UOHS S096/2001
Rozhodnutí: OF/S096/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci EMESTA Holding AG, se sídlem Grafenauweg 8, 630 Zug, Švýcarsko MPM Holding GmbH & Co. KG, se sídlem v SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 5. 10. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 122 KB


ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 96/01-1707 /01 V Brně dne 5.10.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 96/01, zahájeném dne 5. září 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost EMESTA Holding AG, se sídlem Grafenauweg 8, 630 Zug, Švýcarsko, zastoupená na základě plné moci ze dne 30.8.2001 JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem Freshfields Bruckhaus Deringer, v.o.s., se sídlem Italská 27, 120 00 Praha 2, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností EMESTA Holding AG, se sídlem Grafenauweg 8, 630 Zug, Švýcarsko jako kupujícím a společností MPM Holding GmbH & Co. KG, se sídlem v SRN, jako prodávajícím, v jejímž důsledku získá společnost EMESTA Holding AG, se sídlem Grafenauweg 8, 630 Zug, Švýcarsko, akcie, s nimiž je spojeno 88,5% hlasovacích práv na společnosti Netstal-Maschinen AG, se sídlem 8752 Näfels, Švýcarsko, a tudíž i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 5. září 2001 na návrh společnosti EMESTA Holding AG, se sídlem Grafenauweg 8, 630 Zug, Švýcarsko (dále jen "EMESTA"), zastoupené JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem Freshfields Bruckhaus Deringer, v.o.s., se sídlem Italská 27, 120 00 Praha 2, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Podle § 15 odst. 2 zákona má povinnost podat návrh na povolení spojení soutěžitel, který má získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik. Tímto soutěžitelem je společnost EMESTA, která je také ve smyslu § 21 zákona účastníkem daného správního řízení.
Ke spojení má dojít na základě kupní smlouvy, uzavřené mezi společností EMESTA jako kupujícím a společností MPM Holding GmbH & Co. KG, se sídlem Krauss-Maffei-Strasse 2, 80997 Mnichov, SRN, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost EMESTA získat celkem 260.730 akcií na majitele společnosti Netstal-Maschinen AG, se sídlem 8752 Näfels, Švýcarsko (dále jen "Netstal"). S těmito akciemi je spojeno 88,5% hlasovacích práv na společnosti Netstal, EMESTA tak získá nad Netstal kontrolu. Dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
formuláře vztahujícího se ke spojení
smlouvy, na jejímž základě došlo ke spojení
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 38/01 ze dne 11. září 2001. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti využil. Po seznámení se spisem nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
EMESTA je akciovou společností založenou a existující podle švýcarského práva. EMESTA je pouze holdingovou společností, která sama nevyvíjí žádné podnikatelské aktivity ani nedosahuje žádného vlastního obratu. Jedná se o rodinný holding, na kterém drží 100% podíl švýcarský průmyslník pan Dr. Christoph Blocher.
EMESTA drží většinový podíl na společnosti EMS-Chemie Holding AG, se sídlem ve Švýcarsku (dále jen "EMS"). Nad jinými podniky EMESTA ani pan Blocher nevykonávají samostatnou nebo společnou kontrolu s jinými soutěžiteli.
EMS je mateřskou společností skupiny podniků, které v celosvětovém měřítku působí v oblasti výroby a distribuce polymerových látek a jemných chemikálií, jakož i v oblasti inženýringu. Počátkem roku 2001 získala EMS kontrolu nad společností Axantis Holding AG, se sídlem ve Švýcarsku (dále jen "Axantis") a rozšířila tím svůj okruh podnikání o oblast biotechnologických výrobků (celulózy a biochemických výrobků z usazeniny, která vzniká při výrobě celulózy).
V České republice podniká skupina EMS jednak prostřednictvím společnosti D PLAST-EFTEC a.s., se sídlem ve Zlíně, na které se 50% podílí švýcarská společnost EFTEC Europe Holding AG, kontrolovaná EMS, jednak prostřednictvím prodejů ze zahraničí přímo konečným spotřebitelům nebo obchodníkům. U některých výrobků jsou prodeje v České republice zprostředkovávány obchodním zástupcem, společností France Production I, spol. s r.o., se sídlem v Praze.
Společnost D PLAST-EFTEC a.s. se specializuje na výrobu a distribuci lepidel, těsnících materiálů a izolačních materiálů pro automobilový průmysl.
Netstal je akciovou společností založenou a existující podle švýcarského práva. Netstal je mateřskou společností skupiny podniků, které ve Švýcarsku vyrábí a v celosvětovém měřítku distribuují stroje a výrobní systémy pro zpracování umělých hmot.
V České republice Netstal nezaložila žádnou dceřinou společnost, ani se zde nepodílí na podnikání jiného subjektu. Podnikání Netstal v České republice se omezuje pouze na prodeje vstřikovacích strojů pro plastické hmoty, které jsou zajišťovány prostřednictvím obchodního zástupce, společnosti LUGER CS, spol. s r.o., která má sídlo v Říčanech.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele. Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití. Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní, a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Vymezení relevantního trhu
EMESTA v České republice působí prostřednictvím EMS na trzích polymerů a jemných chemikálií.
V oblasti polymerových hmot vyrábí EMS tzv. "na míru" vysoce jakostní polymery, jako jsou velmi výkonné polyamidy, které se užívají jako náhrada kovů v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, technická lepidla, vlákna pro oděvní průmysl a technické použití, polyuretanová lepidla a vosky na ochranu proti korozi.
