UOHS S091/2000
Rozhodnutí: VO II/S091/00 Instance I.
Věc Spojení podniků
Účastníci Chemické závody Sokolov, a.s. Treibacher Schleifmittel s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 8. 3. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 115 KB

Č.j. S 91/00-253/01-220 V Brně dne 8.3.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., ve správním řízení zahájeném dne 21.12.2000 na návrh společnosti Treibacher Schleifmittel s.r.o., IČO 41 69 44 06, se sídlem Plachého 28, 370 52 České Budějovice, pro účely tohoto řízení zastoupené, na základě plné moci ze dne 20.12.2000, Mgr. Petrou Olmrovou Nykodýmovou, advokátkou advokátní kanceláře Nykodým & spol., Spálená 51, 110 00 Praha 1, ve věci udělení povolení ke spojení podniků Treibacher Schleifmittel s.r.o., IČO 41 69 44 06, se sídlem Plachého 28, 370 52 České Budějovice a Chemické závody Sokolov, a.s., IČO 00 01 17 71, se sídlem Tovární č. 1, 356 80 Sokolov, vydává, po zjištění potřebných podkladů dle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a poté co byla účastníku řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a výsledkům šetření, toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků Treibacher Schleifmittel s.r.o., IČO 41 69 44 06, se sídlem Plachého 28, 370 52 České Budějovice a Chemické závody Sokolov, a.s., IČO 00 01 17 71, se sídlem Tovární č. 1, 356 80 Sokolov, ve smyslu § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., k němuž došlo tím, že na základě smlouvy o prodeji podniku, uzavřené dne 15.12.2000 mezi společnostmi Treibacher Schleifmittel s.r.o., IČO 41 69 44 06, se sídlem Plachého 28, 370 52 České Budějovice a Chemické závody Sokolov, a.s., IČO 00 01 17 71, se sídlem Tovární č. 1, 356 80 Sokolov, získá společnost Treibacher Schleifmittel s.r.o., IČO 41 69 44 06, se sídlem Plachého 28, 370 52 České Budějovice část podniku Chemické závody Sokolov, a.s., IČO 00 01 17 71, se sídlem Tovární č. 1, 356 80 Sokolov, zabývající se výrobou kusů (drtě) a zrna umělého bílého korundu (Al 2 O 3 ) , se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., a zákona č. 132/2000 Sb.
p o v o l u j e
s následující podmínkou nezbytnou pro ochranu hospodářské soutěže: Společnosti Treibacher Schleifmittel s.r.o., IČO 41 69 44 06, se sídlem Plachého 28, 370 52 České Budějovice Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví:
Zachovat, po dobu 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, dodávky kusů (drtě) bílého korundu, určených k dalšímu zpracování, stávajícím odběratelům v České republice a to v objemu pro ně realizovaných dodávek v roce 2000, ledaže by uskutečnění těchto dodávek bránily objektivně ospravedlnitelné důvody, nebo by nastala taková skutečnost, za které by nebylo možné spravedlivě požadovat výše uvedené plnění.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 21.12.2000 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Treibacher Schleifmittel s.r.o., IČO 41 69 44 06, se sídlem Plachého 28, 370 52 České Budějovice, (dále jen "Treibacher"), zastoupená na základě plné moci ze dne 20.12.2000 Mgr. Petrou Olmrovou Nykodýmovou, advokátkou advokátní kanceláře Nykodým & spol., Spálená 51, Praha 1, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků Treibacher a Chemické závody Sokolov, a.s., IČO 00 01 17 71, se sídlem Tovární č. 1, 356 80 Sokolov (dále jen "CHZS").
Ke spojení podniků došlo ve smyslu § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon"), a to na základě Smlouvy o prodeji podniku uzavřené dne 15.12.2000 mezi společností Treibacher, jako kupujícím a společností CHZS, jako prodávajícím, na základě které nabyl Treibacher od prodávajícího část podniku, kterou představuje majetek, vztahující se na vývoj, výrobu, podporu prodeje a prodej vysoce koncentrovaného oxidu hliníku Al 2 O 3 (dále jen "korund").
