UOHS S095/1999
Rozhodnutí: VO II/S095/99 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení podniků dle §8a odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci AKZO NOBEL N.V., Nizozemské království Hoechst Roussel Vet GmbH, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 31. 1. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 114 KB


Č.j. S 95/99-220/95
V Brně dne 7.1.2000

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 95/99-220, zahájeném dne 20.9.1999 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AKZO NOBEL N.V., se sídlem Velperweg 76, 6824BM Arnhem, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 17.9.1999 JUDr. Jiřím Losem, advokátem LINKLATERS & ALLIANCE , sdružení advokátů, se sídlem Jáchymova 2, Praha 1, ve věci udělení povolení ke spojení podniků AKZO NOBEL N.V., se sídlem Velperweg 76, 6824BM Arnhem, Nizozemské království, a Hoechst Roussel Vet GmbH, se sídlem Rheingaustrasse 190, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění uvedených změn a doplňků, vydává jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) téhož zákona toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků, k němuž došlo tím, že společnost AKZO NOBEL N.V., se sídlem Velperweg 76, 6824BM Arnhem, Nizozemské království, získala na základě "Smlouvy o koupi podnikání a aktiv veterinárního podniku společnosti Hoechst Roussel Vet GmbH a Hoechst AG" nepřímou kontrolu nad společností Hoechst Roussel Vet GmbH, se sídlem Rheingaustrasse 190, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo, je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., jednáním, k němuž došlo v cizině a jehož účinky se projevují na tuzemském trhu. Toto spojení podniků se podle § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., povoluje.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 20.9.1999 správní řízení podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"), ve věci udělení povolení ke spojení podniků AKZO NOBEL N.V., se sídlem Velperweg 76, 6824BM Arnhem, Nizozemské království (dále jen "Akzo Nobel"), a Hoechst Roussel Vet GmbH, se sídlem Rheingaustrasse 190, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo (dále jen "HRVet"). Navrhovatel-Akzo Nobel-byl v řízení před úřadem právně zastoupen na základě plné moci ze dne 17.9.1999 JUDr. Jiřím Losem, advokátem LINKLATERS & ALLIANCE , sdružení advokátů, se sídlem Jáchymova 2, Praha 1.
Ke spojení podniků došlo v zahraničí na základě "Smlouvy o koupi podnikání a aktiv veterinárního podniku společnosti Hoechst Roussel Vet GmbH a Hoechst AG" uzavřené dne 11.8.1999 mezi společnostmi Hoechst Roussel Vet GmbH, se sídlem Rheingaustrasse 190, 65203 Wiesbaden, Německo, a Hoechst Aktiengesellschaft, se sídlem Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt nad Mohanem, Německo, na jedné straně, a společnostmi Intervet International B.V., se sídlem Wim de K ö rverstraat 25, P.O.Box 31, 5830 AA Boxmeer, Nizozemí, a Intervet GmbH, se sídlem Tackweg 11/47918, P.O.Box 1452, 4790 T ö nisvorst, Německo, na druhé straně (dále jen "Smlouva"). Akzo Nobel získala prostřednictvím svých dceřinných společností Intervet International B.V. a Intervet GmbH nepřímou kontrolu nad HRVet.
Správní řízení bylo opakovaně přerušeno, jednak z důvodu odstranění nedostatků podání a jednak na návrh zástupce účastníka řízení z důvodu časové náročnosti pro obstarání podkladů vyžádaných úřadem pro posouzení spojení podniků.
Při posuzování spojení podniků a jeho účinků na tuzemský trh úřad vycházel z těchto podkladů:
žádost o udělení povolení ke spojení podniků,
doklad o zaplacení správního poplatku,
Smlouva ze dne 11.8.1999,
plná moc k zastupování účastníka řízení, doklady o zápisech a sídlech spojovaných podniků,
informace o dodávkách výrobků spojovaných podniků na tuzemský trh,
výhody spojení,
informace odborných míst o možné zastupitelnosti výrobků spojovaných podniků,
informace odběratelů, kteří odebírali výrobky spojovaných podniků,
informace konkurentů spojovaných podniků o svých dodávkách na tuzemský trh. Charakteristika spojovaných podniků
Společnost AKZO NOBEL N.V. je mateřskou společností nizozemské skupiny Akzo Nobel. Předmětem podnikání holdingu je především výroba a prodej výrobků pro zdraví lidí a zvířat, barev a laků, chemických výrobků a vláken.
