UOHS S095/2001
Rozhodnutí: OF/S095/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Bodycote European Holdings Limited, se sídlem Hulley Road, Hurdsfeld, Macclesfield, Cheshire, Velká Británie Ing. Jiřím Vyskočilem, r.č. 561114/0106, bytem Na bělidle 11, Praha 5
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 22. 10. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 142 KB


ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 95/01-1685/01 V Brně dne 3. října 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 95/01, zahájeném dne 3. září 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Bodycote European Holdings Limited, se sídlem Hulley Road, Hurdsfeld, Macclesfield, Cheshire, Velká Británie, zastoupená Mgr. Emilem Holubem, advokátem, se sídlem Křižovnické nám. 2, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 16. srpna 2001, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází na základě tzv. Master Agreement, smlouvy o smlouvě budoucí, uzavřené dne 4. září 2001 mezi společností Bodycote European Holdings Limited, se sídlem Hulley Road, Hurdsfeld, Macclesfield, Cheshire, Velká Británie, na straně jedné a Ing. Jiřím Vyskočilem, r.č. 561114/0106, bytem Na bělidle 11, Praha 5, Ing. Janem Dostálem, r.č. 430829/446, bytem Horňatecká 17, Praha 8, Ing. Oldřichem Honzíkem, CSc., r.č. 460603/065, bytem Hvězdova 35, Praha 4, Ing. Pavlem Stolařem, r.č. 520413/251, bytem Všehrdova 6, Praha 1, Ing. Jiřím Svobodou, r.č. 660531/0536, bytem Jesenická 3005, Praha 10 a Ing. Janem Vyhnánkem, r.č. 530814/125, bytem U Měšťanského pivovaru 10, Praha 7 na straně druhé, která předpokládá uzavření smluv o úplatném převodu obchodního podílu, v důsledku čehož získá společnost Bodycote European Holdings Limited, se sídlem Hulley Road, Hurdsfeld, Macclesfield, Cheshire, Velká Británie, ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, přímou kontrolu nad společností Heat Praha spol. s r.o., se sídlem Křížová 1018, 150 00 Praha 5, IČ 65 41 11 a nepřímou kontrolu nad společností Heat Plus spol. s r.o., se sídlem Křížová 1018, 150 00 Praha 5, IČ 63 67 66 99, se podle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
povoluje.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 3. září 2001 na návrh společnosti Bodycote European Holdings Limited, se sídlem Hulley Road, Hurdsfeld, Macclesfield, Cheshire, Velká Británie (dále jen "Bodycote"), ve správním řízení zastoupené Mgr. Emilem Holubem, advokátem, se sídlem Křižovnické nám. 2, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 16. srpna 2001, správní řízení S 95/01, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě tzv. Master Agreement, která je v podstatě smlouvou o smlouvě budoucí (dále jen "Smlouva"), uzavřené mezi společností Bodycote jako kupujícím a na straně druhé fyzickými osobami Ing. Jiřím Vyskočilem, r.č. 561114/0106, bytem Na bělidle 11, Praha 5, Ing. Janem Dostálem, r.č. 430829/446, bytem Horňátecká 17, Praha 8, Ing. Oldřichem Honzíkem, CSc., r.č. 460603/065, bytem Hvězdova 35, Praha 4, Ing. Pavlem Stolařem, r.č. 520413/251, bytem Všehrdova 6, Praha 1, Ing. Jiřím Svobodou, r.č. 660531/0536, bytem Jesenická 3005, Praha 10 a Ing. Janem Vyhnánkem, r.č. 530814/125, bytem U Měšťanského pivovaru 10, Praha 7 (dále jen "společníci"), dosavadními společníky společnosti HEAT Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Křížová 1018 (dále jen "HEAT Praha") jako prodávajícími, od kterých společnost Bodycote získá 100% obchodní podíl na společnosti HEAT Praha a 10% obchodní podíl na společnosti HEAT PLUS spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Křížová 1018 (dále jen "HEAT Plus"), s tím, že zbývající 90% podíl bude Bodycote vlastnit nepřímo prostřednictvím společnosti HEAT Praha. Společnost Bodycote tedy získá přímou kontrolu nad společností HEAT Praha a nepřímou kontrolu nad společností HEAT Plus ve smyslu § 12 odst. 3 zákona. Kromě ustanovení upravujících samotnou koupi obchodních podílů Smlouva také obsahuje ujednání, omezující možnost prodávajících konkurovat společnosti Bodycote po dobu dvou let následujících po dni realizace předmětné transakce v oboru podnikání společnosti HEAT Praha a HEAT PLUS.
