UOHS S093/2010
Rozhodnutí: S093/2010/KS-5822/2010/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ČEZ, a.s. a Dalkia Ústí nad Labem, a.s.
Účastníci ČEZ, a.s. Dalkia Ústí nad Labem, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 4. 5. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 165 KB


Č. j.: ÚOHS-S093/2010/KS-5822/2010/840/DVá
V Brně dne: 4.5.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S093/2010/KS, zahájeném dne 29.3.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/444, IČ: 45274649, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Ing. Karlem Dřevínkem, LL.M, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Křižovnické nám. 193/2, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/444, IČ: 45274649, a Dalkia Ústí nad Labem, a.s., se sídlem Trmice, Edisonova 453, IČ: 28707052, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 8.11.2009 mezi společnostmi ČEZ, a.s., jako kupujícím, a Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, IČ: 45193410, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost ČEZ, a.s. získá akcie představující [75-85]% podíl na základním kapitálu společnosti Dalkia Ústí nad Labem, a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/2010 ze dne 7.4.2010. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, která byla uzavřena dne 8.11.2009 mezi společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/444, IČ: 45274649 (dále jen ČEZ ), jako kupujícím, a společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, IČ: 45193410 (dále jen Dalkia ČR ), jako prodávajícím.
4. V důsledku realizace předmětné transakce získá společnost ČEZ akcie představující 85% podíl na základním kapitálu společnosti Dalkia Ústí nad Labem, a.s., se sídlem Trmice, Edisonova 453, IČ: 28707052 (dále jen Dalkia UL ), a tím i možnost tuto společnost přímo výlučně kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V důsledku nabytí kontroly společnosti ČEZ nad společností Dalkia UL získá společnost ČEZ možnost disponovat s hlasovacími právy vztahujícími se k obchodnímu podílu ve výši [15 25] % základního kapitálu společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, IČ: 49101684 (dále jen THMUL ), který v současnosti drží společnost Dalkia UL. Jelikož společnost ČEZ již nyní prostřednictvím svých dceřiných společností drží [35-45] % obchodní podíl ve společnosti THMUL, navýší tak svůj podíl na [55-65] % základního kapitálu společnosti THMUL. Zbývající obchodní podíl ve výši [35-45] % základního kapitálu společnosti THMUL drží město Ústí nad Labem. S ohledem na společenskou smlouvu společnosti THMUL pak v důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů získá společnost ČEZ i možnost nepřímé společné kontroly nad společností THMUL.
6. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost ČEZ stojí v čele skupiny společností (dále též jen skupina ČEZ ), která se v České republice zabývá výrobou a distribucí elektřiny, obchodem s elektřinou, prodejem elektřiny koncovým zákazníkům, podporou elektrizační soustavy, projektováním, opravami a údržbou energetických zařízení, a dále působí např. v oblasti provozování telekomunikačních služeb nebo vědy a výzkumu. Skupina ČEZ představuje jednoho ze tří největších výrobců a dodavatelů tepelné energie v České republice a prostřednictvím společnosti Severočeské doly a.s. (dále jen Severočeské doly ) působí v České republice i v oblasti těžby a dodávek hnědého uhlí.
8. Společnost Dalkia UL je činná zejména v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie koncovým zákazníkům na území města Ústí nad Labem, resp. na území části města ležící na levém břehu řeky Labe, a rovněž v oblasti výroby elektrické energie. Společnost Dalkia UL kontroluje společnost Ulitep, spol. s r.o., která v České republice působí v oblasti oprav a montáží měřidel a regulační techniky, dále pak v oblasti metrologického ověřování a prodeje stanovených měřidel vody a tepla. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů je společnost Dalkia UL kontrolována společností Dalkia ČR, která působí v České republice zejména v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie, výroby elektrické energie a obchodu s touto komoditou.
