UOHS S088/1999
Rozhodnutí: VO3/S088/99 Instance I.
Věc zneužití dominantního postavení-PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Účastníci PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Kloknerova 9, Praha
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 13. 11. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 131 KB

S 88/99-230 V Brně dne 25 . října 1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.8.1999 z vlastního podnětu podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., ve věci podezření na zneužití dominantního postavení ve smyslu § 9 odst. 3 tohoto zákona účastníkem řízení, kterým je společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., se sídlem Praha 4, Kloknerova 9, PSČ 148 00, zastoupená ve správním řízení JUDr. Petrem Koutným, advokátem ČAK, se sídlem U Prašné brány 3, Praha 1, na základě plné moci ze dne 2.9.1999, vydává po zjištění skutkového stavu a získání potřebných podkladů pro rozhodnutí a poté, co byla účastníkovi řízení dána možnost vyjádřit se k výsledkům šetření, toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), pro odpadnutí důvodu řízení zahájeného z podnětu správního orgánu
z a s t a v u j e.
Odůvodnění :
Rozhodné skutečnosti, které vedly úřad k zahájení správního řízení, průběh správního řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 19.8.1999 správní řízení, jehož účastníkem je společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., se sídlem Praha 4, Kloknerova 9, PSČ 148 00 (dále jen "PEUGEOT ČR"), pro podezření z porušení § 9 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Možné porušení zákona úřad spatřoval v tom, že společnost PEUGEOT ČR vydala závazné pokyny pro uskutečnění akce "Peugeot servis", provedené v časovém období od 1. června 1999 do 15. července 1999, které obsahovaly určení pevných cen pro výměnu předních brzdových destiček a zadních tlumičů výfuku pro vozy značky Peugeot rozdělené do dvou kategorií, dále rozsah kontroly vozů prováděné na náklady servisů a určení ceny, fakturované účastníku správního řízení za výměnu minerálního oleje, kterou zákazník nehradil. Závazné pokyny pro uskutečnění akce "Peugeot servis" byly určeny všem členům prodejní sítě Peugeot.
Právní zástupce účastníka řízení dopisem ze dne 25.8.1999 požádal o přerušení správního řízení podle ust. § 29 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), z důvodu projednání celé záležitosti s představiteli jediného společníka PEUGEOT ČR ve Francii a dále z důvodu nepřítomnosti jednatele společnosti PEUGEOT ČR ze služebních důvodů.
Úřad, po přezkoumání důvodů žádosti, přerušil podle ust. § 29 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) správní řízení rozhodnutím čj. S 88 A/99-230 ode dne 3.9.1999 do 14.9.1999.
V rámci správního řízení úřad prověřoval, zda jednáním společnosti PEUGEOT ČR nedošlo k porušení § 9 odst. 3 zákona. K tomu si úřad vyžádal zodpovězení konkrétních dotazů, týkajících se akce "Peugeot servis" od účastníka správního řízení a od všech podnikatelských subjektů, které účastník správního řízení označil za členy prodejní sítě Peugeot. Dále si ve věci poskytnutí minerálních olejů pro tuto akci vyžádal stanoviska dodavatelů těchto olejů-společností TOTAL Česká republika s.r.o. a ESSO spol. s r.o. Vzhledem k upozornění účastníka správního řízení na údajně obdobné akce, týkající se jiných značek vozů, vyžádal úřad příslušné podklady. Úřad ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona dopisem ze dne 19.8.1999 dal možnost účastníku správního řízení vyjádřit se k předmětu správního řízení. Dále dopisem ze dne 25.10.1999 dal úřad možnost účastníku správního řízení seznámit se s výsledky šetření, které úřad ve věci provedl. Účastník správního řízení ve vyjádření ze dne 26.10.1999 sdělil úřadu, že nemá námitek. Po vyjádření účastníka správního řízení úřad ve věci rozhodl. Účastník řízení Společnost PEUGEOT ČR byla založena zakládací listinou a v říjnu 1996 byla zapsána do obchodního rejstříku oddíl C, vložka 47847, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze.
Předmětem činnosti této společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, dále opravy motorových vozidel, opravy karosérií a opravy ostatních dopravních prostředků.
