UOHS S087/2000
Rozhodnutí: VO3/S087/00 Instance I.
Věc spojení podniků-GENCORP INC.
Účastníci Draftex International Car Body Seals Division, Londýn, Velká Británie GENCORP INC., Sacramento, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 28. 2. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 120 KB


Č.j. : S 87/00-151/01-230 V Brně dne 7. února 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 87/2000-230, zahájeném dne 7.12.2000 na návrh účastníka řízení a to společnosti GENCORP INC., se sídlem PO Box 537012, Sacramento, CA 95853-7012 USA, zastoupené ve správním řízení Dr. Zoltánem Pálinkásem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci ze dne 30. října 2000, podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. ve věci spojení podniků GENCORP INC., se sídlem PO Box 537012, Sacramento, CA 95853-7012 USA a společností tvořících Draftex International Car Body Seals Division, divize společnosti THE LAIRD GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY, se sídlem 3 St. Jame´s Square, Londýn SW1Y4JU, Velká Británie, podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. vydává, po zjištění skutkového stavu, získání potřebných podkladů pro rozhodnutí a po seznámení účastníka správního řízení s výsledky šetření před vydáním rozhodnutí ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a v souladu s § 12 odst. 6 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků GENCORP INC., se sídlem PO Box 537012, Sacramento, CA 95853-7012 USA a společností tvořících Draftex International Car Body Seals Division, divize společnosti THE LAIRD GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY, se sídlem 3 St. Jame´s Square, Londýn SW1Y4JU, Velká Británie, podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., k němuž dochází tím, že dne 22.října 2000 byla uzavřena "Smlouva o prodeji a nákupu všech vydaných akcií různých společností tvořících Draftex International Car Body Seals Division" mezi společností GENCORP INC., se sídlem PO Box 537012, Sacramento, CA 95853-7012 USA, jako kupujícím a THE LAIRD GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY, se sídlem 3 St. Jame´s Square, Londýn SW1Y4JU, Velká Británie, jako prodávajícím, k odkupu 100 % akcií různých společností tvořících "Draftex International Car Body Seals Division", které nepřímo vlastní obchodní podíly ve společnostech Draftex-International, s.r.o., se sídlem Vítkovská 391, Odry, IČO 48393223 a Draftex International (Příbor) s.r.o., se sídlem Karolíny Světlé 25, Praha 1, IČO 26162148, v důsledku čehož společnost GENCORP INC., se sídlem PO Box 537012, Sacramento, CA 95853-7012 USA získala kontrolu nad společnostmi Draftex-International, s.r.o., se sídlem Vítkovská 391, Odry, IČO 48393223 a Draftex International (Příbor) s.r.o., se sídlem Karolíny Světlé 25, Praha 1, IČO 26162148, se podle ustanovení § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
p o v o l u j e.
Odůvodnění :
Dne 7.prosince 2000 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na návrh účastníka řízení, a to společnosti GENCORP INC., se sídlem PO Box 537012, Sacramento, CA 95853-7012 USA (dále jen "GENCORP INC.") správní řízení čj. S 87/2000-230 ve věci povolení spojení podniků, a to společností GENCORP INC. a společností tvořících "Draftex International Car Body Seals Division" (dále jen "Draftex"), divize společnosti THE LAIRD GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY, se sídlem 3 St. Jame´s Square, Londýn SW1Y4JU, Velká Británie (dále jen "LAIRD GROUP") ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon").
Ke spojení podniků dochází tím, že dne že dne 22.října 2000 byla uzavřena "Smlouva o prodeji a nákupu všech vydaných akcií různých společností tvořících Draftex International Car Body Seals Division" mezi společností GENCORP INC, jako kupujícím a LAIRD GROUP, jako prodávajícím, k odkupu 100 % akcií různých společností tvořících Draftex.
V důsledku této transakce uzavřela dne 29.12.2000 společnost GENCORP INC. "Smlouvu o převodu 100 % obchodního podílu společnosti Draftex International (Příbor) s.r.o. .", se sídlem Karolíny Světlé 25, Praha 1, (dále jen "Draftex International (Příbor) se společností Draftex, s.r.o., se sídlem Vítkovská 391, Odry, na základě které se společnost GENCORP INC. stala jejím jediným společníkem.
Dále na základě obchodní smlouvy ze dne 29.12.2000 se společnost GENCORP INC. stala jediným společníkem společnosti Draftex Beteiligungsges. mbH, která vlastní 100 % podíl ve společnosti Draftex-International, s.r.o., se sídlem Vítkovská 391, Odry (dále jen "Draftex-International"), v důsledku čehož společnost GENCORP INC. získala nepřímou kontrolu nad společností Draftex-International.