Akzo Nobel má po celém světě několik stovek dceřinných společností s diverzifikovaným výrobním programem soustředěným do výše uvedených oblastí. Dle předložené výroční zprávy společnosti za rok 1998 Akzo Nobel dosáhla čistých tržeb 27,5 mld. NLG. Na těchto tržbách se nejvíce podílely: farmacie (18,6 %), barvy a laky (38,2 %), chemické výrobky (27,2 %) a vlákna (15,6 %).
V České republice působí Akzo Nobel prostřednictvím těchto společností (v nichž má přímou nebo nepřímou kontrolu):
ORGANON, s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, jejímž předmětem podnikání je marketing-průzkum a vyhodnocování trhu a koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. Jejím jediným společníkem je Organon Holding B.V. (Nizozemí), dceřinná společnost Akzo Nobel, která je činná v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a prodeje humánních léčiv.
Schönox s.r.o., se sídlem Karlovy Vary-Dalovice, Všeborovice 98, PSČ 36263, jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, do ČR dováží výrobky stavební chemie pro obkladače a podlaháře. Jejím jediným společníkem je Akzo Nobel Coatings International B.V. (Nizozemí), dceřinná společnost Akzo Nobel, která je činná v oblasti výroby barev a laků.
INTERVET, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sušická 32, PSČ 16200, jejímž předmětem podnikání je obchodní činnost-koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej a služby-marketing. Jejím jediným společníkem je INTERVET Holding B.V. (Nizozemí), dceřinná společnost Akzo Nobel, která je činná v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a prodeje výrobků pro zdraví zvířat.
Dále na území České republiky působí následující organizační složky skupiny Akzo Nobel. Jmenovitě jsou to:
ORGANON TEKNIKA B.V.-organizační složka, s umístěním Praha 6-Břevnov, Na Petynce 47, PSČ 16900, zabývající se koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem, zprostředkovatelskou činností v oblasti obchodu a služeb a marketingem, propagací a reklamou. Organon Teknika B.V. je činná v oblasti výroby a dodávek diagnostiky a diagnostických přístrojů pro specializované laboratoře zdravotnických zařízení humánní medicíny.
Casco Products AB-obchodní zastoupení, s umístěním Brno-Horní Heršpice, Pražákova 36, zabývající se koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem, do ČR dováží pouze lepidla pro dřevařský průmysl.
Eka Chemicals AB-obchodní zastoupení, s umístěním Praha 10, Žernovská 16/1053, PSČ 10100, zabývající se koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem, zprostředkovatelskou činností v oblasti obchodu, marketingem a reklamní činností, které se týkají pomocných chemických prostředků pro papírenský průmysl.
Společnost Hoechst Roussel Vet GmbH patří do skupiny Hoechst Aktiengesellschaft (dále jen "Hoechst"), podnikající především v oborech výzkumu, vývoje a výroby v oblastech souvisejících se zdravím lidí, rostlin a živočichů (tzv. "life science"). HRVet podniká v oblasti vývoje, výroby a prodeje výrobků pro zdraví zvířat.
HRVet nemá podle zjištění úřadu v ČR založenu dceřinnou společnost, ani nevykonává kontrolu nad tuzemským soutěžitelem. Popis spojení podniků
Dle předložených podkladů dne 11.8.1999 Akzo Nobel, prostřednictvím svých 100 % vlastněných dceřinných společností, Intervet International B.V. (Nizozemí) a Intervet GmbH (Německo), uzavřela "Smlouvu o koupi podnikání a aktiv veterinárního podniku společnosti Hoechst Roussel Vet GmbH a Hoechst AG". Prostřednictvím této transakce Akzo Nobel získala úplnou kontrolu nad HRVet. Obchodní činnost v oblasti výrobků pro zdraví zvířat spojených podniků bude provozovat společnost Intervet International B.V. (Nizozemí), hlavní obchodní jednotka skupiny Akzo Nobel, činná v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a prodeje výrobků pro zdraví zvířat.
