UOHS S095/2010
Rozhodnutí: S095/2010/KS-5837/2010/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Bonatrans Group Holding Limited a ŽDB GROUP a.s.
Účastníci Bonatrans Group Holding Limited ŽDB GROUP a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 14. 5. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 141 KB


Č. j.: ÚOHS-S095/2010/KS-5837/2010/840/JMě
V Brně dne: 26.4.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S095/2010/KS, zahájeném dne 30.3.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Bonatrans Group Holding Limited, se sídlem Maltská republika, Valletta, 171, Old Bakery Street, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Tomášem Pietakem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 8, 110 00 Praha 1, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 16 odst. 2 téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Bonatrans Group Holding Limited, se sídlem Maltská republika, Valletta, 171, Old Bakery Street, na straně jedné, a ŽDB GROUP a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300, IČ: 26877091, BONATRANS GROUP a.s., se sídlem Bohumín, Revoluční 1234, IČ: 27438678, a KOVOSVIT, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, IČ: 00009415, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Předběžného plánu vypořádání , uzavřeného ...(obchodní tajemství)... , v jehož konečném důsledku má společnost Bonatrans Group Holding Limited získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společností ŽDB GROUP a.s., BONATRANS GROUP a.s. a KOVOSVIT, a.s., a tím i výlučnou kontrolu nad těmito společnostmi, dle § 13 téhož zákona povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže NEPODLÉHÁ. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/2010 ze dne 7.4.2010. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě Předběžného plánu vypořádání , uzavřeného ...(obchodní tajemství)... . Na základě uvedeného dokumentu má společnost Bonatrans Group Holding Limited, se sídlem Maltská republika, Valletta, 171, Old Bakery Street (dále jen BGH ), jež je společně kontrolována nadacemi ...(obchodní tajemství)... , získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společností ŽDB GROUP a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300, IČ: 26877091 (dále jen ŽDB ), BONATRANS GROUP a.s., se sídlem Bohumín, Revoluční 1234, IČ: 27438678 (dále jen BONATRANS ), a KOVOSVIT, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, IČ: 00009415 (dále jen KOVOSVIT ), a tím i výlučnou kontrolu nad těmito společnostmi.
4. Nadace ...(obchodní tajemství)... spolu s nadací ...(obchodní tajemství)... vykonávají před uskutečněním spojení společnou kontrolu nad společností KKCG Holding Limited, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, 48, Themistokli Dervi Avenue, Centennial Building, Office 701 (dále jen KKCG ), jež vykonává kontrolu mj. i nad nabývanými společnostmi ŽDB, BONATRANS a KOVOSVIT. V konečném důsledku dojde tedy na základě předmětné transakce ke změně kvality kontroly nad společnostmi ŽDB, BONATRANS a KOVOSVIT, z nepřímé společné kontroly vykonávané společně nadacemi ...(obchodní tajemství)... , na straně jedné, a nadací ...(obchodní tajemství)... , na straně druhé, na kontrolu vykonávanou ...(obchodní tajemství)... prostřednictvím společnosti BGH.
5. Na základě výše uvedeného smluvního dokumentu mají současně nadace ...(obchodní tajemství)... odprodat nadaci ...(obchodní tajemství)... svůj celkový podíl v celé skupině KKCG, s výjimkou nabývaných společností ŽDB, BONATRANS a KOVOSVIT. Tato transakce je však předmětem samostatného správního řízení. [1]
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost BGH byla založena za účelem uskutečnění předmětné transakce a v současné době sama žádnou činnost nevykonává. Společnost BGH je společně kontrolována nadacemi ...(obchodní tajemství)... .
7. Vzhledem ke skutečnosti, že v daném případě dochází ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona v důsledku změny kvality kontroly, nezapočítává se do celkového čistého obratu navrhovatele ve smyslu § 13 zákona obrat soutěžitelů, nad nimiž má být v důsledku spojení získána výlučná kontrola ze strany jednoho z jeho předcházejících akcionářů či společníků, a to ani částečně, nýbrž tento obrat je plně považován pro účely určení notifikačních kritérií za obrat nabývaných společností. [2]
8. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze do obratu společnosti BGH započíst obrat společností ŽDB, BONATRANS ani KOVOSVIT. S ohledem na skutečnost, že v souvislosti s předmětnou transakcí ztratí nadace ...(obchodní tajemství)... možnost vykonávat společnou kontrolu nad společností KKCG a jejími dceřinými společnostmi (kromě nabývaných soutěžitelů), nelze nabyvateli, tj. společnosti BGH, přiřadit ani obrat (či jeho část) skupiny KKCG.
9. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tedy společnost BGH ...(obchodní tajemství)... .
10. Společnosti ŽDB , BONATRANS a KOVOSVIT byly před uskutečněním spojení součástí skupiny KKCG, jež byla společně kontrolována nadacemi ...(obchodní tajemství)... , na straně jedné, a nadací ...(obchodní tajemství)... , na straně druhé. Společnost ŽDB a její dceřiné společnosti působí zejména v oblasti výroby velkých a malých kotlů, radiátorů a komerčních odlitků, válcovaných tyčí, speciálních tyčí, ingotů, plotových systémů, nízkouhlíkových a vysokouhlíkových tažených drátů, ocelových lan a kordů, pružin, průvlaků k tažení drátu, kovových tkanin a v odvětví recyklace, okrajově pak v energetice a dopravě. Společnost BONATRANS a její dceřiná společnost působí zejména v odvětví vývoje, výroby a servisu železničních kol a dvojkolí a podvozků a jejich částí a v oblasti pronájmu nemovitostí. Společnost KOVOSVIT působí prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti výroby a vývoje obráběcích strojů, a to zejména pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl.
11. Za poslední ukončené účetní období dosáhly nabývané společnosti v České republice i celosvětově celkového čistého obratu ...(obchodní tajemství)... . III. Právní posouzení
12. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
13. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
14. Společnost BGH ...(obchodní tajemství)... , obrat společností ŽDB, BONATRANS a KOVOSVIT dosažený za poslední ukončené účetní období v České republice i celosvětově ...(obchodní tajemství)... .
15. Vzhledem ke skutečnosti, že spojující se soutěžitelé nedosáhli za poslední ukončené účetní období zákonem požadovaných obratů, předmětná transakce nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Mgr. Tomáš Pietak, Ph.D., advokát
AK White & Case
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 14.5.2010.

[1] Uvedená transakce je předmětem správního řízení o povolení spojení soutěžitelů č.j. S110/2010 VALEA FOUNDATION/KKCG Holding Limited .
[2] Viz bod 38. Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů- http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_HS/Guidelines/Oznameni_o_vypoctu_obratu.pdf