UOHS S091/2001
Rozhodnutí: OF/S091/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-ZF Friedrichshafen AG
Účastníci Atecs Mannesmann AG, Mannesmannufer 2, 40213 Düsseldorf, SRN Mannesmann Sachs AG, D-97424 Schweinfurt, Ernst-Sachs-Strasse 62, SRN ZF Friedrichshafen AG, Allmannsweiler Strasse 25, D-88046 Friedrichshafen, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 23. 11. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 106 KB


S 91/01-2249/01 V Brně dne 23.11.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 91/01, zahájeném dne
30. srpna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a §15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ZF Friedrichshafen AG, se sídlem Allmannsweiler Strasse 25, D-88046 Friedrichshafen, SRN, zastoupená na základě plné moci ze dne 28.8.2001 JUDr. Zoltánem Pálinkásem, advokátem GLEISS LUTZ HOOTZ HIRSCH Advokáti, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 24.8.2001 mezi společností ZF Friedrichshafen AG, se sídlem Allmannsweiler Strasse 25, D-88046 Friedrichshafen, SRN, jako kupujícím, a společností Atecs Mannesmann AG, se sídlem v SRN, jako prodávajícím, v jejímž důsledku získá společnost ZF Friedrichshafen AG, se sídlem Allmannsweiler Strasse 25, D-88046 Friedrichshafen, SRN, 100 % společnosti Mannesmann Sachs AG, se sídlem D-97424 Schweinfurt, Ernst-Sachs-Strasse 62, SRN, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 30. srpna 2001 na návrh společnosti ZF Friedrichshafen AG, se sídlem Allmannsweiler Strasse 25, D-88046 Friedrichshafen, SRN (dále jen "ZF"), zastoupené JUDr. Zoltánem Pálinkásem, advokátem GLEISS LUTZ HOOTZ HIRSCH Advokáti, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ZF a Mannesmann Sachs AG, se sídlem D-97424 Schweinfurt, Ernst-Sachs-Strasse 62, SRN (dále jen "Sachs"), ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Podle § 15 odst. 2 zákona má v případě spojení soutěžitelů získáním kontroly nad jiným podnikem ve smyslu § 12 odst.3 písm. a), o které se v daném případě jedná, povinnost podat návrh na povolení spojení soutěžitel, který má získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik. Tímto soutěžitelem je společnost ZF, která je také ve smyslu § 21 zákona účastníkem daného správního řízení.
Po obdržení písemného návrhu na zahájení správního řízení Úřad zjistil, že podání neobsahuje podklady nezbytné pro rozhodnutí v dané věci, a proto vyzval účastníka k doplnění podkladů rozhodnutím č.j. S91A/01-1430/01-OF ze dne 4.9.2001. Dne 1.11.2001 byly vyžádané informace účastníkem doplněny. Doba ode dne doručení rozhodnutí Úřadu soutěžiteli do dne, v němž soutěžitel návrh požadovaným způsobem doplní, se v souladu s § 16 odst. 5 nezapočítává do lhůty pro vydání rozhodnutí dle § 16 odst. 2.
Ke spojení došlo na základě následující transakce:
Dne 24.8.2001 došlo k uzavření Smlouvy o koupi akcií (dále jen "Smlouva") mezi společností ZF a společností Atecs Mannesmann AG, se sídlem v SRN. Na základě této smlouvy má dojít k převodu
100 % akcií společnosti Sachs na společnost ZF. Předmětem spojení nebude divize plynových pružných elementů a hydraulických tlumičů kmitání, která bude ze společnosti Sachs vyčleněna a převedena na společnost Atecs Mannesmann AG.
Účinnost kroků dohodnutých ve Smlouvě nastane a spojení bude realizováno až po udělení nutných úředních povolení, zejména povolení spojení podniků ze strany Evropské komise, amerických úřadů kontrolujících fúze a Úřadu.
V rozhodný den společnost ZF nabyde 100 % akcií společnosti Sachs, čímž získá přímou výlučnou kontrolu v této společnosti, a současně nepřímou kontrolu v dceřiných společnostech Sachs.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
Smlouvy o koupi akcií.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 37/01 ze dne 12. září 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti využil dne 23. 11. 2001. Po seznámení se spisem nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
ZF je akciovou společností, která je přímo a prostřednictvím svých dceřiných společností činná v oblasti vývoje, výroby a prodeje hnacích mechanizmů, náprav, jakož i kompletních systémů pro osobní, nákladní a užitková motorová vozidla a pracovní stroje.
