UOHS S088/2003
Rozhodnutí: S088/03-3930/03-ORP Instance I.
Věc Návrh na určení, zda dohoda o založení Asociace provozovatelů mobilních sítí a nebo Stanovy asociace podléhají zákazu
Účastníci Český Mobil a.s. Eurotel Praha, spol. s r.o. RadioMobil a.s.
Typ správního řízení Určovací řízení podle §7/2
Typ rozhodnutí podléhá zákazu dohod
Rok 2003
Související rozhodnutí R023-024/03
Dokumenty dokument ke stažení 111 KB


Č.j.: S 88/03-3930/03-ORP V Brně dne 11. srpna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení S 88/03 zahájeném dne 21. května 2003 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh společnosti Český Mobil a.s., se sídlem Vinohradská 167, PSČ 100 00, Praha 10, IČ 25788001, v řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 11. února 2002 Ing. Václavem Machem, bytem Mochovská 522, Praha 9, zaměstnancem společnosti Český Mobil a.s., podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve věci určení, zda článek II a body 9.5. a 9.7. článku IX Stanov Asociace provozovatelů mobilních sítí jsou dohodou, která podléhá zákazu dle ustanovení §3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže , a jehož účastníky jsou v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 143/2001Sb. společnost Český Mobil a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001, společnost Eurotel Praha, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 21 Praha 4, IČ 15268306, v řízení zastoupená na základě plné moci Ing. Václavem Machem, bytem Mochovská 522, Praha 9, a společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Londýnská 730, 120 00 Praha 2, IČ 64949681, v řízené zastoupená na základě pověření ze dne 1. srpna 2000 Mgr. Milanem Filípkem, bytem Prokopa Holého 734, Uherské Hradiště, zaměstnancem společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., vydává toto
rozhodnutí:
Určuje se, že článek II, bod 2.2. Stanov Asociace provozovatelů mobilních sítí, ve znění schváleném dne 6. března 2003 ustavující členskou schůzí tohoto zájmového sdružení právnických osob, obsahuje pod písmeny a) až h) ustanovení, která jsou dohodami podléhajícími zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 až § 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, neboť mohou vést k narušení hospodářské soutěže na trhu mobilních radiotelefonních služeb ve veřejných mobilních telekomunikačních sítích.
Odůvodnění:
Dne 21. května 2003 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") návrh na určení, zda dohoda o založení Asociace provozovatelů mobilních sítí (dále jen "dohoda") a/nebo Stanovy Asociace provozovatelů mobilních sítí (dále jen "Stanovy") podléhají zákazu dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"). Zakládajícími členy Asociace provozovatelů mobilních sítí (dále jen "Asociace") jsou společnosti Český Mobil a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ 25788001 (dále jen "Český Mobil"), Eurotel Praha, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, IČ 15268306 (dále jen "Eurotel"), a T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Londýnská 730, Praha 2, IČ 64949681 (dále jen "T-Mobile")-všichni společně dále jen "účastníci řízení" nebo "členové Asociace" nebo "členové sdružení". Žádost o určení za účelem posouzení možných dopadů existence Asociace a Stanov Asociace na případné ohrožení hospodářské soutěže podal z pověření ostatních členů Asociace Ing. Václav Mach. Přílohu návrhu tvořily kopie notářského zápisu ustavující členské schůze zájmového sdružení právnických osob konané dne 6. března 2003, výpisů z obchodních rejstříků členů Asociace a plných mocí jednotlivých členů a Stanovy Asociace.
Na základě návrhu společnosti Český Mobil bylo dnem 21. května 2003 zahájeno správní řízení S 88/03 ve věci určení, zda dohoda o založení Asociace a/nebo Stanovy Asociace podléhají zákazu dle § 3 až 6 zákona. V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona jsou účastníky správního řízení S 88/03 společnosti Český Mobil, Eurotel a T-Mobile.
Dne 18. července 2003 proběhlo na Úřadě ústní jednání s účastníky řízení, na kterém Úřad oznámil zástupcům účastníků řízení, že vzhledem k potřebě provést s účastníky řízení před vydáním rozhodnutí za účelem hlubšího objasnění některých bodů obsažených ve Stanovách Asociace ústní jednání, na kterém by tyto body byly Úřadu objasněny, a následně umožnit účastníkům řízení opětovné seznámení se s podklady rozhodnutí a způsobem jejich zjištění, byla předsedou Úřadu prodloužena lhůta pro vydání rozhodnutí do 15.8.2003.
