UOHS S0862/2015
Rozhodnutí: S0862/2015/KS-19944/2016/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů CN Invest a. s. / Serafico investment s. r. o.
Účastníci CN Invest a. s. Serafico investment s. r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 11. 5. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 850 KBČ. j.: ÚOHS-S0862/2015/KS-19944/2016/840/LBř

. 5. 2016


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0862/2015/KS, zahájeném dne 30. 11. 2015 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti CN Invest a.s., se sídlem Praha 1, Josefov, Pařížská 130/26, IČ: 04312945, [1] na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Memoranda o porozumění ve vztahu k některým částem závodu společnosti Mladá fronta a.s. , které bylo uzavřeno dne 13. 4. 2016 mezi panem P. H., společností Serafico investment s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, IČ: 04229967 , a společností CN Invest a.s., se sídlem Praha 1, Josefov, Pařížská 130/26, IČ: 04312945, v jehož konečném důsledku má společnost CN Invest a.s. nabýt podnik, resp. závod společnosti Serafico investment s.r.o., který tvoří bývalou část podniku společnosti Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4-Modřany, Mezi Vodami 1952/9, IČ: 49240315, zabývající se zejména vydáváním deníků a časopisů v tištěné i on-line podobě a prodejem inzertního prostoru v těchto denících a časopisech , jež byla společností Serafico investment s.r.o. nabyta na základě Smlouvy o prodeji a koupi části závodu uzavřené dne 14. 4. 2016 společnostmi Mladá fronta a.s., jako prodávajícím, a Serafico investment s.r.o., jako kupujícím, se podle § 16 odst. 2 a 5 téhož zákona
.
Odůvodnění

1. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV 476585 ze dne 4. 12. 2015. Současně byla tato skutečnost zveřejněna dne 2. 12. 2015 na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad obdržel dne 7. 12. 2015 proti posuzované transakci námitku společnosti Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r.o. (dále jen MKP ), podle které může mít předmětná transakce negativní dopad na oblast neadresné distribuce tisku. Úřad se touto námitkou zabývá dále v odůvodnění tohoto rozhodnutí.
2. Za účelem získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu v oblasti dotčené předmětným spojením Úřad oslovil některé odběratele spojujících se soutěžitelů (konkrétně subjekty nakupující na území České republiky inzertní prostor v tištěných časopisech vydávaných spojujícími se soutěžiteli) a soutěžitele zabývající se distribucí tisku s žádostmi o poskytnutí informací a podkladů potřebných k posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů. Některé z oslovených subjektů ve svých vyjádřeních sdělily Úřadu námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů. Úřad se těmito námitkami rovněž zabývá v dalších částech odůvodnění tohoto rozhodnutí.
3. Na základě podkladů poskytnutých účastníkem řízení, společností CN Invest a.s., se sídlem Praha 1, Josefov, Pařížská 130/26, IČ: 04312945 [2] (dále jen CNI , Navrhovatel nebo Účastník řízení ), a oslovenými subjekty a na základě závěrů provedené analýzy vycházející ze všech ve správním řízení shromážděných informací o spojením dotčených trzích i o souvisejících oblastech dospěl Úřad v rámci třicetidenní lhůty ve smyslu § 16 odst. 2 in fine zákona k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
4. Z tohoto důvodu Úřad oznámil Účastníkovi řízení dopisem č.j. ÚOHS-S0862/2015/KS-04545/2016/840/LBř ze dne 5. 2. 2016 (dále jen Oznámení o pokračování v řízení ), [3] že ve smyslu § 16 odst. 2 in fine zákona bude nadále pokračovat v řízení a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s § 16 odst. 5 zákona ve lhůtě pěti měsíců od zahájení správního řízení.
5. V průběhu druhé fáze řízení si Úřad vyžádal (i) další informace od subjektů nakupujících inzertní prostor v tištěných časopisech a) o vaření, b) pro ženy a c) pro děti a mládež, které jsou vydávány spojujícími se soutěžiteli, (ii) informace od konkurenčních vydavatelů tištěných časopisů a) o vaření, b) pro ženy a c) pro děti a mládež a prodejců inzertního prostoru v těchto tištěných časopisech. Některé z oslovených subjektů rovněž ve svých vyjádřeních sdělily Úřadu námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů. Úřad se těmito námitkami zabývá v dalších částech odůvodnění tohoto rozhodnutí.
6. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, dále informací poskytnutých Účastníkem řízení v průběhu správního řízení, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí. Úřad vycházel rovněž z vyjádření a stanovisek třetích subjektů k posuzovanému spojení. Současně Úřad zohlednil svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl i k rozhodovací praxi Evropské komise (dále jen Komise ).

I. Notifikační podmínky
7. Dne 30. 11. 2015 Úřad obdržel návrh na povolení spojení soutěžitelů, přičemž transakce, která byla předmětem tohoto návrhu, spočívala v tom, že společnost CNI, jako Účastník řízení, měla v důsledku Smlouvy o koupi částí závodu (dále jen Smlouva ) , která měla být uzavřena mezi společností Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4-Modřany, Mezi Vodami 1952/9, IČ: 49240315 (dále také jen MF ), jako prodávajícím, a společností CNI, jako kupujícím, nabýt část podniku, resp. závodu společnosti MF, která se zabývá vydáváním deníků a časopisů v tištěné i on-line podobě a prodejem inzertního prostoru v těchto denících a časopisech (dále také jen Nabývaná část podniku MF ). O povolení této transakce Úřad zahájil dne 30. 11. 2015 pod spisovou značkou ÚOHS-S0862/2015/KS správní řízení.
8. Součástí Nabývané části podniku MF jsou: a) činnosti (vydávání a prodej inzertního prostoru) vztahující se k těmto tištěným periodikům: E15 , Mateřídouška , Sluníčko , F.O.O.D. , Betynka , Dieta , Moje psychologie , Moje zdraví , Maminka , For Men , Computer , Lidé a země , Bydlení stavby reality , Real-immo , Právo a byznys Strategie či ZEN [4] a b) činnosti (vydávání a prodej inzertního prostoru) vztahující se k těmto on-line periodikům: Abeceda zahrady a bydlení , Autorevue.cz , Connect , Dáma.cz , DIGI arena.cz , Doupě.cz , E15.cz/zdraví , F1 SPORT , fitweb.cz , lideazeme.cz , maminka.cz , mobilmania.cz , motorsport.cz , orbion.cz , recepty.cz , sportrevue.cz , strategie.cz , VTM.cz [5] , Ženy.cz , živě.cz či AVmania.cz . Naopak součástí Nabývané části podniku MF nejsou např. týdeník Euro a tzv. klientské tituly.
9. V průběhu správního řízení obdržel Úřad dne 29. 4. 2016 podání Účastníka řízení, kterým byl Úřad informován, že došlo k následující změně v provedení posuzované transakce.
10. Dne 13. 4. 2016 bylo mezi panem P. H. (dále jen pan H. ), společností Serafico investment s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, IČ: 04229967 (dále jen Serafico ), [6] a společností CNI uzavřeno Memorandum o porozumění ve vztahu k některým částem závodu společnosti Mladá fronta a.s. (dále také jen Memorandum ). [7]
11. V tomto Memorandu deklarovala společnost CNI dlouhodobý zájem získat podnikání představující vydavatelské činnosti vydavatelství Mladá fronta, a.s. v tištěných i on-line titulech s výjimkou týdeníku Euro a tzv. klientských titulů . [8]
12. Důvodem k uzavření Memoranda je to, že se společnost CNI v průběhu předmětného správního řízení ocitla v situaci, kdy by její zamýšlená akvizice Nabývané části podniku MF mohla být zmařena, pokud nebude realizována ve velmi krátké době. [9]
13. V Memorandu se společnost CNI, pan H. a společnost Serafico dohodli, že pan H. nejdříve prostřednictvím společnosti Serafico koupí část závodu, resp. podniku společnosti MF od společnosti MF, [10] a to na základě dokumentace v podstatných rysech podobné dokumentaci, která byla dohodnuta se společností CNI. [11]
14. Smlouva o koupi části závodu, resp. podniku společnosti MF byla mezi společností Serafico, jako kupujícím, a společností MF, jako prodávajícím, uzavřena dne 14. 4. 2016.
15. Na základě této smlouvy a v souladu s Memorandem má společnost Serafico po přechodnou dobu provozovat a rozvíjet podnikatelskou činnost Nabývané části podniku MF, přičemž při rozhodování o podnikatelské činnosti Nabývané části podniku MF má být zcela nezávislá na společnosti CNI a osobách se společností CNI spřízněných. [12]
16. V Memorandu se dále předvídá, [13] že následně, ve lhůtě do 10 pracovních dnů poté, co Úřad povolí transakci, která mu byla notifikována dne 30. 11. 2015 (tj. transakci, která spočívá v nabytí Nabývané části podniku MF ze strany společnosti CNI), kterákoli ze stran Memoranda může požádat, aby společnost Serafico, jako prodávající, uzavřela se společností CNI, jako kupujícím, smlouvu o prodeji (resp. koupi) svého závodu, který obsahově odpovídá Nabývané části podniku MF, přičemž v důsledku této smlouvy společnost CNI nabude Nabývanou části podniku MF. Memorandum přitom předvídá, že tato smlouva o převodu bude uzavřena později, tzn. nikoli v rámci výše uvedené lhůty 10 pracovních dnů. [14]
17. Konečný výsledek této transakce bude totožný s výsledkem, ke kterému směřovala původně notifikovaná transakce, tedy akvizice Nabývané části závodu MF, která se zabývá vydáváním deníků a časopisů v tištěné i on-line podobě a prodejem inzertního prostoru v těchto denících a časopisech, ze strany společnosti CNI. Úřad proto bude dále v textu tohoto rozhodnutí pro označení nabývaného podniku společnosti Serafico používat označení Nabývaná část podniku MF .
18. Úřad při posouzení Účastníkem řízení zvoleného způsobu realizace notifikované transakce (který je popsán výše), uvádí následující.
19. Při způsobu provedení notifikované transakce, který byl zvolen Účastníkem řízení, má být zajištěno především oddělení, resp. nezávislost prozatímního nabyvatele na konečném nabyvateli tak, aby se postup spojujících se soutěžitelů při realizaci této transakce nedostal do rozporu se zákazem uskutečňovat spojení soutěžitelů před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení tohoto spojení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se toto spojení povoluje (viz § 18 odst. 1 zákona).
20. Z ujednání mezi společností CNI, panem H. a společností Serafico (viz výše Memorandum), vyplývá, že společnost Serafico (a pan H.), jako prozatímní nabyvatel, má po přechodnou dobu spravovat převáděná aktiva (tj. Nabývanou část podniku MF) nezávisle na společnosti CNI (konečném nabyvateli) a osobách s ní majetkově, personálně či jinak propojených nebo s touto společností spřízněných. [15] Společnost Serafico, resp. pan H. nejsou majetkově, personálně či jinak propojeni se společností CNI či osobami ze skupiny soutěžitele, jehož součástí je společnost CNI. [16] Pan H. není vázán jakýmkoli závazkem řídit se pokyny jakékoli osoby ze skupiny soutěžitele, jejíž součástí je společnost CNI, při řízení společnosti Serafico (prozatímního nabyvatele Nabývané části podniku MF). [17] Stejně tak platí, že se společnost Serafico a pan H. při provozování podnikatelské činnosti Nabývané části podniku MF nebudou podřizovat zájmům společnosti CNI či osob patřících do skupiny soutěžitele jako společnost CNI. [18]
21. Z výše podaného je patrné, že požadavek nezávislosti prozatímního nabyvatele (společnosti Serafico a pana H.) na konečném nabyvateli (soutěžiteli, jehož součástí je společnost CNI) je v daném případě splněn.
22. Úřad v souvislosti s požadavkem nezávislosti prozatímního nabyvatele na konečném nabyvateli při akvizici Nabývané části podniku MF doplňuje, že prozatímní nabyvatel (společnost Serafico, resp. pan H.) nesmí Nabývanou část podniku MF převést na konečného nabyvatele (společnost CNI) dříve, než nabude právní moci rozhodnutí Úřadu, kterým bude předmětná transakce povolena.
23. V případě, že by Úřad pravomocně rozhodl o tom, že se předmětná transakce nepovoluje, prozatímní nabyvatel (společnost Serafico, resp. pan H.) by organizoval prodej Nabývané části podniku MF buď nazpět společnosti MF, nebo jinému subjektu, přičemž soutěžitel, jehož součástí je společnost CNI, by se nesměl podílet na procesu tohoto prodeje a stejně tak by mu bylo zakázáno stát se kupujícím kterýchkoli aktiv Nabývané části podniku MF.
24. Pokud jde o naplnění prvního notifikačního kritéria, kterým je požadavek, aby notifikovaná transakce byla spojením soutěžitelů podle § 12 zákona, Úřad uvádí následující.
25. Podle § 12 odst. 2 zákona se za spojení soutěžitelů považuje i nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho části smlouvou, na základě dražby nebo jiným způsobem. Částí podniku se pro účely zákona rozumí rovněž ta část podniku soutěžitele, které lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, i když netvoří samostatnou organizační složku podniku. Z výše podaného popisu notifikované transakce vyplývá, že tato spočívá v nabytí Nabývané části podniku MF ze strany společnosti CNI, jako konečného nabyvatele. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.
26. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
27. Společnost CNI je kontrolována společností CZECH MEDIA INVEST a.s., se sídlem Praha 1, Josefov, Pařížská 130/26, IČ: 24817236, která je v konečném důsledku nepřímo společně kontrolována JUDr. D.K. a Ing. P.T. (dále také jen Skupina CNI ).
28. Skupina CNI působí na území České republiky v oblasti vydávání deníků a časopisů v tištěné i on-line podobě, oblasti prodeje inzertního prostoru v těchto denících a časopisech, a to prostřednictvím společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., se sídlem Praha 7, Holešovice, Komunardů 1584/42, IČ: 02346826 (dále také jen CNC ). Kromě těchto dvou oblastí vystupuje Skupina CNI na poptávkové straně v oblasti neadresné distribuce tisku. Do Skupiny CNI náleží i společnost CZECH PRINT CENTER a.s., se sídlem Praha 10, Malešice, Černokostelecká 613/145, IČ: 43875548 (dále také jen CPC ), jejímž jediným akcionářem je společnost CNC. Společnost CPC provozuje tiskárny tzv. coldsetového typu, což je technologie používaná k tisku na novinový papír. Naproti tomu k tisku časopisů se využívá tzv. heatsetový tisk. K tomu je třeba uvést, že žádný z produktů Nabývané části podniku MF nelze tisknout v tiskárně společnosti CPC (bez významných změn formátu a druhu papíru), a tituly (produkty) Nabývané části podniku MF se tisknou heatsetovou technologií. [19]
29. Osoby, které v konečném důsledku kontrolují společnost CNI, tj. JUDr. D.K. a Ing. P.T., dále kontrolují řadu společností působících ve velkém množství oblastí, které nesouvisí s oblastmi, v nichž dochází k předmětnému spojení soutěžitelů. Mezi těmito oblastmi lze uvést např. elektroenergetiku, teplárenství, odpadové hospodářství či nákladní železniční dopravu.
30. Nabývaná část podniku MF je na území České republiky činná v oblasti vydávání deníků a časopisů v tištěné i on-line podobě, oblasti prodeje inzertního prostoru v těchto denících a časopisech a dále vystupuje na poptávkové straně v oblasti neadresné distribuce tisku.