Společnost ZF kontroluje více podniků v Evropě, Severní a Jižní Americe, Africe a Asii. V České republice nemá žádné dceřiné společnosti ani žádné podíly na českých společnostech.
Více než 99 % akcií společnosti ZF vlastní společnost Zeppelin-Stifung (Zeppelin-nadace), která je spravována městem Friedrichshafen. Vedle společnosti ZF je nejdůležitějším podnikem, který nadace Zeppelin kontroluje, Zeppelin GmbH, který je aktivní v oblasti prodeje stavebních strojů (jeho činnost se s činností společnosti ZF nepřekrývá).
Sachs je akciovou společností, která je přímo a prostřednictvím svých dceřiných společností vývojovým a systémovým partnerem podniků automobilového průmyslu. Předmětem její činnosti je výroba hnacích jednotek, dílů do motorových vozidel, gumo-kovových dílů a tlumičů nárazů, plynových pružných elementů a hydraulických tlumičů (tato oblast bude z činnosti společnosti Sachs vyčleněna), dále slévárenství a obchod s náhradními součástkami motorových vozidel.
Společnost Sachs kontroluje různé podniky v 18 zemích světa, v České republice nemá žádné dceřiné společnosti ani žádné podíly v českých společnostech.
Jediným akcionářem společnosti Sachs je společnost Atecs Mannesmann AG, která je kontrolována ze strany Siemens AG, Berlín a Mnichov.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele. Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití. Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Vymezení relevantního trhu
Vzhledem k tomu, že společnost ZF ani společnost Sachs nemají na území České republiky žádné dceřiné společnosti ani organizační složky, nevyrábějí zde žádné výrobky. Svoji produkci pouze prodávají společnostem v České republice.
Společnost ZF prodává v České republice výrobky následujících skupin:
systémy řízení motorových vozidel (pro osobní i užitková vozidla, slouží k přenosům pohybu volantu vozidla na jeho celkový pohyb),
speciální převodovky pro užitková vozidla (automatické převodovky a mechanické stupňové převodovky),
nápravy pro pracovní stroje,
technika a díly pro motorová vozidla (včetně gumo-kovových dílů),
letecká technika.
Společnost Sachs prodává v České republice výrobky následujících skupin:
spojky do motorových vozidel (pro osobní i užitková vozidla),
tlumiče kmitů ,
komponenty kontroly vibrací (gumo-kovové díly).
Na základě uvedených skutečností byl relevantní trh vymezen následovně:
z hlediska výrobkového jako:
trh systémů řízení motorových vozidel
trh speciálních převodovek pro užitková vozidla
trh náprav pro pracovní stroje
trh techniky a dílů pro motorová vozidla
trh letecké techniky
trh spojek do motorových vozidel
trh tlumičů kmitů
trh komponent kontroly vibrací
z hlediska geografického jako:
území České republiky
z hlediska časového jako :
trh s trvalým charakterem.
Posouzení dopadů spojení
Výrobky na jednotlivých vymezených relevantních trzích jsou ve svém využití zcela rozdílné a nejsou proto v žádném případě zaměnitelné. Při jejich výrobě se používá zcela rozdílné technologie a rozdílných materiálů. Z pohledu odběratele tedy neexistuje mezi výrobky substituce.
Trh systémů řízení motorových vozidel je možné dále rozdělit na: systémy řízení pro motorová vozidla a užitková vozidla do 6 t a systémy řízení pro užitková vozidla nad 6 t. Na prodeji systémů řízení první jmenované skupiny má společnost ZF v České republice podíl % (hlavní konkurent, společnost TRW Carr, má podíl %, zbylou produkci zajišťují sami výrobci automobilů), na prodeji systémů řízení druhé jmenované skupiny podíl % (hlavní konkurent, společnost AXL, a.s., má podíl %) . Společnost Sachs nevyrábí žádné systémy řízení, a proto nedojde po spojení ke zvýšení tržního podílu společnosti ZF na trhu systémů řízení motorových vozidel.
Na trhu speciálních převodovek pro užitková vozidla , náprav pro pracovní stroje a letecké techniky má společnost ZF v České republice pouze malé podíly, a proto se těmito trhy Úřad blíže nezabýval. Společnost Sachs na uvedených trzích nefiguruje vůbec, takže opět nedojde po spojení k navýšení současných podílů společnosti ZF.