Na tomto jednání také společnost Český Mobil, zastoupená Ing. Václavem Machem, vzala svou žádost o určení, zda je dohoda o založení Asociace a/nebo Stanovy Asociace dohodou podléhající zákazu dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ze dne 19. května 2003 částečně zpět, a nadále požadovala, aby Úřad určil pouze, zda jsou článek II a body 9.5. a 9.7. článku IX Stanov Asociace dohodou, která podléhá zákazu dle ustanovení §3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. S tímto zpětvzetím původního návrhu souhlasily i společnosti Eurotel a T-Mobile. Podle upřesněného předmětu správního řízení bylo toto řízení vedeno ve věci určení, zda článek II a body 9.5. a 9.7. článku IX Stanov Asociace provozovatelů mobilních sítí jsou dohodou, která podléhá zákazu dle ustanovení §3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Upřesnění předmětu správního řízení bylo účastníkům řízení sděleno dopisy Úřadu ze dne 18. července 2003, č.j. S 88/03-3613/03-ORP a č.j. S 88/03-3614/03-ORP.
Úřad dále konstatuje, že v rámci správního řízení byly posuzovány Stanovy Asociace výhradně ve znění schváleném dne 6. března 2003 ustavující členskou schůzí Asociace. V rámci určovacího řízení nebyly posuzovány jakékoli dodatky, přílohy či jiné změny, které mohly být ve znění textu Stanov Asociace učiněny následně či které mohou být učiněny kdykoli v budoucnu.
Popis rozhodných skutečností
Účastníky správního řízení S 88/03 jsou společnosti, jejichž předmětem podnikání je zejména zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování mobilních telekomunikačních služeb.
Pro správné posouzení předloženého návrhu na určení je předně nezbytné vymezit relevantní trh, na kterém se mohou případné protisoutěžní účinky projevit.
Relevantním trhem je trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Z hlediska času se relevantní trh zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně jiné než v období ostatních.
Pro účely tohoto správního řízení byl relevantní trh vymezen po věcné stránce jako trh mobilních radiotelefonních služeb ve veřejných mobilních telekomunikačních sítích GSM, z hlediska geografického byl relevantní trh vymezen územím České republiky a z hlediska časového se jedná o trh trvalý. Poněvadž členové Asociace jsou zároveň i jedinými operátory, kteří na Úřadem vymezeném relevantním trhu působí, činí jejich tržní podíl 100 %. Při této příležitosti však Úřad nevylučuje, že konkrétní jednání účastníků řízení v rámci Asociace mohou mít dopad i na jiné relevantní trhy.
Z předloženého notářského zápisu obsahujícího osvědčení o průběhu ustavující členské schůze zájmového sdružení právnických osob konané dne 6. března 2003 Úřad zjistil, že dne 6. března 2003 bylo založeno sdružení právnických osob s názvem Asociace provozovatelů mobilních sítí a zakládajícími členy tohoto sdružení jsou společnosti, které jsou účastníky správního řízení S 88/03. Ustavující schůze rovněž stanovila sídlo sdružení, kterým je Praha 4, Vyskočilova 1442/1b, a schválila Stanovy Asociace.
V článku I Stanov je uveden název Asociace, její statut a zakládající členové. Z této části Stanov také vyplývá, že Asociace je založena na dobu neurčitou.
Předmětem činnosti Asociace je ve smyslu článku II Stanov vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice. Asociace má chránit společný zájem svých členů stejně jako individuální zájem svých členů, pokud není v rozporu se zájmem společným. Základním cílem Asociace má být dle tohoto článku podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže. Členové sdružení budou na základě tohoto článku Stanov také mezi sebou organizovat výměnu poznatků a informací, s omezeními ve smyslu čl. 9.7. Stanov (tj. s výjimkou informací, které by mohly být způsobilé narušovat hospodářskou soutěž a nebo by mohly být v hospodářské soutěži mezi členy využity).
Z článku III Stanov vyplývá, že řádným členem Asociace může být každý provozovatel veřejné mobilní telekomunikační sítě-držitel licence, resp. pověření k provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě a poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím této sítě na území České republiky (dále jen "Licence"), který písemně stvrdí svůj souhlas se Stanovami a svou vůli podporovat Asociaci a řádně se účastnit její činnosti a splní své povinnosti vyplývající mu ze Stanov. Přidruženým členem může být právnická osoba, která není držitelem výše uvedených Licencí, ale podniká v oblasti související s provozováním veřejných mobilních telekomunikačních sítí či s poskytováním veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě.