Převedením svého podnikání v oblasti výrobků pro zdraví zvířat do skupiny Akzo Nobel plní společnost Hoechst jeden ze svých závazků daných Evropské komisi (dále jen "EK") v rámci řízení ve věci spojení podniků Hoechst a Rh Ô ne-Poulenc S.A. (rozhodnutí EK No IV/M.1378). Posouzení spojení Evropskou komisí
Posouzením dopadů spojení Akzo Nobel a HRVet na společný trh EU se zabývala také EK. EK ve svém rozhodnutí, No IV/M.1681-Akzo Nobel/HRVet, spojení povolila, přičemž Akzo Nobel se zavázala zpřístupnit práva na výrobu konkrétních dílčích skupin výrobků třetím stranám jako předpoklad slučitelnosti spojení s trhem jednotlivých členských zemí a se společným trhem (např. u vakcín pro koně a pro prasata a některých dalších farmaceutických specialit).
Dále zástupce účastníka řízení informoval úřad, že popsaná transakce je souběžně projednávána také před národními orgány pro hospodářskou soutěž v Polsku, Jihoafrické republice, Brazílii a Kolumbii. Vymezení relevantního trhu
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh je definován omezenou množinou zboží (výrobků, výkonů či služeb, dále jen "výrobky"). Zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost, opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Je nutné vzít v úvahu i minulý a očekávaný vývoj trhu v čase.
Akzo Nobel dodává na tuzemský trh výrobky pro zdraví lidí a zvířat, barvy a laky a chemické výrobky. HRVet dodává na tuzemský trh výrobky pro zdraví zvířat. Při posuzování uvedeného spojení podniků úřad odhlédl od výrobkových trhů spadajících do oblasti výrobků pro zdraví lidí, barev a laků, chemických výrobků a vláken, na kterých působí z uvedených podniků pouze Akzo Nobel. Uvedené výrobkové trhy považuje úřad v daném spojení podniků za značně vzdálené ve vztahu k výrobkovým trhům, u nichž dochází spojením podniků ke koncentraci v horizontální úrovni. Spojením podniků nedojde u výrobkových trhů z oblasti zdraví lidí, barev a laků, chemických výrobků a vláken ke změnám, neboť HRVet se na těchto výrobkových trzích hospodářské soutěže neúčastní.
V řízení se úřad zaměřil na posouzení dopadů spojení na těch výrobkových trzích, na nichž si Akzo Nobel a HRVet konkurují, tj. výrobků pro zdraví zvířat (shodně při vymezování relevantního trhu postupovala EK ve výše citovaném rozhodnutí No IV/M.1681-Akzo Nobel/HRVet).
Výrobky pro zdraví zvířat se pro účely tohoto spojení podniků rozumí veterinární léčiva a doplňkové látky pro výživu zvířat.
Úřad pro vymezení relevantního trhu vycházel z údajů za rok 1998. Dodávky veterinárních léčiv
Veterinárními léčivy (ve smyslu zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech), se rozumějí léčivé látky nebo jejich směsi anebo léčivé přípravky, které jsou určeny k podání zvířatům, nejde-li o doplňkové látky nebo premixy. Do oběhu lze uvádět pouze veterinární léčiva registrovaná Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně (dále jen "ÚSKVBL"), který je orgánem příslušným vydávat povolení k výrobě nebo distribuci veterinárních léčiv. Podle zákona o léčivech mohou být léčiva dodávána v zásadě pouze distributorům, lékárnám, veterinárním lékařům a výrobcům (jedná-li se o surovinu nebo meziprodukt pro výrobu).
Veterinární léčiva se člení dle farmakologických a indikačních skupin, tj. dle vlivu účinné látky na organizmus a dle léčebného použití (obdobné členění zvolila při vymezování relevantního trhu také EK ve svých rozhodnutích No IV/M.885-Merck/Rhône-Poulenc/Merial a No IV/M.1681-Akzo Nobel/HRVet). Členění a úplný přehled registrovaných a schválených veterinárií v ČR se každoročně publikuje ve Vademecu registrovaných veterinárních léčivých přípravků, které vydává nakladatelství Strategie Praha s.r.o. ve spolupráci s ÚSKVBL. Veterinární léčiva zařazená v jedné skupině jsou navzájem z hlediska účelu užití až na výjimky nezastupitelná s veterinárními léčivy zařazenými v jiné skupině.