9. Společnost THMUL se zabývá zejména provozováním rozvodné tepelné sítě, výrobou tepelné energie ve městě Ústí nad Labem, dále v oblasti správy a údržby tepelných zařízení a poskytováním služeb souvisejících s dodávkou tepla. III. Dopady spojení
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
12. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit společnosti Dalkia UL vyplývá, že jmenovaná společnost je v České republice činná zejména v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie na území města Ústí nad Labem, resp. na území části města ležící na levém břehu řeky Labe. Vzhledem ke skutečnosti, že teplo je vyráběno v kogeneraci s elektrickou energií, působí společnost Dalkia UL rovněž v oblasti výroby elektrické energie a poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavě České republiky. Prostřednictvím dceřiné společnosti Ulitep je společnost Dalkia UL v České republice činná rovněž v oblasti oprav a montáží měřidel a regulační techniky, avšak dosud tyto služby využívala pouze pro vlastní potřebu.
13. Společnost ČEZ pak působí zejména v oblasti výroby a dodávek elektrické a tepelné energie, obchodu s elektřinou a těžby hnědého uhlí.
14. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Úřad při vymezování relevantního trhu zaměřil zejména na (i) oblast výroby a dodávek tepla, resp. oblast centralizovaného zásobování teplem, (ii) oblast výroby a dodávek elektrické energie konečným zákazníkům a (iii) oblast poskytování tzv. podpůrných služeb elektrizační soustavy České republiky.
15. Oblastí výroby a dodávek tepla se Úřad zabýval ve své předchozí rozhodovací praxi, [1] kdy z hlediska věcného vymezil relevantní trh dálkového (centralizovaného) zásobování teplem. Z hlediska geografického je při vymezení relevantního trhu třeba přihlížet ke skutečnosti, že oblast výroby, rozvodu a dodávek tepla je specifická s ohledem na síťový charakter uvedeného odvětví, jež je vázáno na pevnou rozvodnou síť v určité lokalitě. Tato síť obecně představuje daný geografický relevantní trh, neboť vzhledem k nepropojenosti rozvodných sítí jednotlivých měst nelze spatřovat v oblasti dodávek tepla konkurenční prostředí v tom smyslu, že by teplo vyrobené ve vzájemně nepropojených rozvodných soustavách si mohlo konkurovat při dodávkách pro konečné spotřebitele v jiném městě či obci.
16. Relevantní geografický trh je v tomto případě tvořen rozvodnou sítí na území města Ústí nad Labem, a to na levém břehu řeky Labe. [2] Na primární síť, tj. hlavní rozvod tepla od zdroje, která je vlastněna společnosti Dalkia UL, je napojena sekundární síť, představovaná přípojkami vedoucími z hlavní sítě k jednotlivým odběrním místům. Tato sekundární síť je provozovaná společností THMUL, nad níž předmětným spojením soutěžitelů získá společnost ČEZ nepřímou společnou kontrolu společně s městem Ústí nad Labem. Dochází tak k propojení vlastníků obou těchto sítí tvořících lokální trh centrálního zásobování teplem, kterým jsou zásobováni koneční spotřebitelé. S ohledem na skutečnost, že společnost THMUL odebírá teplo pouze od společnosti Dalkia UL nebo z vlastních lokálních výrobních zdrojů, nedochází ke změně struktury příslušného trhu a posuzované spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže.
17. V oblasti výroby a dodávek elektrické energie konečným zákazníkům působí oba spojující se soutěžitelé. Ve své předchozí rozhodovací praxi [3] Úřad v oblasti elektroenergetiky vymezil následující produktové relevantní trhy: (i) výroba elektrické energie, tj. produkce elektrické energie v elektrárnách, (ii) distribuce elektrické energie, tj. přeprava elektrické energie prostřednictvím nízkonapěťových rozvodů, (iii) dodávky elektrické energie a (iv) obchod s elektrickou energií, tj. denní či termínové obchodování s touto komoditou mezi výrobci, obchodníky a dodavateli koncových zákazníkům. Kritériem pro uvedené členění byla zejména skutečnost, že každá z vymezených činností vyžaduje jiná aktiva a zdroje, a dále s ohledem na rozdílné tržní struktury a soutěžní podmínky v každé z oblastí.