Ve Stanovách jsou dále uvedena práva a povinnosti členů Asociace a vyjmenovány orgány Asociace, kterými jsou valná hromada, představenstvo a odborné komise. Nejvyšším orgánem je valná hromada, statutárním orgánem je představenstvo, které může zřizovat odborné komise.
Stanovy rovněž určují, že představenstvo je oprávněno jednat a podepisovat jménem Asociace ve všech věcech a pouze za přítomnosti všech svých členů. Stanovy rovněž obsahují pasáž pojednávající o odborných komisích, což jsou stálé nebo dočasné projektové týmy odpovídající za řešení úkolů uložených představenstvem Asociace. Výsledky jejich práce jsou předkládány představenstvu Asociace, popřípadě valné hromadě ke schválení a internímu využití v činnosti Asociace a jejich členů. Stanovy také uvádí, že třetím osobám mohou být výsledky práce odborných komisí prezentovány pouze na základě jednomyslného souhlasu všech řádných členů Asociace.
Ze článku IX Stanov mj. také uvádí, že Asociace není oprávněna regulovat soutěžní chování svých členů, zejména nebude regulovat ceny mezi svými členy a činit úkony, jejichž důsledkem by bylo ohrožení či porušení hospodářské soutěže (článek 9.5. Stanov).
Úřad se v rámci správního řízení zabýval i předmětem činnosti Asociace. Z článku II Stanov Asociace vyplývá, že jejím cílem je vytvořit optimální podmínky pro rozvoj mobilních telekomunikačních služeb v České republice. K dosažení předmětu činnosti bude podle Stanov Asociace:
podporovat a chránit zájem svých členů pokud jde o rozvoj a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice (čl. II, bod 2.2., písm. a) Stanov);
provádět průzkum a analýzu problematiky týkající se podnikání ve veřejných telekomunikačních sítích a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v konkurenčním prostředí, pravidel regulování veřejných mobilních telekomunikačních sítí a legislativy elektronických komunikací v České republice a dalších zemích s odkazem na země Evropské unie (čl. II, bod 2.2., písm. b) Stanov);
vytvářet odborné komise pro formulaci a řešení problémů týkajících se otázek provozování veřejných a zejména mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb a pro spolupráci s výzkumnými a vědeckými institucemi v České republice i zahraničí (čl. II, bod 2.2., písm. c) Stanov);
připravovat iniciativní návrhy k řešení otázek týkajících se provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb pro orgány státní správy, a to legislativních a regulačních, koncepčních prací na Státní informační a komunikační politice a přípravě technických standardů (čl. II, bod 2.2., písm. d) Stanov);
účastnit se na práci poradních orgánů ustavených veřejnou správou obzvláště na poli regulace elektronických komunikací a ochrany hospodářské soutěže (čl. II, bod 2.2., písm. e) Stanov);
organizovat výměnu poznatků a informací mezi členy s následujícími omezeními-uvádí se, že Asociace není za žádných okolností oprávněna organizovat ani zprostředkovávat mezi jejími členy výměnu informací, které by mohly být způsobilé narušovat hospodářskou soutěž nebo by mohly být v hospodářské soutěži mezi členy využity, zejména pak informací, které jsou obvykle považovány za obchodní tajemství, informací týkajících se cen, slev či jiných podmínek prodeje, údajů o tržních podílech, realizovaných tržbách či celkových kapacitách (v hodnotovém či objemovém vyjádření), objemu provozu, informací o obchodních plánech a o obchodních záměrech členů Asociace, údajů o výši dosahovaných nebo plánovaných nákladů či informací o konkrétních zákaznících nebo o konkrétních zákaznických vztazích (čl. II, bod 2.2., písm. f) Stanov ve spojení s čl. IX, bod 9.7. Stanov);
připravovat semináře a poradenství pro své členy, zajišťovat mezinárodní výměnu zkušeností (čl. II, bod 2.2., písm. g) Stanov);
hájit společný zájem svých členů při jednání s představiteli vlády, politických stran a hnutí, odbory, zájmovými skupinami, veřejnou správou, národními a mezinárodními institucemi (čl. II, bod 2.2., písm. h) Stanov).
