UOHS S089/2011
Rozhodnutí: S089/2011/KS-4105/2011/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PROMET TOOLS a.s. / Tawesco s.r.o.-výroba výlisků pro automobilový průmysl
Účastníci PROMET TOOLS a.s. Tawesco s.r.o. PROMET GROUP a.s. TATRA, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 25. 3. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 87 KB


Č. j.: ÚOHS-S089/2011/KS-4105/2011/840/JMě
V Brně dne: 25.3.2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S089/2011/KS, zahájeném dne 10.3.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti PROMET TOOLS a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3138/41, IČ: 28642279, ve správním řízení zastoupeného Ing. Zbyňkem Martinkem, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů PROMET TOOLS a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3138/41, IČ: 28642279, a Tawesco s.r.o., se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1449/6, IČ: 61946389, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, která bude uzavřena mezi společnostmi TATRA, a.s., se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, IČ: 45193444, jako prodávajícím, a PROMET TOOLS a.s., jako kupujícím, v souladu s Hlavními podmínkami smluvní dokumentace , jež byly uzavřeny dne 28.2.2011 mezi týmiž společnostmi, v jejímž důsledku má společnost PROMET TOOLS a.s. získat 100% obchodní podíl na společnosti Tawesco s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost PROMET TOOLS a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3138/41, IČ: 28642279 (dále jen PROMET TOOLS ), získat 100% obchodní podíl na společnosti Tawesco s.r.o., se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1449/6, IČ: 61946389 (dále jen Tawesco ).
2. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
3. Společnost PROMET TOOLS je pro účely předmětné transakce nově založenou společností, která náleží do podnikatelského uskupení, v jejímž čele stojí společnost PROMET GROUP a.s. Tato skupina společností působí v České republice prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v následujících oblastech: velkoobchod s metalurgickými materiály a kovárenskými výrobky, slévárenství (výroba statorů), nákladní kamionová přeprava, nákup a prodej námořních plachetnic a realitní a developerská činnost.
4. Společnost Tawesco je před uskutečněním spojení kontrolována společností TATRA, a.s., se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, IČ: 45193444. Společnost Tawesco působí v oblasti výroby výlisků a svařenců pro automobilový průmysl. Výlisky jsou vyráběny tvářením plechů za studena, přičemž společnost Tawesco vyrábí zejména díly karoserií osobních automobilů. Část výlisků dále společnost Tawesco zpracovávána do podskupin či do vyšších celků (jako např. kabiny a rámy pro nákladní automobily, rámy pro zemědělské postřikovače apod.). Společnost Tawesco rovněž vyrábí speciální nářadí pro lisovací stroje-jedná se zejména o výrobu lisovacích nástrojů pro díly karoserií osobních automobilů.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Ing. Zbyněk Martinek
PROMET TOOLS a.s.
28. října 3138/41
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 25.3.2011.