UOHS S090/2004
Rozhodnutí: OF/S090/04-2113/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Dalkia Česká republika, a.s. a Teplárna Ústí nad Labem, a.s.
Účastníci Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3123/152, Ostrava
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 10. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 64 KB


S 90/04-2113/04
V Brně dne 24. května 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 90/04, zahájeném dne 16. dubna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3123/152, Ostrava, IČ: 45193410, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Šebkem, advokátem, se sídlem Moravská 52, Praha 2, na základě plné moci ze dne 14. dubna 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Převod akcií na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené mezi společnostmi Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3123/152, Ostrava, IČ: 45193410, jako nabyvatelem, a Severočeské doly a.s., se sídlem Boženy Němcové 5359, Chomutov, IČ: 49901982, jako převodcem, v jejímž důsledku má společnost Dalkia Česká republika, a.s. získat akcie představující (obchodní tajemství) % podíl na hlasovacích právech společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s., se sídlem Edisonova 453, Trmice, IČ: 44569971, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a z tohoto důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 16. dubna 2004 na návrh společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3123/152, Ostrava, IČ: 45193410 (dále jen "Dalkia ČR"), správní řízení č.j. S 90/04 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Navrhovaná transakce spočívá v převodu akcií představujících (obchodní tajemství) % podíl na hlasovacích právech společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s., se sídlem Edisonova 453, Trmice, IČ: 44569971 (dále jen "TUL"), k němuž má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené mezi společnostmi Dalkia ČR, jako nabyvatelem, a Severočeské doly a.s., se sídlem Boženy Němcové 5359, Chomutov, IČ: 49901982 (dále jen "Severočeské doly"), jako převodcem, v jejímž důsledku má společnost Dalkia ČR získat akcie představující (obchodní tajemství) % podíl na hlasovacích právech společnosti TUL.
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že byl Úřadu doručen návrh na povolení spojení, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 18/2004 ze dne 5. května 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětné transakci. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel. Charakteristika subjektů
Společnost Dalkia ČR je kontrolována společností SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D´INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES 2, se sídlem 33 Pce Ronde, Puteaux Paris La Defense, Francouzská republika (dále jen "SPID 2"), jež vlastní akcie představující (obchodní tajemství) % podíl na hlasovacích právech společnosti Dalkia ČR. Společnost SPID 2 je kontrolována společností DALKIA INTERNATIONAL, S.A., se sídlem 37 Avenue du Maréchal del Lattre de Tassigny, St. Andre Lez Lille, Francouzská republika (dále jen "DALKIA INTERNATIONAL"). Nad společností DALKIA INTERNATIONAL vykonává kontrolu společnost DALKIA, která je kontrolována společností VEOLIA ENVIRONNEMENT. Druhým akcionářem společnosti DALKIA INTERNATIONAL je společnost (obchodní tajemství) .
Společnost Dalkia ČR působí zejména v oblasti výroby a distribuce tepelné a elektrické energie. Společnost SPID 2 vyvíjí aktivity v oblasti investování do movitých věcí a nemovitostí, jejich správy, finančních studií a finančních a jiných operací souvisejících s movitými věcmi a nemovitostmi. Společnost DALKIA INTERNATIONAL se zabývá správou podniků.
Společnost Dalkia ČR kontroluje české společnosti, jež působí v oblasti energetiky. Rovněž společnost DALKIA INTERNATIONAL je v České republice majetkově účastna ve společnostech, které podnikají zejména v oblasti produkce a distribuce tepelné a elektrické energie a činnostech souvisejících. Mezi dceřiné společnosti společnosti DALKIA INTERNATIONAL patří mj. společnost TUL.
Společnost TUL je před uskutečněním posuzované transakce, jak bylo již výše uvedeno, přímo kontrolována společností DALKIA INTERNATIONAL, která drží akcie představující (obchodní tajemství) % podíl na hlasovacích právech společnosti TUL. Společnost TUL působí zejména v oblasti produkce tepla a jeho distribuce primárními rozvody. Právní rozbor
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Dle § 12 odst. 1 dochází ke spojení soutěžitelů přeměnou dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů, přičemž tento požadavek, ačkoliv je výslovně zakotven pouze u formy spojení upravené v § 12 odst. 1 zákona, se analogicky vztahuje i na ostatní formy spojení upravené v dalších odstavcích § 12 zákona, tedy i na případy, kdy transakce spočívá v převodu akcií či obchodních podílů v jiném soutěžiteli podle § 12 odst. 3 zákona.
Jedním ze základních předpokladů uvedených v zákoně je, že spojující se soutěžitelé musí být před spojením vzájemně ekonomicky nezávislí a po spojení musí tuto nezávislost ztratit. Jsou-li tedy spojující se soutěžitelé již před uskutečněním předmětné transakce součástí jedné hospodářské jednotky, nejde o spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu.
Jak vyplývá z výše uvedených skutečností o vlastnické struktuře spojujících se soutěžitelů, společnost Dalkia ČR i společnost TUL podléhají již před uskutečněním předmětné transakce kontrole společnosti DALKIA INTERNATIONAL: společnost Dalkia ČR nepřímo prostřednictvím společnosti SPID 2 a společnost TUL přímo-a nejsou tedy samostatnými soutěžiteli.
Z výše uvedeného důvodu navrhovaný převod akcií není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Šebek, advokát
AK JUDr. Martin Šebek
Moravská 52
120 00 Praha 2
Právní moc: 10.6.2004.