UOHS S091/1999
Rozhodnutí: VO II/S091/99 Instance I.
Věc Spojení podniků
Účastníci INVESTENERGY SA, Švýcarsko Mostecká uhelná společnost, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 2. 1. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 109 KB

Č.j. S 91/99-220/3244 V Brně dne 3.12.1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 91/99-220, zahájeném dne 30.8.1999 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Investenergy SA, se sídlem Boulevard de Pérolles 55, 1705 Fribourg, Švýcarsko, právně zastoupená na základě plné moci ze dne 4.11.1999 JUDr. Jindřiškou Munkovou, advokátkou, se sídlem Praha, Veletržní 19, ve věci udělení povolení ke spojení podniků Investenergy SA, se sídlem Boulevard de Pérolles 55, 1705 Fribourg, Švýcarsko, a Mostecká uhelná společnost, a.s., se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, IČO 49101463, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění uvedených změn a doplňků, vydává jako orgán příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) téhož zákona toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků, k němuž došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., tím, že společnost Investenergy SA, se sídlem Boulevard de Pérolles 55, 1705 Fribourg, Švýcarsko, prostřednictvím své dceřinné společnosti SYNERGO SUISSE CZ a.s., se sídlem Praha 1, Všehrdova 2, IČO 25134353, nabyla nákupem akcií na kapitálovém trhu ke dni 25.5.1999 podíl ve výši 50,026 % na základním jmění společnosti Mostecká uhelná společnost, a.s., se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, IČO 49101463, a získala tak nad touto společností kontrolu, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.,
povoluje.
O d ů v o d n ě n í:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") obdržel dne 30.8.1999 žádost společnosti Investenergy SA, se sídlem Boulevard de Pérolles 55, 1705 Fribourg, Švýcarsko (dále jen "Investenergy"), o udělení povolení ke spojení podniků dle § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Důvodem podání návrhu bylo ustanovení čl. VI. odst. 8 Smlouvy o prodeji akcií (dále jen "Smlouva") uzavřené dne 20.8.1999 s Fondem národního majetku České republiky (dále jen "FNM"), na základě které společnost Investenergy odkoupila od FNM podíl ve výši 46,29 % na základním jmění společnosti Mostecká uhelná společnost, a.s., se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, IČO 49101463 (dále jen "MUS"). V článku VI. odst. 8. této Smlouvy je stanovena povinnost kupujícího (tj. Investenergy) předložit nejdéle do 7 dnů po jejím podepsání úřadu žádost o udělení povolení ke spojení podniků podle ust. § 8a zákona. Dle článku VI. odst. 10. Smlouvy je nevydání potřebného povolení úřadem rozvazovací podmínkou této Smlouvy.
Úřad ověřil, že Investenergy již před uzavřením uvedené Smlouvy nabyla nákupem na kapitálovém trhu prostřednictvím své dceřinné společnosti SYNERGO SUISSE CZ a.s., se sídlem Praha 1, Všehrdova 2, IČO 25134353 (dále jen "SYNERGO SUISSE"), ke dni 25.5.1999 akcie představující podíl ve výši 50,026 % na základním jmění společnosti MUS. Dalším akcionářem byl FNM, který držel 46,29 % podílu na základním jmění MUS. Zbývající část akcií je v držení akcionářů z kupónové privatizace. Tato skutečnost umožnila Investenergy vykonávat prostřednictvím její dceřinné společnosti SYNERGO SUISSE od 25.5.1999 trvale nad MUS kontrolu ve smyslu ust. § 8 odst. 2 písm. a) zákona.