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, k němuž došlo podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže nabytím obchodních podílů, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je společnost Bodycote. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení,
dokladu o zaplacení správního poplatku ,
výpisů z obchodních rejstříků,
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení,
formuláře vztahujícího se ke spojení,
informací o spojovaných společnostech,
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 38/01 ze dne 19. září 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti nevyužil.
Charakteristika spojovaných subjektů
Bodycote European Holdings Limited , se sídlem Hulley Road, Hurdsfeld, Macclesfield, Cheshire, Velká Británie, je společnost založená podle anglického práva, která je 100% dceřinou společností společnosti Bodycote International PLC. Společnost Bodycote je holdingovou společností ovládající skupinu společností v Evropě, které se specializují na oblast tepelného zpracování kovů, vysokotlakého slinování materiálů, metalurgických povlaků a dále na oblast materiálového zkušebnictví. Jako taková společnost Bodycote žádnou samostatnou činnost nevykonává.
Společnost Bodycote International PLC (dále jen "Bodycote International") je nadnárodní holdingovou společností ovládající skupinu společností s obratem okolo 20 miliard Kč za rok 2000. Tato skupina je dodavatelem služeb zejména v oblasti tepelného zpracování kovů, které tvoří 65 % jejího obratu.
V České republice Bodycote nepřímo kontroluje společnost HT-PROGRES, spol. s r.o., se sídlem Puškinova 1, Liberec 8, IČO 44569017 (dále jen "HT-PROGRES"), zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2228, dne 18. května 1992. Předmětem podnikání této společnosti je výrobní činnost v oblasti povrchových úprav, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v živnosti volné a tepelné zpracování kovů.
Společnost HEAT Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Křížová 1018, IČO 65 41 11 88, byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44498, dne 3. dubna 1996. Předmětem podnikání je dle výpisu z obchodního rejstříku:
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb,
činnost organizačních a ekonomických poradců,
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
technologická činnost v oblasti tepelného zpracování kovů,
Společnost HEAT PLUS spol. s r.o ., se sídlem Praha 5, Křížová 1018, IČO 63 67 66 99, jejímž jediným společníkem byla dosud společnost Heat Praha, byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37155, dne 2. května 1995. Předmětem podnikání je dle výpisu z obchodního rejstříku:
chemické a tepelné zpracování kovů,
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
silniční motorová doprava nákladní,
Relevantní trh
Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a zamýšlenému způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
vymezení relevantního trhu z hlediska výrobkového
Při výrobkovém vymezení relevantních trhů vycházel Úřad z činností spojovaných soutěžitelů a z činností společností kontrolovaných spojujícími se podniky.
Společnost HT-PROGRES, která náleží do skupiny Bodycote působí v České republice v následujících oblastech:
tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů,
prodej zařízení pro tepelné zpracování kovů
Společnosti HEAT Praha a HEAT Plus působí na tuzemském trhu pouze v oblasti:
tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů,
Tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů, jako je například žíhání, kalení, cementování, nitridování, patří mezi technologické operace, jež jsou součástí procesu výroby strojírenských dílů, a které slouží k úpravě technologických vlastností kovových materiálů za účelem dosažení zvýšené pevnosti, tvrdosti a odolnosti povrchu při současné houževnatosti jádra těchto dílů. Druh použité technologické operace závisí na chemickém složení oceli či kovového materiálu a požadovaných konečných vlastnostech daného dílu.
K vzájemnému překrývání trhů, na nichž působí spojující se soutěžitelé, dochází pouze v případě trhu tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů. Trh prodeje zařízení pro tepelné zpracování kovů je pouze doplňkovou činností společnosti HT-PROGRES, kde společnost působí jako obchodní zástupce výrobců pecí pro tepelné zpracování kovů. Jako relevantní trh z hlediska věcného tedy Úřad vymezil následující trh:
tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů,
vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Jak již bylo uvedeno, relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Relevantní trh z hlediska geografického je vymezen:
územím České republiky.
vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
V daném případě se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý. Pro posuzování spojení byl sledován poslední finanční rok, tedy rok 2000 s přihlédnutím k roku 1999, příp. i k roku 1998.
Úřad provedl toto vymezení na základě podkladů poskytnutých účastníkem řízení, vlastních zjištění a získaných podkladů.