Příslušnost úřadu je dána ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona.
Úřad v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku dne 27.12.2000 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení výše uvedených podniků s tím, že případné připomínky je možné zaslat úřadu do osmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Ve stanovené lhůtě, ani později do doby vydání tohoto rozhodnutí úřad neobdržel k posuzovanému spojení podniků žádné připomínky. S výsledky šetření byl účastník řízení seznámen dne 30.1.2001 ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a v souladu s § 12 odst. 6 zákona. K výsledkům šetření nevznesl účastník řízení žádné připomínky.
Charakteristika spojujících se podniků
Společnost GENCORP INC. je celosvětově činným koncernem, který podniká ve třech divizích, a to v oblasti "letectví a obrana", "čisté chemikálie" a "těsnění karosérií motorových vozidel". Poslední jmenovaná oblast podnikání zahrnuje výrobu těsnících profilů a těsnících elementů pro motorová vozidla.
Společnost GENCORP INC. vlastní několik továren na výrobu těsnění karosérií v USA, v Německu a Irsku. Dodává resp. v blízké budoucnosti bude dodávat těsnění karosérií např. pro Ford Escape, Ford Exporer Sport, Mazda Tribute, General Motors Chevy Pickup.
Výše uvedená společnost je vlastněna několika zahraničními společnostmi, kde každá drží určitý počet akcií a zbylé akcie drží drobní akcionáři.
Koncern GENCORP INC. v České republice nepodniká ani nekontroluje žádný podnik.
Skupina společností tvořících Draftex je jednou z divizí společnosti LAIRD GROUP, zaměřenou na výrobu těsnění karosérií motorových vozidel. Tato skupina zahrnuje celosvětově jedenáct podniků v SRN, Francii, Španělsku, Číně, USA a České republice, které jsou zaměřeny výlučně na vývoj, produkci a prodej těsnění karosérií. Dodává těsnění karosérií např. pro modely Ford Focus, Volkswagen Golf nebo Renault Scenic.
V důsledku výše uvedeného spojení podniků se pod kontrolu společnosti GENCORP INC. dostanou v ČR následující společnosti-Draftex-International a Draftex International (Příbor).
Společnost Draftex-International (Příbor) byla zapsána ke dni 8.3.2000 do obchodního rejstříku oddíl C, vložka 75807, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze. Tato společnost byla ke dni 29.12.2000 100 % vlastněná společností Draftex, s.r.o., jež není předmětem výše uvedené transakce, pouze spravuje podíl ve společnosti Draftex-International (Příbor).
Předmětem činnosti společnosti Draftex-International (Příbor) je zejména výroba gumárenských a plastikářských výrobků.
Společnost Draftex-International působí pod tímto názvem od listopadu 2000, do té doby existovala pod obchodním jménem Draftex-Optimit, s.r.o. Tato společnost byla k datu 29.12.2000 100 % vlastněná společností Draftex Beteiligungsges, mbH, SRN.
Předmětem činnosti společnosti Draftex-International je taktéž mimo jiné výroba gumárenských a plastikářských výrobků.
Úřad se dále zabýval otázkou personálního propojení spojujících se podniků a dospěl k závěru, že mezi spojujícími se podniky GENCORP INC. a Draftex neexistuje, neboť společnost GENCORP INC. přímo ani nepřímo nekontroluje na území ČR žádný podnik, pouze u společností Draftex International (Příbor) a Draftex-International jsou u obou společností jednateli Ing. Zdeněk Piškytl a Christopher Kirkham-Sandy.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh je definován omezenou množinou zboží (výrobků, výkonů či služeb, dále jen "výrobky"). Zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Věcné vymezení relevantního trhu
Na základě těchto skutečností vymezil úřad relevantní trh pro účely tohoto správního řízení jako trh těsnění karosérií motorových vozidel.
Výše vymezený relevantní trh představuje řadu produktů. Jedná se zejména o tzv. primární a sekundární (vnější a vnitřní) těsnění dveří, přídavné těsnění dveří, těsnění spouštěcího skla, stírací těsnění, těsnění zavazadlového prostoru a motorové kapoty, těsnění pevného bočního skla, ochrana hrany sedadel, těsnění střešního okna, těsnění předního a zadního skla, pryžové a termoplastické lisované díly, jako např. těsnění chromových pásků, nárazníky, průchodky, prostupy pro kabeláž nebo těsnění světel.
Z palety těchto výrobků prodávaly v roce 1999 na českém trhu společnosti skupiny Draftex pouze jejich část, konkrétně primární a sekundární těsnění dveří, přídavné těsnění dveří, těsnění spouštěcího skla, stírací těsnění, těsnění zavazadlového prostoru a motorové kapoty a těsnění pevného bočního skla.
