UOHS S090/2002
Rozhodnutí: OF/S090/02-1743/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-CVC Capital Partners B.V., Nizozemí a Massive International N.V.
Účastníci CVC Capital Partners B.V., Schiphol boulevard 285, Tower B 6hoog, Amsterodam, Nizození Massive Capital Partners Belgiun, Terhupsesteenweg 166, Brusel, Belgie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 27. 5. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 66 KB


S 90/02-1743/02 V Brně dne 13. května 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 90/02, zahájeném dne 4. dubna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost CVC Capital Partners B.V., se sídlem Schiphol Boulevard 285, Tower B 6hoog, Amsterodam, Nizozemí, ve správním řízení zastoupená Mgr. Janem Halamou, se sídlem V Celnici 4, Praha, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů CVC Capital Partners B.V., se sídlem Schiphol Boulevard 285, Tower B 6hoog, Amsterodam, Nizozemí a Massive International N.V., se sídlem Avelingen Oost 12, 4202 MN Gorinchem, Nizozemí, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o prodeji a koupi veškerého základního kapitálu Massive International N.V.", kterou uzavřela společnost Massive Lighting Products N.V., zastoupená společností CVC Capital Partners Belgium, se sídlem Terhupsesteenweg 166, Brusel, Belgie, jako kupující, a společnost Fireville N.V., se sídlem Curacao, Nizozemské Antily, jako prodávající, v jejímž důsledku společnost CVC Capital Partners B.V., se sídlem Schiphol Boulevard 285, Tower B 6hoog, Amsterodam, Nizozemí, získá nepřímou kontrolu nad společností Massive International N.V., se sídlem Avelingen Oost 12, 4202 MN Gorinchem, Nizozemí, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení a výpisů z obchodního rejstříku.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. . 16/02 ze dne 17.4.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o prodeji a koupi veškerého základního kapitálu Massive International N.V.", v jejímž důsledku společnost CVC Capital Partners B.V., se sídlem Schiphol Boulevard 285, Tower B 6hoog, Amsterodam, Nizozemí (dále jen "CVC Capital Partners"), získá možnost nepřímo kontrolovat společnost Massive International N.V., se sídlem Aveling Oost 12, 4202 MN Gorinchem, Nizozemí a veškeré její dceřiné společnosti (dále jen "Massive").
Výše uvedená smlouva také obsahuje ustanovení o zákazu konkurence, na základě kterého se nesmí společnost Fireville, N.V., se sídlem Curacao, Nizozemské Antily (dále jen "Fireville"), jako prodávající, zapojit do činností podobných nebo konkurenčních k aktivitám Massive (obecně nákup a prodej svítidel) po dobu 5 let vypořádání smlouvy zakládající spojení. Rozhodnutím o povolení spojení soutěžitelů se schvalují i tato podpůrná omezení.
Celkový celosvětový čistý obrat skupiny CVC Group činil v roce 2000 více než 590 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Společnost CVC Capital Partners je jednou z investičních společností patřících do skupiny CVC Group . Jako investor do soukromých podílových cenových papírů kontroluje CVC Group asi 50 společností. Hlavními oblastmi působení CVC Group jsou státy EU a EFTA.
CVC Group nemá v České republice žádné pobočky a na trhu v České republice působí pouze prostřednictvím následujících dceřiných společností, které kontroluje:
Acordis-výrobce vláken,
Wavis-výrobce umělohmotných trubek a okapů,
Rhiag-distributor automobilových dílů.
Předmět podnikání těchto dceřiných společností a nabývané společnosti Massive se na žádném trhu nepřekrývá.
Massive vyrábí a prodává osvětlovací zařízení. Sortiment zahrnuje dekorativní osvětlení, stolní lampy, lampy na čtení, stropní a nástěnná svítidla, zapuštěná i nezapuštěná bodová světla, venkovní lucerny a osvětlovací systémy. Jedná se o svítidla pro všeobecné použití. Massive je v současné době vlastněná společností Fireville N.V.
Massive prodává své výrobky do více než 70 zemí. V České republice působí prostřednictvím dvou poboček:
MASSIVE SVÍTIDLA s.r.o., který prodává dekorativní svítidla, stolní lampy a lampy na čtení, stropní a nástěnná svítidla, zapuštěná i nezapuštěná bodová světla, venkovní lucerny a osvětlovací systémy na území České republiky.
Massive Production Czech Republic, spol. s r.o. začala vyrábět od listopadu 2001 stropní a nástěnná svítidla. Veškerá produkce je přepravována na testy kvality do Belgie a Massive Production Czech Republic, spol. s r.o. nemá v České republice žádné prodeje.
Massive působí na území České republiky výhradně na trhu svítidel pro všeobecné použití na území České republiky , který je zároveň pro účely tohoto rozhodnutí trhem relevantním. Skupina CVC Group je na trhu v České republice činná prostřednictvím tří nepřímo ovládaných společností, které ale na trhu svítidel v České republice nepůsobí. Činnost spojovaných soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývá a spojením soutěžitelů nedojde k navýšení tržních podílů.
Spojením nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 27.5.2002
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jan Halama, advokát
Allen & Overy
V Celnici 4
110 00 Praha 1