Podíl spojovaných soutěžitelů na vymezených relevantních trzích
Na vymezeném relevantním trhu působí společnost Bodycote, respektive skupina Bodycote, pouze prostřednictvím společnosti HT-Progres, náležící do této skupiny. Na trhu tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů, na kterém v roce 2000 realizovala obrat 38,8 mil. Kč, je její tržní podíl v ČR dle dosaženého obratu kolem 2,5 %. Rovněž v období let 1999 a 1998 byl tento podíl podobný.
Společnost HEAT Praha a HEAT Plus působí rovněž na trhu tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů. Realizovaným obratem 70,5 mil. Kč na území České republiky mají tyto společnosti na tomto trhu 4 % podíl. Podíl na trhu u těchto společností vykazuje mírný nárůst oproti rokům minulým.
Na trhu tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů působí v ČR několik desítek společností, mezi nejvýznamnější společnosti patří TZ Škoda VW, Bosh, Motorpal Jihlava, Narex Ždánice. Podíly těchto společností na relevantním trhu se pohybují v rozmezí 5 % až 10 %.
Spojovaní soutěžitelé vyvíjejí své aktivity na stejném relevantním trhu, jedná se tedy o horizontální spojení.
Posouzení dopadů spojení
Při rozhodování o návrhu na povolení spojení soutěžitelů Úřad posuzoval zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, zabýval se strukturou spojením dotčeného trhu, podílem spojujících se soutěžitelů na tomto trhu, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčený trh, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na relevantním trhu, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži.
Pro vymezený relevantní trh je charakteristická finanční náročnost vstupu potencionálního soutěžitele z důvodu nutnosti vynaložení počáteční investice do pořízení strojů a zařízení pro poskytování služeb (odhadem ve výši 50-100 mil. Kč), neexistují však žádné další právní či tarifní bariéry vstupu. Obecně lze říci, že neexistují taková omezení vytvořená existencí patentů, know-how a ostatních práv duševního vlastnictví, která by bránila vstupu dalších soutěžitelů. V současné době není žádná používaná technologie v oblasti tepelného a chemicko tepelného zpracování kovů v ČR chráněna patentem. Výzkum a vývoj je pro soutěžitele působící na těchto trzích významný, neboť je nutno udržet krok s rychle se vyvíjející technologií a novými požadavky zákazníků. Každý významný soutěžitel proto disponuje vlastní základnou pro výzkum a vývoj nových technologií a kontrolu kvality zpracovávaných materiálů. Rovněž přístup ke zdrojům dodávek nezbytným pro poskytování služeb na relevantním trhu (energie, plyn, čistící oleje aj.) není nijak podstatně omezen.
Ani jeden ze spojovaných soutěžitelů nezaujímá na vymezeném relevantním trhu dominantní postavení. Spojením dojde k mírnému navýšení tržního podílu, který však bude nižší než 10 % celkového obratu na vymezeném relevantním trhu. Vzhledem k velkému množství soutěžitelů působících na relevantním trhu a možnosti vstupu významných zahraničních společností na relevantní trh nebude ani finanční síla spojených soutěžitelů na tomto trhu hrát významnou roli při dalším vývoji struktury tohoto trhu. Ostatní soutěžitelé jsou schopni případný výpadek dodávek společnosti Heat Praha a Heat Plus na trh České republiky nahradit poskytnutím vlastních služeb na relevantním trhu.
Právní rozbor
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností Heat Praha a Heat Plus ze strany Bodycote, ke kterému dojde na základě smlouvy o smlouvě budoucí, uzavřené mezi společností Bodycote a dosavadními společníky společností Heat Praha a Heat Plus. V důsledku této smlouvy budou následně uzavřeny smlouvy o úplatném převodu obchodních podílů ve společnostech Heat Praha a Heat Plus, na jejichž základě získá Bodycote 100 % obchodní podíl na společnosti HEAT Praha, a tím i přímou kontrolu nad touto společností. Dále Bodycote získá 10% obchodní podíl na společnosti Heat Plus, což ve spojení s 90% podílem společnosti Heat Praha na společnosti Heat Plus znamená,že Bodycote získá také nepřímou kontrolu nad společností Heat Plus. Dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V § 13 písm. a) zákon stanoví, že spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč. Tuto podmínku posuzované spojení soutěžitelů splňuje, a podléhá tedy povolení Úřadu.
Úřad v dalším postupu zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Na základě analýzy relevantních trhů a dopadů spojení na tyto trhy dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede k takovém zvýšení tržní síly společnosti Bodycote, společnosti HEAT Praha a HEAT Plus, která by jim na vymezeném relevantním trhu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.10.2001.