K vyjádření úřadu (dopis čj. S 91/99-220/2148 ze dne 1.9.1999-list č. 2 spisu), že nabyvatel kontroly nad MUS měl dle zákona požádat o udělení povolení ke spojení podniků již v době nabytí kontroly nad MUS, a to ve lhůtě počítané od získání podílu akcií (nákupem na kapitálovém trhu), který umožnil vykonávat vliv na chování tohoto soutěžitele, účastník řízení v dopise ze dne 10.9.1999 (list. č. 7 spisu) vyjádřil své překvapení, že "MUS má dominantní postavení na trhu hnědého uhlí v České republice". Uvedl: "Toto zjištění a tím vzniklá povinnost je pro nás novým faktem, což je také vysvětlením, proč jsme o povolení spojení podniků nepožádali již v době, kdy jsme nabyli kontrolu nad MUS." Vyslovil dále svou připravenost poskytnout úřadu veškeré informace k posouzení spojení podniků.
Úřad konstatuje, že na základě Smlouvy o prodeji akcií uzavřené s FNM došlo pouze k navýšení kontrolního podílu akcií v MUS, přičemž podíl akcií umožňující vykonávat kontrolu nad MUS byl účastníkem řízení získán již dříve. Ke spojení podniků došlo nákupem akcií na kapitálovém trhu, a to ke dni 25.5.1999, kdy účastník řízení (prostřednictvím své dceřinné společnosti SYNERGO SUISSE) nabyl 50,026 % podílu na základním jmění MUS a získal nad touto společností kontrolu. Současně podíl MUS na celkovém obratu dosahovaném na trhu hnědého uhlí naplňuje podmínku ust. § 8a odst. 1 zákona.
V tomto správním řízení se úřad zaměřil na posouzení dopadů uskutečněného spojení uvedených podniků na hospodářskou soutěž na tuzemském trhu.
Návrh na zahájení správního řízení podal dne 30.8.1999 Jiri Divis, administrátor společnosti Investenergy. V průběhu správního řízení byla předložena plná moc k zastupování Investenergy vystavená dne 4.11.1999 pro advokátku JUDr. Jindřišku Munkovou, se sídlem Praha, Veletržní 19.
Správní řízení bylo opakovaně přerušeno z důvodů odstranění nedostatků podání a z důvodu déletrvající nepřítomnosti p. Jiriho Divise v Evropě a časové náročnosti zpracování úřadem vyžádaných údajů (základní údaje o společnostech, specifikace hospodářských výhod spojení). K doplnění údajů o společnosti Investenergy, o postavení MUS na relevantním trhu a k objasnění hospodářských výhod spojení jako nezbytného předpokladu posouzení dopadů spojení podniků, se dne 16.11.1999 uskutečnilo ústní jednání s účastníkem řízení.
Při posuzování spojení podniků úřad vycházel z následujících podkladů: návrh na zahájení správního řízení, plná moc k zastupování účastníka řízení, doklad o zaplacení správního poplatku, informace o spojovaných společnostech, výpisy z obchodního rejstříku spojovaných společností, údaje Ministerstva financí ČR o vývoji akcionářské struktury v MUS, stanovy MUS, výpis z účtu Investenergy vedeného u Střediska cenných papírů, výroční zpráva MUS za r. 1998, rozbor postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu, prokázání hospodářských výhod spojení, informace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o těžbě a spotřebě hnědého uhlí a o regulačním rámci trhu hnědého uhlí, informace Generálního ředitelství cel o dovozech a vývozech hnědého uhlí, informace od odběratelů hnědého uhlí pro posouzení možných dopadů spojení na relevantní trh. V průběhu správního řízení byly předloženy podklady o navýšení podílu účastníka řízení na základním jmění MUS na 96,37 % (k němuž došlo odkupem podílu státu v držení FNM) a dále smlouva o převodu podílu v MUS z dceřinné společnosti SYNERGO SUISSE na Investenergy.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Investenergy je švýcarská společnost zabývající se vyhledáváním investičních příležitostí. Předmětem podnikání této společnosti je poskytování služeb spojených s investováním, sama žádné výrobky nevyrábí ani na trh nedodává. Majoritním akcionářem Investenergy je společnost Appian Group , se sídlem ve státě Delaware, USA (dále jen "Appian Group"). Appian Group je privátní investiční skupina rizikového kapitálu, která se zabývá vyhledáváním investičních příležitostí s cílem provedení revitalizace společností, do kterých bylo investováno a jejich následného prodeje obvykle ve střednědobém výhledu (3-5 let). Společnost je řízena kolektivním orgánem složeným z významných finančníků mezinárodních institucí, v čele je nyní p. Jacques de Groote, bývalý výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Společnost Appian Group ani žádná z jejích dceřinných společností v Evropě nemá majetkovou či personální účast v subjektech působících v oblasti těžby uhlí či výroby elektrické energie a tepla; vstup Investenergy do MUS je prvním propojením na uhelný průmysl.
