu, jak se členové dověděli o vybraném dodavateli veterinárních léčiv svědek uvedl: "Dopisem z 18.12.2001 jsme vyrozuměli naše členy, že byl ukončen výběr dodavatele veterinárních léčiv a sdělili jsme postup jaký mají možnost využít při objednávání. Ceník IB PHARM jim zasílán nebyl, sami měli ověřit, zda ceny dle nového systému budou pro ně výhodnější". Na otázku Úřadu, jak Agropork zajistil kontrolu dohodnutých cen (v uvedeném dopisu se uvádí, že kontrola dodržování dohodnutých cen je ze strany Agroporku zajištěna), svědek uvedl: " Jestliže jsme měli nějaký ceník tak jsme chtěli vědět, zda se tento ceník také dodržuje protože obchody se uskutečňují přímo mezi chovatelem a IB PHARM. Ing. Stávek (pozn. Úřad: asistent generálního ředitele Agroporku) měl za úkol v případech uskutečněných obchodů z řad členů zjistit, za jaké ceny bylo chovatelům dodáváno. Jako předseda představenstva jsem byl informován pouze o tom, že v konečné fázi je do obchodování zapojeno cca 15-16 členů Agroporku. Z kontroly vyplynulo, že ceník se dodržoval, nicméně chovatelé ceník neměli k dispozici od Agroporku (mohli jej však mít přímo z IB PHARM) a po uskutečnění dodávky někteří z chovatelů zjistili, že cena za dodávku je vyšší než měli předtím od svého předchozího dodavatele." Protokol o výslechu svědka viz str. 398-401 spisu.
Hodnocení výpovědi svědků
Svědkové uvedli, že jednání o obchodování s veterinárními léčivy byla vedena především na základě zájmu členů Agroporku, kteří si stěžovali na vysoké ceny účtované některými veterinárními lékaři za dodávaná veterinární léčiva. K tomu Úřad uvádí, že zmínky o obchodování s veterinárními léčivy se objevují již v usnesení představenstva Agroporku konaného dne 16.5.2000 (které uložilo v materiálu na členskou schůzi zahrnout do strategie činnosti obchodování s léčivy) i v usnesení členské schůze konané dne 20.6.2000 (viz str. 112 a 491 spisu). Je zřejmé, že aktivita k obchodování s veterinárními léčivy pocházela i z vedení Agroporku-mimo zabezpečení levnějších léků pro členy bylo snahou také dosažení profitu pro Agropork. O zájmu členů o tuto aktivitu naopak nesvědčí malý počet členů, kteří se přes všechny výzvy a doporučení ze strany Agroporku do systému obchodování s veterinárními léčivy za prvních pět měsíců roku zapojili (15 členů) a skutečnost, že veterinární léčiva stále kupují i z dalších zdrojů, zejména je odebírají spolu se službami od svých veterinárních lékařů. Rozhodující pro členy je zřejmě výše ceny a ta (dle výpovědi svědků) není od IB PHARM vždy pro členy nejvýhodnější, rovněž tak zajištění dobrého zdravotního stavu chovu, přičemž podstatné jsou i dlouhodobé vazby mezi jednotlivými členy družstva-chovateli a jejich veterinárními lékaři.
Z výpovědi svědků nevyplynulo, že by k nákupu veterinárních léčiv od vybraného dodavatele IB PHARM byli členové ze strany Agroporku nuceni. Skutečností však zůstává, že přijatým rozhodnutím Agroporku o doporučení vvbraného dodavatele byli členové Agroporku ovlivněni při rozhodování o výběru svého dodavatele veterinárních léčiv.
Statutární zástupce účastníka řízení se zmiňuje o ceníku IB PHARM na základě kterého byla prováděna kontrola dodržování dohodnutých cen. K tomu na dotaz Úřadu Agropork uvedl, že ceník s IB PHARM nebyl konkrétně dohodnut, pouze byl konzultován ceník, který používá PURUS. Kontrola cen nebyla prováděna, vše bylo ponecháno na vztahu člen-IB PHARM, na vlastním hodnocení člena, zda dosahované ceny jsou příznivější než dosahují při jiných dodávkách.
K vyjádření svědka, že PURUS není oprávněným dodavatelem, ale má ve skupině lékárnu jako oprávněného dodavatele dle zákona o léčivech, Úřad uvádí, že ust. § 20 odst. 2 zákona č. 79/1967 Sb., o léčivech vymezuje taxativně subjekty, kterým distributor léčiv může léčiva dodat. Distributoři nesmí dodat veterinární léčivé přípravky přímo chovatelům, s výjimkou dezinfekčních a desinsekčních přípravků stanovených ÚSKVBL. Agropork, který nemá povolení k distribuci tedy není oprávněnou osobou.
