UOHS S088/2001
Rozhodnutí: OF/S088/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Apax Europe V-A, L.P. a (Mannesmann Plastics Machinery Verwaltungs AG, Krauss-Maffei AG, Van Dorn Holding Corporation, Krauss-Maffei France SAS, Netstal Maschinen AG)
Účastníci Apax Europe V-A, L.P., 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle, Delaware 19808, USA Atecs Mannesmann AG, Mannesmannufer 2, 40213 Düsseldorf, SRN GIT Gesellschaft für Ingenieurtechnik mbH, Krauss-Maffei-Str. 2, 80997 Mnichov, SRN Krauss-Maffei Corporation, Florence, Kentucky, USA Krauss-Maffei France SAS, Nanterre, Francie Mannesmann AG & Co. oHG, Mannesmannufer 2, 40213 Düsseldorf, SRN Mannesmann Demag Krauss-Maffei AG, Krauss-Maffei-Str. 2 80997 Mnichov, SRN Mannesmann Plastics Machinery Verwaltungs AG, Reinhard-von-Frank-Str. 16, 80997 Mnichov, SRN Van Dorn Demag Corporation, Strongville, Ohio, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 15. 11. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 55 KB


S 88/01-1983/01 V Brně dne 29. října 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 88/01, zahájeném dne 28. srpna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Apax Europe V-A, L.P., se sídlem 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle, Delaware 19808, USA, ve správním řízení zastoupená Mgr. Emilem Holubem, advokátem, se sídlem Křižovnické nám. 2, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení vedené s účastníkem řízení společností Apax Europe V-A, L.P., se sídlem 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle, Delaware 19808, USA, ve věci spojení podniků dle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se dle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění,
z a s t a v u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 28. srpna 2001 na návrh společnosti Apax Europe V-A, L.P., se sídlem 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle, Delaware 19808, USA (dále jen "Apax"), ve správním řízení zastoupené Mgr. Emilem Holubem, advokátem, se sídlem Křižovnické nám. 2, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, správní řízení S 88/01 ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů. K uvedenému spojení mělo dojít na základě kupní smlouvy, uzavřené mezi společnostmi Mannesmann Plastics Machinery Verwaltungs AG, se sídlem Reinhard-von-Frank-Str. 16, 80997 Mnichov, SRN, Atecs Mannesmann AG, se sídlem Mannesmannufer 2, 40213 Düsseldorf, SRN, Mannesmann Demag Krauss-Maffei AG, se sídlem Krauss-Maffei-Str. 2 80997 Mnichov, SRN, GIT Gesellschaft für Ingenieurtechnik mbH, se sídlem Krauss-Maffei-Str. 2, 80997 Mnichov, SRN a Mannesmann AG & Co. oHG, se sídlem Mannesmannufer 2, 40213 Düsseldorf, SRN, (dále jen "prodávající") jako prodávajícími a společnostmi MPM Holding GmbH & Co. KG, se sídlem Bethmannstr. 50-54, 60311 Frankfurt nad Mohanem, SRN, Van Dorn Holding Corporation, se sídlem Bethmannstr. 50-54, 60311 Frankfurt nad Mohanem, SRN a Gabriele 11 Vermögensverwaltung GmbH, se sídlem Bethmannstr. 50-54, 60311 Frankfurt nad Mohanem, SRN, (dále jen "kupující") které jsou všechny 100% kontrolovány společností Apax, jako kupujícími. Na základě této smlouvy měli kupující nabýt veškeré akcie společností Mannesmann Plastics Machinery AG, se sídlem Mnichov, SRN, Krauss-Maffei Corporation, se sídlem Florence, Kentucky, USA, Van Dorn Demag Corporation, se sídlem Strongville, Ohio, USA a Krauss-Maffei France SAS, se sídlem Nanterre, Francie a 89,78% akcií společnosti Netstal Maschinen AG, se sídlem Glarus, Švýcarsko.
Pokud jde o účastníky správního řízení ve věci povolení spojení podniků, k němuž došlo podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže nabytím účastnických cenných papírů, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je společnost Apax. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 stala účastníkem uvedeného správního řízení.
V průběhu správního řízení dne 22. října 2001 vzal účastník řízení svůj návrh na zahájení správního řízení zpět. Tento úkon odůvodnil tím, že po podání návrhu se prodávající a kupující dohodli na zrušení celé transakce a proto ke spojení soutěžitelů nedojde. Úřad následně dle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, správní řízení zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Právní moc 15.11.2001
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Emil Holub
advokát
Křižovnické nám. 2
110 00 Praha 1