Společnost Investenergy má v České republice následující dceřinné společnosti: SYNERGO SUISSE CZ a.s., SYNERGO GROUP spol. s r.o., jejichž předmětem podnikání je zejména činnost organizačních a ekonomických poradců, zprostředkování a poradenství v oblasti investic a obstaravatelská činnost v oblasti správy kapitálových účastí; dále SYNERGO COAL TRADE s.r.o., jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Společnost MUS vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 474, dne 1. listopadu 1993. Hlavním předmětem podnikání této společnosti je vyhledávání, těžba a úprava hnědého uhlí a řada dalších souvisejících činností (laboratorní rozbory uhlí, zemní práce, apod.). MUS má celkem 5 dceřinných společností, které se zabývají např. poskytováním služeb v důlně technické oblasti, provozováním hostinské činnosti, ubytovacích služeb a dalšími činnostmi. Dále má MUS kapitálovou účast v řadě dalších společností, z nichž společnosti UHLO-MOST-MORAVA a.s. (49 %), Západoslovenská uhoľná spoločnosť a.s. (34 %), PALIMPEX TRADING a.s. (34 %), VOSUP TRADE, a.s. (34 %), 1. uhelná a.s. (34 %), AGRO-MUS a.s. (34 %), MIOCEN a.s. (34 %), Moravská uhelná a.s. (34 %) se zabývají obchodováním s uhlím, VARIMATIK SLOKOV a.s. (45 %) se zabývá výrobou kotlů, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (38,97 %) provádí výzkumnou, vývojovou, inženýrskou, posudkovou, expertní a zkušebnickou činnost v oborech souvisejících s těžbou, úpravou a užitím uhlí a dalších nerostných surovin.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
MUS je druhým největším producentem hnědého uhlí v České republice. Dalšími producenty hnědého uhlí v ČR jsou společnosti Severočeské doly, a.s., se sídlem v Chomutově, a Sokolovská uhelná, a.s., se sídlem v Sokolově. V malé míře (vzhledem k přepravním nákladům na jednotku výhřevnosti hnědého uhlí) je zastoupen i dovoz hnědého uhlí ze zahraničí. Dovoz hnědého uhlí nepodléhá licenčnímu řízení a je možný bez celního omezení. V uplynulých letech těžba v souvislosti s klesající poptávkou po hnědém uhlí v ČR meziročně klesala. Pokles spotřeby způsobuje převis nabídky hnědého uhlí nad poptávkou.
Všichni tuzemští producenti těží uhlí v různé kvalitě dané jeho chemickým složením (obsah vody, síry, popelovin apod.). Kvalitnější druhy uhlí se dále upravují praním či tříděním (tříděné druhy dle velikosti zrna-kostka, ořech, ev. hruboprach) nebo se vyrábějí topné směsi pro energetiku a průmysl. Kvalitu hnědého uhlí lze charakterizovat různými ukazateli, přičemž za nejdůležitější je považována výhřevnost a obsah síry v sušině.
