UOHS S090/2001
Rozhodnutí: OF/S090/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-ORLA Automotive GmbH a illbruck Automotive International GmbH,
Účastníci illbruck Automotive International GmbH, Neuenkamp 6-8, 51381 Leverkusen, SRN illbruck GmbH, SRN ORLA Automotive GmbH, Mainzer Landstrasse 16, 60325 Frankfurt nad Mohanem, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 11. 10. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 99 KB


S 90/01-1806/01 V Brně dne 11.10.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 90/01, zahájeném dne
31. srpna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ORLA Automotive GmbH, se sídlem Mainzer Landstrasse 16, 60325 Frankfurt nad Mohanem, SRN, zastoupená na základě plné moci ze dne 30.8.2001 Mgr. Luďkem Vránou, advokátem Linklaters, v.o.s., se sídlem Palác Myslbek, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže na základě Dohody o prodeji a koupi uzavřené dne 24. srpna 2001 mezi společností ORLA Automotive GmbH, se sídlem Mainzer Landstrasse 16, 60325 Frankfurt nad Mohanem, SRN, jako kupujícím a společností illbruck GmbH, se sídlem v SRN, jako prodávajícím, v jejímž důsledku získá společnost ORLA Automotive GmbH obchodní podíl představující 100% základního kapitálu společnosti illbruck Automotive International GmbH, se sídlem Neuenkamp 6-8, 51381 Leverkusen, SRN, se dle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 31. srpna 2001 na návrh společnosti ORLA Automotive GmbH, se sídlem Mainzer Landstrasse 16, 60325 Frankfurt nad Mohanem, SRN (dále jen "ORLA"), zastoupené Mgr. Luďkem Vránou, advokátem Linklaters, v.o.s., se sídlem Palác Myslbek, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ORLA a illbruck Automotive GmbH, se sídlem Neuenkamp 6-8, 51381 Leverkusen, SRN (dále jen "illbruck"), ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Podle § 15 odst. 2 zákona má v případě spojení soutěžitelů získáním kontroly nad jiným podnikem, o které se v daném případě jedná, povinnost podat návrh na povolení spojení soutěžitel, který má získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik. Tímto soutěžitelem je společnost ORLA, která je také ve smyslu § 21 zákona účastníkem daného správního řízení.
Ke spojení došlo na základě Dohody o prodeji a koupi ze dne 24. srpna 2001, která byla uzavřena mezi společností ORLA jako kupujícím a společností illbruck GmbH, se sídlem v SRN, jako prodávajícím. V důsledku této dohody získala společnost ORLA 100% obchodní podíl ve společnosti illbruck Automotive International GmbH.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
Dohody o prodeji a koupi, na jejímž základě došlo ke spojení
formuláře vztahujícího se ke spojení
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 37/01 ze dne 12. září 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti využil. Po seznámení se spisem nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
ORLA Automotive GmbH je holdingová společnost, která byla založena pro účely realizace této transakce. ORLA je 100% dceřinou společností společnosti NIB Capital Private Equity 2000 Investments C.V., která je 100% dceřinou společností společnosti NIB Capital Private Equity N.V.
Společnost NIB Capital Private Equity N.V. je 100% dceřinou společností holdingové společnosti NIB Capital N.V. NIB Capital N.V. je společný podnik vlastněný v poměru 50:50 penzijními fondy Stichting Pensioenfonds ABP a Stichting Pensioenfonds voor de Gezondheid. S výjimkou společnosti ORLA mají všechny tyto společnosti sídlo v Nizozemí.
Oba výše uvedené penzijní fondy vybírají pojistné od nizozemských zaměstnanců a úředníků a prostřednictvím dceřiných společností investují vybrané pojistné v různých oborech s cílem zajistit pro své členy důchody. Společnost illbruck Automotive představuje jednu z takových investic, přičemž se jedná o první investici této skupiny do automobilového průmyslu.
illbruck Automotive International je společnost, která působí jako dodavatel doplňků pro automobilový průmysl. Specializuje se na výrobky snižující hlučnost, tepelné štíty a dveřní moduly. illbruck Automotive International je jednou z obchodních divizí skupiny illbruck Group, přičemž jde o 100% dceřinou společnost společnosti illbruck GmbH.