Jediným společníkem této společnosti je společnost Automobiles Peugeot S.A., se sídlem 75116 Paris, 75 Avenue de la Grande Armée, Francouzská republika. Rozhodné skutečnosti zjištěné v průběhu správního řízení
Vymezení relevantního trhu
Relevantní trh je chápán jako prostorový a časový souběh nabídky a poptávky takového zboží a služeb, které jsou pro uspokojení určitých potřeb z funkčního hlediska zaměnitelné. Je vymezován z hlediska věcného, geografického a časového.
V tomto správním řízení vymezil úřad relevantní trh následovně:
věcně : originální náhradní díly vozů značky Peugeot
geograficky: územím České republiky
časově : jako trh s trvalými dodávkami.
Věcné vymezení relevantního trhu :
V rámci věcného vymezení relevantního trhu se úřad zabýval otázkou, zda náhradní díly pro jednotlivé značky vozů jsou mezi sebou zaměnitelné. Na základě dřívějších zjištění úřad konstatuje, že náhradní díly pro různé značky vozů jsou od sebe natolik odlišné z technického hlediska, z hlediska zákazníka i z hlediska použití, že je nelze vzájemně zaměnit. Tento stav souvisí úzce se strategií výrobců vozů, kteří si takto zajišťují odbyt náhradních dílů po celou dobu technické životnosti vozů. Úřad konstatuje, že nelze vyhovět námitce účastníka řízení obsažené v jeho vyjádření k předmětu správního řízení-dopis doručený úřadu dne 15.9.1999 čj. 1096/99-230 (viz str. 18-85 spisu), kde uvedl, že v daném případě by relevantní trh měl být vymezen jako trh náhradních dílů k osobním automobilům všech značek, případně osobním automobilům určité třídy, objemu motoru a podobně.
Úřad dále zjistil, že náhradní díly k vozům, které jsou dodávány přímo výrobcem vozů, jsou jím označovány jako originální náhradní díly. Na trhu zároveň existují náhradní díly k vozům, které jako originální náhradní díly označeny nejsou. Tyto díly jsou vyrobeny a zároveň dodávány podnikatelskými subjekty, které nejsou totožné s výrobci vozů.
Úřad se tedy v další fázi zabýval možnou zaměnitelností těchto originálních a neoriginálních náhradních dílů. Zjistil řadu odlišností mezi originálními a neoriginálními náhradními díly. Konstatuje, že v případě originálního náhradního dílu jde o díl vyrobený buď samotným výrobcem vozidla, nebo jeho dodavatelem. V každém případě je ale originální náhradní díl distribuován výrobcem vozidla, prochází jeho kontrolou, je viditelně označenjako originální náhradní díl značkou a modelem vozu, pro který je určen. Je na něj poskytnuta záruka výrobcem vozu a je dražší než neoriginální náhradní díl. Pokud je tento originální náhradní díl vyroben u subdodavatele, prochází minimálně dvojí kontrolou (výstupní u subdodavatele, vstupní u výrobce vozu). Originální náhradní díl se také od neoriginálního odlišuje způsobem balení, je opatřen originální značkou výrobce a zákazník má absolutní jistotu, že pro jeho značku a typ vozu je díl určen a má odpovídající kvalitu.
Úřad konstatuje, že účastník řízení ve svém vyjádření k předmětu správního řízení k této problematice m.j. uvedl : "Důraz kladený v rámci koncesionářské sítě PČR na používání a prodej originálních náhradních dílů je dán mimo jiné tím, že PČR poskytuje záruku na nové automobily značky Peugeot, přičemž tato záruka se opírá o fakt, že automobil sestává z originálních náhradních dílů. Navíc veškeré originální náhradní díly značky Peugeot mají od výrobce záruku 1 rok, která je komunikována zákazníkovi, a tudíž i zde je nutno vidět povinnost výrobce garantovat kvalitu dílů používaných v jeho síti."
Na základě všech uvedených skutečností úřad vymezil trh po věcné stránce jako trh originálních náhradních dílů vozů značky Peugeot.
Geografické vymezení relevantního trhu:
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní, a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Konečnými odběrateli originálních náhradních dílů vozů značky Peugeot jsou opravny a prodejny náhradních dílů na území ČR, a proto byl trh z hlediska geografického vymezen územím České republiky.
