UOHS S087/2003
Rozhodnutí: OF/S087/03-2125/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Sapa AB a Remi Claeys Aluminium NV
Účastníci Remi Claeys Aluminium NV, se sídlem Kortemarkstraat 52, Lichtervelde, Belgie Sapa AB, se sídlem Humlegardsgatan 17, Stockholm, Švédsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 20. 6. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 87/03-2125/03 V Brně dne 18. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 87/03, zahájeném dne 14. května 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Sapa AB, se sídlem Humlegardsgatan 17, Stockholm, Švédsko, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Tomášem Zagarem, advokátem, se sídlem Staroměstské náměstí 15, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení Sapa AB, se sídlem Humlegardsgatan 17, Stockholm, Švédsko, a Remi Claeys Aluminium NV, se sídlem Kortemarkstraat 52, Lichtervelde, Belgie, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Kupní smlouvy, uzavřené dne 30. dubna 2003 mezi společnostmi Aluclaeys Finance NV, se sídlem Ter Reigerie 7, Roeaselare, Belgie, jako prodávajícím, a Sapa AB, se sídlem Humlegardsgatan 17, Stockholm, Švédsko, jako kupujícím, v jejímž důsledku kupující získá akcie představující 55,97% podíl na základním kapitálu společnosti Remi Claeys Aluminium NV, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, smlouvy zakládající spojení a dalších informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/03 ze dne 28. května 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Podle Kupní smlouvy uzavřené dne 30. dubna 2003 společnost Sapa AB, se sídlem Humlegardsgatan 17, Stockholm, Švédsko (dále jen "SAPA"), získá akcie představující 55,97% podíl na základním kapitálu společnosti Remi Claeys Aluminium NV, se sídlem Kortemarkstraat 52, Lichtervelde, Belgie (dále je "REMI"), čímž získá také možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Prodávajícím uvedených akcií je společnost Aluclaeys Finance NV, se sídlem Ter Reigerie 7, Roeaselare, Belgie.
Výše popsaná koupě akcií společnosti REMI představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna.
Přestože navrhovaná transakce představuje spojení soutěžitelů uskutečněné v zahraniční, je vzhledem k dodávkám obou spojujících se soutěžitelů na trh České republiky, a tím jejich účasti na hospodářské soutěži tamtéž, dána teritoriální působnost zákona podle jeho § 1 odst. 3, a tedy i působnost Úřadu dané spojení soutěžitelů posoudit. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
SAPA je švédskou společností zabývající se vývojem, výrobou a prodejem vytlačovaných hliníkových profilů z měkkých hliníkových slitin pro širokou škálu aplikací. Tyto produkty společnost SAPA vyrábí ve Švédsku, Francii, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku a Spojeném království. Dále společnost SAPA vyrábí ploché válcované hliníkové výrobky, které jsou hliníkovými polotovary představujícími surovinu používanou v řadě aplikací, např. v obalové technice, stavebnictví, strojírenství a dopravě, přičemž výrobní zařízení na produkci těchto výrobků má ve Švédsku a v Číně.
Společnost SAPA je kontrolována norskou společností Elkem ASA, která se zabývá provozováním elektráren v Norsku a Severní Americe, výrobou primárního hliníku, kovového křemíku, speciálních slitin pro automobilový průmysl, litinového potrubí a dalších produktů používaných ve strojírenství a dále dodávkami ferosilikonu, amorfního oxidu křemičitého, elektricky kalcinovaného antracitu a karbidu vápníku pro průmyslové plyny, průmysl železa a oceli.
V České republice společnost SAPA, a ani společnost Elkem ASA přímo či nepřímo nekontroluje žádný podnik, přičemž SAPA sice v České republice založila obchodní společnost, která by měla vykonávat obchodní a marketingovou činnost, ale k jejímu zápisu do obchodního rejstříku, a tedy "de iure" k jejímu vzniku, dosud nedošlo. Veškeré aktivity této skupiny se tedy na českém trhu uskutečňují prostřednictvím dovozu. Skupina SAPA, resp. Elkem, v současné době dováží do České republiky vytlačované profily z měkkých hliníkových slitin, ploché válcované výrobky z hliníku a slitiny k výrobě odlitků z kovu, včetně inokulantů ovlivňujících fyzikální a chemické vlastnosti odlitků.
