UOHS S094/2003
Rozhodnutí: OF/S094/03-2282/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů MJM Litovel a.s., MJM group, a.s., Agropodnik Litovel a.s., MJM-agroslužby, spol. s r.o.
Účastníci Agropodnik Litovel a.s., se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel MJM-agroslužby, spol. s r.o., se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel MJM group, a.s., se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel MJM Litovel a.s., se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 10. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 94/03-2282/03 V Brně dne 3. července 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 94/03, zahájeném dne 29. května 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti MJM Litovel a.s., se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, MJM group, a.s., se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, Agropodnik Litovel a.s., se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, a MJM-agroslužby, spol. s r.o., se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Sloučení společností, ke kterému má dojít na základě "Smlouvy o fúzi", která bude uzavřena mezi společnostmi MJM Litovel a.s., se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, jako společností nástupnickou, a MJM group, a.s., se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, Agropodnik Litovel a.s., se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, a MJM-agroslužby, spol. s r.o., se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, jako společnostmi zanikajícími, v jejichž důsledku dojde ke sloučení uvedených společností, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a z toho důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 29. května 2002 na návrh společností MJM Litovel a.s., se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel (dále jen "MJM Litovel"), MJM group, a.s., se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel (dále jen "MJM group"), Agropodnik Litovel a.s., se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel (dále jen "Agropodnik Litovel"), a MJM-agroslužby, spol. s r.o., se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel (dále jen "MJM-agroslužby"), správní řízení č.j. S 94/03 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke sloučení společností má dojít na základě "Smlouvy o fúzi", která bude uzavřena mezi společnostmi MJM Litovel, jako společností nástupnickou, a MJM group, Agropodnik Litovel a MJM-agroslužby, jako společnostmi zanikajícími. Na základě uvedené transakce dojde ke sloučení výše uvedených společností.
Při posuzování transakce vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, "Smlouvy o fúzi", výpisů z obchodního rejstříku a informací o slučujících se společnostech.
Skutečnost, že se Úřad sloučením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/2003 ze dne 11. června 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupci účastníků správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřili k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Strany sloučení
Akcie společnosti MJM Litovel vlastní akcionáři Ing. Miroslav Šuba, bytem Václava III 109/10, Olomouc (dále jen "Ing. M. Šuba"), Ing. Jitka Neischlová, bytem Náklo 172 (dále jen "Ing. J. Neischlová"), Zdeněk Šoustal ml., bytem Rataje 60, Těšetice (dále jen "Z. Šoustal"), Marie Šoustalová, bytem Rataje 60, Těšetice (dále jen "M. Šoustalová"), Ing. Michael Knajbl, bytem Zahradní 1175, Litovel (dále jen "Ing. M. Knajbl"), Zdeňka Knajblová, bytem Zahradní 1175, Litovel (dále jen "Z. Knajblová"), Ing. Petra Adamcová, bytem Mostkov 55, Oskava (dále jen "Ing. P. Adamcová"), Jaroslava Köhlerová, bytem Havlíčkova 702, Litovel (dále jen "J. Köhlerová"), a Vladimír Žouželka, bytem Řídeč 267 (dále jen "V. Žouželka"), kteří jednají ve shodě podle § 66b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a jejichž podíl na hlasovacích právech ve společnosti činí 88,59 %. Zbývající podíly jsou rozptýleny mezi ostatními akcionáři.
Na základním kapitálu společnosti MJM group se podílejí společnosti MJM Litovel (42,4 %), Agrochemické družstvo Přerov (24,4 %), Agropodnik Litovel (3,4 %), HAMA Litovel, spol. s r.o. (1,2 %), a dále fyzické osoby Ing. M. Šuba (8,965 %), Ing. J. Neischlová (8,965 %), Z. Šoustal (6,203 %), a Ing. M. Knajbl (4,482 %).
Společnost MJM group kontroluje společnost MJM-agro, spol. s r.o., se sídlem Cholinská 1048/19, 78401 Litovel, která však v současné době nevyvíjí činnost.
Společnost MJM group vykonává především pro ostatní slučující se společnosti služby spočívající ve vedení účetnictví.
Akcionáři společnosti Agropodnik Litovel jsou MJM group (67,1 %), HAMA Litovel, spol. s r.o., MJM Litovel, Zemědělské družstvo Dub nad Moravou a Ing. M. Šuba.
Jediným společníkem společnosti MJM-agroslužby je společnost MJM group. Společnost MJM-agroslužby poskytuje služby spočívající v aplikaci průmyslových hnojiv prostřednictvím technologie TERRAGATOR včetně průmyslového hnojiva určeného k aplikaci.