V průběhu správního řízení byl zástupce účastníků řízení vyzván, aby ve lhůtě 30 dnů od 11.1.2001 odstranil nedostatky podání. Na tuto dobu Úřad správní řízení přerušil. Nedostatky podání spočívající v nezaplacení správního poplatku byly ve stanovené lhůtě odstraněny.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
plné moci k zastupování účastníka řízení
úředně ověřených výpisů z obchodního rejstříku spojovaných společností
kopie Smlouvy o prodeji podniku, Servisní smlouvy a Smlouvy o dlouhodobém pronájmu
informací o spojovaných společnostech
protokolu z ústního jednání konaného dne 16.2.2001
informací konkurentů a odběratelů pro posouzení možných dopadů spojení na relevantní trh
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
prokázání hospodářských výhod spojení.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Treibacher Schleifmittel s.r.o. , IČO 41 69 44 06, se sídlem Plachého 28, 370 52 České Budějovice, je společnost s ručením omezeným, která vznikla, podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5076, dne 31.3.1995. Je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a také výroba stavebních materiálů.
Treibacher je dceřinnou společností akciové společnosti Treibacher Schleifmittel AG, se sídlem Seebach 2, 9523 Villach, Rakousko, která sdružuje, jako holdingová společnost, všechny společnosti skupiny Treibacher. Tento holding je předním světovým producentem umělého korundu. Na trh České republiky dodávají svoje výrobky dceřinné společnosti Treibacher Schleifmittel SpA, Domodossola, Itálie, Treibacher Schleifmittel AG, Villach, Rakousko a Treibacher Schleifmittel GmbH, Laufenburg, Německo.
Treibacher Schleifmittel AG je ve většinovém vlastnictví akciové společnosti IMERYS S.A., Tour Maine Montparnasse 33, 75755 Paris Cedex 15, Francie (dále jen "Ymerys"). Ymeris není výrobní společností, na tuzemském trhu působí její dceřiná společnost KPCLRT s.r.o., se sídlem Závodu míru 93, 360 17 Karlovy Vara-Stará Role. Tato společnost se zabývá výrobou hotové směsi pro výrobu stolního porcelánu. Její obrat v roce 1999 činil 157.000.000,-Kč a odhadovaný tržní podíl společnosti v roce 1999 představoval asi 7 % tuzemského trhu.
Společnost Chemické závody Sokolov a.s. , IČO 00 01 17 71, Tovární 1, 356 80 Sokolov, je akciovou společností vzniklou, podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 41, dne 29.12.1990. Předmětem podnikání je:
výroba a prodej chemických výrobků s výjimkou zvlášť nebezpečných jedů a žíravin, včetně konzultací a aplikací v režimu živnosti volné
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
činnost organizačních a ekonomických poradců
poskytování software
automatizované zpracování dat
provozování ubytovacích zařízení v režimu živnosti volné
podnikání v oblasti nakládání s odpady
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)
licence k provozování drážní dopravy
úřední povolení k provozování dráhy
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
projektová činnost ve výstavbě
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
CHZS jsou jediným tuzemským výrobcem kyseliny akrylové, esterů kyseliny akrylové, pojiv, peroxidu vodíků, bílého korundu (zrna i kusů-crudes, viz část rozhodnutí nazvaná "Relevantní trh"). CHZS je výrazně exportní společnost, kdy cca 80% své produkce exportuje. Část podniku, která je předmětem prodeje, se zabývá výrobou umělého bílého korundu (dále jen "předmětná část podniku").
Akcie CHZS jsou v držení společnosti Eastman Chemical The Hague B.V. (73,4 %), dalším akcionářem CHZS společnost Chemapol, a.s., která drží akcie ve výši 18,73% podílu na základním jmění CHZS. O zbývající podíl akcií (tj. 7,53%) se dělí více drobných akcionářů.
CHZS vykonávají kontrolu nad těmito společnostmi:
PLASMETALCHEM, s.r.o , se sídlem Tovární č. 1, Sokolov. Tato společnost vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku dne 6.5.1994. Jejími společníky jsou CHZS, které drží obchodní podíl ve výši 50% základního jmění společnosti a dále společnost Plastmetal Engineering spol. s.r.o., která drží obchodní podíl rovněž ve výši 50% základního jmění společnosti. Předmětem podnikání společnosti PLASMETALCHEM, s.r.o. je výroba, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení, montáž, generální opravy a rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení, montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení, montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení, zámečnictví, kovoobráběčství, výroba nástrojů, povrchová ochrana materiálu plastickými hmotami v režimu živnosti volné.
