UOHS S089/2000
Rozhodnutí: VO II/S089/00 Instance I.
Věc Spojení podniků
Účastníci Carbo Tech-Berg-und Tunellbausysteme GmbH Willich Fosroc GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 6. 6. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 54 KB


Č.j. S 89/00-617/01-OF V Brně dne 18.5.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 89/00-OF, zahájeném dne 15.12.2000 na návrh účastníků řízení, kterými jsou společnosti Carbo Tech-Berg-und Tunellbausysteme GmbH, se sídlem v Essenu, Spolková republika Německo a Willich Fosroc GmbH, se sídlem v Dortmundu, Spolková republika Německo, zastoupené ve správním řízení JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem, se sídlem Freshfields Bruckhaus Deringer, Italská 27, 120 00 Praha 2, na základě plné moci ze dne 28.8.2000, podle § 18 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., ve věci udělení povolení ke spojení podniků Carbo Tech-Berg-und Tunellbausysteme GmbH se sídlem v Essenu, Spolková republika Německo a Willich Fosroc GmbH, se sídlem v Dortmundu, Spolková republika Německo, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., vydává v průběhu správního řízení toto
r o z h o d n u t í:
Správní řízení vedené ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení,
z a s t a v u j e. Odůvodnění
Dne 15.12.2000 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") na návrh účastníků řízení, společností Carbo Tech-Berg-und Tunellbausysteme GmbH se sídlem v Essenu, Spolková republika Německo a Willich Fosroc GmbH, se sídlem v Dortmundu, Spolková republika Německo, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon").
Vzhledem k tomu, že návrh neobsahoval doklad o zaplacení správního poplatku, bylo správní řízení z důvodu nedostatku podání ve smyslu § 12 odst. 3 zákona-nepředložení dokladu o zaplacení správního poplatku-přerušeno rozhodnutím č.j. S 89/2000-220/A ze dne 22.12.2000, jehož doručení bylo vykázáno dne 28.12.2000, ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a to do doby odstranění nedostatků podání.
Dne 12.3.2001 obdržel Úřad doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 10.000,-Kč, přičemž výše uvedená částka byla připsána k účtu Úřadu ke dni 14.3.2001. Současně byl Úřad účastníky řízení požádán o přerušení správního řízení v souladu s § 29 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Z výše uvedeného důvodu Úřad ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, předmětné správní řízení přerušil, a to na dobu 30 dnů.
Dne 18.4.2001 byl Úřad znovu požádán právním zástupcem účastníků řízení o přerušení správního řízení v souladu s § 29 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Úřad správní řízení přerušil, a to na dobu 30 dnů ode dne 18.4.2001.
Dne 16.5.2001 oznámil právní zástupce účastníků řízení, že bere návrh na zahájení řízení zpět z důvodů ve zpětvzetí návrhu na zahájení řízení uvedených ve smyslu § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
Z výše uvedených důvodů rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Úřad ve věci dále uvádí, že správní řízení vedené původně pod číslem č.j. S 89/00-220 je v důsledku nastalé organizační změny v rámci Úřadu od 1.3.2001 evidováno pod č.j. S 89/00-OF. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka
Freshfields Bruckhaus Deringer
Italská 27
120 00 Praha 2