III. Relevantní trhy
31. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
32. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný podnik jiného soutěžitele nebo jeho část, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
33. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnosti Skupiny CNI i Nabývané části podniku MF se na území České republiky horizontálně překrývají v oblasti vydávání deníků a časopisů v tištěné i on-line podobě, v oblasti prodeje inzertního prostoru v těchto denících a časopisech a v oblasti neadresné distribuce tisku, kde spojující se soutěžitelé vystupují na poptávkové straně trhu.
III.1. Oblast vydávání deníků a časopisů v tištěné i on-line podobě
34. V oblasti vydávání deníků a časopisů v tištěné podobě působí oba spojující se soutěžitelé. Skupina CNI na území České republiky v tištěné podobě vydává zejména deníky Blesk , Aha! a Sport a časopisy Blesk vaše recepty , Blesk pro ženy , ABC , OK! Magazine , Nedělní Blesk , Nedělní Aha! , Auto Tip , Svět motorů , Auto Profi , Nedělní Sport , Sport Góóól , Reflex , Blesk křížovky , Aha! křížovky , Nedělní Blesk křížovky , Nedělní Aha! křížovky , Nedělní Sport křížovky , Blesk Zdraví a Blesk Hobby . Nabývaná část podniku MF pak v tištěné podobě vydává zejména deník E 15 [20] a časopisy F.O.O.D. , Maminka , Betynka , Mateřídouška , Sluníčko , Bydlení stavby reality , Computer , Moje psychologie , Dieta , Formen , Lidé a země , Strategie a Moje zdraví .
35. Ve své dosavadní rozhodovací praxi [21] Úřad při úvahách o vymezení věcného relevantního trhu v oblasti vydávání deníků a časopisů v tištěné podobě naznačil možné členění trhů např. podle typu tisku (noviny versus časopisy), geografické rozšířenosti (celostátní deníky versus regionální deníky), periodicity vydání (deníky, týdeníky, měsíčníky apod.), obsahu či tematického zaměření konkrétního titulu (např. zpravodajské, sportovní či ekonomické deníky a týdeníky, dále motoristické, sportovní, kulturní nebo společenské časopisy, časopisy o bydlení, časopisy pro ženy atd.) či kvality (bulvární nebo seriózní tisk). Úřad rovněž naznačoval možné rozlišení, zda jsou vydávané produkty (deníky či časopisy) poskytovány za úplatu či naopak bezplatně.
36. V posuzovaném případě spojení soutěžitelů CNI a Nabývané části podniku MF Úřad při úvahách o možném věcném relevantním trhu vzal za stěžejní rozlišení na 1/ trh deníků a 2/ trhy časopisů. Jako další klíčové kritérium potom (především u trhu časopisů) vzal členění podle obsahu či tematického zaměření konkrétních titulů. [22]
37. Podle výše naznačeného pak Úřad zjistil, že činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá na těchto trzích:
a. trhu deníků, kde Navrhovatel vydává deníky Blesk , Aha! a Sport a Nabývaná část podniku MF je na trhu aktivní prostřednictvím deníku E 15 ,
b. trhu časopisů o vaření, kde Navrhovatel je činný prostřednictvím časopisu Blesk Vaše recepty a Nabývaná část podniku MF prostřednictvím časopisu F.O.O.D. ,
c. trhu časopisů pro ženy, na němž Navrhovatel vydává časopis Blesk pro ženy a Nabývaná část podniku MF je na trhu aktivní prostřednictvím časopisů Maminka a Betynka ,
d. trhu časopisů pro děti a mládež, kde Navrhovatel je činný prostřednictvím časopisu ABC a Nabývaná část podniku MF prostřednictvím časopisů Mateřídouška a Sluníčko ,
e. trhu zpravodajských časopisů, na němž Navrhovatel vydává časopis Reflex a Nabývaná část podniku MF je na trhu aktivní prostřednictvím časopisu Strategie , a
f. trhu časopisů o péči o zdraví, kde Navrhovatel je činný prostřednictvím časopisu Blesk Zdraví a Nabývaná část podniku MF prostřednictvím časopisu Moje zdraví .
38. Nabývaná část podniku MF pak dále sama působí na trzích časopisů o bydlení (časopis Bydlení stavby reality ), o ITC (časopis Computer ), pro ženy se zaměřením na životní styl (časopisy Moje psychologie a Dieta ), pro muže (časopis Formen ) a o cestování (časopis Lidé a země ). Na těchto trzích však nepůsobí Účastník řízení.
39. Naopak Skupina CNI je na rozdíl od Nabývané části podniku MF aktivní na trzích časopisů společenských (časopisy OK! Magazine , Nedělní Blesk a Nedělní Aha! ), motoristických (časopisy Auto Tip , Svět motorů a Auto Profi ), sportovních (časopisy Nedělní Sport a Sport Góóól ), křížovkářských (časopisy Blesk křížovky , Aha! křížovky , Nedělní Blesk křížovky , Nedělní Aha! křížovky a Nedělní Sport křížovky ) a časopisů o kutilství (časopis Blesk Hobby ).
40. Další možné, výše naznačené členění relevantních trhů v oblasti vydávání tištěných deníků a časopisů, např. podle toho, zda se jedná o tituly bulvární či seriózní nebo zda se jedná o tituly placené či distribuované zdarma, nepovažoval Úřad pro posouzení dopadů posuzovaného spojení za nutné, neboť při detailnějším vymezení relevantních trhů se činnosti spojujících se soutěžitelů nepřekrývají. S ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné v úvahu připadající definici relevantního trhu v oblasti vydávání deníků a časopisů v tištěné podobě, nepovažoval Úřad za nezbytné vymezit v dané oblasti relevantní trhy z hlediska produktového s konečnou platností.
41. V rámci internetového zpravodajství či internetových magazínů na území České republiky působí rovněž oba spojující se soutěžitelé, když Skupina CNI provozuje zejména internetové magazíny blesk.cz, ahaonline.cz, abicko.cz, auto.cz a reflex.cz. Oproti tomu Nabývaná část podniku MF provozuje na území České republiky domény sportrevue.cz, autorevue.cz, [23] E15.cz, [24] zive.cz, [25] mobilmania.cz, avmania.cz, digiarena.cz, recepty.cz, maminka.cz, lideazeme.cz, orbion.cz, Formenonline.cz, Hledejceny.cz, dama.cz [26] a fitweb.cz.
42. Pokud jde o oblast on-line (či internetového) zpravodajství, Úřad ve své rozhodovací praxi [27] považuje trhy v této oblasti z pohledu věcného za odlišné od trhů v oblasti tištěných periodik, neboť se liší i/ způsobem šíření informací, [28] ii/ cenou [29] či iii/ aktuálností sdělovaných informací. [30] Úřad ve svém rozhodnutí S453/2013/KS AGROFERT HOLDING, a.s./ MAFRA, a.s. a Anděl Media Centrum, s.r.o. naznačil, že by trh poskytování on-line zpravodajství bylo možné užším způsobem členit, [31] naopak v rozhodnutí Úřadu S256/2008/KS Respekt Media a.s./Handelsblatt Investments B.V. za věcně relevantní považoval jeden trh on-line (internetového) zpravodajství.
43. Pro účely posuzovaného spojení soutěžitelů Úřad však s ohledem na skutečnost, že je on-line zpravodajství každého ze spojujících se soutěžitelů převážně zaměřeno na odlišné tematické segmenty a pokud se činnosti překrývají v tematických oblastech, tak jejich tržní podíl je relativně nízký, neshledává důvody pro vymezení relevantního trhu v oblasti on-line zpravodajství s konečnou platností a zabýval se postavením spojujících se soutěžitelů v jednotlivých tematických segmentech vydávání on-line zpravodajství.
44. V oblasti on-line zpravodajství se činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají na
a. trhu on-line sportovního zpravodajství, kde Skupina CNI působí prostřednictvím webových stránek www.blesk.cz/sport a Nabývaná část podniku MF prostřednictvím webových stránek www.sportrevue.cz ,
b. trhu on-line magazínů v kategorii žena a móda, ve kterých Skupina CNI je aktivní prostřednictvím webových stránek www.blesk.cz/Proženy a Nabývaná část podniku MF prostřednictvím webových stránek www.dama.cz a zeny.e15.cz,
c. trhu on-line magazínu v kategorii auto-moto, kde Skupina CNI působí prostřednictvím webových stránek www.auto.cz a Nabývaná část podniku MF prostřednictvím webových stránek autorevue.cz , a
d. trhu on-line zájmových (hobby) serverů, ve kterých Skupina CNI je aktivní prostřednictvím webových stránek www.blesk.cz/Hobby a Nabývaná část podniku MF prostřednictvím webových stránek www.recepty.cz .
45. Nabývaná část podniku MF pak dále sama působí na trzích on-line zpravodajství a magazínů v kategoriích zaměřených na ekonomiku, finance a právo ( www.E15.cz/Ekonomika ), na IT servery, mobilní a digitální technologie ( www.zive.cz , www.mobilmania.cz , www.avmania.cz a www.digiarena.cz ), na těhotenství a rodičovství ( www.maminka.cz ), na cestování ( www.lideazeme.cz a www.orbion.cz ) a na zdraví ( www.E.15.cz/Zdraví a www.fitweb.cz ). Na těchto trzích však nepůsobí Účastník řízení.
46. Naopak Skupina CNI je na rozdíl od Nabývané části podniku MF aktivní na trzích on-line zpravodajství a magazínů v kategoriích zaměřených na všeobecné zpravodajství ( www.blesk.cz/Zprávy ), na bulvární zprávy ( www.blesk.cz/Celebrity a www.ahaonline.cz ), na zábavu a hry ( www.abicko.cz ) a na společenské magazíny ( www.reflex.cz ).
47. S ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné v úvahu připadajících definic relevantního trhu v oblasti vydávání deníků a časopisů v on-line podobě, nepovažoval Úřad za nezbytné vymezit v dané oblasti relevantní trhy z hlediska produktového s konečnou platností.
48. Z pohledu geografického by mohly být trhy vydávání deníků a časopisů v tištěné i on-line podobě vymezeny územím celé České republiky, neboť produkty spojujících se soutěžitelů jsou vydávány jako celostátní. Takové geografické vymezení relevantního trhu odpovídá rozhodovací praxi Úřadu. [32]
III.2. Oblast prodeje inzertního prostoru v tištěných denících a časopisech a prodeje on-line inzertního prostoru
III.2.1 Vymezení relevantního trhu podle předcházející praxe Úřadu
49. Oblastí prodeje inzertního prostoru v denících a časopisech v tištěné i on-line podobě se Úřad ve své dosavadní rozhodovací praxi zabýval například ve svých rozhodnutích S041/2014/KS ASTROSAT, spol. s r.o./Sanoma Media Praha s.r.o. a S320/2013/KS Economia, a.s./Centrum Holdings s.r.o. a Webfarm s.r.o .
50. V obou uvedených případech Úřad z pohledu věcného považoval trh poskytování on-line inzertního prostoru (či reklamy) za samostatný relevantní trh, odlišný od trhů dalších druhů médií, v nichž je inzertní prostor nabízen. Poskytování on-line inzertního prostoru bylo v uvedených případech odlišeno i od poskytování inzertního prostoru v tištěných médiích (novinách a časopisech).
51. Pokud jde o odlišení poskytování on-line inzertního prostoru od poskytování inzertního prostoru v tištěných médiích (novinách a časopisech), Úřad v rozhodnutí S320/2013/KS Economia, a.s./Centrum Holdings s.r.o. a Webfarm s.r . o. uvedl, že oblast poskytování internetového, tj. on-line , reklamního prostoru se od poskytování reklamního prostoru v jiných (tzv. off-line ) médiích vyznačuje především odlišnou formou a dostupností (tj. nezbytností internetového připojení) a rovněž odlišným mechanismem stanovení cen za danou službu. Zatímco stanovování ceny off-line reklamy je založeno na působení na určitý maximálně možný počet spotřebitelů (například u novinové inzerce je tento počet dán nákladem určité tiskoviny), v případě on-line reklamy jsou platby za tuto službu stanoveny na základě konkrétního počtu skutečných zhlédnutí dané reklamy ze strany uživatelů internetu . [33]
52. V případě S041/2014/KS ASTROSAT, spol. s r.o./Sanoma Media Praha s.r.o. Úřad při vymezení věcně relevantního trhu pro poskytování inzertního prostoru v tištěných médiích rozlišil mezi prodejem inzertního prostoru v denním tisku, na jedné straně, a prodejem inzertního prostoru v časopisech, na druhé straně. Takové členění odůvodnil Úřad tím, že reklamní (inzertní) prostor poskytovaný v denním tisku slouží širšímu spektru čtenářů k seznámení s aktuálními reklamními sděleními se spíše krátkodobou platností, zatímco v případě reklamního (inzertního) prostoru poskytovaného v rámci časopisů a magazínů je třeba zohlednit skutečnost, že tyto jsou nakupovány zejména zájemci o tematicky zaměřený obsah titulu.
53. Navíc Úřad v případě S041/2014/KS ASTROSAT, spol. s r.o./Sanoma Media Praha s.r.o. naznačil pro trh prodeje inzertního prostoru v časopisech další segmentaci (podle obsahového zaměření časopisů, ve kterých je inzertní prostor poptáván) a zabýval se postavením spojujících se soutěžitelů i v těchto užších segmentech představovaných jednotlivými kategoriemi časopisů.
54. Z pohledu geografického byl u celostátně působících společností každý z možných věcně relevantních trhů v oblasti prodeje inzertního prostoru v denním tisku a časopisech i v oblasti prodeje on-line inzertního prostoru vymezen územím celé České republiky.
III.2.2 Vymezení relevantního trhu podle Navrhovatele
55. Naproti tomu Navrhovatel považoval [34] v oblasti prodeje inzertního prostoru za věcně relevantní následující dva trhy.