Časové vymezení relevantního trhu:
Z hlediska časového se jedná o trh trvalý, s pravidelně opakujícími se dodávkami.
Úřad zjistil, že PEUGEOT ČR zaujímá na takto vymezeném relevantním trhu dominantní postavení. Shromážděné důkazy
Úřad zahájil z vlastního podnětu správní řízení pro podezření z možného porušení § 9 odst. 3 zákona. Možné porušení zákona úřad spatřoval v podezření, že společnost PEUGEOT ČR vydala závazné pokyny pro uskutečnění akce "Peugeot servis", provedené v časovém období od 1. června 1999 do 15. července 1999, které obsahovaly určení pevných cen pro výměnu předních brzdových destiček a zadních tlumičů výfuku pro vozy značky Peugeot rozdělené do dvou kategorií, dále rozsah kontroly vozů prováděné na náklady servisů a určení ceny, fakturované účastníku správního řízení za výměnu minerálního oleje, kterou zákazník nehradil. Závazné pokyny pro uskutečnění akce "Peugeot servis" byly určeny všem členům prodejní sítě Peugeot.
Důkazy zajištěné úřadem ve věci :
Dopis advok. kanceláře LOVELL WHITE DURRANT ze dne 25.8.1999 doručený úřadu dne 30.8.1999 čj. 1032/99-230-žádost o přerušení správního řízení (viz str. 8 spisu)
Dopis advok. kanceláře LOVELL WHITE DURRANT doručený úřadu dne 15.9.1999 čj. 1096/99-230 obsahující vyjádření účastníka řízení k předmětu správního řízení včetně příloh (viz str. 18-85 spisu)
Dopis advok. kanceláře LOVELL WHITE DURRANT doručený úřadu dne 6.10.1999 čj. 1207/99-230-týkající se doplnění podkladů a informací akce "Peugeot servis" účastníkem správního řízení (viz str. 90-94 spisu)
Odpovědi společností, které byly účastníkem správního řízení označeny za součást prodejní sítě Peugeot v ČR, na dopis úřadu ze dne 27.9.1999 čj. 1119/99-230, obsahující dotazy ohledně akce "Peugeot servis" (viz str. 99-101 spisu + příloha č. 1 ke spisu-odpovědi jednotlivých společností)
Dopis společnosti TOTAL Česká republika s.r.o. doručený úřadu dne 8.10.1999 čj. 1232/99-230 (viz str. 134-135 spisu)
Dopis společnosti ESSO spol. s r.o. doručený úřadu dne 15.10.1999 čj. 1279/99-230 (viz str. 194-196 spisu)
Fax advok. kanceláře LOVELL WHITE DURRANT ze dne 26.10.1999 čj. 1337/99-230-vyjádření účastníka řízení k výsledkům šetření před vydáním správního rozhodnutí (viz str. 212-214 spisu).
Za účelem prověření skutečností, které ve svém vyjádření uvedl účastník řízení a s cílem zjištění skutečného stavu, vyžádal úřad odpovědi na konkrétní dotazy, týkající se akce "Peugeot servis" od všech 56 společností, které dle podkladů účastníka řízení tvoří prodejní síť PEUGEOT v ČR (viz str. 99-101 spisu). Úřad od těchto společností obdržel celkem 48 odpovědí. Z toho jedna společnost odpověděla, že v době konání akce neměla funkční servis pro značku Peugeot a nemohla se této akce proto zúčastnit. Jedna společnost sdělila, že v letošním roce nemá smluvní vztah s účastníkem správního řízení, další společnost sdělila, že smlouva o obchodním zastoupení s účastníkem řízení vstoupila v platnost až 20.8.1999 a tudíž nemá ve věci žádné informace, další společnost sdělila, že smlouvu o obchodním zastoupení s účastníkem správního řízení podepsala až v září 1999 a v současné době se činnost teprve rozvíjí. Tyto 4 výše uvedené odpovědi nebral při hodnocení úřad v potaz, neboť nemohly nikterak přispět k posouzení předmětu správního řízení.