18. Z hlediska geografického Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi vymezil výše naznačené produktové relevantní trhy (i), (iii) a (iv) jako trhy národní, neboť výrobci i obchodníci mohou za homogenních podmínek nabízet elektrickou energii na celém území České republiky. Rovněž zákazníci si mohou s ohledem na vývoj ceny elektřiny vybrat svého dodavatele mezi obchodníky na celém území České republiky. V případě produktového relevantního trhu distribuce elektrické energie pak Úřad vymezil geografický relevantní trh jako oblast odpovídající územní působnosti jednotlivých distribučních společností, neboť na vymezeném území působí vždy pouze jedna regionální distribuční společnost.
19. Společnost ČEZ, jako účastník správního řízení, v návrhu na povolení spojení namítala, že území, na němž probíhá soutěž v oblasti výroby elektřiny a obchodu s touto komoditou, aktuálně zahrnuje širší území než je Česká republika, a v tomto smyslu navrhla rozšíření geografického relevantního trhu. Jako důvod pro toto rozšíření uvádí celkové zlepšení podmínek pro přeshraniční obchodování a dodávky elektrické energie, které nastalo v důsledku změn ve způsobu obchodování, zvýšení přeshraničních přenosových kapacit mezi energetickými soustavami států sousedících s Českou republikou a rovněž následkem propojení českého a slovenského trhu s elektřinou. Dalším důvodem pro případné rozšíření geografického relevantního trhu má být rovněž vyrovnání cen silové elektřiny na území České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo v důsledku výše uvedených zlepšených podmínek pro obchodování s elektřinou. S ohledem na skutečnost, že ani při užší definici geografického relevantního trhu Úřad neshledal důvody k obavám z narušení hospodářské soutěže plynoucích z posuzovaného spojení soutěžitelů, a to i přes vysoký tržní podíl společnosti ČEZ, pro účely tohoto správního řízení Úřad setrval na dosud používaném vymezení geografického relevantního trhu.
20. Zatímco ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice, jehož tržní podíl tamtéž činí cca [65-75] %, celkový objem vyrobené elektřiny od společnosti Dalkia UL odpovídá tržnímu podílu ve výši [0-5] %. Společnost Dalkia UL dosud dodávala podstatnou část, cca [85 95] % vyrobené elektrické energie, své mateřské společnosti Dalkia ČR, a tedy v tomto rozsahu sama přímo nebyla aktivní na trhu, zbývající část vyrobené elektrické energie, cca [5 -15] %, dodává Dalkia UL lokálnímu odběrateli, který je přímo technologicky propojen s teplárnou Ústí nad Labem.
21. V důsledku realizace předmětné transakce dochází k mírnému nárůstu tržního podílu společnosti ČEZ, jmenovaná společnost však získává pouze relativně malý zdroj, který v oblasti výroby a dodávek elektřiny působil pouze marginálně a současně jednoho malého odběratele napojeného přímo na teplárnu společnosti Dalkia UL. V oblasti výroby elektrické energie a velkoobchodu působí řada významných výrobců, jako např. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., International Power Opatovice, a.s., Energotrans, a.s., Energetický a průmyslový holding, a.s. nebo E.ON Trend s.r.o. Rovněž tak v důsledku spojení soutěžitelů nedochází ke snížení počtu významných soutěžitelů na trhu, neboť společnost Dalkia ČR, jež v současné době kontroluje společnost Dalkia UL, která vyrábí cca [5-15] % z celkového množství elektrické energie vyráběné skupinou Dalkia ČR, na trhu zůstává.