STACHEM, spol. s r.o. v likvidaci , se sídlem Dobrovského 1936, Sokolov. Jejími společníky jsou CHZS, které drží obchodní podíl ve výši 70% základního jmění společnosti a dále společnost STOBAL, s.r.o., která drží zbývající obchodní podíl výši 30% základního jmění společnosti. Předmětem činnosti společnosti STACHEM, spol. s r.o. v likvidaci je výroba materiálů pro stavebnictví, koupě zboží za účelem dalšího prodeje.
CHZS mají dále kapitálovou účast, která jim však neumožňuje vykonávat kontrolu, v těchto společnostech: Chemapol, a.s., TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, SOKOFLOK s.r.o., OLEOCHEMIE CHEB s.r.o., Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o. Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Oba spojované subjekty se zabývají výrobou vysoce koncentrovaného oxidu hlinitého (Al 2 O 3 ). Tato výroba se provádí dvěma způsoby. Jednak tzv. aglomerací-spékáním (angl. sintered Al 2 O 3 ) nebo tavením (angl. fused Al 2 O 3 ). Tavený oxid hliníku se nazývá umělý korund, a ten se vyrábí ve dvou formách: buď jako bílý korund nebo jako hnědý korund. Surovinou pro výrobu hnědého korundu (položka celního sazebníku 2818 1090) je bauxit, pro výrobu bílého korundu ( položka celního sazebníku 28180 1010) je to oxid hliníku. Hlavní rozdíl mezi oběma produkty je, vedle zabarvení, v čistotě-bílý korund obsahuje více než 98 % Al 2 O 3 , kdežto hnědý korund méně než 98 %.
Samotný výrobní proces umělého korundu se skládá ze dvou fází. V první fázi se surovina taví v obloukové peci a tavená surovina se poté láme na 5-30 cm velké kusy. Vzniká jakási "drť" či "kusy" (angl. crudes). Ve druhé fázi se tyto kusy dále drtí a prosívají na zákazníkem požadovanou zrnitost. Toto zrno (angl. grain) se potom dodává odběratelům za účelem dalšího zpracování či aplikace.
Hnědý i bílý korund se obvykle používají pro výrobu brusných prostředků a ohnivzdorných výrobků. Z technického hlediska jsou oba výrobky zaměnitelné, tato zaměnitelnost však není dána 100%.
Pro trh s umělým korundem je charakteristické, že ve většině případů nejsou zahraniční výrobní společnosti v České republice obchodně zastoupeny, odběratelé se v případě potřeby obracejí přímo na výrobní podniky v zahraničí.
Z předložených materiálů vyplynulo, že společnost Treibacher Schleifmittel s.r.o. , České Budějovice, na tuzemský trh žádné výrobky nedodává. Z holdingu Treibacher dodávají do České republiky svoje výrobky mateřská společnost Treibacher Schleifmittel AG, Villach, Rakousko a dále dceřinné společnosti Treibacher Schleifmittel SpA, Domodossola, Itálie, a Treibacher Schleifmittel GmbH, Laufenburg, Německo. Jedná se o dodávky zrna umělého korundu, a to jak bílého, tak hnědého, ve velmi malém množství, většinou ve formě jednorázových dodávek. Jde tedy o následující výrobky:
zrno bílého umělého korundu-používá se především k výrobě brousících prostředků na broušení měkkých druhů oceli, nebo na výrobu žáruvzdorných materiálů. Tržní podíl skupiny Treibacher na trhu v ČR v roce 1999 činil asi 1,3 %.
zrno hnědého umělého korundu-používá se rovněž především k výrobě brousících prostředků, ale v hrubších zrnech a pro větší houževnatost k broušení s velkým úběrem broušeného materiálu. Tržní podíl skupiny Treibacher na trhu v ČR činil v roce 1999 asi 0,5 %.
Podíl společnosti Treibacher Schleifmittel s.r.o., ani ostatních společností holdingu Treibacher, z celkového obratu na jednotlivých posuzovaných trzích nepřesáhl ani v jednom případě 30%.
