UOHS S093/2001
Rozhodnutí: OF/S093/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-SAZKA a.s.
Účastníci GTECH Czech Republic LLC, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA SAZKA a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 1. 2. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 65 KB


S 93/01-135/02 V Brně dne 15. ledna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 93/01, zahájeném dne
3. září 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9 a GTECH Czech Republic LLC, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže tak, že společnost SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9 získá na základě Smlouvy o nákupu jednotkových podílů, kterou dne 24. srpna 2001 uzavřela jako kupující se společností GTECH Corporation, se sídlem 55 Technology Way, West Greenwich, Rhode Island 02817 USA jako prodávajícím, kontrolu nad společností GTECH Czech Republic LLC, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, dotazníku vztahujícího se ke spojení, dokladů o existenci spojujících se společností, Smlouvy o nákupu jednotkových podílů a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 37/01 ze dne 12. září 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít mezi společností SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9 (dále jen "SAZKA") a GTECH Czech Republic LLC, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA (dále jen "GTECH"), ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o nákupu jednotkových podílů, kterou dne 24. srpna 2001 uzavřela společnost SAZKA jako kupující a společnost GTECH Corporation, se sídlem 55 Technology Way, West Greenwich, Rhode Island 02817 USA (dále jen "GTECH Corp.") jako prodávající.
Dle této smlouvy dojde k převodu jednotkových podílů společnosti GTECH ze společnosti GTECH Corp. na společnost SAZKA, a to takovým způsobem, že k 31.8.2001 bude převedeno 75% jednotkových podílů a k 31.12.2005 zbývajících 25% jednotkových podílů.
Celkový celosvětový obrat společnosti SAZKA činil v roce 2000 cca .. Kč; je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Společnost GTECH vznikla dne 19.7.2001 a nedosáhla tedy v obdobném účetním období žádného obratu.
Dopady spojení
Společnost SAZKA je podnikatelsky aktivní v oblasti loterií, kursových sázek, stíracích losů, audiotextu, bingo heren, kasin a výherních hracích přístrojů. Pro sběr dat, jejich dálkový přenos a pro zpracování údajů o přijatých sázkách používala technickou podporu společnosti GTECH Corp., která je jinak činná v oblasti přenosu a zpracování dat v oblasti loterií, designu a implementaci nových her, marketingu a v oblasti instalace a následné údržby technických zařízení, umožňujících zpracování a přenos těchto dat.
Cílem navrhovaného spojení je poskytnutí možnosti společnosti SAZKA provádět uvedené činnosti samostatně. GTECH Corp. založila dceřinou společnost GTECH, která vznikla dne 19.7.2001 a na kterou byly převedeny potřebné podnikatelské prostředky (hardware, software, telekomunikační zařízení apod.). Tato společnost provozuje bezdrátově propojenou počítačovou síť pro zpracování číselných loterií, okamžitých loterií a sázkových her a tyto služby poskytuje výhradně společnosti SAZKA. Na základě výše uvedené Smlouvy o nákupu jednotkových podílů dochází následně ve dvou fázích k převodu jednotkových podílů ve společnosti GTECH ze společnosti GTECH Corp. na společnost SAZKA.
Spojující se soutěžitelé působní na rozdílných trzích, jedná se proto o konglomerátní spojení. Společnost GTECH vznikla 19.7.2001, nedosáhla tedy za poslední uzavřené účetní období (za rok 2000) žádného obratu.
Úřad konstatuje, že navrhované spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
účastník řízení
Právní moc: 1.2.2002