Trh spojek do motorových vozidel zahrnuje: spojky do osobních vozidel a spojky do užitkových vozidel. Oba tyto druhy spojek prodává na trhu v České republice společnost Sachs. Na prodeji spojek do osobních vozidel má tato společnost podíl % a na prodeji spojek do užitkových vozidel podíl %. Vzhledem k tomu, že většinu spojek si vyrábějí automobiloví výrobci sami, je podíl společnosti Sachs na tomto trhu malý. Společnost ZF v České republice spojky do motorových vozidel vůbec neprodává a z toho důvodu se podíl na tomto relevantním trhu po spojení nezmění.
Dalším trhem, na kterém realizuje své prodeje pouze společnost Sachs, je trh tlumičů kmitů . Zde má společnost Sachs tržní podíl menší než % a společnost ZF na českém trhu produkty z oboru tlumičů kmitů vůbec nenabízí, nedojde tedy po spojení ke zvýšení tržních podílů.
Pouze na trhu techniky a dílů pro motorová vozidla a trhu komponent kontroly vibrací dochází k překrývání mezi produkty, které jsou nabízeny ze strany společnosti ZF a Sachs v České republice, a to u nabídky gumo-kovových dílů pro automobily. Společný podíl obou společností po spojení však bude činit méně než %, a proto lze dojít k závěru, že ani na těchto trzích nebude mít spojení za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Největšími odběrateli spojujících se společností v České republice jsou na straně ZF společnosti: Škoda automobilová, a.s., Avia, Tatra, a.s., Karosa a.s. a Kovosvit, a.s.. Na straně Sachs společnosti: Agrostroj Pelhřimov, a.s., Expert Components Automotive CZ, s.r.o. (Mladá Boleslav), Škoda Automobilová, a.s., Tatra, a.s., Daewoo/Avia, a.s. a Elit CZ, spol. s r.o.. Společnost Sachs distribuuje své výrobky na českém trhu zejména prostřednictvím společnosti Elit CZ, spol. s r.o., se kterou má uzavřenou smlouvu o výhradní distribuci náhradních dílů.
Vstup nových soutěžitelů na relevantní trhy je částečně omezen vysokými vstupními náklady, které jsou podmíněny vysokými náklady na výzkum a vývoj a velkými investicemi v oblasti výrobní techniky. Většina potenciálních konkurentů však již disponuje potřebnými technologiemi, nebo je může získat za výhodných podmínek, a proto jsou tyto podniky schopné s relativně nízkými náklady vstoupit na trh. Vstup úplně nových dodavatelů na relevantní trh se nepředpokládá.
V budoucnu lze očekávat, že pozice nadnárodních dodavatelů na celkovém evropském trhu dodavatelů pro automobilový průmysl bude stále silnější, stabilní postavení si proto udrží pouze soutěžitelé se snadnějším přístupem k dostatečnému kapitálovému vybavení a s širokou nabídkou produktů. Při rozhodování odběratelů je hlavním kritériem výběru dodavatele poměr kvality a ceny a dále logistické úvahy, tj. vzdálenost dodavatele snižující přepravní náklady.
Při celkovém posouzení dopadů spojení Úřad konstatuje, že na všech ovlivněných relevantních trzích realizuje své prodeje vždy pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů a z toho důvodu se struktura trhů a podíly jednotlivých soutěžitelů na nich po spojení nezmění. Jediným společným produktem dodávaným společností ZF i Sachs na český trh je úzký segment gumo-kovových dílů, kde bude společný podíl po spojení zanedbatelný.
Právní rozbor
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností Sachs ze strany ZF, ke kterému dojde n a základě Smlouvy o koupi akcií ze dne 24. srpna 2001, uzavřené mezi společnostmi Atecs Mannesmann AG jako prodávajícím a ZF jako kupujícím. V důsledku této smlouvy získá společnost ZF 100% akcií společnosti Sachs a tím i kontrolu v této společnosti. Dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V § 13 písm. a) zákon stanoví, že spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč. Společnost ZF a společnost Sachs dosáhly za poslední účetní období společného celosvětového čistého obratu v přibližné výši . miliard Kč. Zákonem danou podmínku posuzované spojení soutěžitelů splňuje a podléhá tedy povolení Úřadu.
V dalším postupu Úřad zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Na základě skutečností uvedených v posouzení dopadů spojení na relevantní trh dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů neposílí tržní sílu společnosti ZF na žádném z relevantních trhů tak, aby jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Z toho důvodu zvolil Úřad postup podle § 16 odst. 2 a ve stanovené lhůtě 30 dnů vydává rozhodnutí, kterým spojení soutěžitelů ZF a Sachs povoluje.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Zoltán Pálinkás
GLEISS LUTZ HOOTZ HIRSCH Advokáti
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2
Právní moc: 23.11.2001