Hnědé uhlí se používá převážně k výrobě elektrické energie a tepla v elektrárnách, teplárnách, výtopnách a blokových a domovních kotelnách, příp. pro individuální zdroje tepla. Kapacity největších odběratelů (výrobci elektrické energie a tepla) byly historicky budovány v blízkosti oblasti těžby hnědého uhlí, což se příznivě projevuje v nákladech na přepravu uhlí odběratelům.
Pro vymezení výrobkového trhu se úřad zabýval posouzením, zda je hnědé uhlí z hlediska účelu užití nahraditelné jinými druhy paliv (např. lehké/těžké topné oleje, zemní plyn, biomasa, odpad). Přitom úřad rovněž přihlédl ke stanoviskům k zaměnitelnosti jednotlivých druhů paliv od odborných pracovišť, výrobců spalovacích zařízení a odběratelů, která získal v průběhu předchozího správního řízení o povolení spojení tuzemských producentů černého uhlí (publikováno v rozhodnutí úřadu č.j. S 135/98-220/3570 ze dne 18.12.1999). Z těchto stanovisek vyplývá, že z hlediska účelu užití zaměnitelnost hnědého uhlí výše uvedenými druhy paliv není možná, neboť vyžaduje výměnu spalovacího zařízení či jeho zásadní rekonstrukci; to představuje vysoké investiční náklady i časovou náročnost.
Pokud jde o zaměnitelnost hnědého uhlí uhlím černým, je prostá záměna vyloučena vzhledem k technologii spalovacího procesu (černé uhlí má vyšší výhřevnost, nízký obsah síry a popela v porovnání s hnědým uhlím). Byla by možná pouze s vynaložením značných investic a času potřebného pro úpravy technologie spalování uhlí. Určitá možnost prosté záměny existuje pouze u spotřebitelů s malými spalovacími zařízeními (domácnosti, komunální sféra); vzhledem ke značným rozdílům v ceně tříděného hnědého uhlí a tříděného černého uhlí však nelze ani v tomto případě považovat oba druhy uhlí za zastupitelné.
V průběhu správního řízení se úřad zabýval rovněž možností vzájemné zaměnitelnosti hnědého uhlí z produkce jednotlivých tuzemských producentů (vzhledem k určitým rozdílům chemického složení uhlí z jednotlivých lokalit). Z vyjádření odběratelů hnědého uhlí z produkce MUS vyplývá, že jednotliví odběratelé mohou z hlediska účelu užití ve svých zařízeních spalovat hnědé uhlí z produkce všech tuzemských producentů. Spotřebitelé, kteří dosud neprovedli investice do odsiřovací technologie pro dodržení stanovených emisních limitů (vyhl. MŽP č. 117/1995 Sb.), neboť spalují pouze hnědé uhlí s nízkým obsahem síry a nepřekračují tak tyto limity, však musí počítat při spalování hnědého uhlí s vyšším obsahem síry s překročením povolených emisních limitů. Hnědé uhlí s nízkým obsahem síry se na celkovém objemu těžby MUS podílí cca 2 %. Na dodávky tohoto uhlí však nejsou uzavřeny žádné dlouhodobé smlouvy, neboť je těženo v lokalitě, která je v útlumu a předpokládá se ukončení těžby v r. 2004. Kromě MUS je hnědé uhlí s nízkým obsahem síry těženo rovněž v revíru společnosti Sokolovská uhelná, a.s.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl relevantní trh pro účely posouzení spojení podniků vymezen z hlediska
výrobkového: trh hnědého uhlí
geografického: jedná se o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro dodávky uvedených výrobků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní.
časového: jedná se o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami uvedeného zboží.
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
Pro posouzení spojovaných subjektů na relevantním trhu vycházel úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 1998 (a přihlédl také k údajům za r. 1997).
Společnost Investenergy na tuzemský trh nedodává žádné výrobky, nemá žádný podíl na celkovém obratu realizovaném na vymezeném výrobkovém trhu.
Podíl MUS na celkovém obratu dosahovaném na tuzemském trhu hnědého uhlí v r. 1998 přesahoval hranici 30 % (obdobně i v r. 1997). Tento podíl se v důsledku spojení podniků nenavýší.