Zástupci účastníků se na jednání konaném dne 18. července 2003 vyjadřovali zejména k těm bodům Stanov, které byly předmětem jejich upřesněného návrhu na určení, zejména ke článku II Stanov a k bodům 9.5. a 9.7. článku IX Stanov. Účastníci řízení konstatovali, že cílem dohody o založení Asociace je vytvořit pracovní platformu mezi mobilními operátory, která by napomohla řešení otázek spojených s legislativou, standardizací služeb, národní problematikou vyplývající z členství v GSM Asociaci a dalších otázek souvisejících s činností v oblasti mobilních komunikací. Pojmem "standardizace služeb" je dle účastníků řízení míněna například nutnost zavést služby typu MMS, nebo Premium rate SMS, kdy je například třeba, aby bylo tyto služby navzájem v rámci propojení sítí standardní a aby jejich interface mezi sebou spolupracovaly. K dalším okruhům činnosti Asociace účastníci řízení uvedli, že Asociace již například poskytla společná stanoviska k návrhu cenového rozhodnutí ČTÚ k univerzální službě a postupu ČTÚ při vymáhání finančního příspěvku na účet univerzální služby, tedy k případům, kdy jsou všichni tři mobilní operátoři dotčeni postupem ČTÚ. Dále konstatovali, že za situace, kdy nemají všichni členové Asociace jednotné stanovisko, Asociace stanovisko neposkytne a k dané problematice se vyjádří samostatně všichni její členové. Zástupci Asociace jsou dle vyjádření účastníků řízení také členy poradního výboru ČTÚ či poradního sboru Ministerstva informatiky.
K bodu 2.2., písm. a) článku II Stanov zástupci účastníků řízení uvedli, že "podporou a ochranou zájmů členů" se rozumí zejména poskytování jednotných stanovisek v regulačních věcech (například vůči ČTÚ či Ministerstvu informatiky), kupříkladu během přípravy zákona o elektronických komunikacích, kdy se členové Asociace snaží vyjadřovat k připravovaným materiálům tak, aby byl podporován jejich společný zájem (obdobné platí i pro společný zájem členů Asociace uvedený pod čl. II, bod 2.2. písm. h) Stanov). Členové Asociace však nebyli schopni přesně vymezit konkrétní výčet případů, kdy bude Asociace hájit zájmy svých členů.
Při provádění průzkumů a analýz dle bodu 2.2. písm. b) článku II Stanov budou členové Asociace dle svého vyjádření vycházet z veřejně dostupných zdrojů, z údajů poskytovaných GSM Asociací, z marketingových průzkumů operátorů jiných zemí či z pokladů, které jsou Asociaci předkládány Ministerstvem informatiky nebo ČTÚ. Také v tomto případě nebyli členové Asociace schopni vymezit veškeré možné zdroje údajů a dat, které hodlají využívat pro provádění průzkumů a analýz.
Odborné komise dle bodu 2.2., písm. c) Stanov ustanovuje dle členů Asociace představenstvo Asociace, skládají se z členů nominovaných zástupci Asociace a výsledky práce pracovních skupin nebo odborných komisí jsou předkládány ke schválení nebo na vědomí představenstvu Asociace. V rámci Asociace již byly dle vyjádření účastníků řízení ustanoveny odborné komise pro legislativu nebo Premium SMS služby.
Podle bodu 2.2, písm. d) článku II Stanov bude Asociace připravovat iniciativní návrhy k řešení otázek týkajících se provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb pro orgány státní správy zejména k legislativním a regulačním otázkám. V rámci činnosti bude docházet i k výměně informací, avšak dle účastníků řízení nebudou předmětem jejich výměny obchodní tajemství jednotlivých členů Asociace.
Na základě bodu 2.2. písm. g) článku II Stanov budou členové Asociace organizovat přípravu seminářů zejména na témata zaměřená na regulační záležitostí a tyto semináře budou organizovány buď Asociací samostatně nebo ve spolupráci s jinými asociacemi či například Ministerstvem informatiky.
Podle bodu 2.3. článku II Stanov bude Asociace při své činnosti dodržovat Stanovy, platné právní předpisy a usnesení Valné hromady Asociace a zvlášť důsledně bude dbát na dodržování a prosazování pravidel hospodářské soutěže, což dle vyjádření účastníků řízení bude zajištěno mj. i tím, že každé rozhodnutí Asociace podléhá jednomyslnému rozhodnutí představenstva, které musí vycházet z právních názorů jednotlivých právních oddělení a musí být v souladu s interními pravidly Asociace. Účastníci řízení uvedli, že zejména nehodlají rozdělovat trhy telekomunikačních služeb v České republice nebo vázat nabídku služeb jednoho operátora na nabídku služeb jiného operátora.