Společnost illbruck Automotive GmbH nemá v České republice žádné dceřiné společnosti ani jiné kapitálové účasti, avšak prodává na zdejším trhu své výrobky.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele. Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití. Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Vymezení relevantního trhu
Společnost ORLA na trhu v České republice nepůsobí. Základem pro vymezení relevantních trhů se proto stal výrobkový sortiment společnosti illbruck, dodávaný na český trh.
Společnost illbruck vyrábí komponenty pro montáž do motorových vozidel. Motorové vozidlo se jako konečný výrobek skládá z řady určitých souborů dílů a tyto soubory se pak skládají z jednotlivých součástek, jejichž funkční a technické charakteristiky závisí na konstrukčních parametrech motorového vozidla. Tyto součástky se vyrábějí podle požadavků výrobce automobilů. Různí specializovaní dodavatelé tak podle požadavků výrobce vozů vyrábějí různé součástky. Ty jsou obvykle funkčně nezaměnitelné už v rámci souboru, či v mezních případech zaměnitelné jen teoreticky. Ovšem vzhledem k tomu, že součástky náležející do jednoho souboru, jakož i samy soubory obvykle na sebe funkčně a technicky navazují a společně vykonávají v motorovém vozidle podobné, stejné nebo propojené funkce, lze každý takový soubor součástek, definovaný na základě funkce a účelu, považovat za samostatný relevantní výrobkový trh. K tomuto závěru dospěl Úřad již v případě TRW Inc./Lucas Varity plc. (rozhodnutí č.j. S 30/99-230 ze dne 9.7.1999).
Společnost illbruck vyrábí následující komponenty určené k montáži do motorových vozidel:
Komplexní protihlukové systémy
Komplexní protihlukové systémy jsou součástky, které se používají ke snižování hladiny hluku a k omezování vibrací např. od motoru nebo kol a pneumatik pomocí zvukové izolace a zvukové absorpce. Komplexní protihlukové systémy jsou lehké konstrukce a vykazují často vysokou teplotní odolnost, recyklovatelnost a vysokou míru další užitnosti.
Tepelné štíty
Tepelné štíty se vyrábějí z válcovaného a poté lisovaného hliníku. Používají se k ochraně interiérových prostor vozidel a dalších technicky vhodných míst ve voze-zejména k ochraně prostoru motoru a k izolaci výfukových trubic od interiérových prostorů vozidel. V posledních letech došlo ke změně poptávky od jednoduchých tepelných štítů k výrobkům s integrovanými protihlukovými funkcemi v takzvané sendvičové struktuře. Tepelné štíty vyrábějí rovněž výrobci výfukových systémů. V důsledku toho zde existuje trh s tepelnými štíty pro automobilový průmysl, na němž působí značný počet subjektů.
Dveřní moduly
Dveřní moduly jsou nově vyvinuté výrobky. V roce 2000 nebyly žádné takové výrobky v prodeji a v roce 2001 probíhá v Německu pouze zanedbatelný prodej prototypů. Dveřní moduly jsou součástí trhu s protihlukovými a dalšími součástkami pro motorová vozidla, které se obvykle montují do dveří vozidel. S výjimkou výše uvedených prototypů společnost illbruck zatím neuvedla na trh žádné dveřní moduly. Mimo to tato společnost neprodává ani žádné srovnatelné vnitřní systémy pro dveře ani jiné dveřní izolace.
Z uvedených výrobků jsou do České republiky dodávány komplexní protihlukové systémy a tepelné štíty. Jejich dodávky jsou realizovány pravidelně v průběhu celého kalendářního roku a soutěžní podmínky pro ně jsou na celém území ČR homogenní.
