UOHS S091/2007
Rozhodnutí: S 091/2007/KS-08456/2007/610 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů KNAUF INTERNATIONAL GmbH a KNAUF POČERADY, spol. s r.o.
Účastníci KNAUF INTERNATIONAL GmbH, Spolková republika Německo KNAUF POČERADY, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 22. 5. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 78 KB


S 091/2007/KS-08456/2007/610 V Brně dne 2. května 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 091/2007, zahájeném dne 2. dubna 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost KNAUF INTERNATIONAL GmbH, se sídlem
Am Bahnhof 7, Iphofen, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupené
JUDr. Ladislavem Vostárkem, advokátem, se sídlem Mickiewiczova 242/17, Praha 6,
na základě plné moci ze dne 26. března 2007, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů KNAUF INTERNATIONAL GmbH, se sídlem Am Bahnhof 7, Iphofen, Spolková republika Německo, a KNAUF POČERADY, spol. s r.o., se sídlem Počerady čp. 17, okr. Louny, IČ 477 80 690, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu a prodeji obchodního podílu, kterou zamýšlejí uzavřít společnost KNAUF INTERNATIONAL GmbH, se sídlem Am Bahnhof 7, Iphofen, Spolková republika Německo, jako kupující, a společnost ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ 45274 649, jako prodávající, v jejímž důsledku nabude společnost KNAUF INTERNATIONAL GmbH, se sídlem Am Bahnhof 7, Iphofen, Spolková republika Německo, 40% obchodní podíl
ve společnosti KNAUF POČERADY, spol. s r.o., se sídlem Počerady čp. 17, okr. Louny,
IČ 477 80 690, čímž navýší svůj dosavadní podíl na základním kapitálu této společnosti
na 100 %, a tím i získá možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 15/2007 ze dne 11. dubna 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu a prodeji obchodního podílu, kterou zamýšlejí uzavřít společnosti KNAUF INTERNATIONAL GmbH,
se sídlem Am Bahnhof 7, Iphofen, Spolková republika Německo (dále jen "KNAUF INTERNATIONAL"), jako kupující, a společnost ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ 452 74 649 (dále jen "ČEZ"), jako prodávající. V důsledku předmětné smlouvy má společnost KNAUF INTERNATIONAL nabýt obchodní podíl představující 40 % na základním kapitálu společnosti KNAUF POČERADY, spol. s r.o., se sídlem Počerady čp. 17, okr. Louny, IČ 477 80 690 (dále jen "KNAUF POČERADY"), čímž navýší svůj stávající podíl na základním kapitálu této společnosti ze 60 % na 100 %, a tím i získá možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad toto společností.
V době před posuzovanou transakcí vlastní společnost KNAUF INTERNATIONAL 60% obchodní podíl ve společnosti KNAUF POČERADY a společnost ČEZ drží zbývající
40% obchodní podíl. Společnosti KNAUF INTERNATIONAL a ČEZ
před navrhovanou transakcí vykonávají nad společností KNAUF POČERADY společnou kontrolu, neboť společnost ČEZ i společnost KNAUF INTERNATIONAL mají právo jmenovat každá jednoho jednatele této společnosti, kteří za společnost KNAUF POČERADY jednají vždy společně.
Uskutečněním zmiňovaného převodu 40% obchodního podílu společnosti ČEZ
ve společnosti KNAUF POČERADY na společnost KNAUF INTERNATIONAL, dojde ke změně kvality kontroly nad společností KNAUF POČERADY. V daném případě se jedná o změnu kvality kontroly z kontroly společné, vykonávané společnostmi KNAUF INTERNATIONAL a ČEZ, na kontrolu výlučnou, vykonávanou pouze společností KNAUF INTERNATIONAL.
Ustanovení zákona týkající se vzniku kontroly se vztahuje, stejně jako např. ustanovení nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků, nejen na případy získání kontroly nad jedním podnikem ze strany jednoho subjektu, ale též na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola) vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť v druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť dle tohoto ustanovení zákona se za spojení považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 zákona rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost KNAUF INTERNATIONAL je obchodní společností založenou a existující podle německého práva, jejímž předmětem podnikání je přebírání účastí na jiných podnicích a jejich správa. Společnost je oprávněna zakládat, nabývat, najímat podniky všeho druhu nebo se na takových podnicích podílet. Společnost KNAUF INTERNATIONAL je kontrolována mateřskou společností Gebr. Knauf Verwaltungsgesellschaft KG, se sídlem ve Spolkové republice Německo. Všechny uvedené subjekty jsou součástí skupiny Knauf Gruppe (dále jen "skupina Knauf"), jež je celosvětově činná v oblastech výroby a prodeje produktů pro suché zdění, omítek (vnitřních i vnějších omítek a malty apod.), výroby a prodeje omítkové a dopravní techniky, izolačních matriálů (skleněných a kamenných vln, extrudovaného a expandovaného polystyrolu apod.) a stříkaných odlitků z umělých hmot a formových dílů.
