UOHS S087/2001
Rozhodnutí: OF/S087/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a Vodovody a kanalizace Říčany u Prahy, spol. s r.o.,
Účastníci Severočeské vod. a kanalizace a.s. Vodovody a kanalizace Říčany u Prahy, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 1. 12. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 78 KB


S 87/01-2155/01 V Brně dne 14. listopadu 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 87/01, zahájeném dne 31. srpna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ 49099451, zastoupená Ing. Josefem Švermou, předsedou představenstva a panem Alanem Powellem, místopředsedou a členem představenstva, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ 49099451 a Vodovody a kanalizace Říčany u Prahy, spol. s r.o., se sídlem Říčany u Prahy, Kolovratská 1476, PSČ 250 01, IČ 47551429, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, uzavřené mezi společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ 49099451 jako kupujícím a panem Ing. Václavem Doubkem, bytem Svojšovická 2878/3, Praha 4, panem Ing. Miroslavem Krejsou, bytem Střimelická 12/2498, Praha 4 a panem Lubošem Markem, bytem 5. května 195, Golčův Jeníkov jako prodávajícími, na základě které společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ 49099451, získá obchodní podíly na společnosti Vodovody a kanalizace Říčany u Prahy, spol. s r.o., se sídlem Říčany u Prahy, Kolovratská 1476, PSČ 250 01, IČ 47551429, v celkové výši 100 % základního kapitálu této společnosti, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
n e p o d l é h á p o v o l e n í .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 31. srpna 2001 na návrh společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ 49099451, zastoupená Ing. Josefem Švermou, předsedou představenstva a panem Alanem Powellem, místopředsedou a členem představenstva, správní řízení S 87/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Ke spojení dojde na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, uzavřené mezi společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ 49099451 a panem Ing. Václavem Doubkem, bytem Svojšovická 2878/3, Praha 4, panem Ing. Miroslavem Krejsou, bytem Střimelická 12/2498, Praha 4 a panem Lubošem Markem, bytem 5. května 195, Golčův Jeníkov, na základě které společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ 49099451 (dále jen "SVaK"), získá obchodní podíly společnosti Vodovody a kanalizace Říčany u Prahy, spol. s r.o., se sídlem Říčany u Prahy, Kolovratská 1476, PSČ 250 01, IČ 47551429 (dále jen "VaK Říčany"), a to ve výši 100 % základního kapitálu této společnosti. Obchodní podíly VaK Říčany byly do doby převodu v držení společníků, pana Ing. Václava Doubka, pana Ing. Miroslava Krejsy a pana Luboše Marka, ve výši odpovídající vkladům do základního kapitálu této společnosti.
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž došlo podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže nabytím obchodních podílů, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je společnost SVaK. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Po obdržení písemného návrhu na zahájení správního řízení Úřad zjistil, že podání neobsahuje veškeré náležitosti, a proto jej rozhodnutím č.j. S 87 A/01-1510/01-OF ze dne 13.9. 2001 přerušil ve smyslu § 29 odst. 1 správního řádu do doby odstranění nedostatků podání. Dne 31.10. 2001 byly vyžádané náležitosti podání doplněny a počínaje tímto dnem Úřad, v souladu s § 29 odst. 4 správního řádu, pokračoval ve správním řízení.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení,
listiny zakládající vznik spojení-Smlouvy o převodu obchodních podílů,
formuláře vztahujícího se ke spojení,
informací o spojovaných společnostech,
dokladu o zaplacení správního poplatku ,
výpisů z obchodních rejstříků,
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 39/01 ze dne 26. září 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení se tohoto práva vzdal.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SvaK) mají dle výpisu z obchodního rejstříku jako předmět podnikání mimo jiné uvedeno rozbor vody, vodoinstalatérství, investorsko-inženýrská činnost, vyhledávání poruch měřícím vozem, výroba, montáž a opravy měřidel, studnařství, výroba elektrické energie v malých vodních elektrárnách, činnost ekonomických a organizačních poradců, provozování vodovodů a kanalizací. Na posledně jmenovanou činnost má společnost SvaK vydanou Koncesní listinu na dobu neurčitou. Působí na teritoriu bývalého Severočeského kraje.
Akcionáři společnosti jsou Compagnie Générale des Eaux (dále jen "CGE") a společnost Severočeská vodárenská společnost, a.s. (dále jen "Severočeská vodárenská společnost"), kteří mají shodně 49,6% podíl. Zbývající akcie vlastní ostatní drobní akcionáři.
Společnost SVaK má majetkovou účast ve společnostech Aqua Servis, a.s. (podíl ve výši 66 %), ve společnosti VAK Turnov, a.s. (podíl ve výši 99,7 %), ve společnosti VAKAS spol. s r.o. (podíl ve výši 100 %), ve společnosti Hydria spol. s r.o. (podíl ve výši 90 %), PROVAK spol. s r.o. (podíl ve výši 50 %). Společnosti se zabývají úpravou vod, dodávkou pitné vody, odkanalizováním a čištěním odpadních vod, stavebně montážní činností, prodejem vodárenského materiálu. Dále má SVaK majetkovou účast ve společnosti Česká voda-Czech Water, a.s., kde drží podíl ve výši 100 %; tato společnost však prakticky nevyvíjí žádnou činnost. Určitými majetkovými podíly disponuje SVaK ve společnostech Vodárny Kladno-Mělník a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., ale pouze ve výši 4 %, resp. 3,3 %. Tyto společnosti se zabývají úpravou vod a dodávkou pitné vody. Jedná se o smíšené společnosti, tzn. že vlastní též infrastrukturní majetek. Podíly pod 1 % základního kapitálu má společnost SvaK i ve společnostech Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Společnost SVaK dosáhla za rok 2000 čistého obratu 2,6 mld. Kč. Celkový obrat společnosti SVaK včetně společností, které SVaK kontroluje nepřesahuje hodnotu 2,8 mld. Kč.
Společnost Vodovody a kanalizace Říčany u Prahy, spol. s r.o. (VaK Říčany) mají dle výpisu z obchodního rejstříku předmět podnikání nakládání s odpady, silniční motorová doprava, laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací, provádění inženýrských staveb, úprava, čištění, výroba a distribuce vody. Hlavní činností VaK Říčany je provozování vodovodů a kanalizací, a to v lokalitách jednotlivých obcí jihovýchodně od Prahy, mimo Říčan u Prahy v dalších 18 obcích.
Celkový čistý obrat, který společnost VaK Říčany dosáhla na trhu v ČR za rok 2000, činil 78,5 mil. Kč, mimo ČR uvedená společnost nepůsobí.
Právní rozbor
Ke spojení dochází na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, kdy jeden podnikatel získá možnost přímo kontrolovat jiný podnik nabytím obchodních podílů, což znamená spojení podniků ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Spojení soutěžitelů podléhá dle § 13 zákona povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období.
Jak vyplývá z výše uvedených obratů spojovaných podniků, obrat společnosti SVaK včetně dceřiných společností nepřesáhl za rok 2000 2,8 mld. Kč a obrat společnosti VaK Říčany činil 78,5 mil. Kč. Nebylo tedy dosaženo uvedených hodnot dle § 13 písm. a) ani b), a proto navrhované spojení povolení Úřadu nepodléhá.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Toto rozhodnutí nabylo dne 1.12. 2001 právní moci
Rozhodnutí obdrží:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. Josef Šverma, předseda představenstva a
pan Alan Powell, místopředseda představenstva
Přítkovská 1689
415 50 Teplice