56. Zaprvé podle Navrhovatele oblast prodeje inzertního prostoru v tištěných médiích představuje jeden společný relevantní trh, což Navrhovatel odůvodňuje pohledem zadavatele reklamy, pro kterého je rozhodující cílová skupina čtenářů, kterou zamýšlí svou reklamou zasáhnout. Zadavatel reklamy si pak podle ceny reklamního prostoru sestavuje vlastní mix tak, aby jím pokryl cílené skupiny čtenářů. Parametry používané pro členění trhů tisku (jako jsou četnost vydání tiskovin, tematické zaměření tiskovin, jejich cena, serióznost atd.) v tomto pojetí ustupují podle Navrhovatele u inzerentů do pozadí a naopak za klíčové považuje Navrhovatel demografické charakteristiky čtenářů a cenu inzertního prostoru.
57. Zadruhé podle Navrhovatele jeden společný relevantní trh představuje i prodej inzertního prostoru on-line, a to podle Navrhovatele stejných důvodů, které Navrhovatel uvedl v případě trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných médiích. Navrhovatel k jím navrhovanému vymezení věcně relevantního trhu v oblasti prodeje inzertního prostoru rovněž poznamenal, že typ média (tisk versus on-line) není pro inzerenty klíčovým kritériem a naopak jsou pro inzerenty při jejich rozhodování klíčové parametry jako poměrná cena za zásah určitého počtu osob.
58. Z pohledu geografického jsou podle Navrhovatele oba výše uvedené trhy v oblasti prodeje inzertního prostoru tvořeny územím celé České republiky.
III.2.3 Šetření Úřadu k vymezení relevantního trhu
59. S ohledem na rozdílný pohled Úřadu a Navrhovatele na vymezení produktového relevantního trhu v oblasti nabídky inzertního prostoru v denících a časopisech v tištěné podobě Úřad provedl v první fázi řízení mezi inzerenty, kteří nakupují (resp. poptávají) inzertní prostor v některých kategoriích časopisů vydávaných spojujícími se soutěžiteli, ve kterých se spojující se soutěžitelé svými aktivitami podstatně překrývají, [35] šetření, kdy inzerentům kladl mimo jiné otázky týkající se možného vymezení relevantního trhu ve zkoumané oblasti.
60. Z odpovědí inzerentů, které Úřad obdržel, vyplynuly následující závěry.
61. Na otázku Úřadu, zda společnosti, které umísťují reklamu na jejich produkty v časopisech spojujících se soutěžitelů, považují inzertní prostor v jednotlivých médiích (tisk, TV vysílání, internet, rozhlas) za substituty, výrazná většina [36] z oslovených inzerentů, kteří Úřadu na jeho dotazy reagovali, opověděla záporně . Menší část [37] těchto inzerentů považuje při rozhodování o nákupu inzertního prostoru jednotlivá média za částečné substituty a pouze velmi malá část [38] těchto inzerentů považuje při rozhodování o nákupu inzertního prostoru jednotlivé typy médií za zcela zaměnitelné. Z výše provedeného šetření Úřadu tak vyplynul závěr, že z hlediska poptávky po inzertním prostoru jednotlivá média nepředstavují vzájemně zaměnitelné produkty, a tudíž netvoří jeden produktový relevantní trh.
62. Obdobně pokud jde o otázku, zda při nákupu inzertního prostoru považují inzerenti za vzájemně zastupitelné či zaměnitelné deníky (denní tisk), na jedné straně, a časopisy, na druhé straně, výrazná většina [39] z inzerentů, kteří Úřadu na jeho dotazy reagovali, odpověděla záporně . Pouze malá část [40] těchto inzerentů shledává při rozhodování o nákupu inzertního prostoru částečnou zastupitelnost mezi deníky a časopisy, žádný z inzerentů neuvedl, že by považoval při rozhodování o nákupu inzertního prostoru deníky a časopisy za zcela vzájemně zastupitelné. Z výše provedeného šetření Úřadu tak vyplynul závěr, že z hlediska poptávky po inzertním prostoru deníky, na straně jedné, a časopisy, na straně druhé, nepředstavují vzájemně zaměnitelné produkty, a tudíž netvoří jeden produktový relevantní trh.
63. Pokud jde o otázku, zda při nákupu inzertního prostoru považují inzerenti za vzájemně zastupitelné či zaměnitelné časopisy s odlišným tematickým zaměřením, [41] opět většina [42] z inzerentů, kteří Úřadu na jeho dotazy odpověděli, nepovažuje při nákupu inzertního prostoru časopisy s odlišným tematickým zaměřením za vzájemně zastupitelné či zaměnitelné. Menší část [43] těchto inzerentů shledává při rozhodování o nákupu inzertního prostoru mezi časopisy odlišných tematických zaměření částečnou zastupitelnost. Pokud jde o částečnou zastupitelnost mezi jednotlivými druhy časopisů, nejsou považovány za zastupitelné např. časopisy o vaření s motoristickými časopisy (neboť každá z těchto skupin časopisů je určena jiné cílové skupině), avšak částečná vzájemná zastupitelnost je shledávána např. mezi časopisy o vaření a časopisy pro ženy. A naopak, časopisy pro ženy nelze dle názoru některých respondentů zaměnit s časopisem pro děti a mládež (neboť každý z nich oslovuje jinou skupinu čtenářů). [44]
64. Naproti tomu pouze nepatrná část [45] inzerentů považuje při rozhodování o nákupu inzertního prostoru časopisy odlišných tematických zaměření za zcela zastupitelné. Z výše provedeného šetření Úřadu tak rovněž vyplynul závěr, že z hlediska poptávky po inzertním prostoru jednotlivé typy časopisů (členěné dle jejich zaměření) nepředstavují vzájemně zaměnitelné produkty, a tudíž netvoří jeden produktový relevantní trh.
65. Výsledky Úřadem provedeného šetření tak v otázce možného vymezení věcně relevantního trhu pro oblast prodeje inzertního prostoru v tištěných denících a časopisech do značné míry potvrzují správnost takového pojetí věcně relevantních trhů, které je naznačeno v předcházející rozhodovací praxi Úřadu. [46]
66. Pokud jde o vymezení věcně relevantního trhu pro oblast prodeje inzertního prostoru on-line, názor Úřadu se od názoru Navrhovatele neodlišuje. Rovněž tak se neodlišuje názor Úřadu a Účastníka řízení na vymezení geografických relevantních trhů v oblasti prodeje inzertního prostoru v tištěných denících a časopisech [47] a on-line inzertního prostoru.
67. S ohledem na výše uvedené se pak v oblastech prodeje inzertního prostoru v tištěných denících a časopisech a prodeje on-line inzertního prostoru činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají na trzích:
a. prodeje inzertního prostoru v tištěných denících, kde Navrhovatel vydává deníky Blesk , Aha! a Sport a Nabývaná část podniku MF je na trhu aktivní prostřednictvím deníku E 15 ,
b. prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech o vaření, kde Navrhovatel je činný prostřednictvím časopisu Blesk Vaše recepty a Nabývaná část podniku MF prostřednictvím časopisu F.O.O.D. ,
c. prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro ženy, na němž Navrhovatel vydává časopis Blesk pro ženy a Nabývaná část podniku MF je na trhu aktivní prostřednictvím časopisů Maminka a Betynka ,
d. prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro děti a mládež, kde Navrhovatel je činný prostřednictvím časopisu ABC a Nabývaná část podniku MF prostřednictvím časopisů Mateřídouška a Sluníčko ,
e. prodeje inzertního prostoru v tištěných zpravodajských časopisech, na němž Navrhovatel vydává časopis Reflex a Nabývaná část podniku MF je na trhu aktivní prostřednictvím časopisu Strategie ,
f. prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech o péči o zdraví, kde Navrhovatel je činný prostřednictvím časopisu Blesk Zdraví a Nabývaná část podniku MF prostřednictvím časopisu Moje zdraví ,
g. prodeje on-line inzertního prostoru.
68. Nabývaná část podniku MF pak dále sama působí na trzích prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech o bydlení (časopis Bydlení stavby reality ), o ITC (časopis Computer ), pro ženy se zaměřením na životní styl (časopisy Moje psychologie a Dieta ), pro muže (časopis Formen ) a o cestování (časopis Lidé a země ). Na těchto trzích však nepůsobí Účastník řízení.
69. Naopak Skupina CNI je na rozdíl od Nabývané části podniku MF aktivní na trzích prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech společenských (časopisy OK! Magazine , Nedělní Blesk a Nedělní Aha! ), motoristických (časopisy Auto Tip , Svět motorů a Auto Profi ), sportovních (časopisy Nedělní Sport a Sport Góóól ), křížovkářských (časopisy Blesk křížovky , Aha! křížovky , Nedělní Blesk křížovky , Nedělní Aha! křížovky a Nedělní Sport křížovky ) a časopisech o kutilství (časopis Blesk Hobby ).
III.3. Oblast neadresné distribuce tisku
70. Pokud jde o oblast distribuce tisku, pak tato činnost podle Úřadu zahrnuje jak distribuci tiskových titulů od vydavatele k distribuční společnosti, tak dodávky tiskových titulů konečným spotřebitelům, a to buď formou přímého prodeje tiskových titulů v prodejních místech, nebo formou předplatného (viz např. rozhodnutí ve věci ÚOHS-S148/2010/KS spojení soutěžitelů Axel Springer AG/Ringier AG/JV ). [48] Obdobně Úřad popsal distribuci tisku v dalším případě (viz případ S 17/00 HDS Retail Czech Republic, a.s. -posouzení a schválení dohody o výhradním nákupu tisku z pohledu pravidel o kartelových dohodách), kdy uvedl, že distribuce tisku (deníků a časopisů) se v zásadě uskutečňuje dvěma způsoby: prostřednictvím předplatného ( ) a přímým maloobchodním prodejem ve stáncích a specializovaných prodejnách tisku, v samostatných oddílech supermarketů, prodejnách potravin, drogerie, na poštách, u čerpacích stanic apod. ( .). Oba uvedené způsoby tvoří samostatné trhy. V daném správním řízení jde výhradně o maloobchodní prodej tisku, nikoli o dodávky tisku konečným zákazníkům na základě předplatného. Jak již bylo uvedeno, mezi prodejní místa s tiskem patří jednak klasické stánky s tiskem, cigaretami a doplňkovým zbožím, jednak prodejny potravin, čerpací stanice atd., které nabízejí omezený výběr tisku pouze jako doplněk svého hlavního sortimentu . Úřad k tomu dále v citovaném případu poznamenal, že prodej tisku ve specializovaných stáncích s tiskem vykazuje odlišné znaky a určitá specifika od doplňkového prodeje tisku v ostatních maloobchodních provozovnách. [49]
71. Z pohledu geografického lze podle výše uvedeného rozhodnutí ve věci ÚOHS-S148/2010/KS Axel Springer AG/Ringier AG/JV relevantní trh v oblasti distribuce tisku definovat jako trh národní, neboť distribuce tisku probíhá obvykle prostřednictvím distribučních sítí působících na celém území České republiky.
72. To, že bývá z pohledu pravidel na ochranu hospodářské soutěže posuzován vztah mezi vydavateli tisku, na jedné straně (strana nabídky), a distributory tisku, na druhé straně (strana poptávky), ukazuje případ S 238/02, kterým se Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi zabýval. V tomto případě bylo posuzováno, zda společnosti ASTROSAT, spol. s r.o., BORGIS a.s., Československý sport, s.r.o., MAFRA, a.s., RINGIER ČR a.s. a VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., které jsou vydavateli tisku, svým jednáním vůči společnosti MKP, tehdejšímu distributorovi tisku uvedených vydavatelů, spočívajícím v zaslání výpovědi uvedenému distributorovi z uzavřených smluv o distribuci jimi vydávaných tiskovin nebo alespoň v oznámení, že taková výpověď bude v nejbližší době podána, neporušily zákaz uzavírání kartelových dohod.
73. S ohledem na výše uvedené se Úřad zabývá v tomto rozhodnutí i vztahem spojujících se soutěžitelů coby vydavatelů tisku k distributorům tisku. Na tento vztah lze z pohledu distributorů nahlížet jako na poskytování služby distribuce (distributor vystupuje na straně nabídky) vydavatelům tisku, kteří službu distribuce poptávají. Jak bylo výše uvedeno, distributoři tisku mohou zajišťovat dodávku tisku buď přímo spotřebiteli (čtenáři), nebo čtenáře zásobují nepřímo tak, že tisk zaváží do míst prodeje, kde si jej spotřebitel může zakoupit (tzv. neadresná distribuce tisku).
74. Z hlediska poptávky se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá zejména v oblasti neadresné distribuce tisku, neboť značnou část vydávaných titulů spojujících se soutěžitelů spotřebitelé nakupují v prodejních místech k tomu určených a není jím doručována přímo na základě předplatného.
75. Obecně oblast neadresné distribuce tisku lze dále členit podle toho, zda soutěžitelé distribuují denní tisk, či časopisy. Oba tyto segmenty vyžadují jinou časovou a logistickou náročnost, přičemž zatímco v segmentu neadresné distribuce časopisů působí zejména dva soutěžitelé, v segmentu neadresné distribuce tisku fakticky na území České republiky je činný pouze jeden monopolní soutěžitel, který současně distribuuje i časopisy.
76. Nicméně s ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné v úvahu připadajících definic produktového relevantního trhu v oblasti neadresné distribuce tisku, ponechal Úřad otázku konečného vymezení otevřenou.
77. Z pohledu geografického Úřad hodnotil možné dopady předmětného spojení v oblasti neadresné distribuce tisku v rámci celého území České republiky, neboť soutěžitelé poptávající tuto službu ji vyžadují celostátně.