Společnost Chemické závody Sokolov a.s. , respektive předmětná část podniku, dodává na trh v České republice pouze umělý korund bílý. Specifikem této společnosti je skutečnost, že vzhledem k nedostatečné technické vybavenosti (drtiče a síta) není CHZS schopen zpracovat veškerou produkci kusů (crudes). Jak vyplývá z předložených informací, CHZS je jedinou společností produkující umělý korund v ČR a s velkou pravděpodobností i na světě, která nedisponuje zařízením na drcení korundu na nejjemnější zrno, kterého je třeba na výrobu brusných kotoučů a produkuje tak z velké části (70 %) pouze tyto kusy (crudes). Zbylých 30 % produkce představuje zrno korundu, které vzniká při drcení korundu na kusy o velikosti 1-50 mm. Takto velké části korundu se prosejí na tzv. frakce 1-3 mm a 3-6 mm. Menší zrno v CHZS již nelze, z důvodu chybějící potřebné technologie, vyprodukovat. Proto jsou CHZS nuceny dodávat převážnou část produkce kusů v podstatě konkurenčním podnikům, kde lze tyto kusy teprve za pomoci příslušné technologie drtit na jemnější korundové zrno, jako výsledný produkt. Z tohoto důvodu jsou některé společnosti, vzhledem k CHZS, jak v postavení konkurentů, tak i odběratelů. V roce 1999 dodávaly CHZS na tuzemský trh následující produkty:
Kusy bílého umělého korundu-jedná se o meziprodukt, který odběratelé dále drtili a prosívali i na zrno menší než shora uvedená frakce 1-3 mm. Takového zrna se následně používá k výrobě brusných kotoučů. Podíl CHZS na trhu dodávek kusů (crudes) bílého korundu byl, z výše uvedených příčin, 100 %.
Zrno bílého umělého korundu-jedná se o "frakce" 1-3 mm a 3-6 mm. Zrno této velikosti se používá například při výrobě žáruvzdorných materiálů. Tržní podíl CHZS na tomto trhu činil asi 24,9 %.
Podíl společnosti CHZS z celkového obratu na jednotlivých posuzovaných trzích přesáhl 30% hranici pouze v případě výroby kusů bílého umělého korundu.
Z materiálů Úřadu dostupných vyplývá, že společnost Treibacher i CHZS dodávají na tuzemský trh zrno umělého korundu bílého. Tento trh je tedy trhem ovlivněným, přičemž podíl obou spojovaných společností nepřekročil ani po spojení hranici 30 %. Mimo to dodává Treibacher na tuzemský trh zrno umělého korundu hnědého a CHZS dodává kusy (crudes) umělého korundu bílého.
Hnědý korund není plně zastupitelný s korundem bílým a to jak na základě vlastností, tak i z hlediska účelu užití a ceny. Rovněž nejde do jednoho trhu shrnout dodávky korundového zrna a korundových kusů (crudes), neboť tyto kusy jsou určitým meziproduktem ve výrobě korundového zrna a je třeba je dále zpracovat. Na základě těchto skutečností vymezil Úřad relevantní trh pro účely posuzovaného spojení podniků takto:
Z hlediska výrobkového jde o tento trh:
" Dodávky kusů umělého bílého korundu, určených k dalšímu zpracování."
Z hlediska geografického jde o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro dodávky uvedených výrobků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní.
Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakterizovaný doposud pravidelně se opakujícími dodávkami. Při vymezování relevantního trhu přihlédl Úřad také k rozhodnutím Evropské komise-"Case No. IV/M.774-Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM (Official Journal L 247 ; 397D0610 CELEX )" a "Case No. IV/M.702-Starck/Wienerberger (Official Journal C 102 ; 396M0702 CELEX". Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu:
Pro posouzení spojovaných subjektů na relevantním vycházel Úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 1999.
Na trhu dodávek kusů umělého korundu bílého, určených k dalšímu zpracování, působila ze spojovaných subjektů pouze společnost CHZS jejíž produkty jsou vyráběny v sídle společnosti v Sokolově a poté jsou přímo expedovány k odběratelům. Podíl společnosti CHZS na sledovaném trhu přesáhl 30 % celkového obratu. Společnost dodává téměř 100% své produkce na tuzemský trh, a to společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s., se sídlem Tovární 1, Benátky nad Jizerou (dále jen "CARBORUNDUM"). Zbývající část byla do konce roku 2000 v malém množství dodávána odběrateli v Polsku.
