UOHS S088/2002
Rozhodnutí: OF/S088/02-1681/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Harpen ČR, s.r.o., Praha a TEPLO Rumburk, s.r.o.
Účastníci Harpen ČR, s.r.o., Truhlářská 13-15, Praha 1 TEPLO Rumburk, s.r.o., 9. května 1366/48, Rumburk
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 23. 5. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 64 KB


S 88/02-1681/02 V Brně dne 6. května 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 88/02, zahájeném dne
4. dubna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Harpen ČR, s.r.o., se sídlem Truhlářská 13-15, Praha 1, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Monikou Novotnou, advokátkou, se sídlem Platnéřská 2, Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Harpen ČR, s.r.o., se sídlem Truhlářská 13-15, Praha 1 a TEPLO Rumburk, s.r.o., se sídlem 9. května 1366/48, Rumburk, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smluv a dohody uzavřené mezi společností Harpen ČR, s.r.o., se sídlem Truhlářská 13-15, Praha 1, dále společností TEPLO Rumburk, s.r.o., se sídlem 9. května 1366/48, Rumburk, a panem Vítězslavem Lhotákem, bytem Zadní 348, Rumburk, v důsledku kterých společnost Harpen ČR, s.r.o., se sídlem Truhlářská 13-15, Praha 1, navýší obchodní podíl ve společnosti TEPLO Rumburk, s.r.o., se sídlem 9. května 1366/48, Rumburk na 95 %, a tím získá výhradní kontrolu v této společnosti, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
p o v o l u j e.
Odůvodnění
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, ověřených plných mocí k zastupování účastníků řízení, výpisů z obchodního rejstříku, listin zakládajících předmětné spojení, zpráv o ověření účetních závěrek, informací o spojovaných společnostech a dokladu o zaplacení správního poplatku.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 17/02 ze dne 24. dubna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, na základě smlouvy o převodu části obchodního podílu, uzavřené mezi společností Harpen ČR, s.r.o., se sídlem Truhlářská 13-15, Praha 1 (dále jen "Harpen"), jako převodcem, a panem Vítězslavem Lhotákem, bytem Zadní 348, Rumburk, jednatelem společnosti TEPLO Rumburk, s.r.o., se sídlem 9. května 1366/48, Rumburk, jako nabyvatelem; smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi společností TEPLO Rumburk, s.r.o., se sídlem 9. května 1366/48, Rumburk (dále jen "TEPLO"), jako převodcem, a společností Harpen, jako nabyvatelem; a dohody o změně obsahu společenské smlouvy (o výši obchodních podílů), uzavřené mezi společností Harpen a panem Vítězslavem Lhotákem, bytem Zadní 348, Rumburk, jednatelem společnosti TEPLO, v důsledku kterých společnost Harpen navýší svůj obchodní podíl ve společnosti TEPLO z 50 % na 95 %, a tím rozšíří svoji kontrolu ve společnosti TEPLO, dosud vykonávanou společně s městem Rumburk, na kontrolu výlučnou.
Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv, vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť v druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Tím, že dochází ke změně kvality rozhodujícího vlivu vykonávaného společností Harpen ve společnosti TEPLO, přináší celá transakce trvalou změnu ve struktuře spojením dotčených stran. TEPLO se v podstatě stane dceřinou společností zcela ovládanou společností Harpen. Tím, že Harpen získá 95% obchodní podíl ve společnosti TEPLO a nabude zcela nezpochybnitelný vliv na její uspořádání, rozhodování apod., získá Harpen výhradní kontrolu nad TEPLO ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Uvedený přístup aplikuje rovněž Evropská komise, k jejímuž postupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží. Komise tento přístup potvrdila v řadě svých rozhodnutí, např. IV/M.023-ICI/Tioxide, IV/M.221-ABB/BREL, IV/M.553-Brittish Steel/UES, IV/M.576-Feruzzi Finaziaria/Fodiaria, apod.
Celkový celosvětový obrat společnosti Harpen AG činil v roce 2000 cca 8,7 mld. Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Harpen je společnost, která kontraktingovou metodou investuje do teplárenských zařízení v obcích v České republice a následně tato teplárenská zařízení buď sama provozuje nebo je pronajímá provozovatelskému subjektu. Harpen vlastní minoritní obchodní podíly ve třech dalších společnostech působících v oblasti centrální soustavy zásobování tepelnou energií, a to v lokalitách Svitavy, Votice a Jáchymov.
Harpen je 100% dceřinou společností společnosti Harpen AG , která působí v oblasti investic do nemovitostí, energetice a dopravě. V České republice společnost Harpen AG přímo ani nepřímo nekontroluje žádného dalšího soutěžitele.
Společnost TEPLO v České republice podniká především v oblasti výroby a rozvodu tepla. Společnost TEPLO nevlastní podíl v žádné jiné obchodní společnosti a z tohoto důvodu ani žádnou jinou osobu nekontroluje.
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, spojením je ovlivněna oblast teplárenství, v níž působí obě strany spojení. Relevantním trhem je pak v tomto případě trh zásobování tepelnou energií prostřednictvím centrální soustavy. Pro uvedený trh je charakteristické vytváření lokálních monopolů, což je dané především specifikem dodávaného zboží (teplo) a specifiky distribuční sítě (rozvody tepelné energie) a tím, že spotřebitel, využívající uvedené služby, nemá možnost na daném území získat tyto služby od jiného soutěžitele.
Společnost TEPLO zaujímá na území města Rumburk monopolní postavení v oblasti zásobování tepelnou energií. V důsledku spojení nebudou na relevantním trhu navýšeny tržní podíly spojovaných soutěžitelů, jediným dopadem spojení je změna kvality kontroly společnosti Harpen ve společnosti TEPLO, kdy společnost Harpen získá namísto dosavadní společné kontroly kontrolu výlučnou.
Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku či posílení dominantního postavení. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Monika Novotná
Rödl & Partner, v.o.s.
Platnéřská 2
Praha 1
PM nabylo dne 23.5.2002