IV. Dopady spojení
78. Úřad zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Úřad posuzuje dopady spojení soutěžitelů podle kritérií § 17 odst. 1 zákona, přičemž podpůrně přihlíží k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování horizontálních spojení ), [50] a Pokynech pro posuzování nehorizontálních spojení podle Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování nehorizontálních spojení ). [51]
79. Základní představu o struktuře trhu a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují tržní podíly na relevantním trhu. Pokud jde o velikost tržních podílů, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak. [52]
80. V případě hodnocení struktury trhu Úřad podpůrně používá ukazatel míry celkové úrovně koncentrace trhu, jež je vyjádřena tzv. Herfindahl-Hirschmanovým indexem (HHI), jenž se vypočítává jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace trhu přímo vyvolané spojením. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení pravděpodobně nevyvstanou na trhu s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů, ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a delta pod 250, resp. v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a delta pod 150. [53] To neplatí v případě existence zvláštních okolností, např. v podobě jednoho nebo více z těchto faktorů: spojení se účastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo soutěžitel s malým podílem na trhu, na který ale nedávno vstoupil; jedna nebo více spojujících se stran jsou významnými inovátory, jejichž metody se nepromítají do podílů na trhu; existuje významné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu; jeden ze spojujících se podniků je soutěžitel typu maverick [54] s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování; existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů, anebo jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu. [55]
81. K narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu v důsledku horizontálního spojení soutěžitelů může dojít (i) odstraněním významných konkurenčních omezení pro jednoho nebo více soutěžitelů, což by následně mohlo posílit tržní sílu bez uchýlení se ke koordinovanému chování (tzv. nekoordinované účinky), nebo (ii) takovou změnou povahy hospodářské soutěže, že soutěžitelé, kteří dříve nekoordinovali své chování, nyní budou s podstatně vyšší pravděpodobností koordinovat a zvyšovat ceny nebo jinak narušovat účinnou soutěž (spojení může rovněž usnadnit koordinaci, více ji stabilizovat a zefektivnit pro ty subjekty, které již koordinovaly-tzv. koordinované účinky). [56]
82. Nekoordinované účinky horizontálních spojení soutěžitelů nastávají v situaci, kdy je v důsledku spojení soutěžitelů odstraněn významný konkurenční tlak na jednu nebo více společností, které následně zvýší svou tržní sílu, aniž by docházelo mezi nimi ke koordinaci jednání. Pod nekoordinované efekty lze zahrnout jak vznik nebo posílení individuálního dominantního postavení, tak situaci, kdy by k narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu došlo snížením konkurenčního tlaku, aniž by spojující se soutěžitelé získali dominantní postavení.
83. V důsledku spojení soutěžitelů konglomerátní povahy [57] může rovněž dojít k narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu a) v důsledku nekoordinovaných účinků (omezení přístupu k trhu) [58] nebo b) v důsledku koordinovaných účinků. [59]
84. Pokud jde o nekoordinované účinky (tj. omezení přístupu k trhu) konglomerátního spojení, obava z omezení přístupu k trhu spočívá v tom, že kombinace výrobků či služeb na souvisejících trzích může vést k tomu, že soutěžitel vzniklý spojením je schopen a má motiv přenést své silné postavení na jednom trhu na druhý trh vázaným nebo spojeným prodejem (tzv. tying či bundling ) či jiným jednáním vylučujícím ostatní soutěžitele.
85. Pokud jde o koordinované účinky konglomerátního spojení, [60] konglomerátní spojení může za určitých okolností usnadnit koordinaci narušující hospodářskou soutěž na trzích, a to i při neexistenci dohody nebo jednání ve vzájemné shodě (dle § 3 zákona). Koordinace je pravděpodobnější na trzích, na nichž lze poměrně snadno určit podmínky koordinace a na nichž je tato koordinace udržitelná. IV.1 Dopady spojení v oblasti vydávání deníků a časopisů v tištěné i on-line podobě
86. Pokud se jedná o postavení spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů na jednotlivých relevantních trzích, které by bylo možné v oblasti vydávání deníků a časopisů na území České republiky vymezit, zjistil Úřad následující skutečnosti.
IV.1.1 Oblast vydávání deníků a časopisů v tištěné podobě
IV.1.1.1 Deníky vydávané v tištěné podobě
87. Skupina CNI vydává na území České republiky tři deníky, a to Blesk , Aha! a Sport . Všechny tři deníky jsou placené, deník Sport je zaměřen na poskytování sportovního zpravodajství, zatímco deníky Blesk a Aha! nabízí čtenářům všeobecné zpravodajství spíše bulvárního charakteru. Nabývaný soutěžitel vydává na území České republiky pouze jeden deník, a to E 15 , který představuje primárně zdarma distribuovaný deník se zaměřením na ekonomické zpravodajství.
88. Byl-li by posuzován trh všech deníků v tištěné podobě bez ohledu na jejich obsahové zaměření, geografické působení či rozlišení, zda jde o deníky placené či neplacené, spojením vzniklý soutěžitel by dosahoval cca [25-35]% tržního podílu, přičemž v důsledku spojení by došlo pouze k zanedbatelnému nárůstu společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů (o méně než [0-5] %). [61]
89. Na takto vymezeném trhu působí z konkurenčních soutěžitelů zejména společnosti MAFRA, a.s. (dále jen MAFRA ), vydávající všeobecné zpravodajské deníky Mladá fronta DNES , Lidové noviny a Metro , který je distribuován zdarma, a dosahující cca 25-35% tržního podílu, VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. (dále jen VLP ), vydávající regionálně zaměřený Deník , jež poskytuje všeobecné zpravodajství z regionů, a dosahující cca 15-25% tržního podílu, BORGIS a.s. (dále jen BORGIS ), vydávající všeobecný zpravodajský deník PRÁVO a dosahující cca 5-15% tržního podílu, a Economia, a.s. (dále jen Economia ), vydávající deník HOSPODÁŘSKÉ NOVINY , který je zaměřený na zpravodajství o ekonomice a obchodu, a dosahující cca 5-15% tržního podílu.
90. Předmětné spojení v oblasti vydávání deníků na území České republiky nebude mít za následek narušení hospodářské soutěže, neboť v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dochází k velmi malému nárůstu tržního podílu, deníky vydávané spojujícími se soutěžiteli nepředstavují blízké konkurenty, protože jsou z hlediska jimi poskytovaného zpravodajství tematicky zcela odlišně zaměřené, a navíc jsou vystaveny konkurenci z řad deníků nabízených výše uvedenými významnými konkurenčními vydavatelstvími.
91. Ke stejnému závěru Úřad dospěl i v případě posouzení trhu tištěných deníků pouze s celostátní působností bez ohledu na jejich obsahové zaměření nebo bez rozlišení, zda jde o deníky placené či neplacené, neboť spojení při takovém pojetí trhu povede rovněž k zanedbatelnému nárůstu společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů (o méně než [0-5] %), přičemž společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele bude činit cca [35-45] %. Mezi konkurenční soutěžitele na takto vymezeném trhu lze řadit všechny výše uvedené vydavatelské společnosti s výjimkou společnosti VLP, která nabízí regionálně zaměřený Deník .
92. V případě, že by oblast vydávání deníků na území České republiky byla členěna podle dalších výše naznačených kritérií, např. podle tematického zaměření deníků či skutečnosti, zda se jedná o deníky placené či distribuované zdarma, předmětné spojení soutěžitelů by mělo konglomerátní charakter.
IV.1.1.2. Časopisy vydávané v tištěné podobě
93. V oblasti vydávání časopisů v tištěné podobě působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž jejich činnost se na území České republiky horizontálně překrývá na trzích (i) tištěných časopisů o vaření, (ii) tištěných časopisů pro ženy, (iii) tištěných časopisů pro děti a mládež, (iv) tištěných časopisů v kategorii zpravodajství a (v) tištěných časopisů zaměřených na péči o zdraví. Na ostatních trzích časopisů vydávaných v tištěné podobě se činnosti spojujících se soutěžitelů nepřekrývají a působí na nich vždy pouze jeden z nich.
IV.1.1.2.1 Trh tištěných časopisů o vaření
94. Na trhu tištěných časopisů o vaření na území České republiky společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2014 cca [25-35] % (měřeno prodaným nákladem), z čehož tržní podíl Navrhovatele činil cca [25-35] % a tržní podíl Nabývané části podniku MF cca [5-15] %, a cca [25-35] % (dle obratu), z čehož tržní podíl Navrhovatele činil cca [5-15] % a tržní podíl Nabývané části podniku MF cca [5-15] %. [62]
95. Konkurenty na tomto trhu představují zejména soutěžitelé BURDA Praha, spol. s r.o. (dále jen BURDA ), vydávající časopisy Svět ženy pošli recept a Apetit , s tržním podílem za rok 2014 ve výši cca 35-45 % (podle prodaného nákladu) a cca 55-65 % (podle obratu), VLP , vydávající časopis Gurmet , s tržním podílem za rok 2014 ve výši cca 0-5 % (podle prodaného nákladu) a cca 5-15 % (podle obratu), či BAUER MEDIA v.o.s. (dále jen BAUER MEDIA ), vydávající časopis Chvilka v kuchyni , s tržním podílem za rok 2014 ve výši cca 15-25 % (podle prodaného nákladu i dle obratu).
96. Z pohledu úrovně koncentrace je hodnota HHI na tomto trhu nad hranicí 2000, delta je vyšší než 150.
97. Časopisy o vaření spojujících se soutěžitelů a jejich hlavních konkurentů pak lze charakterizovat následovně (viz Tabulka č. 1):