V oblasti jemných chemikálií vyrábí EMS polotovary a aditiva užívaná především ve farmaceutickém průmyslu, při výrobě veterinárních a agrochemických přípravků, jakož i aditiva pro povrchové úpravy, tužidla pro práškové laky, adhezivní přísady užívané při výrobě pneumatik a epoxidové spojovací materiály pro výrobu ochranných přípravků pro stavby.
Netstal v ČR působí na trhu výroby tzv. strojů pro zpracování plastických hmot. Tento trh zahrnuje vstřikovací, vytlačovací, gumové a silikonové, rozmělňovací a granulovací, rotační a hlubokotažné stroje a stroje využívající tlaku vháněného vzduchu. Stroje pro zpracování plastů, které vyrábí Netstal, užívají výlučně technologii vstřikování.
Podmínky odbytu všech uvedených výrobků jsou na celém území ČR homogenní. Dodávky těchto výrobků jsou realizovány pravidelně v průběhu celého kalendářního roku.
Na základě výše uvedených skutečností vymezil Úřad relevantní trh následovně:
Věcný relevantní trh:
trh polymerů
trh jemných chemikálií
trh vstřikovacích strojů pro zpracování plastů
Geografický relevantní trh:
území České republiky
Časový relevantní trh:
trvalý
Posouzení dopadů spojení
Na tuzemském trhu polymerů působí společnost EMESTA, a to prostřednictvím skupiny EMS. V roce 2000 představovaly dodávky této společnosti přibližně % z celkového obratu dosaženého na daném trhu. Společnost Netstal na tuzemském trhu polymerů nepůsobí.
Nejvýznamnějšími konkurenty skupiny EMS na trhu polymerů v České republice jsou společnosti BASF spol. s r.o., BAYER s.r.o., SHELL Czech Republic a.s., DuPont CZ s.r.o., společnosti náležející do koncernu HENKEL, Dow Europe S.A. a další.
Na trhu jemných chemikálií v ČR působí společnost EMESTA prostřednictvím skupiny EMS. V roce 2000 nepřesahoval její tržní podíl % z celkového obratu dosaženého na tomto trhu. Společnost Netstal na trhu jemných chemikálií nepůsobí.
Nejvýznamnějšími soutěžiteli na trhu jemných chemikálií jsou koncerny Bayer (SRN), Clariant (Švýcarsko), Honeywell (USA), Nippon Kayaku (Japonsko).
Na tuzemském trhu strojů pro zpracování plastů působí skupina Netstal. Jak bylo výše uvedeno, tato skupina se zaměřuje pouze na výrobu strojů založených na technologii vstřikování. V roce 2000 skupina Netstal dodala do ČR celkem 4 vstřikovací stroje na výrobu plastů, což představuje % z celkového počtu vstřikovacích strojů prodaných v ČR. Z hlediska celkového objemu trhu strojů pro zpracování plastů, zahrnujícího všechny typy těchto strojů, je pak tržní podíl ještě nižší.
Nejvýznamnějšími konkurenty skupiny Netstal na trhu vstřikovacích strojů pro zpracování plastů jsou společnosti ENGEL CZ s.r.o., ARBRG, spol. s r.o., Krauss-Marrei Kunststofftechnik GmbH (SRN) a další.
Stroje pro zpracování plastů skupiny Netstal jsou vyráběny v zahraničí a v České republice jsou prodávány prostřednictvím obchodního zástupce, společnosti LUGER CS, spol. s r.o., se sídlem v Říčanech.
Z uvedeného vyplývá, že na všech relevantních trzích působí vždy pouze jeden ze spojujících se subjektů, jedná se tedy o konglomerátní spojení. Tržní podíly spojujících se soutěžitelů na jednotlivých relevantních trzích jsou nízké a spojením nedojde k jejich navýšení. Kromě spojujících se společností působí na relevantních trzích dostatečné množství silných soutěžitelů, tvořících dobré soutěžní prostředí. Posuzované spojení nepovede ke změně struktury relevantních trhů, ani ke změně postavení jednotlivých soutěžitelů, kteří na těchto trzích působí.
S ohledem na uvedené skutečnosti lze konstatovat, že v důsledku spojení se společností Netstal nevzroste tržní síla společnosti EMESTA natolik, aby jí umožnila chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích a spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mohlo vést k narušení hospodářské soutěže.
Právní rozbor
Podstatou daného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností Netstal ze strany společnosti EMESTA, k němuž má dojít na základě kupní smlouvy uzavřené se společností MPM Holding GmbH & Co. KG. V důsledku této smlouvy získá společnost EMESTA akcie, s nimiž je spojeno 88,5% hlasovacích práv na společnosti Netstal. Tím získá EMESTA možnost samostatné přímé kontroly nad Netstal, což představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
V § 13 písm . a) zákon stanoví, že spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč. Tuto podmínku posuzované spojení soutěžitelů splňuje, a podléhá tedy povolení Úřadu.
V dalším postupu Úřad zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. V době před spojením nemá žádná ze spojujících se společností na relevantních trzích dominantní postavení. Ze skutečností uvedených v posouzení dopadů spojení současně vyplývá, že ke vzniku dominantního postavení nedojde ani v důsledku realizace posuzovaného spojení, jelikož tržní síla společnosti EMESTA nevzroste po spojení se společností Netstal natolik, aby jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích.
Jsou tedy splněny podmínky k tomu, aby Úřad dle § 16 odst. 2 vydal rozhodnutí o povolení spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.10.2001