UOHS S089/2003
Rozhodnutí: OF/S089/03-2104/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Taylor Nelson Sofres plc a NFO WorldGroup, Inc., a NFO AISA s.r.o.
Účastníci NFO AISA s.r.o., se sídlem Slezská 113, 130 00 Praha 3 NFO WorldGroup, Inc., se sídlem Pickwick Plaza Greenwich 2, CT 06830, USA Taylor Nelson Sofres plc, se sídlem Westgate, Londýn W5 1UA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 19. 6. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 89/03-2104/03 V Brně dne 18. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 89/03, zahájeném dne 21. května 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Taylor Nelson Sofres plc, se sídlem Westgate, Londýn W5 1UA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., PhD., advokátem, se sídlem Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 20. května 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Taylor Nelson Sofres plc, se sídlem Westgate, Londýn W5 1UA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, se společnostmi NFO WorldGroup, Inc., se sídlem Pickwick Plaza Greenwich 2, CT 06830, USA, a NFO AISA, s.r.o., se sídlem Slezská 113, 130 00 Praha 3, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené dne 14. května 2003 mezi společnostmi Taylor Nelson Sofres plc, se sídlem Westgate, Londýn W5 1UA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako kupujícím, a The Interpublic Group of Companies, Inc., se sídlem 1271 Avenue of the Americas, 10020 New York, USA, jako prodávajícím, a "Smlouvy o převodu obchodního podílu", která bude uzavřena mezi společnostmi Taylor Nelson Sofres plc, se sídlem Westgate, Londýn W5 1UA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako kupujícím, a Interpublic Group Denmark Holding A/S, se sídlem c/o McCann-Erickson A/S, Kalkbraenderihavnsgade 4,4, DK-2100 Kodaň, Dánské království, jako prodávajícím, v jejichž důsledku společnost Taylor Nelson Sofres plc, se sídlem Westgate, Londýn W5 1UA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, získá veškeré akcie společnosti NFO WorldGroup, Inc., se sídlem Pickwick Plaza Greenwich 2, CT 06830, USA, a 60% obchodní podíl ve společnosti NFO AISA, s.r.o., se sídlem Slezská 113, 130 00 Praha 3, spolu s právem odkupu zbývajících obchodních podílů od stávajících společníků společnosti NFO AISA, s.r.o., se sídlem Slezská 113, 130 00 Praha 3, a tím možnost vykonávat kontrolu nad uvedenými společnostmi, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, "Smlouvy o koupi akcií", "Smlouvy o převodu obchodního podílu", výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/03 ze dne 4. června 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 14. května 2003 mezi společnostmi Taylor Nelson Sofres plc, se sídlem Westgate, Londýn W5 1UA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen " TNS "), jako kupujícím, a The Interpublic Group of Companies, Inc., se sídlem 1271 Avenue of the Americas, 10020 New York, USA (dále jen " The Interpublic Group "), jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost TNS, získá veškeré akcie společnosti NFO WorldGroup, Inc., se sídlem Pickwick Plaza Greenwich 2, CT 06830, USA (dále jen " NFO WorldGroup "), a "Smlouvy o převodu obchodního podílu", která bude uzavřena mezi společnostmi TNS, jako kupujícím, a Interpublic Group Denmark Holding A/S, se sídlem c/o McCann-Erickson A/S, Kalkbraenderihavnsgade 4,4, DK-2100 Kodaň, Dánské království (dále jen " Interpublic Group Denmark "), jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost TNS, získá 60% obchodní podíl ve společnosti NFO AISA, s.r.o., se sídlem Slezská 113, 130 00 Praha 3 (dále jen " NFO AISA "), spolu s právem odkupu zbývajících obchodních podílů od stávajících společníků společnosti NFO AISA, a tím možnost vykonávat kontrolu nad uvedenými společnostmi.
Vzhledem k tomu, že obě společnosti, nad nimiž získá účastník správního řízení možnost výkonu kontroly, tedy společnosti NFO WorldGroup a NFO AISA, jsou před realizací předmětné transakce součástí jedné ekonomické struktury, tzn. jsou přímo či nepřímo kontrolovány stejným soutěžitelem, společností The Interpublic Group, a že obě nabývané společnosti vyvíjejí činnost ve stejné oblasti, posoudil Úřad získání kontroly společností TNS nad společnostmi NFO WorldGroup a NFO AISA v rámci jednoho správního řízení, neboť jen tak lze v rozhodnutí analyzovat vzájemné souvislosti uvedených transakcí a posuzovat je komplexně, tj. posoudit dopady na příslušné relevantní trhy souhrnně.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost TNS je mateřskou společností mezinárodní skupiny Taylor Nelson Sofres. TNS se zabývá poskytováním služeb v oblasti marketingové komunikace, zejména v oblasti služeb marketingových informací a výzkumu trhu.