Treibacher Schleifmittel s.r.o., ani žádná jiná ze společností holdingu Treibacher zastupitelné výrobky na tuzemský trh nedodává. Na tuzemském trhu neexistuje žádný jiný výrobce či dodavatel kusů umělého bílého korundu. Existuje však několik dalších potenciálních soutěžitelů, jimiž jsou společnosti Motim, Mineralienwerke, Surfatec a další. Tito soutěžitelé však celou produkci obvykle zpracovávají na korundové zrno, jež je potom předmětem jejich dodávek. Dodávky kusů bílého korundu by byla, kromě shora uvedených společností, schopna nahradit i samotná společnost CARBORUNDUM, která disponuje tavící kapacitou 15.000 tun/rok. Tato společnost sice doposud tavila pouze hnědý korund, ale za určitých okolností lze ve stejných obloukových pecích tavit i korund bílý. Společnost CARBORUNDUM doposud bílý korund netavila, jelikož bylo patrně výhodnější odebírat korundové kusy dodávané společností CHZS.
Posouzení dopadů spojení:
Pro posouzení dopadů uvedeného spojení podniků se Úřad rovněž zabýval podmínkami pro vstup dalších soutěžitelů na tuzemský trh výše uvedených výrobků.
Z předložených informací vyplynulo, že omezení či regulační překážky vstupu dalších soutěžitelů nejsou známy. Pro dovoz produkce kusů i zrna umělého korundu bílého či hnědého do České republiky nejsou vytvořeny žádné administrativní bariéry. Na tomto trhu se nepoužívají žádné licence nebo patenty, know-how je poměrně snadno dostupné. Vysoké jsou náklady na výzkum, ale celkové náklady pro vstup na trh nelze odhadnout vzhledem k tomu, že se tyto náklady odvíjejí zejména od možnosti přístupu k surovinovým základnám. Proto se očekává působení producentů AL 2 O 3 , který se používá jako surovina pro výrobu umělého korundu. Příkladem je společnost ALCOA (USA), která jako přední světový dodavatel oxidů hliníku, po akvizicích v Brazílii a v Austrálii, vstoupila do zpracovatelského závodu na výrobu korundu v Great Lakes v USA. Lze předpokládat, že ALCOA bude pokračovat s touto strategií i v Evropě a Asii. Nicméně za posledních pět let se na posuzovaný trh žádný významný vstup neuskutečnil. Na trhu s korundem neexistují žádné kooperační dohody.
CHZS není členem žádného sdružení podnikatelů na relevantním trhu, skupina Treibacher je členem těchto sdružení:
FEPA-Federation Européen des Fabricants des Produits Abrasifs, Avenue Reille 20, Paris, France
CEFIC-European Chemical Industry Council
Sector Group for European Producers of Elektrofused Minerals, Av. E. Van Nieuwenhuyse 4, Brussel
FES-Fachverband Elektrokorund-und Siliziumkarbid Hersteller e.V., Karlstr. 21, Frankfurt, Germany
BAF-The British Abrasive Federation, Brcknell, Berkshire RG 121 WT, England
UAMA-Unified Abrasives Manufacturers Assosiation-30200 Detroit Road, Cleveland, USA
Federcremanica-Via Boccacio 16, Milano, Italy
Z odpovědí odběratelů a konkurentů CHZS a Treibacheru, na něž se Úřad v průběhu správního řízení obrátil s žádostí o vyjádření k možným dopadům posuzovaného spojení podniků, vyplynulo, že od spojení neočekávají zásadní změny ve vztahu k tuzemskému trhu a že spojení přispěje k rozšíření vývozních možností výrobků CHZS na zahraniční trhy.
Na relevantním trhu se po spojení podíl spojovaných subjektů nezmění, neboť Treibacher ani žádná jiná společnost ze skupiny Treibacher zastupitelné výrobky nedodává a ani se to v blízké budoucnosti nepředpokládá. Podle vyjádření zástupce účastníka řízení, předmětná část podniku bude i nadále uvedené výrobky (kusy umělého korundu) vyrábět a dodávat, podle vyjádření zástupce účastníka řízení, podstatnou většinu produkce i nadále na tuzemský trh, představovaný zejména poptávkou společnosti CARBORUNDUM.