Dopady spojení podniků na hospodářskou soutěž
Spojením společností Investenergy a MUS dochází k propojení soutěžitelů, které je svým charakterem konglomerátní spojení, neboť spojované subjekty nepůsobí na stejných ani sousedních výrobkových trzích.
Investenergy je součástí investiční skupiny Appian Group, která má značné zkušenosti s revitalizací a restrukturalizací podniků. Jedná se o vstup strategického partnera, který při řízení MUS uplatní své znalosti ekonomiky, finančnictví, marketingu a dalších oblastí.
Vstupem Investenergy do MUS nedojde ke změně počtu soutěžitelů působících na vymezeném relevantním trhu a rovněž nedojde k navýšení podílu spojeného podniku na celkovém obratu dosahovaném na tomto trhu. Distribuční systém-přístup odběratelů k výrobkům
Z hlediska objemu dodávek hnědého uhlí z produkce MUS lze rozlišovat mezi dvěmi kategoriemi odběratelů. Z celkového objemu dodávek MUS na tuzemský trh je cca 90 % dodáváno velkoodběratelům, kteří odebírají větší objemy hnědého uhlí a používají je převážně pro svou další výrobu. Další kategorií odběratelů jsou maloodběratelé, kteří odebírají menší objemy hnědého uhlí jak pro svou výrobu, tak pro jeho další prodej. V předchozích letech MUS hnědé uhlí prodávala jednak prostřednictvím společností, ve kterých měla majetkovou účast, jednak přímo prostřednictvím svého obchodního oddělení. V současné době je hnědé uhlí distribuováno jen prostřednictvím obchodního oddělení MUS; prodej prostřednictvím společností, ve kterých měla MUS majetkový podíl, byl ukončen.
Mezi největší velkoodběratele hnědého uhlí z produkce MUS patří společnost ČEZ, a.s. a dále řada podniků působících v oblasti výroby elektrické energie a tepla. S těmito odběrateli má MUS uzavřeny střednědobé rámcové smlouvy na víceleté období zpravidla 3-5 let, v nichž jsou rámcově sjednány objemy dodávek na jednotlivé roky a cena je vymezena cenovými křivkami. Tyto rámcové smlouvy pak bývají každoročně konkretizovány kupními smlouvami. (Přehled délky smluvních kontraktů jednotlivých velkoodběratelů viz list č. 195 spisu).
Do kategorie maloodběratelů patří velkoobchodní společnosti, které se zabývají obchodem s tuhými palivy; většinou nevlastní žádné skladovací prostory a pracují na obchodní bázi. Dále do této kategorie patří koneční prodejci paliv, tzv. uhelné sklady, kteří palivo dodávají přímo konečným spotřebitelům; tito zpravidla vlastní skladovací prostory a základní autodopravu pro regionální distribuci uhlí. Uhelné sklady nakupují hnědé uhlí z produkce MUS buď prostřednictvím velkoobchodníků s palivy nebo i prostřednictvím smluv uzavřených přímo s MUS. S maloodběrateli jsou uzavírány kupní smlouvy, které jsou zpravidla roční a jsou sjednávány na konkrétní objem dodávek podle potřeb odběratelů.
Právní rozbor
Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Společnost Investenergy nákupem akcií na kapitálovém trhu získala ke dni 25.5.1999 prostřednictvím své dceřinné společnosti synergo suisse 50,026 % podílu na základním jmění MUS, který zakládal možnost uplatňovat trvale kontrolu nad tímto soutěžitelem; došlo tak ke spojení podniků ve smyslu zákona. V průběhu tohoto správního řízení byl tento podíl převeden z dceřinné společnosti na Investenergy.
Nabytí dalších 4 089 763 ks akcií na základě Smlouvy o prodeji akcií uzavřené dne 20.8.1999 s FNM pak představuje jen navýšení podílu Investenergy na základním jmění MUS na celkovou výši 96,37 %.