Na území České republiky je skupina Knauf činná prostřednictvím společností KNAUF INSULATION, spol s r.o., [...obchodní tajemství ], [...obchodní tajemství ], Norgips
Sp. z o.o.Sp. K., Knauf AMF GmbH & Co. KG, KNAUF Praha, spol. s r.o. a Nobasil CZ, s.r.o., jež se zabývají zejména výrobou a prodejem stavebních hmot a stavebních výrobků,
výrobou a prodejem stavebních izolačních materiálů, činností technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, zprostředkovatelskou činností v oblasti obchodu a koupí zboží za účelem dalšího prodeje a prodejem.
Společnost KNAUF POČERADY, nad níž získá v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů společnost KNAUF INTERNATIONAL možnost výlučné kontroly, je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je zejména výroba sádrokartonových desek. Společnost KNAUF POČERADY je společně kontrolována společnostmi KNAUF INTERNATIONAL a ČEZ, kdy společnost KNAUF INTERNATIONAL vlastní obchodní podíl ve výši 60 % na základním kapitálu této společnosti a společnost ČEZ drží zbývající obchodní podíl ve výši 40 % na základním kapitálu této společnosti. Společnost KNAUF POČERADY nekontroluje žádné další společnosti.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, resp. nad nímž dochází ke změně kvality kontroly, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
V rámci posuzované transakce je nabývanou společností společnost KNAUF POČERADY, jejíž hlavní činností je výroba sádrokartonových desek pro stěny, podlahy a stropy. Společnost KNAUF POČERADY dodává veškerou svoji produkci sádrokartonových desek společnosti KNAUF Praha, která ji pak prodává konečným spotřebitelům.
Společnosti skupiny Knauf jsou v České republice činné zejména v oblasti výroby a prodeje stavebního materiálu. Stejně jako nabývaná společnost, tak i skupina Knauf je činná v oblasti sádrokartonových desek, a to konkrétně prostřednictvím společnosti KNAUF Praha, která nakupuje sádrokartonové desky od společnosti KNAUF POČERADY a následně je pak prodává na trhu, a dále pak prostřednictvím společnosti Norgips Sp. z o.o.Sp. K.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že předmětné spojení soutěžitelů se uskutečňuje v oblasti výroby a prodeje stavebních materiálů, zejména v oblasti výroby a prodeje sádrokartonových desek pro stěny, podlahy a stropy. S ohledem na skutečnost, že činnost spojujících se soutěžitelů se nepřekrývá, dále pak s ohledem na již současnou vertikální provázanost činnosti spojujících se soutěžitelů nepovažuje Úřad za nutné vymezit trh s konečnou platností. Pro účely posouzení předmětného spojení se tak Úřad bude zabývat dopady předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž v oblasti sádrokartonových desek na území České republiky, jakožto nejúžeji určené oblasti, v níž působí oba spojující se soutěžitelé (na různých stupních dodávky ke konečnému spotřebiteli).
V oblasti sádrokartonových desek pro stěny, podlahy a stropy v České republice působí
ze spojujících se soutěžitelů jak společnost KNAUF POČERADY, tak i společnost KNAUF INTERNATIONAL (prostřednictvím svých společností KNAUF Praha a Norgips Sp. z o.o.Sp. K.).
Zatímco společnost KNAUF POČERADY působí v dotčené oblasti jako výrobce, společnosti náležící do skupiny Knauf v České republice vystupují zejména jako společnosti prodávající sádrokartonové desky, přičemž v této souvislosti je nutné připomenout, že již v době před povolením předmětného spojení soutěžitelů skupina Knauf nakupuje od společnosti KNAUF POČERADY veškerou produkci sádrokartonových desek, kterou pak následně prodává na trhu. Podíl skupiny Knauf
na prodejích sádrokartonových desek v České republice činí [...obchodní tajemství ] %, přičemž tato skupina je vystavena silné konkurenci ze strany řady jiných významných konkurenčních soutěžitelů, např. společností RIGIPS s.r.o., LAFARGE GIPS GmBH NIEDERLASSUNG, XELLA Trockenbau-Systeme GmBH či KRONOSPAN ČR, spol. s r.o.
Po zhodnocení situace ve spojením dotčené oblasti, zejména vzhledem k přítomnosti řady významných konkurenčních soutěžitelů a rovněž také ke skutečnosti, že veškeré dodávky sádrokartonových desek jsou již před spojením převážně realizovány v rámci smluvního dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi společnostmi KNAUF POČERADY a KNAUF Praha, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ladislav Vostárek, advokát
Mickiewiczova 17/242
160 00 Praha 6