Z předložených údajů úřad zjistil, že oba spojované podniky dodávají své výrobky na tuzemský trh v následujících skupinách:
analgetika-používají se k tlumení bolestí,
antibiotika/chemoterapeutika-slouží k léčbě infekcí, zejména bakteriálního původu (antibiotika se izolují z přírodních zdrojů, zatímco chemoterapeutika se připravují synteticky),
antidiabetika-používají se k léčbě cukrovky (diabetes mellitus),
antiflogistika-léčí se jimi záněty,
antiparazitika-jsou určena proti parazitům,
euthanasie-slouží k usmrcování zvířat,
geriatrika-jsou určena k léčení chorob stáří u zvířat,
gynekologika-používají se k léčení poruch reprodukčních cyklů samic,
hormony-slouží k léčbě či úpravě pohlavního cyklu a poruch reprodukce u zvířat,
imunopreparáty-vakcíny-jejich mechanismus spočívá v tom, že organizmu dodávají protilátky nebo vyvolávají jejich tvorbu, a tak chrání zvířata před infekčním onemocněním (lze je členit dle druhu zvířete, pro který jsou určeny).
Intervet dodává na tuzemský trh antibiotika, antidiabetika, antiflogistika, gynekologika, hormony a vakcíny. HRVet dodává na tuzemský trh analgetika, antiparazitika, antibiotika/chemoterapeutika, euthanasie, hormony a vakcíny.
Výrobky spojovaných podniků jsou pravidelně dodávány konečným spotřebitelům (veterinárním lékařům či chovatelům) na celém území ČR.
Z uvedeného vyplývá, že na některých výrobkových trzích se spojované podniky střetávají. Při stanovení jejich podílu na jednotlivých trzích úřad zjistil, že pouze na některých z nich podíl spojovaných podniků přesahoval, případně v důsledku spojení přesáhne 30 % celkového obratu dosahovaného na jednotlivých trzích. Tyto výrobkové trhy tedy budou považovány za relevantní. Jde o:
antidiabetika,
euthanasie,
geriatrika,
vakcíny pro koně. Dodávky doplňkových látek pro výživu zvířat
Doplňkovými látkami (ve smyslu zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech) se rozumí látky, které při použití v krmivech ovlivňují příznivě vlastnosti krmiv, zdraví zvířat nebo živočišnou produkci, nejde-li o veterinární léčiva nebo přípravky. Mikrobiologicky účinné látky obsažené v doplňkových látkách mohou být sice zaregistrovány také jako léčivé látky, mají však pouze profylaktický (preventivní) účinek. Tím se doplňkové látky liší od medikovaných preparátů, jejichž použití je vázáno na předpis veterinárního lékaře a které se používají jen po omezenou dobu-dobu léčby.
Doplňkové látky, premixy (tj. směsi doplňkových látek nebo aminokyselin, které jsou určeny k výrobě krmiv) a krmiva smějí uvádět do oběhu (vyrábět, dovážet či distribuovat) pouze podnikatelé registrovaní Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Doplňkové látky skupin stimulátory růstu, antikokcidika, chemoterapeutika, stopové prvky, vitaminy, provitaminy a podobně působící látky, které jsou chemicky definovány, mikroorganizmy a enzymy smějí být dodávány jen registrovaným výrobcům premixů. Premixy obsahující doplňkové látky výše uvedených skupin smějí být dodávány jen výrobcům registrovaným pro výrobu krmiv s použitím premixů a osobám vyrábějícím krmiva pro vlastní potřebu, které splňují podmínky pro výrobu krmiv stanovené tímto zákonem.
Přehled doplňkových látek, které jsou povoleny pro výrobu a uvádění do oběhu, je obsažen v příloze 6 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech. Jedná se o následující skupiny doplňkových látek: stimulátory růstu, antikokcidika, chemoterapeutika, mikroorganizmy, vitaminy, antioxidanty, stopové prvky, zchutňovadla, pojiva, konzervanty, barviva, emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující látky, regulátory kyselosti, varia a enzymy. V rámci harmonizace práva ČR s legislativou EU a z důvodu ochrany zdraví lidí, zvířat a životního prostředí je postupně možnost používání jednotlivých doplňkových látek v České republice měněna či zakazována.
Ze spojovaných podniků pouze HRVet dodává na tuzemský trh doplňkové látky, a to:
stimulátory růstu-působí na růst zvířat (selat, prasat, drůbeže, skotu) stimulačně tím, že zhodnocují krmivo, kdy se stejným množstvím krmiva se dociluje vyšších hmotnostních přírůstků;
antikokcidika-přidávají se preventivně do krmných směsí pro hospodářská zvířata, při výkrmu drůbeže či králíků, aby se zabránilo vzniku kokcidiózy (onemocnění parazitického původu);
enzymy-přidávají se do krmiva za účelem lepšího využití živin a vyšších hmotnostních přírůstků.