Vydavatel
Časopis
Periodicita
Přibližná cena

Skupina CNI
Blesk Vaše recepty
12
7 Kč

Nabývaná část podniku MF
F.O.O.D.
12
29 Kč

BURDA
Svět ženy pošli recepty
12
8 Kč

Apetit
12
60 Kč

VLP
Gurmet
12
34 Kč

BAUER MEDIA
Chvilka v kuchyni
12
8 Kč

Tabulka 1: Nejvýznamnější časopisy o vaření v České republice
98. Z provedené charakteristiky jednotlivých časopisů o vaření vydávaných na území České republiky vyplývají následující skutečnosti. Všechny významné časopisy o vaření na území České republiky se vydávají jako měsíčníky, přičemž z hlediska jejich ceny lze rozlišit dvě základní kategorie časopisů o vaření, a to časopisy o vaření v nízké cenové hladině (cca 10 Kč-časopisy Blesk Vaše recepty , Svět ženy pošli recepty a Chvilka v kuchyni ) a časopisy o vaření ve vyšší cenové hladině (cca 30 až 60 Kč-časopisy F.O.O.D. , Apetit a Gurmet ).
99. Ačkoli tržní podíl spojením vznikajícího soutěžitele bude relativně vysoký, Úřad zastává názor, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu Skupině CNI natolik, aby jí umožnila chovat se na trhu nezávisle na ostatních spotřebitelích či odběratelích. Spojením vzniklý soutěžitel sice bude po spojení dosahovat na trhu časopisů o vaření podílu cca [25-35] %, nicméně jeho nejvýznamnější konkurent v této oblasti, společnost BURDA, která rovněž vydává jeden časopis v nižší a jeden časopis ve vyšší cenové relaci, bude dosahovat výrazně významnějšího postavení na trhu. Současně na trhu existují pro spotřebitele další vydavatelé, kteří nabízí své časopisy o vaření, z nichž někteří náleží do významných vydavatelských skupin působících v České republice i mezinárodně, např. BAUER MEDIA.
100. Dále Úřad konstatuje, že časopisy spojujících soutěžitelů na tomto trhu nejsou blízkými substituty, neboť se jejich časopisy především vzájemně výrazně liší v ceně. Navíc na stejné cenové úrovni jsou časopisy spojujících se soutěžitelů vždy vystaveny konkurenci ze strany alespoň jednoho časopisu konkurenčního vydavatele.
101. V neposlední řadě je podstatnou charakteristikou trhu časopisů o vaření skutečnost, že jeho celková velikost má klesající tendenci, když v období let 2012-2014 celkový prodaný náklad časopisů o vaření pokles o téměř 30 % (tento pokles byl zapříčiněn zejména výrazným poklesem prodejů časopisů v nižší cenové relaci). Z tohoto důvodu se jeví případné podstatné zvyšování ceny časopisů o vaření spojujících se soutěžitelů jako nepravděpodobné, neboť by s vysokou pravděpodobností jen vedlo k dalšímu poklesu jejich prodejů.
102. S ohledem na výše uvedená zjištění, zejména pak na existenci další významných konkurentů, jimž budou spojující se soutěžitelé na trhu časopisů o vaření čelit, stejně jako skutečnost, že časopisy spojujících se soutěžitelů nepředstavují blízké konkurenty, a trvalý pokles poptávky po časopisech o vaření, předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na tomto trhu.
IV.1.1.2.2 Trh tištěných časopisů pro ženy
103. Na trhu tištěných časopisů pro ženy na území České republiky činil společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v roce 2014 cca [15-25] % (měřeno prodaným nákladem), z čehož tržní podíl Navrhovatele činil cca [15-25] % a tržní podíl Nabývané části podniku MF cca [5-15] %, a cca [15-25] % (dle obratu), z čehož tržní podíl Navrhovatele činil cca [15-25] % a tržní podíl Nabývané části podniku MF cca [0-5] %. [63]
104. Konkurenty na tomto trhu představují zejména soutěžitelé BURDA, vydávající časopisy Burda Style a Katka , s tržním podílem za rok 2014 ve výši cca 5-15 % (podle prodaného nákladu i dle obratu), VLP, vydávající časopisy Praktická žena , Překvapení a Vlasta , s tržním podílem za rok 2014 ve výši cca 5-15 % (podle prodaného nákladu i dle obratu), BAUER MEDIA, vydávající časopisy Claudia , Čas na lásku , Chvilka pro tebe , Napsáno životem a Čas pro hvězdy , s tržním podílem za rok 2014 ve výši cca 45-55 % (podle prodaného nákladu i dle obratu).
105. Z pohledu úrovně koncentrace je hodnota HHI na tomto trhu nad hranicí 2000, delta je vyšší než 150.
106. Časopisy pro ženy spojujících se soutěžitelů a jejich hlavních konkurentů pak lze charakterizovat následovně (viz Tabulka č. 2):
Vydavatel
Časopis
Periodicita
Přibližná cena

