UOHS S092/2003
Rozhodnutí: OF/S092/03-2004/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-MatlinPatterson Global, Huntsman a Vantico
Účastníci Jon M. Huntsman, bytem 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah, USA MatlinPatterson Global Opportunities Partners L.P., se sídlem 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, USA Vantico Group S.A., se sídlem 25A, Boulevard Royal, 9th Floor, Lucembursko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 27. 6. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 92/03-2004/03 V Brně dne 24. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 92/03, zahájeném dne 27. května 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost MatlinPatterson Global Opportunities Partners L.P., se sídlem 520 Madison Avenue, New York, Spojené státy americké, a pan Jon M. Huntsman, bytem 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupení JUDr. Jiřím Horákem, advokátem se sídlem Mělnická 13, Praha 5, na základě plných mocí, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dojde dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě několika smluv a veřejné burzovní nabídky, v jejichž důsledku společnost MatlinPatterson Global Opportunities Partners L.P., se sídlem 520 Madison Avenue, New York, Spojené státy americké, a pan Jon M. Huntsman, bytem 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah, Spojené státy americké, získají společnou nepřímou kontrolu nad společností Vantico Group S.A., se sídlem 25A, Boulevard Royal, 9th Floor, Luxemburg, Lucemburské velkovévodství, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, rámcové smlouvy o restrukturalizaci společnosti, dohody o společném investování a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/03 ze dne 11. června 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se účastníci správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Společnost MatlinPatterson Global Opportunities Partners L.P., se sídlem 520 Madison Avenue, New York, Spojené státy americké (dále jen "MatlinPatterson"), a pan Jon M. Huntsman, bytem 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah, Spojené státy americké (dále jen "J.M.Huntsman"), uzavřely rámcovou smlouvu o restrukturalizaci společnosti a dohodu o společném investování, v jejichž důsledku získají společnou kontrolu nad společností Vantico Group S.A., se sídlem 25A, Boulevard Royal, 9th Floor, Luxemburg, Lucemburské velkovévodství (dále jen "Vantico").
Průběh celé transakce je následující: společnost MatlinPatterson je v současné době hlavním věřitelem společnosti Vantico. Jako součást mimosoudní restrukturalizace zadluženosti společnosti Vantico, MatlinPatterson založí společnosti a .. (obchodní tajemství) , jejichž prostřednictvím vymění své pohledávky vůči společnosti Vantico za kapitálovou účast v ní nabytím akcií představujících % (obchodní tajemství) podíl na základním kapitálu společnosti Vantico a stane se tak většinovým akcionářem kontrolujícím tuto společnost. Společnost .. (obchodní tajemství) navíc učiní veřejnou burzovní nabídku, kterou adresuje vlastníkům zbylých dluhopisů společnosti Vantico.
Společnost MatlinPatterson následně vloží celý svůj podíl ve společnosti Vantico do společnosti Huntsman Holdings, LLC, se sídlem ve Spojených státech amerických (dále jen "Huntsman"), kterou kontroluje společně s panem J.M.Huntsmanem. Výsledkem popsané transakce tak bude získání společné kontroly nad Vanticem ze strany společnosti MatlinPatterson a pana J.M.Huntsmana. Všechny dílčí kroky a převody akcií vedoucí k tomuto výsledku nelze považovat za samostatná spojení soutěžitelů, jelikož nemají trvalý dopad na strukturu trhu.
Uvedená transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle tohoto ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč , přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
MatlinPatterson je společností investující celosvětově do cenných papírů a dluhopisů vydaných společnostmi s finančními problémy. Společnost MatlinPatterson je součástí skupiny investičních společností, která je kontrolována dvěma fyzickými osobami, Davidem Matlinem a Markem Pattersonem (dále jen "skupina MatlinPatterson").
V portfoliu skupiny MatlinPatterson jsou kromě společnosti Huntsman ještě následující společnosti se sídlem ve Spojených státech amerických: (obchodní tajemství) . Žádná z těchto společností nemá dceřinou společnost, pobočku nebo jakýkoli majetek na území České republiky. Skupina MatlinPatterson na českém trhu působí prostřednictvím dovozu produktů společností .. a . (obchodní tajemství) a prostřednictvím své společné kontroly ve společnosti Huntsman.