Vzhledem k tomu, že trh se zrnem bílého umělého korundu, na kterém působí oba spojované subjekty, je vyzrálý, struktura dodavatelů a zákazníků je známa, ceny na trhu jsou zcela transparentní. Vzhledem k tomu, že technologie aplikací korundu se neustále vylepšuje, nelze výrazný růst poptávky očekávat. Odběratelé trvají na vysoké kvalitě a včasné dodávce produktu. Každý odběratel má zpravidla více dodavatelů a z důvodů nepatrných cenových rozdílů je ochoten dodavatele změnit.
Vzhledem k tomu, že dodávky kusů umělého bílého korundu by mohl nahradit prakticky kterýkoli výrobce korundového zrna, může za těchto okolností CHZS ztratit dosavadní v podstatě monopolní postavení. Na základě shora uvedeného Úřad konstatuje, že posuzovaným spojením podniků nedojde ke změně soutěžního prostředí na relevantním trhu.
Distribuční systém-přístup odběratelů k výrobkům:
Jako distribuční systém převažuje na trzích s umělým korundem doprava kamionem. Samotná distribuce je většinou prováděna třetími stranami. Exkluzivní či dlouhodobé distribuční smlouvy nejsou zpravidla uzavírány. Přepravní náklady korundu jsou poměrně vysoké, jsou však kompenzovány nízkými přepravními náklady surovin.
Pokud jde o strany spojení, CHZS nemá vlastní distribuční síť, či sítě služeb. Skupina Treibacher disponuje celosvětovou distribuční sítí, svoje výrobky prodává zejména prostřednictvím regionálních obchodních zástupců. Často se jedná o distribuční společnosti, na kterých se skupina Treibacher kapitálově podílí. V rámci distribuce korundu je obvyklé poskytování poradenství týkající se technologie aplikace dodaného zboží. CHZS takové služby doposud nenabízí.
Právní rozbor:
Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona, ke spojování podniků dochází přechodem nebo převodem podniku nebo jeho podstatné části.
Podle ustanovení § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení Úřadu spojení, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Na základě smlouvy o prodeji podniku dochází k převodu části podniku CHZS, která se zabývá výrobou umělého korundu, a to na společnost Treibacher. Tato transakce je spojením podniků ve smyslu § 8 odst. 1 písm. b) zákona.
Dne 15. prosince byla uzavřena Smlouva o prodeji podniku. Stranami smlouvy jsou Treibacher, jako kupující a CHZS, jako prodávající. Na základě této smlouvy získá kupující od prodávajícího předmět smlouvy, který je ve smlouvě vymezen, jako:
veškeré strojní vybavení, zařízení, nábytek, dopravní prostředky, přepravníky, nástroje a jiné hmotné osobní prostředky, používané pro vývoj, výrobu, podporu prodeje a prodej korundu.
Veškeré suroviny, nedokončenou výrobu, hotové výrobky, sklady a dodávky, které jsou ve vlastnictví prodávajícího.
Předmětem spojení nejsou strany jako celek. Pro Treibacher představuje část podniku CHZS majetkovou akvizici, přičemž tato část podniku se stane součástí skupiny Treibacher. CHZS, bez předmětné části podniku si nadále uchovají nezávislé postavení v ostatních oblastech hospodaření a budou v těchto oblastech i nadále vyvíjet hospodářskou aktivitu.
Ve správním řízení bylo prokázáno, že podíl společnosti CHZS přesahuje na vymezeném relevantním trhu 30 % celkového obratu. Jde tedy o spojení, které ve smyslu § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení Úřadu.
Výhody spojení
Podle ustanovení § 8a odst. 2 Úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod spojení Úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele a z hlediska zvýšení konkurenceschopnosti na trhu následující výhody:
Vzhledem k očekávanému vstupu České republiky do Evropské unie je hlavním cílem spojení s významným zahraničním partnerem snaha o zachování další konkurenceschopnosti tuzemského výrobce. Společnost CHZS se ocitla v tíživé finanční situaci a jedním z možných důsledků mohlo být zastavení výroby korundu. Vhodným řešením se proto stal odprodej předmětné části podniku. Přestože CHZS je významným subjektem na trhu s korundem v ČR, po vstupu do Evropské unie dojde k zásadní změně relevantního trhu a je zřejmé, že bez technické, marketingové a obchodní podpory významné zahraniční společnosti nenajde český výrobce uplatnění.