Závěr
Úřad konstatuje, že zjištěné skutečnosti prokazují, že Agropork ovlivnil nezávislé rozhodování svých členů při výběru dodavatele veterinárních léčiv. Vybral jednoho konkrétního dodavatele veterinárních léčiv a dopisem ze dne 18.12.2001 členům sdělil (obchodní tajemství). Toto vedlo k ovlivnění soutěžitelů v nezávislém rozhodování o výběru dodavatele veterinárních léčiv.
Vymezení relevantního trhu
Relevantní trh je obecně místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Trh se vymezuje věcně (výrobkově), časově a geograficky.
Výrobkový trh je definován omezenou množinou zboží (výrobků, výkonů či služeb, dále jen "výrobky"), které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost, opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Je nutné vzít v úvahu i minulý a očekávaný vývoj trhu v čase.
věcné vymezení relevantního trhu
Agropodnik je odbytové družstvo s celostátní působností, jehož členy jsou právnické a fyzické osoby-chovatelé jatečných zvířat (jatečných prasat, jatečného skotu a od r. 2002 i jatečné drůbeže). Členové veškerou svou produkci jatečných zvířat prodávají Agroporku a ten ji uplatňuje na trhu ve smyslu obchodních pravidel. V r. 2001 činil podíl Agroporku na trhu jatečných prasat cca (obchodní tajemství) a na trhu jatečného skotu cca (obchodní tajemství) ( při stanovení podílu Agroporku na trhu jatečných prasat a na trhu jatečného skotu vycházel Úřad z údajů poskytnutých účastníkem řízení a ze statistiky Ministerstva zemědělství za r. 2001).
Pro zajištění zdravého stavu chovu jsou členové Agroporku s ohledem na stavy chovaných jatečných zvířat významnými odběrateli veterinárních léčiv. Výdaje na veterinární léčiva představují pro chovatele jatečných zvířat nákladovou položku (dle odhadu účastníka řízení je to cca (obchodní tajemství). Na trhu veterinárních léčiv působí jako dodavatelé výrobci těchto léčiv, velkoobchodní distributoři, lékárny a veterinární lékaři (viz výše).
Státní správu v oblasti veterinárních léčiv vykonávají ve smyslu zákona č. 79/1997 Sb. o léčivech Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární správa, ÚSKVBL a okresní a městské veterinární správy. Ceny veterinárních léčiv nejsou regulovány, dodávky veterinárních léčivých přípravků nejsou předmětem sledování žádných státních orgánů a institucí. ÚSKVBL, který vykonává ve smyslu zákona o léčivech v oblasti veterinárních léčiv obdobnou činnost jako Státní ústav pro kontrolu léčiv v oblasti humánních léčiv, sleduje spotřebu veterinárních léčivých přípravků a biopreparátů pouze dle počtu balení.
Výrobkový trh, který je relevantní danému případu tvoří:
veterinární léčiva.
vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Z hlediska geografického je relevantním trhem celé území České republiky, neboť podmínky pro dodávky veterinárních léčiv jsou na celém území České republiky dostatečně homogenní.
vymezení relevantního trhu z hlediska časového
V daném případě se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně opakovanými dodávkami zboží. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý.
Podíl Agroporku-resp. jeho členů na relevantním trhu
Pro stanovení podílu Agroporku na relevantním trhu veterinárních léčiv vycházel Úřad z údajů poskytnutých účastníkem řízení a největšími distributory veterinárních léčiv. Celkový obrat rozhodujících distributorů veterinárních léčiv v ČR v roce 2001 činil celkem cca (obchodní tajemství) (str. 613-614 spisu). Podíl Agroporku prostřednictvím odběru veterinárních léčiv realizovaného jeho členy činil v r. 2001 cca (obchodní tajemství) relevantního trhu (viz str. 612 spisu a str. 490 spisu).