Osoby, které vlastní podíly ve spojujících se společnostech, vlastní mimo jiné podíly v následujících společnostech, z nichž však žádná nepůsobí ve stejných oblastech, jako spojující se soutěžitelé: - HAMA Litovel, spol. s r.o. , se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, která podniká v oboru řeznictví a uzenářství, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a zabývá se také pronajímáním a půjčováním věcí movitých i nemovitých a poskytováním služeb s tím spojených. Podíly v této společnosti vlastní: Ing. M. Šuba (2/7), Z. Šoustal (2/7), Ing. J. Neischlová (2/7) a Ing. M. Knajbl (1/7). - MJM-tech, spol. s r.o. , se sídlem Zahradní 11754, Litovel, jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, která však v současné době nevyvíjí žádnou činnost. Společnost je 100% vlastněna Ing. M. Knajblem.
Právní rozbor
Jako osoby kontrolující společnost MJM Litovel uvádějí navrhovatelé Ing. M. Šubu, Ing. J. Neischlovou, Z. Šoustala, M. Šoustalovou, Ing. M. Knajbla, Z. Knajblovou, Ing. P. Adamcovou, J. Köhlerovou a V. Žouželku. Navrhovatelé dále uvádějí, že uvedené osoby jednají ve shodě podle § 66b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a že jejich podíl na hlasovacích právech společnosti MJM Litovel představuje 88,59 %.
Jednáním ve shodě se dle § 66 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, rozumí jednání dvou nebo více osob uskutečněné ve vzájemném srozumění s cílem nabýt nebo postoupit nebo vykonávat hlasovací práva v určité osobě nebo disponovat jimi za účelem prosazování společného vlivu na řízení nebo provozování podniku této osoby anebo volby statutárního orgánu nebo většiny jeho členů anebo většiny členů dozorčího orgánu této osoby nebo jiného ovlivnění chování určité osoby.
Společnost MJM Litovel vlastní 42,4 % akcií společnosti MJM group, přičemž další akcie této společnosti drží také Ing. M. Šuba, Ing. J. Neischlová, Z. Šoustal a Ing. M. Knajbl, kteří jednají ve shodě podle § 66b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Kromě skutečnosti, že vlastní podíly ve společnostech MJM Litovel a MJM Group, jsou Ing. M. Šuba, Ing. J. Neischlová a Ing. M. Knajbl též členy statutárních orgánů obou těchto společností: Ing. M. Šuba jako předseda představenstev, Ing. J. Neischlová jako místopředseda představenstev a Ing. M. Knajbl jako člen představenstev.
Z výše uvedeného, tedy zejména ze skutečnosti vzájemné majetkové, ale rovněž personální propojenosti, dle Úřadu vyplývá, že společnosti MJM Litovel a MJM group jsou součástí jedné ekonomické struktury.
Společnost MJM group kontroluje společnosti Agropodnik Litovel, kde vlastní 67,1 % akcií, a MJM-agroslužby, kde vlastní 100% podíl.
Pro vzájemnou provázanost společností MJM Litovel, MJM group, Agropodnik Litovel a MJM-agroslužby svědčí dále mj. také skutečnost, že společnost MJM group vykonává pro ostatní spojující se soutěžitele služby spočívající ve vedení účetnictví.
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Dle § 12 odst. 1 dochází ke spojení soutěžitelů přeměnou dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů. Jednou ze základních podmínek uvedených v zákoně je, že spojovaní soutěžitelé musí být před spojením vzájemně ekonomicky nezávislí a po spojení musí tuto nezávislost ztratit. Jsou-li tedy spojující se soutěžitelé kontrolováni stejnými subjekty a jsou tak součástí jedné hospodářské jednotky, nejde o spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu.
Úřad dále doplňuje, že obdobný princip je uplatňován i v rozhodovací praxi Soudního dvora ES a Evropské komise. Dceřiné společnosti v rámci jedné hospodářské jednotky (jedné vlastnické struktury) nejsou považovány za soutěžitele, kteří si volně určují svůj postup na trhu, ale za soutěžitele závislé na rozhodování mateřské společnosti (uvedený přístup byl např. aplikován v rozhodnutí Soudního dvora č. 66/86 ze dne 11.4.1989 ve věci Ahmed Saeed Flugreisen and Silver Line Reisebüro GmbH v. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V ., nebo v rozhodnutí č. 30/87 ze dne 4.5.1988 ve věci Corinne Bodson v. SA Pompes funÖbres des régions libérées ). Uvedené případy mají v tomto rozhodnutí pouze podpůrný charakter.
Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, navrhované sloučení společností není tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodl, že navrhované spojení nepodléhá povolení.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
MJM Litovel a.s.
Cholinská 1048/19
784 01 Litovel
MJM group, a.s.
Cholinská 1048/19
784 01 Litovel
Agropodnik Litovel a.s.
Cholinská 1048/19
784 01 Litovel
MJM-agroslužby, spol. s r.o.
Cholinská 1048/19
784 01 Litovel
Právní moc: 10.7.2003