REMI je společností stojící včele evropské průmyslové skupiny, která se specializuje na zpracování a prodej vysoce jakostních hliníkových polotovarů a hotových výrobků. Činnost skupiny se soustředí do oblasti svařovaných hliníkových trubek používaných především ve výrobcích orientovaných na spotřebitele a v automobilovém odvětví, a oblasti vytlačovaných hliníkových profilů pro použití ve stavebnictví, dopravě, ale i výrobních odvětvích. Své výrobky společnost REMI prodává zejména ve Francii, Beneluxu a Německu, dále pak je aktivní i v Polsku, České republice, Slovensku, Rakousku, Spojeném království, Itálii a Švýcarsku.
V České republice společnost REMI kontroluje společnost RC SYSTÉM CZ, s.r.o., se sídlem Josefa Čapka 3235, Kladno, která se zabývá marketingem a prodejem vytlačovaných hliníkových profilů pro stavebnictví, které jsou základem pro výrobu oken, dveří, fasád a dalších podobných výrobků. Dále skupina REMI do České republiky dováží rovněž svařované hliníkové trubky.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti vyplývá, že posuzovaným spojením soutěžitelů jsou dotčeny výroba vytlačovaných profilů z měkkých hliníkových slitin, kterou se zabývají oba spojující se soutěžitelé, a výroba svařovaných hliníkových trubek, v níž je činná společnost REMI.
Výroba vytlačovaných profilů z měkkých hliníkových slitin se provádí technologií vytlačování. Tato technologie umožňuje výrobu složitých hliníkových profilků jediným pohybem, při němž se hliníkový čep protlačí lisovacím nástrojem. Výraz vytlačování označuje proces protlačování horkého válcovitého čepu hliníku tvarovaným lisovacím nástrojem. Výsledný výlisek může být použit jako délkový materiál nebo rozřezán na krátké úseky pro použití v široké paletě aplikací. Univerzálnost tohoto procesu, jak co do použitelných slitin, tak i možných tvarů, z něj činí jedno z nejcennějších aktiv výrobků hliníku, díky němuž může být nabídnuto uživatelům odpovídající řešení jejich požadavků na design.
Svařované hliníkové trubky jsou polotovary, které se používají pro výrobu spotřebitelských výrobků a v automobilovém průmyslu, včetně předmětu jako je kempingový a zahradní nábytek, ortopedické pomůcky, rámy jízdních kol, antény, lyžařské hole, zahradnické náčiní, žaluzie, výsuvné držáky, radiátory, klimatizační zařízení a chladící ventilátory.
Úřad tedy v rámci posuzování dopadů předmětného spojení soutěžitelů vymezil jako věcně relevantní trhy i) trh vytlačovaných profilů z měkkých hliníkových slitin a ii) trh svařovaných hliníkových trubek.
Geograficky jsou relevantní trhy vymezeny územím České republiky . Z časového hlediska se jedná o trhy trvalé , charakterizované pravidelnými dodávkami po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Na relevantním trhu vytlačovaných profilů z měkkých hliníkových slitin v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž tržní podíl společnosti SAPA činil cca [ obchodní tajemství ] %, společnost REMI dosahovala [ obchodní tajemství ]% tržního podílu. Společný tržní podíl na relevantním trhu po uskutečnění spojení soutěžitelů bude činit [ obchodní tajemství ] %, realizace spojení tedy nijak významně hospodářskou soutěž na tomto trhu nenaruší.
Na relevantním trhu svařovaných hliníkových trubek v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost REMI, přičemž její tržní podíl činí cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení bude na tomto relevantním trhu dosahovat [ obchodní tajemství ] %.
Na českém trhu svařovaných hliníkových trubek působí velké množství soutěžitelů, a to prostřednictvím svých dovozů. Mezi nejvýznamnější z nich patří Eurotubi Fano, Alus (obě z Itálie), Ucin (Španělsko) a ARUP GmbH (Německo).
Vstup nových soutěžitelů na trh je možný bez větších překážek, neboť neexistují žádné podstatnější právní překážky nebo omezení vyplývající z existence práv průmyslového vlastnictví, ani žádné vážnější problémy s přístupem k výrobním zdrojům. Výzkum a vývoj nehraje na trhu svařovaných hliníkových trubek významnou roli, soustředí se především na technologii používanou ve výrobním procesu.
Závěrem lze konstatovat, že předmětným spojením soutěžitelům nevznikne ani nebude posíleno postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
PM: 20. června 2003
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Zagar, advokát
White & Case LLP
Staroměstské náměstí 15
Praha 1