UOHS S089/2004
Rozhodnutí: S089/04-3500/04-ORP Instance I.
Věc Návrh na určení, zda zakladatelská smlouva, resp. Stanovy zájmového sdružení právnických osob (Česká asociace dovozců a výrobců světelné techniky) podléhá zákazu podle § 3 až § 6 ZOHS
Účastníci GE Lighting, s.r.o., Brno OSRAM spol. s r.o., Praha 2 Philips Česká republika s.r.o., Praha 5
Typ správního řízení Určovací řízení podle §7/2
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 23. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 55 KB


PM 23.6.2004
Č.j.: S 89/04-3500/04-ORP V Brně dne 4. června 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 89/04 zahájeném dne 22. dubna 2004 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh společnosti OSRAM spol. s r.o., IČ 45240876, se sídlem Praha 2, Tylovo nám. 3/15, právně zastoupené na základě plné moci ze dne 20.4. 2004 Mgr. Oldřichem Barochem, LL.M., advokátem, ev.č. 9397, se sídlem Václavská 12, 120 00, Praha 2, ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, zda zakladatelská smlouva, resp. Stanovy zájmového sdružení právnických osob, ve kterém se pod názvem "Česká asociace dovozců a výrobců světelné techniky" zamýšlejí sdružit společnosti GE Lighting, s.r.o., IČ 47915412, se sídlem Brno, Lidická 965/31, PSČ: 602 00, OSRAM spol. s r.o., IČ 45240876, se sídlem Praha 2, Tylovo nám. 3/15 a Philips Česká republika s.r.o., IČ 63985306, se sídlem Praha 5, Šafránkova 1238/1, podléhají zákazu dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení č.j. S 89/04 vedené ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, zda zakladatelská smlouva, resp. Stanovy zájmového sdružení právnických osob, ve kterém se pod názvem "Česká asociace dovozců a výrobců světelné techniky" zamýšlejí sdružit společnosti GE Lighting, s.r.o., IČ 47915412, se sídlem Brno, Lidická 965/31, PSČ: 602 00, OSRAM spol. s r.o., IČ 45240876, se sídlem Praha 2, Tylovo nám. 3/15 a Philips Česká republika s.r.o., IČ 63985306, se sídlem Praha 5, Šafránkova 1238/1, podléhají zákazu dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, se podle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
z a s t a v u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je "Úřad") obdržel dne 22. dubna 2004 návrh společnosti OSRAM spol. s r.o., IČ 45240876, se sídlem Praha 2, Tylovo nám. 3/15 (dále jen "OSRAM"), právně zastoupené na základě plné moci ze dne 20.4. 2004 Mgr. Oldřichem Barochem, LL.M., advokátem, ev.č. 9397, se sídlem Václavská 12, 120 00, Praha 2, na určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"), zda zakladatelská smlouva, resp. Stanovy zájmového sdružení právnických osob, ve kterém se pod názvem "Česká asociace dovozců a výrobců světelné techniky" zamýšlejí sdružit společnosti GE Lighting, s.r.o., IČ 47915412, se sídlem Brno, Lidická 965/31, PSČ: 602 00 (dále jen "GE"), OSRAM a Philips Česká republika s.r.o., IČ 63985306, se sídlem Praha 5, Šafránkova 1238/1 (dále jen "Philips") podléhají zákazu dle § 3 až 6 zákona.
Dnem doručení výše uvedeného návrhu bylo zahájeno správní řízení č.j. S 89/04, jehož účastníky jsou společnosti: GE, OSRAM a Philips (dále též jen "účastníci řízení").
Dne 21. května 2004 obdržel Úřad podání právního zástupce všech účastníků řízení, označené jako zpětvzetí návrhu na určení podle § 7 odst. 2 zákona, kterým vzal shora uvedený návrh v plném rozsahu zpět.
Na základě výše uvedeného Úřad v souladu s § 30 správního řádu správní řízení č.j.
S 89/04 zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Vítězslav Šemora
pověřený řízením odboru
Rozhodnutí obdrží ve třech vyhotoveních:
Mgr. Oldřich Baroch, LL.M.
Václavská 12
120 00 Praha 2