Dopad rozhodnutí Agroporku na relevantní trh
Úřad obdržel od IB PHARM údaj o celkovém objemu dodávek veterinárních léčiv odebraných za měsíce 1.-5. 2002 členy Agroporku. Tento údaj byl porovnán s dodávkami veterinárních léčiv na relevantní trh za 5 měsíců roku 2001 (srovnatelné období). Z uvedeného vyplývá, že dopad rozhodnutí sdružení soutěžitelů se projevil v rozsahu cca (obchodní tajemství) relevantního trhu. Pokud by se všichni členové Agroporku rozhodli odebírat veterinární léčiva od doporučeného dodavatele, projevil by se negativní dopad rozhodnutí v rozsahu cca (obchodní tajemství) celkového obratu relevantního trhu. Stanovisko účastníka řízení k podkladům pro vydání rozhodnutí
Účastník řízení po seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), které se uskutečnilo dne 20.6.2002, ve svém následném písemném vyjádření sdělil, že nemá připomínek (str. 500 spisu). Dne 25.7.2002 se uskutečnilo seznámení s dodatečnými podklady, které byly Úřadu doručeny po termínu seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí. K předloženým doplněným pokladům k rozhodnutí účastník řízení uvedl, že nemá žádné připomínky (str. 608 spisu). Posouzení jednání účastníka řízení z hlediska zákona
Dle § 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen "zboží") proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo, za podmínek stanovených tímto zákonem, jejímu ohrožení (dále jen "narušení")
dohodami soutěžitelů (§ 3 odst. 1)
zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, nebo
spojením soutěžitelů.
Dle § 2 odst. 1 zákona se soutěžiteli podle tohoto zákona rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.
Dle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen "dohody"), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí svým rozhodnutím nebo vyhláškou z tohoto zákazu výjimku.
Pojem "rozhodnutí sdružení soutěžitelů" (které může ovlivnit hospodářskou soutěž), je v zájmu efektivní aplikace zákona vykládán z hlediska projevu vůle široce; zahrnuje nejen rozhodnutí, dohody, usnesení orgánů sdružení či opatření jeho výkonných orgánů, ale také může jít o stanovy, vnitřní předpisy sdružení apod. Rozhodnutí sdružení soutěžitelů nemusí být vydáno ve formě předvídané interními předpisy sdružení. Rozhodnutí sdružení soutěžitelů také nemusí být nutně závazné pro členy sdružení, ani výsledkem konsensu všech členů sdružení. Pro jeho protiprávnost z hlediska zákona je rozhodné, ovlivňuje-li, případně je způsobilé ovlivnit soutěžní chování členů sdružení, v důsledku čehož toto rozhodnutí má nebo může mít dopad na hospodářskou soutěž (tj. nastalo v jeho důsledku skutečné narušení soutěže, nebo rozhodnutí sdružení soutěžitelů k tomuto narušení soutěže na trhu může vést). Tento výklad zastává také Vrchní soud (viz rozhodnutí VS č.j. 2A 5/96).
Rozhodnutí sdružení soutěžitelů týkající se výběru určitého dodavatele, od něhož budou uspokojovat členové svou poptávku po konkrétním zboží ( v daném případě veterinárních léčivech) adresované členům sdružení (nezávislým konkurentům v horizontální úrovni na trhu), má protisoutěžní charakter a představuje porušení zákona. Smyslem rozhodnutí sdružení soutěžitelů je unifikovat určité chování členů sdružení poté, co o tom bylo na úrovni sdružení jednáno.Ovlivňuje rozhodování členů o výběru jejich dodavatele zboží, čímž vytváří překážku jiným dodavatelům uplatnit své zboží u členů sdružení.
Rozhodnutí Agroporku přijaté dne 22.11.2001 na zasedání jeho představenstva (obchodní tajemství), kvalifikuje Úřad jako rozhodnutí soutěžitelů ve smyslu § 3 odst. 1 zákona. Jeho účelem je sjednotit postup členů Agroporku (nezávislých konkurentů ) při nákupu veterinárních léčiv. Takové rozhodnutí je způsobilé ovlivnit hospodářskou soutěž na relevantním trhu veterinárních léčiv. Skutečnost, že doporučení z tohoto rozhodnutí vyplývající není pro členy Agroporku závazné, nemá vliv na možnost aplikace § 3 odst. 1 zákona na uvedené jednání účastníka řízení. Dle výše uvedeného podléhá dikci § 3 odst. 1 zákona rozhodnutí sdružení soutěžitelů, je-li způsobilé ovlivnit hospodářskou soutěž, bez ohledu na to, zda je pro členy závazné. I nezávazné doporučení sdružení soutěžitelů, směřující ke sjednocení chování členů v hospodářské soutěži je způsobilé ovlivnit soutěž na trhu.
V řízení bylo na základě informací poskytnutých IB PHARM a Agroporkem prokázáno, že část členů odebírala veterinární léčiva od doporučeného dodavatele. Rozhodnutí Agroporku o doporučení vybraného dodavatele veterinárních léčiv je tedy na trhu realizováno. I když se toto rozhodnutí na relevantním trhu prokázaně projevilo pouze v rozsahu (obchodní tajemství) tohoto trhu, nepochybně i ostatní členové Agroporku byli při výběru svého dodavatele veterinárních léčiv ovlivněni. Míra dopadu na hospodářskou soutěž vyplývající z toho, kolik členů sdružení a jak dlouho uplatňovalo postup doporučený Agroporkem, se pak zohledňuje při posuzování výše sankce za porušení zákona. Řízení tedy prokázalo, že rozhodnutí sdružení soutěžitelů narušilo hospodářskou soutěž na relevantním trhu veterinárních léčiv.
