UOHS S093/2002
Rozhodnutí: OF/S093/02-1822/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Komerční banka, a.s., Praha a Komerční banka, státní peněžní ústav
Účastníci Komerční banka Komerční banka, státní peněžní ústav
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 6. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 93/02-1822/02 V Brně dne 17. května 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 93/02, zahájeném dne 9. dubna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha, a Komerční banka, státní peněžní ústav, se sídlem Na Příkopě 28, 110 00 Praha 1, ke kterému má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o prodeji privatizovaného majetku" uzavřené dle zákona č. 92/1991 Sb. dne 25. března 2002, kterou uzavřely Fond národního majetku České republiky se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, jako prodávající, a společnost Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha, jako kupující, v jejímž důsledku získá společnost Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha, státní podíl ve společnosti Komerční banka, státní peněžní ústav, se sídlem Na Příkopě 28, 110 00 Praha 1, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, dotazníku k povolení spojení ve smyslu přílohy vyhlášky č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, smlouvy zakládající spojení soutěžitelů a dalších informací poskytnutých účastníkem řízení.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 17/02 ze dne 26. 04. 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o prodeji privatizovaného majetku" uzavřené dne 25. března 2002, kterou uzavřel Fond národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, jako prodávající, a společnost Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha (dále jen "KB, a.s."), jako kupující. V důsledku této smlouvy získá KB, a. s. přímou kontrolu v Komerční bance, státní peněžní ústav, se sídlem Na Příkopě 28, 110 00 Praha 1 (dále jen "KB, s. p.ú.") na základě získání 100% obchodního podílu v KB, s.p.ú.
Společnost KB, a.s., je univerzální bankou a má úplnou bankovní licenci a další povolení k poskytování řady finančních služeb dle zákona č. 21/1996 Sb., o bankách, v platném znění, a dalších právních předpisů. KB, a.s. je ovládána společností Société Générale S.A., se sídlem 29 BLD Hausmann, 75009 Paříž, Francie (dále jen "Société Générale"), která je mateřskou společností holdingu. Společnost Société Générale působí rovněž v sektoru bankovnictví, v České republice dále kontroluje společnosti SG Finance Praha, a.s. (poradenská firma v současnosti nečinná), Sogelease ČR, a.s. (leasing strojů, průmyslového vybavení), Deutsche Financial Services, s.r.o. (leasing průmyslového zařízení, movitých věcí, forfaiting, factoring) a K.C.B. Interleasing, s.r.o. (leasing automobilů a movitých věcí).
Účastník řízení, společnost KB, a.s., působí v oblasti poskytování bankovních služeb občanům i společnostem a je činná v oblasti investičního i mezinárodního bankovnictví. V České republice má KB, a.s., síť 342 poboček a dále má korespondenční vztahy s mezinárodními bankami po celém světě. Celosvětový obrat společnosti KB, a.s., za poslední účetní období činí téměř Kč.
Společnost KB, s.p.ú., vznikla výlučně za účelem vypořádání restitučních nároků, a proto tento subjekt nemá žádný vymezený předmět obchodní činnosti. V současné době je jedinou náplní činnosti KB, s.p.ú., správa majetku náležícího k tomuto subjektu. Jedná se především o správu nemovitostí a činnosti s ní spojené. Celkový obrat společnosti KB, s.p.ú., snížený o obrat vůči společnosti KB, a.s., za poslední účetní období činil více než . Kč.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů ve smyslu § 14 zákona přesahuje 5 miliard Kč za poslední účetní období, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Dopady spojení
KB, s.p.ú., jako jeden ze spojujících se soutěžitelů, má formu státního podniku. Jeho správa je vykonávána prostřednictvím Fondu národního majetku České republiky, přičemž tento subjekt nemá žádný předmět obchodní činnosti. Jediným předmětem jeho činnosti je správa majetku náležícího k tomuto podniku . Lze proto konstatovat, že KB, s.p.ú., nepůsobí na žádném relevantním trhu .
Společnost KB, a.s., působí v sektoru bankovnictví a poskytuje celou řadu bankovních služeb, včetně bankovních služeb pro jednotlivce, pro obchodní společnosti, subjekty veřejného sektoru atd. Její činnost dále zahrnuje aktivity související s finančními trhy, jako např. účast na investičních bankovních operacích, správně aktiv, transakcích na kapitálovém trhu. Provádí také domácí i mezinárodní platební styk, devizové operace, otevírá akreditivy a vydává bankovní záruky.
Společnost KB, a.s., dále nabízí leasingové služby prostřednictvím dceřinné společnosti CAC Leasing, a.s., kde KB, a.s., vlastní 50% akcií. Na trzích České republiky KB, a.s., přímo či prostřednictvím nepřímo kontrolovaných společností dále působí v oblasti poskytování hypotečních úvěrů, jež poskytuje přímo, v oblasti vkladů na stavební spoření a úvěrů ke stavebnímu spoření prostřednictvím Všeobecné stavební spořitelny a.s., v oblasti pojištění prostřednictvím Komerční pojišťovny a.s., v oblasti penzijních služeb prostřednictvím Penzijního fondu Komerční banky a. s., v oblasti poradenských služeb pro společnosti, jež poskytuje přímo, v oblasti factoringu prostřednictvím Factoring KB a. s.
S ohledem na skutečnost, že KB, s.p.ú., nepůsobí v žádné oblasti, kterou by bylo možné vymezit jako určitý relevantní trh, lze konstatovat, že spojující se soutěžitelé nepůsobí na žádném společném relevantním trhu . V důsledku předmětného spojení soutěžitelů tedy nedojde k žádným změnám struktury trhů, na kterých působí společnost KB, a.s.
Úřad proto dospěl k názoru, že posuzované spojení nezvýší podstatně tržní sílu spojujících se soutěžitelů, neboť tržní podíly účastníka řízení, společnosti KB, a.s., na relevantních trzích se realizací spojení nezvýší a nedojde tak k posílení postavení společnosti KB, a.s., které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Komerční banka, a. s.
Peter Palečka,
místopředseda představenstva
Na Příkopě 33, čp. 969
114 07 Praha 1