Převzetí předmětné části podniku CHZS, zabývající se výrobou korundu, skupinou Treibacher, zaujímající vedoucí postavení na celosvětovém trhu, umožní lépe uspokojovat požadavky zákazníků, neboť v důsledku zavedení nových technologií, kvalitního servisu a know-how dojde ke zlepšení kvality a čistoty produktu, což se v konečném důsledku projeví ve zvýšení konkurenceschopnosti podniku na evropském trhu.
Předmětná část podniku CHZS se jako malý výrobce zapojí do celosvětových výrobních a distribučních struktur skupiny Treibacher. Rovněž bude v rámci nákupního řetězce skupiny Treibacher získávat vstupní suroviny pro výrobu za výhodnějších finančních podmínek (množstevní slevy apod.), což se projevuje na konečných cenách produktu.
Výměna informací v oblasti výroby korundu, jakož i uvedené investice do technologií v Sokolově a modernizace zastaralých výrobních zařízení umožní zlepšit výrobní procesy a tím zvýšit kvalitu i kvantitu výrobků. Také koordinace výzkumu a vzájemná výměna informací umožní racionalizaci vývojových prací s cílem snížení nákladů na vývoj, což se může rovněž promítnout i ve snížení konečných cen.
Očekává se, že se spojení pozitivně promítne i v oblasti řízení předmětné části podniku v Sokolově, které zůstane v rukou stávajícího managementu. Stálý styk managementu s evropskými dodavateli a odběrateli zajistí jejich vyšší odbornou kvalifikaci a lepší pracovní výsledky.
Z pohledu zaměstnanosti se spojení projeví zvýšením poptávky po pracovní síle na místním trhu práce, protože plánované zvýšení výroby v Sokolově s sebou přinese potřebu přijetí nových kvalifikovaných pracovníků v oboru.
V provedeném řízení Úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech a z hlediska účinků spojení na soutěžní prostředí a zhodnotil hospodářské výhody spojení, které účastník řízení předložil. Přesto, že na vymezeném relevantním trhu nepůsobí vedle společnosti CHZS žádný konkurent, a CHZS je tak v podstatě monopolním dodavatelem kusů korundu, je možné tuto výrobu v budoucnosti nahradit. K tomuto nahrazení by mohlo dojít jednak tím, že jednoznačně největší odběratel korundových kusů, společnost CARBORUNDUM, může, po určitých úpravách, bílý korund sama produkovat a nebo se může obrátit prakticky na kteréhokoli výrobce korundového zrna.
Producenti korundového zrna totiž mají možnost prodávat i kusy korundu, které vznikají jako určitý meziprodukt, ale je pro ně výhodnější tento meziprodukt zpracovat na produkt konečný a prodat ten. Úřad vzal v úvahu, že tyto skutečnosti by měly vyloučit jakýkoli náznak zneužití dominantního postavení spojovaných společností. Uvedeným spojením podniků nedojde ke změně tržního podílu na vymezeném relevantním trhu, stávající tržní podíly na tuzemském trhu zůstanou zachovány. S ohledem na tyto skutečnosti Úřad dospěl k závěru, že spojení podniků nepovede k závažnému narušení soutěže probíhající na daném trhu. S ohledem na velmi silné postavení, které jeden ze spojovaných subjektů na relevantním trhu zaujímá, a též s přihlédnutím k vyjádření odběratelů, však Úřad povolení spojení podmínil ve výroku uvedenou podmínkou, jež má zabránit možnému narušení hospodářské soutěže na tomto trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením podniků zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 09/01 ze dne 28.2.2001. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona Úřad umožnil, aby se zástupce účastníků správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Při seznámení, které se uskutečnilo dne 8.3.2001, nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Na základě všech shora uvedených skutečností a po posouzení dopadů spojení na tuzemský trh Úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fůzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petra Olmrová Nykodýmová
AK JUDr. Jiří Nykodým & spol.
Spálená 51
110 00 Praha 1