Pokud by se všichni členové Agroporku rozhodli odebírat veterinární léčiva od doporučeného dodavatele, došlo by k narušení hospodářské soutěže v rozsahu cca (obchodní tajemství) relevantního trhu.
Dále se Úřad zabýval tím, zda k porušení zákona došlo ze strany Agroporku úmyslně či z nedbalosti. Agroporku je známo, že jeho členové-chovatelé jatečných zvířat, jsou nezávislými konkurenty působícími na trhu v horizontální úrovni. Je mu také známo, že každý soutěžitel má své podmínky pro dodávky zboží (včetně výběru dodavatele apod.) tvořit bez kooperace s ostatními subjekty, s nimiž se účastní hospodářské soutěže. Sdružení soutěžitelů nesmí svými rozhodnutími tuto kooperaci nahrazovat. Účastník řízení tedy nemohl svým rozhodnutím ovlivňovat výběr dodavatele veterinárních léčiv členů družstva, aniž by tím současně porušil zákon. Pokud tak učinil byl si vědom toho, že na základě jeho rozhodnutí může dojít k omezení soutěže na relevantním trhu a pro případ, že se tak stane, byl s tím srozuměn. Úřad tedy konstatuje, že ve smyslu § 22 odst. 2 zákona porušil účastník řízení zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona úmyslně, avšak dle všech okolností případu jde o úmysl nepřímý. Závěr
Úřad dospěl na základě zhodnocení všech důkazů (jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti) k tomu, že rozhodnutí Agroporku o (obchodní tajemství) mělo negativní dopad na trhu veterinárních léčiv, kde v důsledku ovlivnění členů družstva ve výběru dodavatele došlo k omezení férové soutěže mezi dodavateli veterinárních léčiv. Tito se nemohli ucházet s nabídkou svého zboží u části odběratelů na trhu. Rozhodnutí Agroporku o doporučení vybraného dodavatele veterinárních léčiv je dle § 3 odst. 1 zákona zakázaným a neplatným rozhodnutím sdružení soutěžitelů, které vedlo k narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu.
Odůvodnění výše pokuty
Podle § 22 odst. 2 zákona může Úřad soutěžitelům uložit pokutu do výše 10 mil. Nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončený kalendářní rok, jestliže úmyslně nebo z nedbalosti porušili zákazy stanovené v § 3 odst. 1, § 4 odst. 1, § 11 odst. 1 a § 18 odst. 1 nebo nesplnili povinnosti stanovené v § 15 odst. 2. Při rozhodování o výši pokuty Úřad přihlédne zejména k závažnosti, případnému opakování a délce trvání porušování tohoto zákona.
Při stanovení výše pokuty přihlédl Úřad k celkovým okolnostem případu a k následujícím skutečnostem:
Úřad zohlednil míru zjištěného skutečného narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu (viz výše), která byla fakticky velmi nízká, přičemž na trhu veterinárních léčiv působí velký počet soutěžitelů (cca 80 distributorů disponujících oprávněním dodávat veterinární léčiva).
Při stanovení výše pokuty bylo dále přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k úmyslnému porušení zákona (ve formě úmyslu nepřímého).
Úřad vzal dále v úvahu délku porušování zákona účastníkem řízení, které trvá od ledna 2002 dosud.
Úřad rovněž zohlednil skutečnost, že ze strany účastníka řízení jde již o druhé porušení zákona. Za narušení hospodářské soutěže na trhu jatečných prasat byla pravomocným rozhodnutím Úřadu č.j. S 78/99-240 ze dne 20. září 1999 uložena Agroporku pokuta za porušení § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Ve spolupráci účastníka řízení s Úřadem, pokud jde o předání podkladů a všech rozhodujících skutečností, neshledal Úřad přitěžující okolnost.
Ze všech uvedených důvodů uložil Úřad pokutu ve výši uvedené ve výroku rozhodnutí.
Nápravné opatření uložené Úřadem v bodě 3. výroku tohoto rozhodnutí pak sleduje obnovení nedeformovaných podmínek soutěže na trhu veterinárních léčiv.
Ze všech uvedených důvodů Úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podat rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
ředitelka odboru
Rozhodnutí obdrží:
Agropork-družstvo
Úzká 26/7
602 00 Brno