Výrobky spojovaných podniků jsou pravidelně dodávány konečným spotřebitelům (výrobcům premixů a krmiv) na celém území ČR.
Podíl HRVet na dodávkách jednotlivých doplňkových látek na tuzemský trh nepřesahuje 30 % celkového obratu daného trhu.
Na základě uvedených skutečností vymezil úřad relevantní trh pro účely posuzovaného spojení podniků takto:
Z hlediska výrobkového jde o tyto trhy:
antidiabetika,
euthanasie,
geriatrika,
vakcíny pro koně.
Z hlediska geografického jde o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro dodávky uvedených výrobků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní.
Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami.
Postavení spojovaných podniků na relevantním trhu a účinky (dopady) spojení na tuzemském trhu
Úřad se při zjišťování podílu dodávek spojovaných podniků na tuzemský trh střetl s problémem zjištění celkového objemu dodávek veterinárních léčiv a doplňkových látek, neboť žádný z orgánů státu působících v této oblasti nevede statistiku o obratu na celostátním trhu a dovozy dle celního sazebníku jsou sledovány pro humánní a veterinární účely společně. Úřad se proto rozhodl oslovit přímo výrobce a distributory veterinárních léčiv a doplňkových látek.
Na trhu antidiabetik působí v ČR pouze jediný dodavatel registrovaný ÚSKVBL v této skupině, a to Intervet. Dle informací úřadu je možné používat pro léčbu diabetu u zvířat též humánní inzulín. Vzhledem k tomu, že HRVet na tomto trhu nepůsobí a existuje možnost zastupitelnosti inzulínem užívaným v humánní medicíně, úřad dospěl k závěru, že spojením podniků nedojde ke změně na trhu.
Na trhu euthanasie působí v ČR pouze dva soutěžitelé. Ze spojovaných podniků je to HRVet, jehož podíl přesahoval 30 %. Podíl druhého soutěžitele, ICN Czech Republic a.s., je vyšší (přesahuje 50 %). Spojením podniků tedy nedojde k navýšení podílu a k ovlivnění hospodářské soutěže na tomto trhu.
Na trh geriatrik dodával ze spojovaných podniků pouze HRVet jako jediný dodavatel. Jedná se o přípravek Karsivan, který je podle názoru odborných míst zastupitelný humánními přípravky zvyšujícími prokrvení. Ani na tomto trhu nedojde spojením podniků k ovlivnění hospodářské soutěže.
Na trh vakcín pro koně dodávaly oba spojované podniky. Podíl HRVet na tomto trhu přesáhl 30 % celkového obratu, podíl Intervetu byl nižší než 30 %. Spojením podniků dojde k navýšení dominantního postavení spojeného podniku. Hospodářské soutěže se na tuzemském trhu účastní i další soutěžitelé, z nichž Cymedica s.r.o., která v ČR zastupuje firmu Fort Dodge, má rovněž podíl převyšující 30 %, ostatní soutěžitelé (např. Bioveta, Mevak) mají podíly nižší než 20 %. Pro spotřebitele zůstane zachována alternativní možnost získat obdobné výrobky i od ostatních soutěžitelů. Pro vstup nového soutěžitele na uvedený trh existuje formální překážka-nutnost získat příslušné povolení ÚSKVBL. Na základě těchto skutečností došel úřad k závěru, že i přes navýšení dominantního podílu spojeného podniku zůstane na trhu zachována účinná soutěž.
V souvislosti s posuzováním účinků spojení oslovil úřad také nejvýznamnější konkurenty spojovaných podniků (např. Pfizer, Bayer, Elanco, Novartis, Rhône-Poulenc s.r.o., která zastupuje firmu Rhône-Poulenc Animal Nutrition a Merial v ČR) se žádostí o názor, zda v uvedeném spojení spatřují ohrožení svého postavení na trhu. Žádný z oslovených konkurentů se necítí posuzovaným spojením podniků ohrožen. Distribuční systém-přístup odběratelů k výrobkům
Intervet i HRVet dodávají na tuzemský trh své výrobky prostřednictvím výhradních dovozců (na spojovaných podnicích nezávislých subjektů), kteří je dále dodávají převážně dalším distributorům, popř. přímo konečným spotřebitelům-veterinárním lékařům či výrobcům premixů a krmiv (v případě doplňkových látek).
