UOHS S091/2003
Rozhodnutí: OF/S091/03-2202 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Nisos s.r.o a AVEX LOGISTIC-CZ a.s.
Účastníci Nisos s.r.o., se sídlem Týn 641/4, 11000 Praha 1 AVEX LOGISTIC-CZ a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 11. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 91/03-2202/03 V Brně dne 24. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 91/03, zahájeném dne 26. května 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Nisos s.r.o., se sídlem Týn 641/4, Praha 1, ve správním řízení zastoupená Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Týn 1049/3, Praha 1, na základě plné moci ze dne 14. května 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Nisos s.r.o., se sídlem Týn 641/4, Praha 1, a AVEX LOGISTIC-CZ a.s., se sídlem Jeremiášova 947, Praha 5, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 15. května 2003 mezi společností Nisos s.r.o., jako kupujícím, a panem Jaroslavem Skovajsou, bytem Jablonecká 419, Praha 9, paní Lianou Nešporovou, bytem Prodloužená 20/181, Praha 5, paní Beatou Gistrovou, bytem Kamenná 3846, Zlín, a panem Michalem Výmolou, bytem Družstevní 4303, Zlín, jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost Nisos s.r.o. získá možnost kontrolovat společnost AVEX LOGISTIC-CZ a.s., podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 26. května 2003 na návrh společnosti Nisos s.r.o., se sídlem Týn 641/4, Praha 1 (dále jen "Nisos"), správní řízení č.j. S 91/03 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke spojení dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 15. května 2003 mezi společností Nisos, jako kupujícím, a panem Jaroslavem Skovajsou (dále jen "pan Skovajsa"), bytem Jablonecká 419, Praha 9, paní Lianou Nešporovou, bytem Prodloužená 20/181, Praha 5 (dále jen "paní Nešporová"), paní Beatou Gistrovou, bytem Kamenná 3846, Zlín (dále jen "paní Gistrová"), a panem Michalem Výmolou, bytem Družstevní 4303, Zlín (dále jen "pan Výmola"), jako prodávajícími.
V důsledku uzavření Smlouvy o převodu akcií získá společnost Nisos možnost kontrolovat společnost AVEX LOGISTIC-CZ a.s., se sídlem Jeremiášova 947, Praha 5 (dále jen "AVEX").
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z následujících podkladů: návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o převodu akcií a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona zveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/03 ze dne 4. června 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Charakteristika spojovaných soutěžitelů
Společnost Nisos je společností s ručením omezeným založenou a existující podle českého právního řádu. Společnost Nisos je investiční holdingovou společností, která do okamžiku uzavření Smlouvy o převodu akcií společnosti AVEX nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost. Nisos nekontroluje žádného soutěžitele ani nemá účast v jiné společnosti. Jediným společníkem společnosti Nisos je společnost MAMAN-CARGO TERMINALS AND HANDLING LTD., se sídlem Ben Gurion Airport 70100, P.O. Box 58, Izrael (dále jen "MAMAN").
Společnost MAMAN je izraelskou obchodní společností. V současné době se společnost MAMAN zaměřuje na poskytování logistických služeb výlučně v rámci Izraele, a to včetně služeb distribuce, zasílatelství a skladování. Kromě 100% podílu na společnosti Nisos drží MAMAN podíly v několika dalších dceřiných společnostech.
Skupina MAMAN dosáhla za poslední účetní období, tj. za rok 2002, celkového celosvětového čistého obratu ve výši [ obchodn í tajemství ] Kč.
Společnost AVEX je akciovou společností existující podle českého právního řádu. Akciový kapitál společnosti AVEX ve výši 1.000.000,-Kč je rozdělen na 100 kusů listinných akcií na jméno, tyto akcie jsou dále rozděleny na 50 kusů prioritních akcií a 50 kusů kmenových akcií. Všechny prioritní akcie vlastní pan Skovajsa, ostatní akcionáři vlastní kmenové akcie, a to v následujícím poměru: paní Nešporová vlastní 25 akcií, paní Gistrová vlastní 15 akcií a pan Výmola vlastní 10 akcií. Společnost AVEX nekontroluje žádného soutěžitele ani nemá účast v jiné společnosti. AVEX podniká v oblasti logistických a skladovacích služeb.
Pan Výmola vlastní, kromě výše uvedeného podílu na společnosti AVEX, přibližně 43% podíl na společnosti AVEX COMPUTER SYSTEMS, spol. s r.o., se sídlem Smetanova 2401, Zlín (dále jen "AVEX COMPUTER SYSTEMS"), jejímž předmětem podnikání je koupě a prodej výpočetní techniky, zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti obchodu s výpočetní technikou a silniční motorová doprava nákladní. Dále pan Výmola vlastní 50% podíl na společnosti AVEX DISTRIBUTION, spol. s r.o., se sídlem Smetanova 2401, Zlín (dále jen "AVEX DISTRIBUTION"), jejímž předmětem podnikání je velkoobchod a maloobchod s výpočetní technikou. Na základě vlastnictví uvedených obchodních podílů má pan Výmola možnost vykonávat kontrolu nad společnostmi AVEX COMPUTER SYSTEMS a AVEX DISTRIBUTION.
Ostatní osoby kontrolující společnost AVEX nevlastní podíl v žádných českých ani v zahraničních obchodních společnostech ani nevykonávají podnikatelskou činnost jako samostatní podnikatelé na základě živnostenského či jiného oprávnění.
Společnost AVEX dosáhla za poslední účetní období, tj. za rok 2002, celkového čistého obratu v České republice ve výši [ obchodn í tajemství ] Kč. AVEX působí výhradně na domácím trhu a v zahraničí tak nedosahuje žádného obratu. Ve smyslu § 14 odst. 2 písm. c) zákona je nutno do společného čistého obratu započítat i čisté obraty dosažené společnostmi, kontrolovanými panem Michalem Výmolou. Společnost AVEX COMPUTER SYSTEMS dosáhla za poslední účetní období, tj. za rok 2002, celkového čistého obratu v České republice ve výši [ obchodn í tajemství ] Kč, společnost působí výhradně v České republice a v zahraničí tak nedosahuje žádného obratu. Společnost AVEX DISTRIBUTION vznikla zápisem do Obchodního rejstříku teprve ke 3. květnu 2003. Právní rozbor
Ke spojení dochází tím, že společnost Nisos získá na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 15. května 2003 možnost kontrolovat společnost AVEX ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jsou-li splněny notifikační podmínky dle zákona. Povinnost notifikace se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13. Notifikační podmínky jsou podle současného zákona stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů. Spojení soutěžitelů podléhá dle § 13 zákona povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Výpočet obratu je podrobně upraven v § 14 zákona.
Jak vyplývá z výše uvedených obratů spojovaných soutěžitelů, podmínka dle § 13 zákona není splněna a proto navrhované spojení společnosti Nisos s.r.o. a AVEX LOGISTIC-CZ a.s. nepodléhá povolení Úřadu. Proto Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., advokát
Havel & Holásek v.o.s.
Týn 1049/3
11000 Praha 1