Na základě uvedených skutečností byl relevantní trh vymezen následovně:
z hlediska výrobkového jako:
trh komplexních protihlukových systémů
trh tepelných štítů
z hlediska geografického jako:
území České republiky
z hlediska časového jako :
trh s trvalým charakterem.
Posouzení dopadů spojení
Na obou vymezených relevantních trzích působí pouze jedna ze spojujících se společností, a to illbruck.
Na trhu komplexních protihlukových systémů představovaly dodávky této společnosti v roce 2000 % z celkového obratu dosaženého na tomto trhu. Nejvýznamnějšími konkurenty působícími na trhu komplexních protihlukových systémů v ČR jsou společnosti HP Pelzer Bohemia, a.s. (tržní podíl cca %), Johann Brogers (cca %), Stankiewicz GmbH (cca %) a Rieter Automotive (cca %).
Na trhu tepelných štítů představovaly dodávky společnosti illbruck v roce 2000 % celkového obratu. Nejvýznamnějšími konkurenty působícími na trhu tepelných štítů jsou společnosti Rieter Automotive GmbH (tržní podíl cca %), Meckenstock GmbH (cca %), Sevex ( %) a Lydall Gerhardi (cca %).
Žádný výrobků tvořících vymezené relevantní trhy není vyráběn v České republice. Komplexní protihlukové systémy i tepelné štíty jsou vyráběny ve výrobních závodech ve Španělsku, Lichtenštejnsku a SRN a do České republiky jsou dováženy kamiónovou dopravou. Tu si většinou zajišťují sami odběratelé, kterými jsou automobiloví výrobci a subdodavatelé automobilového průmyslu první linie (nejvýznamnějším tuzemským odběratelem je Škoda Auto, a.s.).
Z uvedeného vyplývá, že spojující se subjekty si na žádném z relevantních trhů nekonkurují, jedná se tedy o konglomerátní spojení. Na obou vymezených relevantních trzích působí pouze společnost illbruck, jejíž tržní podíly jsou % v případě trhu komplexních protihlukových systémů a na trhu tepelných štítů. Tyto podíly se v důsledku posuzovaného spojení nezmění. Kromě společnosti illbruck působí na obou relevantních trzích dostatečný počet dalších soutěžitelů, kteří tvoří dobré konkurenční prostředí.
S ohledem na uvedené skutečnosti lze konstatovat, že v důsledku realizace posuzovaného spojení nedojde u účastníka řízení ke vzniku takové trží síly, která by mu umožnila chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích a spotřebitelích a která by tak založila jeho dominantní postavení.
Právní rozbor
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností illbruck ze strany společnosti ORLA, ke kterému dochází n a základě Dohody o koupi a prodeji ze dne 24.8.2001, uzavřené mezi společností ORLA jako kupujícím a společností illbruck GmbH jako prodávajícím. V důsledku této dohody získá společnost ORLA obchodní podíl představující 100% základního kapitálu společnosti illbruck, a tím i kontrolu nad touto společností. Dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V § 13 písm. a) zákon stanoví, že spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč. Tuto podmínku posuzované spojení soutěžitelů splňuje, a podléhá tedy povolení Úřadu.
V dalším průběhu správního řízení Úřad zkoumal možnost postupu dle § 16 odst. 2 zákona, podle kterého v případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu a kdy jím nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení rozhodnutí, kterým spojení povolí. Jak vyplývá ze skutečností uvedených v posouzení dopadů spojení na relevantní trh, předmětné spojení soutěžitelů nepovede k takovému zvýšení tržní síly společnosti ORLA, která by jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení.
Tím jsou splněny podmínky k tomu, aby Úřad dle § 16 odst. 2 vydal rozhodnutí o povolení spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Právní moc 11.10.2001
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Luděk Vrána
Linklaters, v.o.s.
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19