Skupina CNI
Blesk pro ženy
52
12 Kč

Nabývaná část podniku MF
Maminka
12
50 Kč

Betynka
12
40 Kč

BURDA
Burda Style
12
130 Kč

Katka
52
12 Kč

BAUER MEDIA
Claudia
52
12 Kč

Čas na lásku
26
20 Kč

Chvilka pro tebe
52
22 Kč

Napsáno životem
26
20 Kč

Čas pro hvězdy
52
11 Kč

VLP
Praktická žena
6
69 Kč

Překvapení
52
22 Kč

Vlasta
52
29 Kč

Tabulka 2: Nejvýznamnější časopisy pro ženy v České republice
107. Z provedené charakteristiky jednotlivých časopisů pro ženy vydávaných na území České republiky vyplývají následující skutečnosti. Časopisy pro ženy lze mezi sebou rozlišit dle několika kritérií, a to např. dle jejich detailního tematického zaměření, ceny či četnosti jejich vydávání.
108. Dle tematického zaměření lze například rozlišovat na časopisy pro ženy obecného charakteru, jež poskytují čtenářům informace o životním stylu, módě, kosmetice, vztazích či příbězích z různých stránek života (např. časopisy Blesk pro ženy , Katka , Claudia či Napsáno životem ) či časopisy zaměřené na ženy-matky (např. časopisy Maminka , Betynka či Miminko [64] ). Dle četnosti vydání pak jsou časopisy pro ženy vydávány nejčastěji jako týdeníky (např. časopis Blesk pro ženy , Claudia či Vlasta ) nebo měsíčníky (např. časopisy Maminka či Betynka ). Rovněž tak lze spatřovat mezi jednotlivými časopisy pro ženy významné rozdíly v ceně, za kterou jsou prodávány, neboť tato se pohybuje od cca 10 Kč do více než 100 Kč.
109. Tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele na trhu časopisů pro ženy na území České republiky bude relativně nízký (pod 25 %). [65] Úřad tak zastává názor, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu Skupiny CNI natolik, aby jí umožnila chovat se na trhu nezávisle na ostatních spotřebitelích či odběratelích. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci řady v České republice i nadnárodně působících soutěžitelů, jejichž postavení na trhu bude jen mírně nižší (např. BURDA či VLP) nebo dokonce i výrazně vyšší (BAUER MEDIA).
110. Navíc obdobně jako v případě časopisů o vaření, časopisy spojujících se soutěžitelů nepředstavují blízké konkurenty, když tyto mají odlišné tematické zaměření, rozdílnou cenu i četnost jejich vydání.
111. S ohledem na výše uvedená zjištění nevzbuzuje předmětné spojení soutěžitelů vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na tomto trhu.
IV.1.1.2.3 Trh tištěných časopisů pro děti a mládež
112. Na trhu tištěných časopisů pro děti a mládež v České republice činil společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v roce 2014 cca [55-65] % (měřeno prodaným nákladem), z čehož tržní podíl Navrhovatele činil cca [15-25] % a tržní podíl Nabývané části podniku MF cca [45-55] %, a cca [55-65] % (dle obratu), z čehož tržní podíl Navrhovatele činil cca [15-25] % a tržní podíl Nabývané části podniku MF cca [25-35] %. [66]
113. Konkurenty na tomto trhu představují soutěžitelé RF HOBBY s.r.o. (dále jen RF Hobby ), vydávající časopisy 21. století junior či 21. století junior speciál , s tržním podílem za rok 2014 ve výši cca 5-15 % (podle prodaného nákladu i obratu), BAUER MEDIA, vydávající časopis BRAVO , s tržním podílem za rok 2014 ve výši cca 5-15 % (podle prodaného nákladu) a cca 15-25 % (dle obratu), či EMPRESA MEDIA, a.s. (dále jen EMPRESA MEDIA ), vydávající časopisy Popcorn , Top dívky či Animáček , s tržním podílem za rok 2014 ve výši cca 5-15 % (podle prodaného nákladu i obratu).
114. Poskytnuté informace o hlavních konkurentech spojujících se soutěžitelů působících na trhu tištěných časopisů pro děti a mládež v letech 2012-2014 obdržel od Navrhovatele v Dotazníku k povolení spojení. S ohledem na skutečnost, že v současné době již nevychází časopis BRAVO , který představoval jednoho z nejvýznamnějších konkurenčních produktů k časopisům spojujících se soutěžitelů, Úřad v průběhu druhé fáze řízení oslovil vydavatele časopisů pro děti s žádosti o poskytnutí informací ohledně jejich tržeb za prodej jejich produktů na trhu. Kromě výše uvedených soutěžitelů Úřad oslovil i společnost EGMONT ČR, s.r.o. (dále jen EGMONT ), která rovněž vydává řadu časopisů v této kategorii a jež nebyla v první fázi Účastníkem řízení identifikována jako soutěžitel na předmětném trhu. [67]
115. Z provedeného šetření pak vyplynulo, že v roce 2015 (po odečtení tržeb v současnosti již nevydávaného časopisu BRAVO ) podíl společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na trhu tištěných časopisů pro děti a mládež (měřeno dle obratu) činil cca [25-35] %, když tržní podíl Skupiny CNI dosahoval cca [15-25] % a Nabývaná část podniku MF zaujímala na trhu cca [5-15]% podíl.
116. Z hlediska obratu nejvýznamnějším soutěžitelem na trhu byla v roce 2015 společnost EGMONT, jejíž tržní podíl činil cca 35-45 %. Další významné konkurenty představovala EMPRESA MEDIA s cca 15-25 % podílem a RF Hobby s podílem ve výši cca 5-15 %.
117. Z pohledu úrovně koncentrace je hodnota HHI na tomto trhu nad hranicí 2000, delta je vyšší než 150.
118. Rovněž na tomto trhu jednotlivé časopisy nepředstavují homogenní produkt, protože i skupiny dětských čtenářů jsou značně diferenciované, neboť v průběhu jejich vývoje prodělávají značný mentální rozvoj. Proto existují tituly pro různé věkové skupiny dětí, které se podstatné liší například velikostí písma, stylem ilustrací a fotografií, výběrem témat, složitostí použitého jazyka či složitostí úkolů, jež dětští čtenáři mají plnit. Některé z časopisů pro děti a mládež jsou pak zaměřeny do značné míry na edukativní činnost, jiné více na společenská témata týkající se mládeže či pouze na zábavu.
119. Pokud jde o srovnání charakteristik časopisů pro děti a mládež, které jsou vydávány spojujícími se soutěžiteli, uvádí Úřad tyto skutečnosti.
120. Časopis Sluníčko je měsíčník, cena jednoho výtisku tohoto časopisu činí cca 35 Kč. Tento časopis má 44 stran, je určen dětem ve věku od 3 do 6 let, tedy dětem, které doposud neumí číst, nebo se začínají učit číst. Pokud jde o obsah časopisu Sluníčko a styl, kterým je psán, lze ho charakterizovat jako zábavní a edukativní magazín pro předškolní děti, kterým čtou jejich rodiče, nebo se jedná o první čtení, věku je přizpůsoben obsah textu a složitost úkolů obsažených v tomto časopise.
121. Časopis Mateřídouška je měsíčník, cena jednoho výtisku tohoto časopisu činí cca 36 Kč. Tento časopis má 48 stran, je určen čtenářům ve věku od 6 do 10 let (tedy dětem přibližně prvního stupně základních škol), jeho čtenáři jsou dívky i chlapci. Pokud jde o obsah časopisu Mateřídouška a styl, kterým je psán, lze ho charakterizovat jako popkulturní a edukativní časopis magazín, kdy čtenář již umí číst. Témata tohoto časopisu jsou zpracována jednodušeji s ohledem na cílovou skupinu.
122. Časopis ABC vychází jako čtrnáctideník, cena jednoho výtisku tohoto časopisu činí cca 45 Kč. Tento časopis má 60 stran, je určen čtenářům ve věku od 10 let (tedy dětem přibližně druhého stupně základních škol), jeho čtenáři jsou převážně chlapci. Pokud jde o obsah časopisu ABC a styl, kterým je psán, jde o časopis vědecko-technický a popkulturní, je psáno dospělým jazykem s minimem cizích slov. Cílové skupině jeho čtenářů odpovídá složitost témat, hloubka jeho zpracování, obtížnost rukodělných úkolů (např. vystřihovánek modelů různých předmětů).
123. Z tohoto pohledu pak některé z časopisů pro děti a mládež nejsou zcela, resp. vůbec zastupitelné s jinými tituly v dané kategorii časopisů. Tak je tomu i v případě časopisů vydávaných spojujícími se soutěžiteli, které svým primárním zaměřením jsou cíleny na zcela odlišné věkové kategorie dětí, jak ukazuje jejich výše podaný popis.
124. Úřad pro uzavírá, že ani konsolidace časopisů pro děti a mládež, které jsou vydávány spojujícími se soutěžiteli, do jednoho vydavatelského domu nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže.
IV.1.1.2.4 Trh tištěných zpravodajských časopisů
125. Na trhu tištěných časopisů v kategorii zpravodajství na území České republiky činil společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v roce 2014 cca [45-55] % (měřeno prodaným nákladem), z čehož tržní podíl Navrhovatele činil cca [35-45] % a tržní podíl Nabývané části podniku MF cca [0-5] %, a cca [45-55] % (dle obratu), z čehož tržní podíl Navrhovatele činil cca [45-55] % a tržní podíl Nabývané části podniku MF cca [0-5] %. [68]
126. Konkurenty na tomto trhu představují soutěžitelé Economia, vydávající časopis Respekt , s tržním podílem za rok 2014 ve výši cca 15-25 % (podle prodaného nákladu) a cca 25-35 % (dle obratu) a EMPRESA MEDIA, vydávající časopis Týden , s tržním podílem za rok 2014 ve výši cca 25-35 % (podle prodaného nákladu i dle obratu).
127. Z pohledu úrovně koncentrace je hodnota HHI na tomto trhu nad hranicí 2000, delta je vyšší než 150.
128. Časopisy pro ženy spojujících se soutěžitelů a jejich hlavních konkurentů pak lze charakterizovat následovně (viz Tabulka č. 3).
Vydavatel
Časopis
Periodicita
Přibližná cena