Na základě zaslaných podkladů a informací, týkající se akce "Peugeot servis", úřad uvádí následující :
Ve vyjádření účastníka řízení k předmětu správního řízení doručeném úřadu dne 15.9.1999 čj. 1096/99-230 (viz str. 18-85 spisu) se mimo jiné uvádí, že společnost PEUGEOT ČR přistoupila k úvahám o razantnějších marketingových, na zákazníka silně orientovaných akcích, především z důvodu jistého poklesu počtu zákazníků, který byl navíc umocněn i tradičním poklesem zákaznického zájmu v letních měsících. V květnu 1999 tudíž došlo ke schůzce zástupců společnosti PEUGEOT ČR a koncesionářů v rámci které byl ze strany koncesionářů navržen plán provedení výše uvedené akce.
Podstatou akce bylo přilákat co nejvyšší počet zákazníků nabídkou provedení výměny buď předních brzdových destiček, zadního tlumiče výfuku, resp. výměnu oleje možností získat poukaz na bezplatnou výměnu motorového oleje a to na základě skutečnosti, že zákazník znal ceny, za které byly jednotlivé operace prováděny :
výměna oleje včetně filtru Kč,-
výměna předních brzdových destiček . Kč,-
výměna zadního tlumiče výfuku .Kč,-
cena výměny oleje Kč ,-1).
Dalším dopisem účastníka správního řízení doručeném úřadu dne 6.10.1999 čj. 1207/99-230 (viz str. 90-94 spisu), týkající se doplnění vyžádaných podkladů a informací, se účastník řízení k akci "Peugeot servis" vyjadřuje odlišným způsobem. Přiznává, že v rámci schůzky s koncesionáři, která proběhla neformálně a nebyl tudíž důvod pořizovat z ní zápis, ani prezenční listinu, předložil PEUGEOT ČR návrh průběhu a parametrů akce.
Na základě vyhodnocení 44 odpovědí společností, které tvořily v době konání akce součást prodejní sítě PEUGEOT ČR, úřad závěrem shrnuje :
Dne 5. května a 12. května 1999 proběhly v síti účastníka řízení 2 schůzky s členy prodejní sítě PEUGEOT ČR a dále v průběhu května 1999 proběhly další schůzky na území ČR (např. v Brně, v Kolíně, Senohrabech-viz "Program setkání poprodejního servisu"-Příloha č. 1 ke spisu). Byly zde předloženy podklady, které zpracoval účastník správního řízení a byly totožné s podklady akce "Peugeot servis". Podklady obsahovaly, jak je uvedeno výše, přímé určení cen účastníkem správního řízení.
1)
vytečkované údaje představují dle sdělení účastníka řízení předmět obchodního tajemství a podléhají ust. § 16 zákona
Zápisy ani záznamy z této schůzky neexistují, což potvrzuje vyjádření dotázaných členů prodejní sítě Peugeot ČR. V rámci svého šetření se úřad dále zabýval vazbou "Smlouvy o obchodním zastoupení" (dále jen "Smlouva"), kterou mají s účastníkem správního řízení uzavřenu ti členové prodejní sítě Peugeot, kteří jsou v dalším textu tohoto odůvodnění označeni termínem "koncesionáři" v souladu se zněním předmětné Smlouvy.
Úřad zjistil, že tato Smlouva v době konání výše uvedené akce obsahovala v článku XI.-náhradní díly odst. 8 toto ustanovení : (citace)
" Koncesionář je povinen zúčastnit se všech speciálních cenových akcí nebo reklam vyhlášených PEUGEOTEM ČR." (konec citace)
Toto ustanovení bylo na žádost úřadu v srpnu 1999 vypuštěno, v době konání akce "Peugeot servis" však bylo pro koncesionáře závazné.
Účastník řízení dále v dopisu, který byl doručen úřadu dne 6.10.1999 čj. 1207/99-230 (viz str. 90-94 spisu) v bodě 7. v otázce dobrovolnosti dané akce především odkazuje na sdělení obsažené v bodě III. odst. 3.4. vyjádření ze dne 15.9.1999 (viz str. 18-85 spisu) a zdůrazňuje, že účast koncesionářů na akci byla striktně dobrovolná, a tedy nikoliv povinná. Dále vzhledem k tomu, že akce byla definována na základě koncesionářské schůzky, nebylo v žádném případě vyžadováno její plnění, resp. účast na ní, účastník řízení nepovažoval tuto akci za povinnost vycházející z článku XI. odst. 8 výše citované Smlouvy, ani z žádných dalších jejích ustanovení.