Funkční a technické vlastnosti jednotlivých autodílů, za které lze považovat i těsnění karosérií, jsou podřízeny konstrukci automobilu. Jednotlivé autodíly, včetně těsnění karosérií, jsou vyráběny specializovanými výrobci na zakázku jednotlivých automobilek. Vyráběné části těsnění karosérií jsou svým konečným určením zaměřeny na konkrétní modely automobilů-jednotlivé produkty těsnění karosérií se rozlišují ve svém provedení dle části motorového vozidla, pro které je těsnění určeno a podle typu vozidla, do kterého je montováno.
Při výrobě částí těsnění karosérií pro každý jednotlivý model automobilu se používá vždy stejného materiálu, jako je guma, plasty a kovy, bez ohledu na to, o jakou část těsnění karosérie jde. I proces výroby různých produktů u těsnění karosérií (např. těsnění oken, kapoty nebo dveří) je podobný, téměř identický.
Výroba těsnění karosérií pro jednotlivé modely vyžaduje stejný postup. Praxe je taková, že přibližně jeden a půl až dva roky před uvedením nového modelu na automobilový trh si výrobce (automobilový koncern) ve výběrovém řízení vybere dodavatele těsnění karosérií pro nový model. Vybraný dodavatel v průběhu přibližně 6 měsíců vyvine zařízení potřebné pro vytvoření žádaných těsnících profilů.
V praxi většinou dodává určitý produkt těsnění karosérií pro určitý model vozidla stejný výrobce. V posledních letech (např. nový model VW Golf) se však začíná prosazovat trend, že výrobce jistý produkt těsnění karosérií objedná u více dodavatelů, aby nebyl vystaven nebezpečí výpadku jednoho dodavatele, což přispívá rovněž ke zvýšenému konkurenčnímu prostředí na trhu těsnění karosérií.
Na základě výše uvedených skutečností je relevantní trh vymezen jako jednotný trh těsnění karosérií motorových vozidel. Z jednotného trhu těsnění karosérií vychází i rozhodovací praxe Evropské komise (rozhodnutí IV/M.253-BTR/Pirelli-viz dále část rozhodnutí "Judikatura EU") .
Na výše uvedeném výrobkovém trhu působí několik společností, zabývajících se výrobou a distribucí těsnění karosérií motorových vozidel. Celkem tyto společnosti zaujímají téměř 90% podíl na relevantním trhu ČR. Jedná se o tyto společnosti:
skupina společností Draftex:
Draftex-International
Draftex International (Příbor)
Draftex International European Technical Center GmbH
Draftex International GmbH & Co KG
Draftex International Ibérica SA
celkem více jak 30 %
Conti-Vegum-nad 25 %
Rehau-15 %
Hutchinson-15%.
K významným konkurentům nepatří žádný český výrobce.
Geografické vymezení relevantního trhu
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Vzhledem ke skutečnosti, že společnosti zabývající se výrobou a distribucí těsnění karosérií nejsou omezeny pouze určitým územím, ale poskytují předmětnou komoditu zájemcům z celé republiky podle požadavků zákazníků, úřad konstatuje, že nebyla zjištěna nehomogenita podmínek soutěže uvnitř území České republiky, a proto byl trh z hlediska geografického vymezen územím České republiky.
Časové vymezení relevantního trhu
Časové vymezení relevantního trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost, opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Je nutné vzít v úvahu i minulý a očekávaný vývoj na trhu v čase. Jedná o tedy o trh trvalý, s pravidelně opakujícími se dodávkami předmětné komodity zákazníkům dle jejich požadavků. Tržní podíly spojujících se podniků
Dle ustanovení § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Na základě výše uvedeného se úřad zabýval zjištěním tržního podílu spojujících se společností na vymezeném relevantním trhu, kde dospěl k závěru, že tento tržní podíl mírně přesahuje hranici 30 %.
Daná transakce tedy podléhá povolení úřadu ve smyslu § 8a odst. 1 zákona.
Analýza dopadů spojení podniků na hospodářskou soutěž
Vzhledem k tomu, že v daném případě se jedná o spojení podniků, kde se zúčastněné společnosti zabývají výrobou obdobného sortimentu v oblasti vymezeného relevantního trhu,
jedná se o spojení horizontální.
Dle zjištění úřadu se za poslední tři roky neuskutečnil žádný významný kapitálový vstup jiného výrobce těsnění karosérií motorových vozidel na trh ČR.
Mezi největší dodavatele společnosti GENCORP INC. patří Uniroyal Chemical (USA), DSM (USA), Schegel (USA), Ulbrich of Georgia (USA),Engeneered Carbons (USA).