22. V oblasti dodávek elektrické energie konečným zákazníkům působí oba spojující se soutěžitelé, avšak s ohledem na skutečnost, že společnost Dalkia UL dodává pouze jedinému odběrateli, postavení společnosti ČEZ se v důsledku předmětného spojení soutěžitelů žádným způsobem nezmění.
23. Oba spojující se soutěžitelé působí rovněž v oblasti podpůrných služeb. Podpůrnými službami se ve smyslu energetického zákona rozumí činnosti fyzických či právnických osob, jejichž zařízení jsou připojena k elektrizační soustavě, které jsou určeny k zajištění systémových služeb, což jsou činnosti provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy České republiky s ohledem na provoz v rámci propojených elektrizačních soustav. Účelem podpůrných služeb je tedy zejména zajištění spolehlivosti dodávek a rovnovážného stavu elektřiny v elektrizační soustavě v České republice. Z tohoto důvodu Úřad považuje za relevantní území celé České republiky.
24. Trh podpůrných služeb je organizován společností ČEPS, a.s. (dále jen ČEPS ), provozovatelem přenosové soustavy a jediným odběratelem uvedených služeb. Na základě dlouhodobých kontraktů nebo denního obchodování s podpůrnými službami pak subjekty připojené do elektrizační soustavy nabízejí při splnění technických a obchodních podmínek své služby.
25. Podpůrné služby mohou mít kladný nebo záporný charakter, přičemž jejich účelem je řešení stavů nerovnováhy při náhlém nedostatku nebo přebytku elektřiny v elektrizační síti České republiky. Výrobci elektřiny dodávají podpůrné služby v několika kategoriích, jimiž jsou např. primární, sekundární nebo terciární regulace, rychle startující záloha nebo dispečerská záloha, přičemž rozdílný charakter konkrétní služby vyplývá z odlišných provozních vlastností energetických zdrojů provozovaných jednotlivými producenty elektřiny. Vzhledem k odlišnostem jednotlivých podpůrných či regulačních služeb účastník řízení namítal, že tyto odlišné charakteristiky odůvodňují rozdělení spojením dotčené oblasti do užších segmentů odpovídajících právě jednotlivým typům poskytovaných podpůrných služeb. Jelikož však spojení soutěžitelů ČEZ a Dalkia UL při žádné z možných definic relevantního trhu nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže, Úřad nevymezil relevantní trhy s definitivní platností a ponechal tuto otázku otevřenou.
26. Společnost Dalkia UL poskytuje podpůrné služby dispečerské zálohy a záporné terciární regulace. Oproti tomu společnost ČEZ poskytuje zejména služby primární a sekundární regulace, dále pak i další podpůrné služby jako např. kladnou a zápornou terciární regulaci. Pouze v případě služby záporná terciární regulace tedy dochází k překrytí činností společností ČEZ a Dalkia UL ve spojením dotčené oblasti, přičemž společný podíl spojujících se soutěžitelů dosahuje v této oblasti cca [35-45] %. Daná služba však představuje pouze cca [0-5] % celkové hodnoty podpůrných služeb v České republice odebíraných společností ČEPS.
27. V oblasti podpůrných služeb bez dalšího členění působí společnost ČEZ, jejíž tržní podíl činí cca [45-55] %, i společnost Dalkia UL s tržním podílem ve výši cca [0-5] %. Tržní podíl společnosti ČEZ v uvedené oblasti má dlouhodobě klesající tendenci, jejímž důsledkem je pokles jejího podílu o téměř [25-35] % za posledních deset let. V uvedené oblasti jsou aktivní další významní poskytovatelé těchto služeb mj. společnost ECK Generating s.r.o. s tržním podílem cca [5-15] % nebo Dalkia ČR, která i po odprodeji společnosti Dalkia UL zůstává činná v oblasti podpůrných služeb, kde její tržní podíl bude dosahovat cca [5-15] % a zůstává v pozici třetího nevýznamnějšího poskytovatele těchto služeb. Současně je třeba vzít v úvahu kupní sílu jediného odběratele podpůrných služeb, jímž je společnost ČEPS. Z uvedeného vyplývá, že spojení soutěžitelů ČEZ a Dalkia UL přes relativně vysoký společný tržní podíl nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v této oblasti.