Skupina CNI
Reflex
52
40 Kč

Nabývaná část podniku MF
Strategie
11
69 Kč

Economia
Respekt
52
42 Kč

EMPRESA MEDIA
Týden
52
30 Kč

Tabulka 3: Nejvýznamnější zpravodajské časopisy v České republice
129. Výše popsané čtyři časopisy vydávané v kategorii zpravodajských časopisů rovněž nepředstavují homogenní produkty. Zatímco časopisy Reflex , Respekt a Týden jsou vydávány jako týdeníky, které jsou zaměřeny na komentování, popř. analýzu aktuálního dění v ekonomice, politice či obecně ve společnosti, a to jak v domácí či zahraniční, časopis Strategie , který nabízí Nabývaná část podniku MF, je vydáván jako měsíčník a je zaměřen čistě na oblast marketingu, a tudíž je věnován úzce profilované skupině čtenářů.
130. S ohledem na výše uvedená zjištění, zejména pak na skutečnost, že v důsledku spojení dochází k relativně malému nárůstu tržního podílu na trhu zpravodajských časopisů na území České republiky (měřeno dle obratu), časopisy spojujících se soutěžitelů nepředstavují blízké konkurenty a časopis Reflex je vystaven silné konkurenci z řad zbývajících dvou významných zpravodajských časopisů, předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na tomto trhu.
IV.1.1.2.5 Trh tištěných časopisů o péči o zdraví
131. Činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá dále na trhu časopisů o péči a zdraví. V rámci této kategorie časopisů Unie vydavatelů eviduje pouze časopisy spojujících se soutěžitelů. [69] V rámci této kategorii časopisů se Úřadu nepodařilo zajistit údaje o velikosti relevantních trhů, neboť tyto nejsou oficiálně sledovány. Nicméně průzkumem předmětné oblasti bylo zjištěno, že časopisy Blesk zdraví a Moje zdraví nejsou jedinými v této kategorii. Mezi další konkurenční produkty patří např. časopisy Regenerace , Zdraví , [70] Psychologie Dnes , [71] Meduňka , [72] Health & Beauty , [73] Bylinky revue , [74] Herbář , [75] Svět ženy-Zdraví , [76] Prameny zdraví , [77] Nová Regena [78] apod.
132. S ohledem na velký výběr časopisů na daném trhu předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže.
IV.1.1.2.6 Další kategorie tištěných časopisů
133. Kromě výše uvedených kategorií tištěných časopisů působí navíc buď pouze Nabývaná část podniku MF, nebo pouze Navrhovatel v dalších tematických kategoriích tištěných časopisů, ve kterých se tak aktivity spojující se soutěžitelů nepřekrývají.
134. Ze spojujících se soutěžitelů působí pouze Nabývaná část podniku MF na těchto trzích tištěných časopisů: (i) trhu časopisů o bydlení, kde její tržní podíl činí cca [5-15] % podle prodaného nákladu a cca [5-15] % podle obratu, (ii) trhu časopisů o ITC, kde její tržní podíl činí cca [25-35] % podle prodaného nákladu a cca [15-25] % podle obratu, (iii) trhu časopisů pro ženy se zaměřením na životní styl, kde její tržní podíl činí cca [5-15] % podle prodaného nákladu a cca [5-15] % podle obratu, (iv) trhu časopisů pro muže, kde její tržní podíl činí cca [15-25] % podle prodaného nákladu a cca [15-25] % podle obratu, a (v) trhu časopisů o vědě, technice, zajímavostech a cestování , kde její tržní podíl činí cca [15-25] % podle prodaného nákladu a cca [15-25] % podle obratu.
135. Ze spojujících se soutěžitelů působí pouze Navrhovatel na těchto trzích tištěných časopisů: (i) trhu společenských časopisů, kde jeho tržní podíl činí cca [15-25] % podle prodaného nákladu i podle obratu, (ii) trhu motoristických časopisů, kde jeho tržní podíl činí cca [55-65] % podle prodaného nákladu a cca [55-65] % po dle obratu, [79] (iii) trhu sportovních časopisů, kde jeho tržní podíl činí cca [65-75] % podle prodaného nákladu a cca [65-75] % podle obratu, (iv) trhu časopisů z kategorie zahrada a hobby , kde jeho tržní podíl činí cca [25-35] % podle prodaného nákladu a cca [15-25] % podle obratu. Navrhovatel byl dále činný v segmentu časopisů o vědě, technice, zajímavostech a cestování , protože vydával časopis GEO s tímto tematickým zaměřením, nicméně tento segment opustil, když v prosinci 2015 přestal časopis GEO vydávat.
136. V souvislosti s kategorií motoristických časopisů obdržel Úřad námitku pana O.Č. [80] Podle této námitky je již nyní Skupina CNI nevýznamnějším hráčem v segmentu motoristických médií, vydává podle pana O.Č. nejprodávanější a nejčtenější automobilové časopisy ( Svět motorů a AutoTIP ), dále podle pana O.Č. provozuje nejnavštěvovanější motoristický web na českém internetu (Auto.cz) a rovněž tak vydává B2B časopisy Auto Profi a 4Fleet . Pan O.Č. k tomu dále uvedl, že společná integrovaná redakce těchto titulů zároveň dodává obsah ze svého oboru do dalších titulů vydavatelství, např. Blesk nebo Reflex. Tím dochází k soustředění významné tržní síly, vydavatelství může de facto nastolovat mediální agendu v auto-moto oboru nebo naopak upozaďovat témata, která jsou nepříjemná významným inzerentům. Zejména ale může-a této možnosti v praxi hojně využívá-vyvíjet silný tlak na existující i potenciální inzerenty. Kdo neinzeruje v motoristických titulech Czech News Center, inzeruje v nedostatečné míře nebo dokonce zadává inzerci do společností, které CNC považuje za nežádoucí konkurenci, reálně riskuje, že o jeho produktech a službách se v titulech CNC nebude psát vůbec, popřípadě v nepříznivém světle. Zkušenost s tím má již řada zadavatelů inzerce. To je aktuální stav, již tak značně znepokojivý. Součástí akvizice MF má být rovněž internetový motoristický magazín AutoRevue.cz. Ten sám o sobě není nijak mimořádně zajímavý. Rozšířením portfolia CNC o tento titul by však došlo k dalšímu soustředění moci a vlivu v segmentu bez adekvátní protiváhy. Zbytek tiskového i internetového trhu v segmentu auto-moto připadá na řádově menší hráče, kteří nemohou s vyjednávací silou a mnohdy nevybíravými obchodními praktikami CNC reálně soutěžit. [81] Pan O.Č. proto dal Úřadu na zvážení, zda nabytím části podniku MF nezanikne hospodářská soutěž v segmentu auto-moto.
137. Úřad k uvedeným námitkám pana O.Č. uvádí následující.
138. Pokud se jedná o tržní postavení spojujících se soutěžitelů na trhu vydávání tištěných motoristických časopisů, působí na tomto trhu ze spojujících se soutěžitelů pouze Skupina CNI (vydává např. tištěné motoristické časopisy Auto Tip , Svět motorů či Auto Profi , přičemž její tržní podíl zde činí cca 60-65 %), zatímco Nabývaná část podniku MF na trhu vydávání tištěných motoristických časopisů není činná. Znamená to tedy, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů Skupina CNI nenavýší svůj tržní podíl na trhu vydávání tištěných motoristických časopisů. Rovněž tak to má za následek, Skupina CNI v důsledku spojení nenavýší svůj tržní podíl ani na trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných motoristických časopisech.
139. Pokud se jedná o tržní postavení spojujících se soutěžitelů na trhu on-line vydavatelství v segmentu auto-moto, působí na tomto trhu oba spojující se soutěžitelé, Skupina CNI (provozuje motoristický web Auto.cz) i Nabývaná část podniku MF (provozuje motoristický web aut orevue.cz), v důsledku spojení tak dojde k navýšení tržního podílu spojením vznikajícího soutěžitele na tomto trhu. Nicméně je nezbytné uvést, že i po tomto navýšení tržního podílu bude společný tržní podíl spojením vznikajícího soutěžitele na tomto trhu nízký (cca [5-15] %) a bude hluboko pod hranicí 25 %. [82] Znamená to tedy, že na trhu působí i další provozovatelé motoristických webů, které se nabízejí čtenářům, či zájemcům o inzerci na nich.
140. Pokud jde o námitku pana O.Č., podle níž by rozšířením portfolia časopisů spojením vznikajícího soutěžitele mělo dojít k další koncentraci jeho vlivu v oblasti vydávání časopisů a prodeje inzertního prostoru v nich, aniž by postavení spojením vznikajícího soutěžitele nebylo vyváženo postavením jiných subjektů, jedná se o posouzení, zda spojení nebude mít za následek negativní konglomerátní účinky. Posouzení konglomerátních účinků spojení se Úřad věnuje v kapitolách IV.1.3 (pro trhy vydávání časopisů) a IV.2.3.8 (pro trhy prodeje inzertního prostoru v časopisech) odůvodnění tohoto rozhodnutí.
141. Pokud jde o kategorie tištěných časopisů, které Úřad vyjmenovává v odstavcích 134. a 135. odůvodnění tohoto rozhodnutí, nedojde na těchto dílčích trzích v důsledku spojení k nárůstu tržního podílu spojením vznikajícího soutěžitele, Úřad proto i ve vztahu k těmto kategoriím (resp. trhům) tištěných časopisů uzavírá, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže.
IV.1.2 Oblast on-line zpravodajství
142. P okud jde o oblast on-line zpravodajství (resp. vydávání deníků a časopisů vydávaných v on-line podobě), překrývají se spojující se soutěžitelé pouze v tematických, resp. obsahových segmentech sport , zábava a hry , auto moto , žena a móda a zájmové servery . V ostatních tematických, resp. obsahových segmentech deníků a časopisů vydávaných on-line působí ze spojujících se soutěžitelů buď pouze Navrhovatel, nebo pouze Nabývaní část podniku MF.
143. Tržní podíly spojujících se soutěžitelů v jednotlivých tematických segmentech deníků a časopisů vydávaných on-line jsou nízké a pohybují se pod hranicí 25 %. [83] Úřad proto ve vztahu k těmto tematickým kategoriím deníků a časopisů vydávaných on-line uzavírá, že předmětné spojení soutěžitelů neruší hospodářskou soutěž.
IV.1.3 Konglomerátní účinky: Hospodářská soutěž napříč celkovým trhem vydávání časopisů v tištěné i on-line podobě
144. Jak je patrné z předchozích kapitol, které pojednávají o možných dopadech předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž v oblasti vydávání časopisů v tištěné a on-line podobě, spojením vznikající soutěžitel bude působit na řadě těchto dílčích trhů (neboť vydávají řadu časopisů různých tematických zaměření), na nichž byl doposud ze spojujících se soutěžitelů před spojením činný buď jen Navrhovatel, nebo jen Nabývaná část podniku MF, případně oba spojující se soutěžitelé.
145. Úřad proto posoudil, zda skutečnost, že spojením vzniklý soutěžitel bude přítomen současně na řadě těchto dílčích vydavatelských trhů a bude disponovat širokým portfoliem časopisů řady různých tematických zaměření, mu nepřinese takové postavení, kdy by mu umožnilo narušit hospodářskou soutěž v oblasti vydávání časopisů.