K bodu 9.5. článku IX Stanov, že Asociace není oprávněna regulovat soutěžní chování svých členů, zejména nebude v žádném případě regulovat ceny mezi svými členy ani činit úkony, jejímž důsledkem by bylo ohrožení či porušení hospodářské soutěže, účastníci řízení uvedli, že Asociace není oprávněna diktovat svým členům, aby přizpůsobili svou nabídku a své tržní chování nějakým požadavkům, zejména pokud se jedná o výši cen za jednotlivé služby nebo cenové podmínky, rozdělení trhu či jiné činnosti uvedené v ZOHS.
K bodu 9.7. článku IX Stanov účastníci řízení uvedli, že informace, které by mohly být způsobilé narušovat hospodářskou soutěž nebo by mohly být v hospodářské soutěži mezi členy využity, jsou obvykle považovány za obchodní tajemství, a informace, mající statut obchodního tajemství, není Asociace od svých členů oprávněna vyžadovat a ani případnou výměnu takových informací mezi svými členy realizovat. Procesně bude dle členů Asociace výměna informací zajištěna tak, že Asociace určí typ informace, který by od svých členů požadovala, její členové se vyjádří k tomu, zda taková informace podléhá či nepodléhá jejich obchodnímu tajemství a teprve poté by-za předpokladu, že tento typ informace by ani jeden ze členů za své obchodní tajemství neoznačil-Asociace své členy o poskytnutí informací požádala.
Posouzení dohody o založení Asociace a Stanov Asociace
Podle § 3 odst. 1 zákona jsou zakázané a neplatné dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí svým rozhodnutím nebo vyhláškou z tohoto zákazu výjimku. Zakázanými ve smyslu § 3 odst. 1 zákona jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 pod písm. a)-f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu, vázání zboží a další.
Dohody mezi soutěžiteli, jejichž dopad na hospodářskou soutěž na relevantním trhu je nepatrný, jsou vyňaty ze zákazu dohod narušujících soutěž, pokud jsou splněny podmínky ust. § 6 zákona. Základním předpokladem u horizontálních dohod je, že společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 5% a u dohod vertikálních pak nepřesahuje 10%. Dle § 5 odst. 3 zákona se za horizontální dohody považují i smíšené dohody soutěžitelů, kteří působí současně na téže horizontální i na různé vertikální úrovni trhu zboží; v pochybnostech se má za to, že se jedná o horizontální dohodu.
S ohledem na výše uvedené se Úřad zabýval tím, zda se na posuzovanou dohodu vztahuje ust. § 6 zákona, dle kterého se zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na dohody zanedbatelného významu (tzv. pravidlo " de minimis "). Z posouzení obsahu Stanov Asociace vyplynulo, že v daném případě se jedná o dohodu uzavřenou mezi soutěžiteli působícími na horizontální úrovni trhu. Poněvadž společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu činí 100 % a přesahuje tak hranici stanovenou zákonem pro možnou aplikaci pravidla de minimis, vynětí ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 zákona zde nelze aplikovat.
Úřad provedl podrobnou analýzu jednotlivých článků Stanov, hodnotil jejich znění a vzal v úvahu i jejich výklad a vzájemné souvislosti. Úřad zohlednil rovněž obsah a smysl jednotlivých článků Stanov ve vztahu k předmětu činnosti Asociace a jednotlivých mobilních operátorů. V této souvislosti je třeba konstatovat, že Stanovy v ustanovení čl. II bodě 2.2 písm. a)-h) obsahují dohody, které lze obecně charakterizovat jako dohody o vzájemné kooperaci, ochraně zájmů a o výměně poznatků a informací. Přestože takové dohody nejsou obecně zakázány, mohou, a to zejména mezi soutěžiteli působícími na horizontální úrovni trhu, potencionálně vést k narušení hospodářské soutěže, zvláště v případech, že vzájemná kooperace, ochrana zájmů či výměna poznatků a informací je realizována v oblastech tvorby cen, rozdělení trhů, obchodní politiky a strategie apod.
S ohledem na skutečnost, že Stanovy popisují ujednání (výše uvedené dohody o vzájemné kooperaci, ochraně zájmů a o výměně poznatků a informací) mezi členy Asociace toliko v obecných rysech (jen obecně vymezují např. kterých oblastí spolupráce se týkají, které informace a poznatky budou sdíleny apod.), vyzval Úřad účastníky řízení k objasnění ustanovení Stanov, zejména čl. II tak, aby mohly být odstraněny pochybnosti o možných dopadech těchto dohod na hospodářskou soutěž. Na základě vyjádření účastníků řízení (viz výše jednání ze dne 18. července 2003) je možné konstatovat, že přestože účastníci konkretizovali význam a obsah jednotlivých ustanovení čl. II a sdělili své rámcové představy o jejich další realizaci, nebyli schopni toto objasnění provést způsobem dostatečným pro odstranění výše uvedených pochybností o možných protisoutěžních dopadech v bodu 2.2. tohoto článku obsažených dohod.