Úřad z odpovědí členů prodejní sítě Peugeot v ČR zjistil, že většina z nich považovala akci "Peugeot servis" za odpovídající znění článku XI. bodu 8 této Smlouvy, ale zároveň zjistil, že se do této akce zapojila i řada členů prodejní sítě Peugeot v ČR, která nemá uzavřenu Smlouvu s účastníkem správního řízení, ale má podepsánu jinou smlouvu s některým z koncesionářů.
Úřad nezjistil, že by účastník správního řízení účast na akci "Peugeot servis" po kterémkoli členu prodejní sítě Peugeot v ČR vyžadoval a z případné neúčasti vyvozoval závěry.
Úřad považuje za prokázané, že účastník správního řízení zpracoval podklady akce "Peugeot servis" a v těchto podkladech realizoval určení pevných cen za výměnu oleje včetně filtru, výměnu předních brzdových destiček a výměnu zadního tlumiče výfuku. Tyto pevné ceny byli členové prodejní sítě Peugeot v ČR povinni fakturovat, a to v případě výměny předních brzdových destiček a zadního tlumiče výfuku zákazníkům a v případě výměny oleje, která byla v případě minerálního oleje provedena pro zákazníka zdarma, účastníku správního řízení.
Vzhledem k tomu, že praktické realizace akce se ze 44 společností, které byly v době konání akce součástí prodejní sítě Peugeot v ČR, nezúčastnilo dle svého sdělení ještě dalších 8 společností, bylo pro další vyhodnocení vzato v potaz 36 odpovědí.
Úřad se dále zabýval vyhodnocením možné vzniklé újmy společnostem z prodejní sítě PEUGEOT ČR a to tím, že při akci "Peugeot servis" by byly nuceny účtovat zákazníkům nižší ceny za výměnu předních brzdových destiček, zadního tlumiče výfuku, než mimo tuto akci. Úřad se zaměřil jednak na porovnání cen v akci a mimo akci, jednak vznesl dotaz na krytí případných cenových rozdílů.
Ve většině případů označili členové prodejní sítě Peugeot v ČR tuto akci jako ziskovou, přinášející jim také nové zákazníky. Někteří členové označili tuto akci po stránce zisku či újmy jako nemající vliv na jejich hospodaření. Pouze ve 3 případech bylo úřadu sděleno, že případný rozdíl byl kryt z obchodní marže nebo režijních nákladů. Úřad porovnal také ceny za výměnu předních brzdových destiček, zadního tlumiče výfuku a za práci při výměně oleje u jednotlivých členů prodejní sítě Peugeot v ČR s pevnými cenami stanovenými účastníkem správního řízení v rámci akce "Peugeot servis." Z porovnání získaných údajů nevyplynulo, že by členům prodejní sítě Peugeot v ČR mohla realizací akce vzniknout prokazatelná újma.
Z porovnání cen za výše uvedené výměny náhradních dílů u jednotlivých členů prodejní sítě Peugeot v ČR a cen pevně stanovených v rámci akce "Peugeot servis" a ze skutečnosti, že za kteroukoliv z těchto výměn obdržel zákazník výměnu minerálního oleje zdarma, úřad vyvodil, že realizací akce "Peugeot servis" nedošlo k žádné újmě zákazníkům.
Úřad se dále zabýval skutečností, že v rámci akce "Peugeot servis" byl poskytnut minerální olej členům prodejní sítě za zvýhodněných podmínek, a to na základě spolupráce účastníka správního řízení se společnostmi TOTAL Česká republika s.r.o. a ESSO spol. s r.o.