Úřad oslovil nejvýznamnější odběratele krmných doplňků obsahujících doplňkové látky se žádostí o vyslovení jejich názoru na možný dopad spojení. Z odpovědí oslovených odběratelů vyplývá, že na trhu bude i po spojení dostatečně široká nabídka zastupitelných výrobků konkurenčních dodavatelů. Z vyjádření oslovených odborných míst (jednotlivých klinik Veterinární a farmaceutické univerzity Brno), která jsou současně odběrateli veterinárních léčiv, vyplynulo, že spojení podniků neovlivní tuzemský trh. Právní rozbor
Podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje též jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Společnost Akzo Nobel dle uzavřené Smlouvy získá úplnou kontrolu nad společností HRVet, a to prostřednictvím svých 100 % vlastněných dceřinných společností Intervet International B.V. (Nizozemí) a Intervet GmbH (Německo).
Posuzované spojení je svým charakterem na určitých výrobkových trzích spojením horizontálním, neboť společnosti Akzo Nobel a HRVet si na tuzemském trhu navzájem konkurovaly v dodávkách výrobků pro zdraví zvířat.
Na relevantních trzích antidiabetika, euthanasie a geriatrika se dopady spojení neprojeví navýšením podílu spojeného podniku.
Na relevantním trhu vakcín pro koně, na němž se hospodářské soutěže v ČR účastní oba spojované podniky, dojde k navýšení dominantního podílu spojeného podniku.
Z výše uvedeného vyplývá, že spojení zahraničních subjektů, k němuž došlo v cizině se svými účinky projeví i na tuzemském trhu; z uvedeného důvodu spojení uvedených podniků podléhá ve smyslu § 2 odst. 3 zákona řízení před úřadem.
V další části se úřad zaměřil na posouzení hospodářských výhod spojení předložených spojovanými podniky ve vazbě na popsanou míru narušení hospodářské soutěže. Hospodářské výhody spojení
Podle § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska podpory technického a ekonomického rozvoje a přínosu pro spotřebitele následující výhody:
Vývoj nových účinných látek a výrobků-některé současné výrobky ztrácejí účinnost proti novým formám stávajících chorob a výskytu chorob nových; z tohoto důvodu spojení podniků umožní soustředit komplex prostředků na výzkum a vývoj, a tak vytvořit předpoklad pro uvádění nových stále kvalitnějších produktů na trh.
Rozšíření a snazší dostupnost služeb poskytovaných konečným spotřebitelům-v důsledku využití vzájemných zkušeností s distribucí výrobků budou moci spojované podniky pružněji reagovat na poptávku spotřebitelů a současně rozšířit nabídku služeb, kterou dosud poskytoval pouze jeden ze spojovaných podniků.
Komplexnější nabídka výrobků spojeného podniku-jelikož portfolia výrobků spojovaných podniků se vzájemně doplňují, budou mít odběratelé po spojení Akzo Nobel a HRVet k dispozici komplexnější nabídku výrobků od spojeného podniku.
Po posouzení hospodářských výhod spojení ve vazbě k míře narušení hospodářské soutěže, projevující se na tuzemském trhu v důsledku spojení uskutečněného v zahraničí, dospěl úřad k závěru, že výhody spojení převáží újmu, která narušením hospodářské soutěže vznikne. Na trhu výrobků pro zdraví zvířat obecně působí silná konkurence, která vytváří tlak na vyšší efektivnost podnikání např. i cestou spojování soutěžitelů. Úřad dospěl k závěru, že uvedené účinky spojení na tuzemském trhu budou vyváženy výhodami, na nichž v delším časovém horizontu bude participovat i spotřebitel.
Ve smyslu § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Při seznámení s výsledky šetření, které se uskutečnilo dne 6.1.2000, nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Úřad v souladu s § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku č. 45/99 ze dne 10.11.1999 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků s tím, že případné připomínky je možné zaslat úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. K uveřejněnému oznámení neobdržel úřad ve stanovené lhůtě žádnou připomínku.
Na základě všech shora uvedených skutečností a po posouzení dopadů spojení na tuzemský trh úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
P o u č e n í o o p r a v n é m p r o s t ř e d k u :
Podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů ode dne doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Vladimíra Hájková
pověřená řízením II. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jiří Los
advokát
LINKLATERS & ALLIANCE
sdružení advokátů
Jáchymova 2
110 00 Praha 1