Účastníci řízení tak nebyli zejména schopni vymezit úplný výčet případů, kdy bude Asociace hájit a podporovat zájmy svých členů (čl. II, bod 2.2. písm. a), čl. II, bod 2.2. písm. e) a čl. II, bod 2.2. písm. h), z jakých zdrojů informací a dat hodlají vycházet při provádění průzkumů a analýz (čl. II, bod 2.2. písm. b) a nebyli schopni dostatečně upřesnit jakých informací a poznatků a zkušeností se má týkat jejich výměna mezi členy Asociace, ať už se jedná o jejich přímou výměnu mezi členy Asociace, výměnu prostřednictvím pořádání odborných seminářů a při přípravě iniciativních návrhů nebo při jednání odborných komisí. (čl. II, bod 2.2. písm. c), čl. II, bod 2.2. písm. d), čl. II, bod 2.2. písm. f) a čl. II, bod 2.2. písm. g).
Přestože je v článku II, bod 2.2. písm. f) Stanov uvedeno, že k předmětu činnosti Asociace bude patřit organizace výměny poznatků a informací mezi členy Asociace s omezeními ve smyslu článku 9.7. Stanov, dle kterého Asociace není oprávněna organizovat ani zprostředkovávat mezi svými členy výměnu informací, které by mohly být způsobilé narušovat hospodářskou soutěž nebo by mohly být v hospodářské soutěži mezi členy využity, dospěl Úřad k závěru, že potenciální narušení hospodářské soutěže není těmito ustanoveními vyloučeno, a to zvláště za stavu, kdy-jak vyplynulo z vyjádření zástupců účastníků řízení na jednání konaném dne 18. července 2003 na Úřadě-nejsou členové Asociace schopni pravidla hospodářské soutěže, informace, způsoby a formy jejich výměny a další konkrétní způsoby spolupráce při realizaci této dohody dostatečně určitým způsobem identifikovat.
Ačkoli tedy bylo na ústním jednání k článkům Stanov, které jsou předmětem tohoto řízení, uvedeno, že jejich uplatňování bude realizováno způsobem, kterým nedojde k narušení hospodářské soutěže ve smyslu zákona, Úřad konstatuje, že nelze vyloučit, že účastníci řízení budou schopni jednoznačně určit, které informace, respektive jejich výměna, které analýzy či jiné činnosti Asociace by ve svém důsledku mohly vést k narušení hospodářské soutěže a nebyly tak odstraněny pochybnosti o možných negativních dopadech uzavřených dohod na hospodářskou soutěž.
S ohledem na výše uvedené Úřad dospěl k závěru, že nehledě na doslovné znění textu jednotlivých článků Stanov a jejich vysvětlení podané účastníky řízení při ústním jednání, naplňování obsahu Stanov Asociace nevylučují potenciální narušení hospodářské soutěže, a to zejména při hájení společných a individuálních zájmů, přípravě návrhů řešení otázek provozu komunikačních sítí, organizování výměny poznatků a informací a přípravě seminářů, které účastníci řízení hodlají na základě Stanov realizovat.
Úřad tedy hodnotil ujednání Stanov Asociace jednak samostatně, jednak ve vzájemných souvislostech a na základě výše uvedeného konstatuje, že Stanovy Asociace schválené ustavující členskou schůzí dne 6.3.2003 obsahují v ustanoveních článku II, bod 2.2. pod písm. a) až h) dohody, které podléhají zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 až § 6 zákona, neboť mohou vést k narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu.
Seznámení zástupců účastníků správního řízení S 88/03 s podklady pro rozhodnutí a se způsobem jejich zjištění se uskutečnilo ve dnech 20. a 23. června 2003 na Úřadě a dne 18. července 2003. Zástupci účastníků řízení další doplnění spisu ani další důkazy nenavrhli.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Vítězslav Šemora
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Ing. Václav Mach
Český Mobil a.s.
Vinohradská 167
100 00 Praha 10
Mgr. Milan Filípek
T-Mobile Czech Republic a.s.
Londýnská 730
120 00 Praha 2