UOHS S092/2002
Rozhodnutí: OF/S092/02-1684/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Sanmina SCI-Corporation, USA a JPM Czech Republic spol. s r.o. a JPM Deutschland GmbH
Účastníci JPM Deutschland GmbH, SRN Sanmina SCI-Corporation, 2700 Norh First Street, San Jose, CA 95134 USA JPM Czech Republic spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 29. 5. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 60 KB


S 92/02-1684/02 V Brně dne 9. května 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 92/02, zahájeném dne
4. 4. 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jimž je společnost Sanmina SCI-Corporation, se sídlem 2700 North First Street, San Jose, CA 95134 USA, ve správním řízení zastoupená panem Alexanderem V. Borovikem, advokátem SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY, v.o.s., se sídlem Václavské náměstí 57, 110 00 Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže na základě Smlouvy o koupi akcií a účtů uzavřené dne 27.3. 2002, mezi společností The JPM Company, se sídlem 155 North 15th Street, Lewisburg, PA 17837, USA, jako prodávající, a společnostmi Sanmina SCI-Corporation, se sídlem 2700 North First Street, San Jose, CA 95134 USA a Sanmina-SCI Holding Gmbh & Co. KG, se sídlem v Německu, jako kupujícími, v jejímž důsledku společnost Sanmina SCI-Corporation, se sídlem 2700 North First Street, San Jose, CA 95134 USA, získá 100% obchodní podíl na společnosti JPM Czech Republic spol. s r.o., se sídlem Bělá nad Radbuzou, Smolovská 201, okres Domažlice a prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti Sanmina-SCI Holding Gmbh & Co. KG, se sídlem v Německu, získá 100 % kmenových akcií společnosti JPM Deutschland GmbH, se sídlem v Německu, podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
n e p o d l é h á p o v o l e n í .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení, smlouvě o koupi akcií a účtů a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 16/02 ze dne 17. dubna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných soutěžitelů
JPM Company je společností založenou podle práva státu Pennsylvánia, USA, podnikající v oblasti poskytování integrovaných elektronických výrobních služeb, včetně elektronických montážních celků a výrobních poradenských služeb. V České republice působí prostřednictvím své dceřiné společnosti JPM Czech, která vyrábí nízkonapěťové rozvaděče a baterie, kabely a elektrickou instalaci. Společnost JPM Czech dodává své výrobky výhradně své sesterské společnosti JPM Deutschland a tudíž nerealizovala své dodávky v minulém období na trh v České republice. Ostatní společnosti patřící do skupiny JPM rovněž nepůsobili v minulém období na trhu v České republice.
Společnost JPM Company je v současné době v konkurzním řízení. Vzhledem ke své finanční situaci podala dne 1. března žádost o řešení situace ke Konkurznímu soudu Spojených států pro oblast Delaware. JPM Company předložila Konkurznímu soudu v březnu 2002 žádost o schválení transakce dle předmětné smlouvy. Souhlas byl dán dne 27. 3. 2002.
Společnost Sanmina Corporation je společností založenou podle práva státu Delaware, USA, podnikající v oblasti projektování, výroby a prodeje součástí pro výrobce elektronických zařízení. Tato oblast zahrnuje zejména projektování a výrobu montážních desek s plošnými spoji, různých druhů kabelů a svazků vodičů, elektronické ochranné systémy aj. Společnost Sanmina Corporation nepůsobí v České republice.
Právní rozbor
Vzhledem k tomu, že území České republiky je registrována pouze jediná dceřiná společnost spojujících se soutěžitelů, která však nedodávala své výrobky na trh v České republice v minulém období a spojující se soutěžitelé měli nulový obrat na trhu v České republice za minulé období, je možno konstatovat, že předmětná transakce se neprojeví na trhu v České republice a bude mít účinky výlučně na trhu zahraničním. Podmínka pro možnost aplikace zákona dle § 1 odst. 4 tohoto zákona není proto splněna.
Ve smyslu § 16 odst. 2 zákona Úřad proto rozhodnul, že navrhované spojení nepodléhá povolení.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM-29.05. 2002
Rozhodnutí obdrží:
SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY, v.o.s.
advokátní kancelář
p. Alexander V. Borovik
Václavské náměstí 57
110 00 Praha 1