28. Pokud jde o vertikálně propojené trhy, je společnost ČEZ prostřednictvím společnosti Severočeské doly činná rovněž v oblasti těžby hnědého energetického uhlí, kde dosahuje podílu cca [45-55] % z hlediska celkového objemu produkce v České republice. Významná část produkce hnědého uhlí společnosti Severočeské doly je však spotřebována v rámci skupiny ČEZ, dodávky hnědého uhlí na volný trh odpovídají podílu cca [5-15] %. K odběratelům hnědého uhlí náleží zejména subjekty provozující elektrárny, teplárny a další energetická zařízení, tj. včetně společnosti Dalkia UL. Trh energetického hnědého uhlí tak vertikálně předchází jak oblasti centralizovaného zásobování teplem, tak oblasti výroby elektrické energie.
29. Úřad tedy posuzoval potenciální dopad předmětného spojení soutěžitelů na strukturu trhu s hnědým uhlím, zejména s ohledem na případnou změnu dodavatelsko-odběratelských vztahů společnosti Dalkia UL. Podle zjištění Úřadu však celý objem hnědého uhlí poptávaného společností Dalkia UL pokrývají již v době před spojením soutěžitelů dodávky společnosti Severočeské doly, a proto na trhu energetického hnědého uhlí nejsou v důsledku realizace předmětné transakce očekávány žádné změny.
30. Ke spojení soutěžitelů ČEZ a Dalkia UL dochází primárně v oblasti teplárenství, resp. v oblasti centralizovaného zásobování teplem, která je do značné míry specifická vzhledem k nepropojenosti sítí a z toho vyplývající lokální působnosti dodavatelů tepla. V důsledku realizace předmětné transakce dojde pouze ke vstupu společnosti ČEZ do oblasti teplárenství v Ústí nad Labem, nikoli ke změně struktury trhu. Obdobně dochází jen k minimálnímu nárůstu tržního podílu jak v oblasti výroby a dodávek elektrické energie konečnému odběrateli, tak v oblasti podpůrných služeb. V žádné z výše uvedených oblastí nedochází ke snížení celkového počtu konkurentů, neboť společnost Dalkia ČR, jako jeden z významných konkurentů, bude i nadále působit ve všech posuzovaných oblastech, vyjma oblasti teplárenství v Ústí nad Labem, kde dochází k výměně jednoho na trhu nepůsobícího akcionáře společnosti Dalkia UL za jiného.
31. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M, Ph.D., advokát
AK Weil, Gotshal & Manges s.r.o.
Křížovnické nám. 193/2
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Viz rozhodnutí ÚřaduS 410/06 ČEZ/Teplárenská , S 72/2009 ČEZ Teplárenská/MARTIA.
[2] Skupina ČEZ působí z hlediska geografického na území měst a obcí Bílina, Bohumín, Bukovany, Březová, Bystřany, Citice, Dubí, Duchcov, Dvůr Králové nad Labem, Habartov Hodonín, Horní Maršov, Horní Počaply, Hrob, Chomutov Chvaletice, Jánské Lázně, Jirkov, Kadaň, Královské Poříčí, Krupka, Mělník, Orlová, Osek, Klášterec nad Ohří, Poříčí, Sokolov, Svatava, Teplice, Tisová, Trutnov, Týn nad Vltavou a Vítkovice, přičemž všechna uvedená území představují samostatné, vzájemně nepropojitelné lokální trhy dodávek tepla.
[3] Viz rozhodnutí Úřadu S145/02 ČEZ/REAS, S183/09 ČEZ/ČME nebo S196 ČEZ/Lumius