Podíl MUS přesahoval ve sledovaném období 30 % celkového obratu dosahovaného na vymezeném relevantním trhu, z uvedeného důvodu nabytí kontroly nad MUS společností Investenergy podléhá ve smyslu § 8a odst. 1 zákona povolení úřadu. Je třeba posoudit dopady tohoto spojení podniků na hospodářskou soutěž, přestože návrh na udělení povolení ke spojení podniků byl podán po lhůtě stanovené v § 8a odst. 3 zákona.
Výhody spojení
Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž podléhá povolení úřadu ve smyslu ustanovení § 8a zákona. Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod spojení úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele následující výhody:
V rámci restrukturalizace společnosti MUS zavedla Investenergy ekonomický model řízení, který s využitím zkušeností získaných v rámci revitalizace předchozích investic ve světě umožní efektivněji řídit výrobu a sledovat náklady společnosti. Cílem je maximální úspora nákladů souvisejících s těžbou a prodejem uhlí (optimalizace těžby, organizace přepravy, apod.). Tento model řízení umožní rozšíření spektra služeb spotřebitelům souvisejících s dodávkou hnědého uhlí.
Po vstupu Investenergy do MUS a následném zavedení ekonomického modelu řízení se již podařilo snížit náklady na hektar rekultivované plochy a tím se vytvořil prostor pro realizaci sanačních a rekultivačních prací na větší ploše v rámci čerpání rezervy vytvořené na základě zákonné povinnosti.
Zavedení informačního systému SAP R3, který umožní pružně reagovat na poptávku zákazníka. Část systému již funguje (modul ekonomika, modul údržba), plné fungování bude zavedeno do konce příštího roku.
Podpora výzkumu a vývoje technologií spalujících hnědé uhlí. MUS má majetkovou účast ve společnosti VARIMATIK SLOKOV, a.s., která se zaměřuje na výzkum, výrobu a prodej hnědouhelných topných kotlů. Cílem je dlouhodobě podporovat spotřebu hnědého uhlí, a to na základě dokonalejších forem spalování (tzv. čisté uhelné technologie), které přispějí ke snížení emisního zatížení ovzduší. Současně byl za podpory dceřinné společnosti Investenergy, a to společnosti SYNERGO SUISSE, vytvořen zákaznický program nabízející komplexní služby (certifikace granulátů, poradenství, odvoz a ukládání zbytků po spalování). Likvidaci spalin zajišťuje MUS svým odběratelům zpětným ukládáním do uhelných jam a nikoliv na otevřené skládky, což přispívá ke snížení zátěže životního prostředí.
Aktivní účast na regionálních rozvojových aktivitách. Investenergy se prostřednictvím MUS stala spoluzakladatelem a členem Hospodářské a sociální rady Mostecka (dále jen "HSRM"), která je tripartitním sdružením regionálních odborů, místní samosprávy a podnikatelské sféry. Investenergy věnovala do Fondu podpory projektů HSRM částku 250.000,-USD. Současně je připravena se technicky i finančně podílet na revitalizaci regionu, který vykazuje nejvyšší míru nezaměstnanosti v ČR.
V provedeném řízení úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech a z hlediska dopadu spojení na soutěžní prostředí a zhodnotil hospodářské výhody spojení, které účastník řízení předložil. Na základě jejich analýzy úřad dospěl k závěru, že vstup Investenergy přinese výhody, na nichž budou v konečném důsledku participovat i koneční spotřebitelé a újma, která může narušením soutěže vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Při seznámení s výsledky šetření, které se uskutečnilo dne 26.11.1999 nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Skutečnost, že se úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 44/99 ze dne 5.11.1999. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ze všech uvedených důvodů úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
pověřená řízením II. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jindřiška Munková
advokátka
Veletržní 19
170 00 Praha 7