Mezi největší odběratele skupiny Draftex na trhu ČR patří společnost Škoda Auto, a.s. Úřad dále uvádí, že společnost Draftex International (Příbor) dodávala od svého založení pryžové a plastové těsnící profily pro těsnění karosérií pro modely Felicia, Octavia a Fabia.
Úřad se dále zabýval bariérami vstupu na výše vymezený relevantní trh. Konstatuje, že vstup na tento trh není náročný, technologie používaná pro výrobu těsnících profilů je zpravidla vyzrálá a nutné know-how je rozšířené a dostupné. Dovozcům těsnění karosérií na trh ČR nebrání žádné kvóty nebo vysoké celní sazby.
Úřad se také zabýval otázkou distribučních kanálů, které existují na ovlivněném trhu. Konstatuje, že distribuce produktů těsnění karosérií na trhu ČR je jednoduchá. Výrobci těsnění karosérií, jakými jsou i společnosti skupiny Draftex, uzavírají tzv. ex work smlouvy s odběrateli (výrobci automobilů). Jednotliví odběratelé si na základě těchto smluv jezdí k výrobcům sami.Těsnění karosérií se potom v závodech, kde se vyrábí automobily, montuje do karosérií, což už provádí samotný výrobce automobilů.
Úřad se rovněž zabýval, na základě analýzy předložených výročních zpráv a auditů z finančního hospodaření fúzujících společností, hospodářskými výsledky spojujících se společností a zjistil následující skutečnosti :
společnost GENCORP INC. vykázala v roce 2000 zisk, a to 129 mil USD.
společnost Draftex-International (do listopadu 2000 Draftex-Optimit, s.r.o.) vykázala za rok 1999 kladný hospodářský výsledek ve výši 76 mil Kč a za rok 1998 taktéž zisk ve výši 38 mil Kč.
společnost Draftex-International (Příbor), která vznikla v roce 2000 nemá ještě uzavřenou účetní závěrku. Dle předběžných odhadů bude tato společnost za rok 2000 ve ztrátě.
Judikatura EU
Úřad rozhoduje výhradně dle zákona o ochraně hospodářské soutěže, přihlíží však k platné judikatuře EU. Těchto judikátů úřad podpůrně využil pro vymezení relevantního trhu v daném případě.
Z judikátů EU úřad uvádí rozhodnutí No L 351/20 (publ. Official Journal ), kdy Komise schválila dohodu mezi společnostmi Schlegel a CPIO, ve které společnost Schlegel předala společnosti CPIO know-how pro výrobu nové generace těsnění pro dveře a okna automobilů. Trh byl v tomto případě vymezen jako trh těsnění pro okna a dveře automobilů.
Úřad dále uvádí rozhodnutí No 4064/89 (publ. Official Journal), kdy Komise schválila fúzi společností BTR/Pirelli, kdy byl relevantní trh vymezen jako trh těsnění do automobilů, a který zahrnuje těsnění do dveří, oken, kapoty, střešních oken, zajišťujících ochranu proti dešti, prachu a hluku.
Právní posouzení a hospodářské výhody spojení
Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Na základě odkupu akcií získala společnost GENCORP INC. kontrolu nad společnostmi Draftex-International a Draftex International (Příbor).
Dle § 8a odstavec 2 zákona úřad spojování podniků povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech úřad spojení nepovolí. V rozhodnutí o povolení může úřad stanovit omezení a závazky nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže.
Z předložených výhod spojení úřad shledal jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele tyto výhody :
koncentrace výroby, která umožní zajistit konstrukční a technologický vývoj a výzkum na vyšší úrovni
plánovaná výrobní expanze, která je podmíněna investicemi v delším časovém horizontu, a jež budou vyžadovat spojení prostředků obou podniků. Nové technologie přinesou jak výrazné zvýšení produktivity práce, tak i příjemnější pracovní prostředí, nižší nároky na namáhavou práci a vyšší bezpečnost práce a ekologičnost provozu, snížení výrobních nákladů
koordinace vývojových kapacit a zvýšení kvality současné produkce, rychlá inovace ve vazbě na náběh nových typů automobilů
udržení ceny těsnění karosérií na stávající úrovni.
Na základě analýzy dopadů spojení na hospodářskou soutěž a posouzení výhod tohoto spojení úřad dospěl k závěru, že spojení podniků přinese též výhody, na nichž budou v konečném důsledku participovat spotřebitelé a bude naplněn veřejný zájem. Újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. Úřad dále konstatuje, že dané spojení podniků nebude mít žádný negativní vliv na hospodářskou soutěž na území ČR, neboť nedojde ke zvýšení tržních podílů spojujících se společností.
Po zvážení všech skutečností úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený
řízením III. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží :
1 x Dr. Zoltán Pálinkás, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2
1 x spis.