UOHS S096/2000
Rozhodnutí: VO4/S096/00 Instance I.
Věc Racionalizační dohoda
Účastníci PK FROST s.r.o. UNILEVER ČR, spol. s r. o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 9. 3. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 53 KBČ.j.:
S 96/00-237/01-240
V Brně dne
20. 2. 2001


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 12. 2000 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění, ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., na návrh účastníků řízení, kterými jsou UNILEVER ČR, spol. s r. o., se sídlem Thámova 18, 186 21 Praha 8, IČ 18 62 77 81 a PK FROST s. r. o., se sídlem V Sedlci 212, 160 00 Praha 6, IČ 25 70 47 45, oba právně zastoupeni na základě plné moci JUDr. Pavlem Čižkovským, advokátem, Václavské nám. 18, 110 00 Praha 1, podaný dle § 3 odst. 5 a ve smyslu § 3 odst. 4 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, ve věci schválení Smlouvy o distribuci vybraných výrobků společnosti UNILEVER ČR spol. s r. o., ve znění Přílohy č. 1/2000, uzavřené mezi výše uvedenými společnostmi, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení vedené ve věci schválení Smlouvy o distribuci vybraných výrobků společnosti UNILEVER ČR spol. s r. o., ze dne 8. 12. 1998 ve znění Přílohy č. 1/2000, uzavřené mezi UNILEVER ČR, spol. s r. o., se sídlem Thámova 18, 186 21 Praha 8, IČ 18 62 77 81 a PK FROST, s. r. o., se sídlem V Sedlci 212, 160 00 Praha 6, IČ 25 70 47 45 se dle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění
z a s t a v u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Dne 21. 12. 2000 podali účastníci řízení, a to společnosti UNILEVER ČR spol. s r. o. (dále taktéž "Unilever") a PK FROST s. r. o. prostřednictvím společného právního zástupce JUDr. Pavla Čižkovského, návrh na schválení Smlouvy o distribuci vybraných výrobků společnosti UNILEVER ČR spol. s r. o., ve znění Přílohy 1/2000. V návrhu se uvádí, že Unilever je podnikatelem, který vyrábí, dováží a prodává mimo jiné zmrzliny a zmrazené potraviny (rybí výrobky, zelenina apod.). Distribuci tohoto zboží organizuje také prostřednictvím oblastních distributorů, se kterými jednotlivě uzavírá smlouvy o distribuci. Předmětem úpravy těchto smluv je mimo jiné určení oblasti, ve které distributor působí jako výhradní distributor, při zachování práva společnosti Unilever dodávat zboží kterémukoli odběrateli také přímo.
V průběhu správního řízení vzal právní zástupce účastníků řízení dopisem ze dne 20. 2. 2001 návrh na zahájení řízení zpět z důvodu potřeby dopracování znění smluv o distribuci ve vazbě na nové přílohy.
Na základě této skutečnosti úřad správní řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění, zastavil. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění, podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová

pověřená řízením IV. výkonného odboru


Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Čížkovský, advokát
Advokátní kancelář
Václavské nám. 18
110 00 P r a h a 1