UOHS S095/2003
Rozhodnutí: OF/S095/03-2205/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Philip Morris a Papastratos Cigarette
Účastníci Papastratos Cigarette Manufacturing S.A., se sídlem Mavromihali & Gravias, 185-45 Piraeus, Řecká republika Philip Morris Holland B.V., se sídlem Marconilaan 20, 4622 RD Bergen op Zoom, Nizozemské království
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 3. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 66 KB


S 95/03-2205/03 V Brně dne 24. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 95/03, zahájeném dne 30. května 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Philip Morris Holland B.V., se sídlem Marconilaan 20, Bergen op Zoom, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupená Mgr. Jurajem Lipkou, advokátem se sídlem Krakovská 9, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Philip Morris Holland B.V., se sídlem Marconilaan 20, Bergen op Zoom, Nizozemské království, a Papastratos Cigarette Manufacturing S.A., se sídlem Mavromihali & Gravias, 185-45 Piraeus, Řecká republika, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o prodeji akcií uzavřené mezi společností Philip Morris Holland B.V., se sídlem Marconilaan 20, Bergen op Zoom, Nizozemské království, jako kupujícím, a akcionáři společnosti Papastratos Cigarette Manufacturing S.A., se sídlem Mavromihali & Gravias, 185-45 Piraeus, Řecká republika, jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost Philip Morris Holland B.V., se sídlem Marconilaan 20, Bergen op Zoom, Nizozemské království, získá akcie představující 76,4921% podíl na základním kapitálu společnosti Papastratos Cigarette Manufacturing S.A., se sídlem Mavromihali & Gravias, 185-45 Piraeus, Řecká republika, a tím i kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy o prodeji akcií a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/03 ze dne 11. června 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Společnost Philip Morris Holland B.V., se sídlem Marconilaan 20, Bergen op Zoom, Nizozemské království (dále jen "Philip Morris") uzavřela s akcionáři společnosti Papastratos Cigarette Manufacturing S.A., se sídlem Mavromihali & Gravias, 185-45 Piraeus, Řecká republika (dále jen "Papastratos"), smlouvu o prodeji akcií, v jejímž důsledku získá akcie představující 76,4921% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Papastratos, a tím i přímou kontrolu nad touto společností. Podle řeckého práva bude následně společnost Philip Morris povinna učinit nabídku převzetí akcií všem zbývajícím akcionářům společnosti Papastratos.
Popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení soutěžitelů splňuje také notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Philip Morris je výlučně kontrolována společností FTR Holding S.A., se sídlem ve Švýcarsku, která je 100% dceřinou společností Philip Morris International Inc., jež je kontrolována společností Altria Group, Inc. Tato je mateřskou společností Kraft Foods (druhá největší potravinářská společnost na světě), Philip Morris International Inc., Philip Morris USA a Philip Morris Capital Corporation (společně dále jen "Altria Group"). Společnost Philip Morris a další společnosti ze skupiny Altria Group vyrábějí cigarety a prodávají je ve vybraných evropských státech včetně České republiky. Společnost Kraft Foods dodává na trh České republiky potravinářské produkty, především cukrovinky, kávu, nápoje a sýry.
Společnost Papastratos je akciovou společností, která není kontrolována žádným ze svých akcionářů. Jde o holdingovou společnost plně vlastnící dceřiné společnosti Papastratos International B.V. a Ioniki S.A. Společnost Papastratos vyvíjí svoji činnost v oblasti výroby a distribuce cigaret v Řecku a v Rumunsku. Má také omezené aktivity v distribuci cigaret v několika nečlenských zemích Evropské unie. V České republice jsou cigarety vyráběné společností Papastratos a jejími dceřinými společnostmi prodávány pouze v prodejnách Duty/tax free.
Dopady spojení
Činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají pouze v oblasti výroby a distribuce cigaret. Značky cigaret vyráběných a distribuovaných společností Philip Morris a ostatními společnostmi patřícími do skupiny Altria Group jsou např. Marlboro, L&M, Chesterfield, Philip Morris, Bond Street, Lark a Parlament.
Společnost Papastratos a její dceřiné společnosti vyrábějí cigarety značek Assos, Assos International, Sante, President, Papastratos, Old Navy, Saga, Club a Cosmos. Tyto značky cigaret nejsou dodávány na běžný trh v České republice, pouze okrajově jsou jako cigarety nepodléhající zdanění umísťovány distributory nezávislými na společnosti Papastratos do Duty/tax free prodejen společnosti Heinemann v České republice (hraniční přechody Hřensko, Rozvadov, Folmava, Studánky, Dolní Dvořiště, Mikulov a letiště Ruzyně v Praze).
Úřad při posuzování dopadů spojení vzal v úvahu, že dojde pouze k nepatrnému navýšení tržního podílu společnosti Philip Morris na trhu distribuce cigaret v České republice, na druhou stranu však navrhované spojení soutěžitelů přispěje k dalšímu navýšení tržní a hospodářské síly společnosti Philip Morris.
Po zhodnocení všech aspektů posuzovaného spojení dospěl Úřad k závěru, že v důsledku spojení nedojde ke zvýšení tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou úroveň, která by mu umožňovala chovat se ve značné míře nezávislé na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a tudíž nedojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Juraj Lipka, advokát
GIDE LOYRETTE NOUEL Krakovská 9
110 00 Praha 1
Právní moc: 3.7.2003