Na území České republiky působí TNS prostřednictvím svých dceřiných společností Taylor Nelson Sofres Factum, s.r.o., se sídlem Vyšehradská 53, Praha 2, jež působí hlavně v oblasti sociologických průzkumů a marketingových a reklamních služeb, a Taylor Nelson Sofres A-Connect a.s., se sídlem Na Zderaze 12, Praha 2, která je činná v oblasti služeb marketingové komunikace se zaměřením na průzkum trhu a informací; společnost Taylor Nelson Sofres Media, s.r.o., se sídlem Na Zderaze 12, Praha 2 (dále jen "Taylor Nelson Sofres Media"), která se zabývala především poskytováním služeb v oblasti mediálních měření, od června roku 2002 neprovozuje podnikatelskou činnost.
Společnost NFO WorldGroup je před spojením stoprocentní dceřinou společností společnosti The Interpublic Group. Společnost NFO WorldGroup je činná v oblasti poskytování služeb marketingové komunikace, zejména v oblasti služeb marketingových informací a výzkumu trhu.
Společnost NFO WorldGroup nemá na území České republiky žádnou dceřinou společnost a na trhu v České republice dosahuje pouze malého obratu získaného poskytováním služeb ze zahraničí.
Společnost NFO AISA je před uskutečněním spojení nepřímo kontrolována společností Interpublic, která vlastní obchodní podíl ve výši 60 % jejího základního kapitálu. Společnost NFO AISA působí na trhu v České republice v oblasti poskytování služeb marketingové komunikace, zejména služeb marketingových informací a výzkumu trhu a veřejného mínění. Společnost NFO AISA kontroluje společnost AISA DATA spol. s r.o., se sídlem Slezská 113, 130 00 Praha 3, která se zabývala sběrem a zpracováním empirických dat, v současné době však neprovozuje žádnou činnost. Společnost NFO AISA kontroluje z 80 % také slovenskou společnost AISA Slovensko, spol. s r.o., se sídlem Brnianska 55, 814 18 Bratislava, jejímž předmětem činnosti jsou empirické průzkumy veřejného mínění a průzkum trhu a která dosahuje obratu i v České republice. Dopady spojení
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společnostmi NFO WorldGroup a NFO AISA, které podnikají v oblasti služeb marketingové komunikace jako poskytovatelé služeb marketingových informací a výzkumu trhu. Jejich činnost zahrnuje návrh výzkumu, sběr a vyhodnocení dat, interpretaci výsledků a doporučení z nich vyplývající. Rovněž účastník řízení, společnost TNS, působí prostřednictvím svých českých dceřiných společností v oblasti služeb marketingové komunikace jako poskytovatel služeb marketingových informací a výzkumu trhu.
Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy překrývají v oblasti marketingové komunikace. Účastník řízení proto navrhuje, aby byl relevantní trh vymezen jako trh marketingové komunikace v České republice s tím, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na takto vymezeném relevantním trhu nepřesáhne (obchodní tajemství) %.
Oblastí marketingové komunikace se Úřad zabýval již v rozhodnutích č.j. S 124/01 a č.j. S 128/01, kde jako věcně relevantní trh byl vymezen trh marketingové komunikace bez dalšího členění.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem vymezil Úřad jako věcně relevantní trh marketingové komunikace . Z hlediska časového se jedná o trh trvalý , charakterizovaný pravidelnými službami po celý rok. Jako geograficky relevantní trh je s ohledem na homogenní soutěžní podmínky na celém území České republiky stanovena celá Česká republika .
Mezi konkurenty spojujících se soutěžitelů paří např. společnosti OMD Czech, a.s., se sídlem Opletalova 25, Praha 1, THE MEDIA EDGE PRAHA, s.r.o., se sídlem Tovačovského 2, Praha 3, a Starcom Media Vest Group, spol.s r.o., se sídlem Jankovcova 1114/23, Praha 7.
Zejména s ohledem na konkurenční prostředí na trhu marketingové komunikace a vzhledem k výši tržních podílů spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby jim umožňovalo chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Dejl, LL.M., PhD., advokát
AK Kocián, Šolc, Balaštík
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
Právní moc: 19.6.2003