UOHS S091/2004
Rozhodnutí: OF/S091/04-2700/04 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů Knight Lux 1 S.A.r.l. a Dynamit Nobel AG
Účastníci Dynamit Nobel AG, se sídlem Kaiserstrasse, Postfach 1261, Troisdorf, Německá spolková republika Knight Lux 1 S.A.r.l., se sídlem 61 rue de Rollingergrund, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí rozhodnutí zrušeno, řízení zastaveno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 31. 7. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 54 KB


S 91/04-2700/04 V Brně dne 13. července 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 91/04 zahájeném dne 26. dubna 2004, podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Knight Lux 1 S.A.r.l., se sídlem 61 rue de Rollingergrund, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, ve správním řízení zastoupené JUDr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křižovnické nám. 2, Praha 1, na povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení č.j. S 91/04 zahájené dne 26. dubna 2004 ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se na návrh účastníka řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
z a s t a v u j e . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 26. dubna 2004 návrh společnosti Knight Lux 1 S.A.r.l., se sídlem 61 rue de Rollingergrund, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství (dále jen "Knight Lux"), na povolení spojení soutěžitelů podle § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), k němuž má dojít v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona ve znění zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, tak, že společnost Knight Lux získá možnost přímo kontrolovat společnost Dynamit Nobel AG, se sídlem Kaiserstrasse, Postfach 1261, Troisdorf, Spolková republika Německo.
Dne 29. dubna 2004 vyzval Úřad dopisem č.j. S 91/04-1839/04 účastníka správního řízení k odstranění nedostatků návrhu. V souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona od tohoto okamžiku lhůta pro vydání rozhodnutí neběžela.
Dne 30. června 2004 Úřad obdržel podání, jehož předmětem je zpětvzetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů ze dne 26. dubna 2004. V novém přípisu účastník řízení uvedl, že předmětné spojení soutěžitelů, které spadá do působnosti Nařízení Rady ES č. 139/2004, o kontrole spojování podniků, bylo oznámeno Evropské komisi, která v této věci rozhodne.
Vzhledem k skutečnosti, že se dne 1. května 2004 stala Česká republika členským státem Evropské unie a nařízení Rady ES č. 139/2004 se stalo přímo aplikovatelným na území České republiky, a uplatní se tedy princip "one-stop-shop", dle kterého Úřad nemá pravomoc posuzovat spojení soutěžitelů, která jsou v jurisdikci Evropské komise, vzala společnost Knight Lux svůj návrh na povolení spojení ze dne 26. dubna 2004 zpět a navrhla zastavení zahájeného správního řízení S 91/04.
S odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, Úřad zahájené správní řízení zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 31. července 2004
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Eva Vraná, advokátka
Clifford Chance LLP
Křižovnické nám. 2
110 01 Praha 1