Z vyjádření těchto společností úřad zjistil, že se tak dělo na základě dlouhodobé reklamní spolupráce, spočívající ze strany účastníka správního řízení v propagaci olejů výše uvedených společností a mimo jiné též ve společném sponzorování automobilového sportu v ČR. Účastník správního řízení také uvedl, že výrobce vozů značky Peugeot, společnost Automobiles Peugeot S.A.,která je jediným společníkem účastníka správního řízení, provádí veškeré motorové zkoušky právě s oleji výše uvedených společností. Úřad dále zjistil, že v průběhu akce "Peugeot servis" nezačal od obou společností odebírat oleje žádný nový zákazník z řad členů prodejní sítě Peugeot v ČR. Úřad v záležitosti poskytnutí minerálních olejů nezjistil rozpor se zákonem. V. Právní analýza případu
Při právní analýze případu je nutno vycházet ze znění zákona v porovnání se zjištěnými skutečnostmi v rámci správního řízení, a to konkrétně ze znění ustanovení § 9 odst. 3 zákona. První věta tohoto ustanovení obsahuje generální klauzuli, zakazující zneužití monopolního nebo dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů, spotřebitelů nebo veřejného zájmu a pod písmeny a) až d) je pouze exemplární výčet forem tohoto jednání.
Je tedy potřeba rozlišovat mezi pouhou existencí dominantního postavení, která sama o sobě neznamená nic protiprávního a protikonkurenčního, zejména nikoliv tehdy, pokud byla dosažena v řádném konkurenčním boji, a mezi zneužitím takového postavení, které je správním deliktem. Podstatou zneužití je uplatňování takových praktik, které jsou odlišné od těch, které by bylo možno uplatňovat při účinné soutěži. Zákon tedy nepostihuje samotné nabytí či existenci takového postavení, ale stíhá pouze jeho zneužívání.
Při posuzování jednání dominantního soutěžitele je nutno zkoumat, zda vede k újmě spotřebitelů, jiných soutěžitelů, či je na úkor veřejného zájmu. Provedeným řízením nebyla takováto újma prokázána, což vyplývá ze závěrů části IV. odůvodnění tohoto rozhodnutí.
VI. Judikatura EU
Úřad rozhoduje výhradně dle zákona o ochraně hospodářské soutěže, přihlíží však k platné judikatuře EU.
Z judikátů EK úřad uvádí rozhodnutí ve věci Bandengroothandel Frieschebrug BV/NV Nederlandsche Banden-Industrie Michelin (publ. Official Journal L 353/33), kdy výše uvedená společnost zneužila svého dominantního postavení tím, že zavedla pro své dealery systém slev, založený na individuální bázi, přičemž tento systém neměl písemnou formu a jeho výsledkem byly nerovné podmínky pro stejné transakce. V tomto případě byl relevantní trh vymezen jako trh náhradních pneumatik pro nákladní automobily, autobusy a podobná vozidla. Oddělení trhu pneumatik určených pro výměnu opotřebovaných plášťů od trhu pro výrobu nových vozidel vycházelo především z naprosto rozdílného způsobu distribuce pneumatik na tyto trhy.
Tohoto judikátu úřad podpůrně využil pro vymezení relevantního trhu, kdy rozdílný způsob distribuce originálních a neoriginálních náhradních dílů byl hodnocen jako jeden z faktorů odlišnosti těchto trhů. VII. Závěry úřadu po prošetření případu
Na základě zjištění blíže specifikovaných v části IV. a V. odůvodnění tohoto rozhodnutí dospěl úřad k závěru, že nebylo prokázáno porušení zákona účastníkem řízení.
Úřad tedy závěrem konstatuje,že v hodnoceném případě se sice jednalo o jednostranný diktát cen ze strany účastníka správního řízení, který má dominantní postavení na vymezeném relevantním trhu. Tento diktát byl realizován po omezenou dobu trvání reklamní akce "Peugeot servis" a vztahoval se na velmi omezený sortiment náhradních dílů a servisních prací. V daném případě by se i za popsané situace mohlo jednat o jednání v rozporu s ust. § 9 odst. 3 zákona,pokud by byla zjištěna újma jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo na úkor veřejného zájmu. Takováto újma nebyla úřadem prokázána a úřad tedy správní řízení ve smyslu ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) zastavil , neboť odpadly důvody řízení zahájeného z podnětu správního orgánu.
Ze všech shora uvedených důvodů úřad rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Stanislav Hladík, CSc.
pověřený řízením III. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží :
JUDr. Petr Koutný, advokát, se sídlem U Prašné brány 3, 110 00 Praha 1