Společnost Huntsman je hlavní holdingovou společností skupiny společností (dále jen "skupina Huntsman"), které vyvíjí, vyrábí a distribuují širokou škálu chemických výrobků, v rozmezí od základních až po speciální chemické výrobky vysoké hodnoty. Jde zejména o chemikálie, plasty, výrobky péče o zdraví, textilie, saponáty a výrobky osobní péče.
V České republice kontroluje skupina Huntsman jednu dceřinou společnost, Huntsman (Czech Republic) s.r.o., která působí v oblasti podpory prodeje a marketingu a nevykazuje žádný obrat. Skupina Huntsman však do České republiky své produkty dováží prostřednictvím dceřiných společností v Nizozemsku, Německu a Itálii, popř. prostřednictvím nepřímých prodejů od nezávislých místních distributorů.
Pan J.M.Huntsman sám nevykonává žádné obchodní aktivity, pouze provádí se společností MatlinPatterson společnou kontrolu nad společnostmi skupiny Huntsman.
Společnost Vantico je holdingovou společností, která je prostřednictvím svých dceřiných společností rovněž činná v chemickém průmyslu. Vyvíjí a vyrábí různé formulace nátěrů, strukturované kompozitní materiály, lepidla, obráběcí roztoky a elektrické a elektronické izolace pro širokou škálu průmyslových odvětví, včetně automobilového, elektronického a leteckého průmyslu.
Žádná ze společností kontrolovaných Vanticem nemá dceřinou společnost, pobočku nebo jakýkoli majetek na území České republiky, své produkty na českém trhu uplatňuje prostřednictvím zahraničních dceřiných společností či tuzemských nezávislých distributorů.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice je potřeba nejdříve vymezit relevantní trh, popř. trhy, které budou spojením dotčeny. Relevantním trhem je v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost Huntsman má následující obchodní divize: Polyurethany, Barviva a Základní chemikálie. Hlavní divize společnosti Vantico jsou: Speciální polymery, Lepidla a Obráběcí materiály a Optoelektronika (s výrobky optoelektroniky společnost Vantico na českém trhu neobchoduje).
Obecně je možné konstatovat, že se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají v oblasti výroby a prodeje chemických výrobků. Tuto oblast je však potřeba dále členit, jelikož jednotlivé chemické výrobky mají odlišné způsoby použití.
Chemické výrobky skupiny Huntsman jsou určeny především k dalšímu použití při výrobě barev, plastů, papíru, tiskařského inkoustu, syntetických vláken, keramiky a dále saponátů, toaletních potřeb, dětských šamponů a produktů péče o tělo. Produkty společnosti Vantico jsou naopak určeny především pro výrobce ochranných průmyslových povrchů a povlaků, výrobce strukturovaných kompozitních materiálů (vlákna užívaná při výrobě vysoce výkonných aplikací v leteckém průmyslu a elektronice) a výrobce elektrických izolačních materiálů. Dále společnost Vantico do České republiky v omezeném množství dodává také lepidla a obráběcí materiály.
Na základě výše uvedeného by bylo možné vymezit relevantní trhy činnostmi, které provozuje získávaná společnost Vantico, a to jako trhy nátěrů, strukturovaných kompozitních materiálů, elektrických izolačních materiálů, lepidel a obráběcích materiálů. Avšak vzhledem k tomu, že se činnosti spojujících se soutěžitelů na české trhu nepřekrývají a nedojde tak po spojení k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu na jakémkoli trhu, je možné ponechat otázku přesného vymezení relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
Co se týče postavení spojujících se soutěžitelů na trzích v České republice, nemá skupina Huntsman ani společnost Vantico v jednotlivých popsaných oblastech, ve kterých působí, před spojením podíl, který by přesahoval % (obchodní tajemství) . Realizací posuzovaného spojení se situace nezmění, ani nedojde k navýšení tržní síly spojujících se soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tudíž ke vzniku či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů na jakémkoli trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Jiří Horák, advokát
AK Horák & Chvosta
Mělnická 13
150 00 Praha 5
Právní moc: 27.6.2003