146. K tomuto narušení hospodářské soutěže by mohlo dojít například vytlačováním konkurentů z trhu (prostřednictvím vázaných či spojených prodejů či nákupů či jinými vylučovacími praktikami) a výrazným posílením vyjednávací síly spojením vznikajícího soutěžitele vůči odběratelům. O takové obavě se hovoří jako o konglomerátních účincích spojení či jako o tzv. portfoliové síle spojením vznikajícího soutěžitele. [84] Obava z šíře portfolia spojením vznikajícího soutěžitele byla vyjádřena i ze strany třetích subjektů. [85]
147. Úřad k možným konglomerátním účinkům posuzovaného spojení uvádí následující.
148. Zaprvé, v oblasti vydávání časopisů působí další silní vydavatelé, mezi nimiž lze jmenovat skupinu VLP, soutěžitele BAUER MEDIA či BURDA, kteří disponují rovněž širokým portfoliem časopisů. Jejich konkurenčnímu tlaku bude spojením vznikající soutěžitel čelit i po spojení.
149. Skupina VLP (prostřednictvím své dceřiné společnosti Astrosat Media s.r.o.) podle svých internetových stránek [86] vydává tištěných 6 týdeníků, 4 čtrnáctideníky, 6 měsíčníků, 1 dvouměsíčník, 1 B2B titul a provozuje 9 webů-online časopisů (např. Důmazahrada.cz , iGlanc.cz , iGurmet.cz , Praktickážena.cz , Překvapení.cz , Story.cz či Vlasta.cz ). Tištěné tituly vydávané Skupinou VLP jsou např. časopisy životního stylu pro ženy ( Glanc , Kondice , Praktická žena KREATIV ), časopisy pro ženy ( Vlasta ), časopisy o vaření ( Gurmet ), časopisy o vědě, technice, zajímavostech a cestování ( National Geographic Česko ), časopisy pro ženy-čtení, křížovky, soutěže ( Křížovkářský TV magazín , Překvapení ), časopisy o bydlení ( Dům a zahrada ), společenské časopisy ( Magazín Šíp , Story , Týdeník Květy ), či časopisy programové ( TV magazín ).
150. Společnost BAUER MEDIA se na svých internetových stránkách [87] prezentuje jako největší časopisecké vydavatelství v České republice. Vydává tři desítky časopisů a časopisových speciálů. Její tištěné časopisy zahrnují např. časopisy životního stylu pro ženy ( Cosmopolitan , Harper's Bazaar ), časopisy pro ženy ( Claudia , Žena a život , Napsáno životem , Čas na lásku , Tina ), časopisy o vaření ( Chvilka v kuchyni ), časopisy pro ženy-čtení, křížovky, soutěže ( Chvilka pro luštění ), časopisy o bydlení ( Tina-bydlíme ), společenské časopisy ( Rytmus života , Rytmus života retro , Pestrý svět , Čas pro hvězdy ), nebo časopisy programové ( TV Revue , TV MAX , Týdeník Televize ). Společnost BAUER MEDIA je činná také v oblasti elektronických médií a je provozovatelem internetových portálů JenProZeny.cz , JenProMuze.cz , JenProHolky.cz , Dolcevita.cz , Spy.cz , Televize.cz .
151. Společnost BURDA [88] vydává časopisy, které zahrnují např. časopisy životního stylu pro ženy ( Marianne , Marie Claire , JOY , InStyle , Elle ), časopisy životního stylu pro muže ( Maxim ), časopisy pro ženy ( Burda , Katka , Svět ženy ), časopisy o vaření ( Apetit , Svět ženy-POŠLI RECEPT ), časopisy o bydlení ( Náš útulný byt , Marianne Bydlení ), časopisy-křížovky, luštění ( Pošli recept-křížovky ) nebo časopisy s tematikou informačních a komunikačních technologií ( Chip s DVD ).
152. Zadruhé, různé časopisy spojujících se soutěžitelů mají odlišné skupiny čtenářů, vycházejí s odlišnou periodicitou (navíc v odlišných dnech) atd. Pokud by se spojením vznikající soutěžitel chtěl uchýlit k vázání nákupu jednoho tematického druhu časopisu či konkrétního časopisu, pro který je typická určitá skupina čtenářů, na nákup jiného druhu časopisu, který skupinou čtenářů prvně uvedeného druhu časopisu není čten (např. by tímto vázáním vnucoval muži, který si kupuje motoristický časopis, koupi časopisu pro děti), tato strategie by vedla nikoli k újmě konkurentů či odběratelů (čtenářů), ale toho soutěžitele, který ji zvolil.
153. Zatřetí, rovněž tak se nejeví jako profitabilní strategie zvyšování cen spojujícími se soutěžiteli vydávaných časopisů, neboť jejím výsledkem by byl odchod čtenářů tohoto časopisu k časopisům obdobného tematického zaměření vydávaných konkurenčními vydavateli, nebo tím, že by čtenáři časopisu, jehož cenu spojující se soutěžitelé zvýšili, tento časopis přestali nakupovat. Reálnost takového scénáře je podpořena skutečností, že prodeje (tištěných) časopisů vykazují v čase klesající trend. [89]
154. Vzhledem k těmto skutečnostem Úřad uzavírá, že lze vyloučit, že by předmětné spojení mohlo narušit hospodářskou soutěž na trzích vydávání časopisů následkem konglomerátních účinků.
IV.2. Dopady spojení v oblasti prodeje inzertního prostoru v tištěných denících a časopisech v tištěné a prodeje on-line inzertního prostoru
155. Pokud se jedná o postavení spojujících se soutěžitelů na jednotlivých relevantních trzích v oblasti prodeje inzertního prostoru v denících a časopisech v tištěné a on-line podobě na území České republiky, zjistil Úřad následující skutečnosti.
IV.2.1 Prodej on-line inzertního prostoru
156. Na trhu prodeje inzertního prostoru on-line na území České republiky nepřesahuje společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů hranici 10 %. Na tomto budou spojující se soutěžitelé čelit i po spojení konkurenci ze strany řady soutěžitelů, z nichž někteří (např. společnosti Seznam.cz, a.s., Economia, a.s. či MAFRA) disponují vyšším tržním podílem než spojením vzniklý soutěžitel. Ve vztahu k takto definovanému trhu posuzované spojení soutěžitelů nenaruší hospodářskou soutěž.
IV.2.2 Prodej inzertního prostoru v tištěných denících
157. Spojující se soutěžitelé na trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných denících nabízí svůj inzertní prostor ve všech denících, které vydávají. Na trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných denících činil společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v roce 2014 cca [25-35] %, z čehož tržní podíl Navrhovatele činil cca [25-35] %, zatímco tržní podíl Nabývané části podniku MF činil cca [0-5] %. V důsledku předmětného spojení by došlo k mírnému navýšení tržního podílu současného vedoucího hráče na tomto trhu.
158. Nejvýznamnější konkurenty na tomto trhu představují společnosti MAFRA s tržním podílem cca 35-45 % a VLP s tržním podílem cca 15-25 %.
159. Z pohledu úrovně koncentrace se jedná o trh vysoce koncentrovaný, neboť hodnota HHI přesahuje hranici 2000. Hodnota delta na tomto trhu je ale nižší než 150.
160. Současně Úřad při posouzení dopadů spojení soutěžitelů na tomto trhu vzal v úvahu následující skutečnosti. Zaprvé, v důsledku spojení nedochází k podstatnému nárůstu tržního podílu spojením vznikajícího soutěžitele. Zadruhé, podmínky hospodářské soutěže na tomto trhu zůstávají obdobné situaci před spojením. Rovněž tak Úřad při tomto hodnocení vzal v úvahu, že Nabývaná část podniku MF nepředstavuje na trhu tzv. mavericka, jedná se totiž o relativně na tomto trhu zavedeného soutěžitele, jehož tržní podíl je v čase stabilní. Zatřetí, Úřad vzal v potaz i následující závěr, který vyplynul ze šetření mezi inzerenty spojujících se soutěžitelů. Značná část zadavatelů reklamy oslovených Úřadem odpověděla na otázku, která kritéria považují za podstatná při výběru inzertního prostoru, že tímto důležitým kritériem je adresát reklamy, tj. čtenář periodika. Deník E 15 Nabývané části podniku MF se zaměřuje především na ekonomické zpravodajství, zatímco deníky Navrhovatele Blesk , Aha! poskytují všeobecné zpravodajství bulvárního charakteru a další deník Navrhovatele Sport přináší sportovní zpravodajství. Lze tedy konstatovat, že okruh čtenářů těchto deníků je odlišný, a proto i z pohledu inzerentů tyto deníky nepředstavují blízké konkurenty.
161. Úřad proto uzavírá, že předmětné spojení soutěžitelů nenaruší hospodářskou soutěž ve vztahu k trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných denících.
IV.2.3 Prodej inzertního prostoru v tištěných časopisech
162. Spojující se soutěžitelé se v oblasti prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech v České republice horizontálně překrývají na trzích (i) prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech o vaření, (ii) prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro ženy, (iii) prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro děti a mládež, (iv) prodeje inzertního prostoru v tištěných zpravodajských časopisech a (v) prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech o péči o zdraví.
IV.2.3.1 Trh prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech o vaření
163. Na trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech o vaření dosáhl společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v roce 2014 cca [35-45] %, z toho tržní podíl Navrhovatele činil cca [5-15] % a tržní podíl Nabývané části podniku MF činil cca [25-35] %. Navrhovatel na tomto trhu prodává inzertní prostor ve svém časopisu Blesk Vaše recepty , zatímco Nabývaná část podniku MF nabízí svůj inzertní prostor v časopisu F.O.O.D.
164. Spojením vzniklý soutěžitel by zaujímal na takto vymezeném trhu druhé místo za nesilnějším konkurentem-společností BURDA, jejíž tržní podíl činí cca 45-55 %. Dalšími k onkurenty na tomto trhu jsou společnosti VLP s tržním podílem cca 5-15 % a BAUER MEDIA s tržním podílem cca 0-5 %.
165. Z pohledu úrovně koncentrace se jedná o trh vysoce koncentrovaný, když hodnota HHI na tomto trhu je nad hranicí 2000, zatímco ukazatel delta, vyjadřují nárůst koncentrace trhu v důsledku spojení, je vyšší než 150.
166. Zjištěné skutečnosti o struktuře trhu, zejména pak to, že na koncentrovaném trhu budou přítomni dva významní hráči s obdobnými tržními podíly (spojením vznikající soutěžitel s tržním podílem cca [35-45] % a společnost BURDA s tržním podílem cca 45-55 %) a s výrazným odstupem od ostatních soutěžitelů přítomných na tomto trhu, vedly Úřad po šetření provedeném v první fázi řízení mj. k obavě, že by předmětné spojení soutěžitelů mohlo na daném trhu vést k podstatnému narušení hospodářské soutěže následkem nekoordinovaných účinků ( odstraněním významného konkurenčního tlaku) horizontálního spojení. Tuto skutečnost Úřad sdělil Účastníkovi řízení v Oznámení o pokračování v řízení.
167. Pokud jde o to, zda předmětné spojení může mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže následkem nekoordinovaných účinků (odstraněním významného konkurenčního tlaku) horizontálního spojení, uvádí Úřad následující.
168. Nekoordinované efekty nastávají v situaci, kdy je v důsledku spojení soutěžitelů odstraněn významný konkurenční tlak na jednu nebo více společností, které následně zvýší svou tržní sílu, aniž by docházelo mezi nimi ke koordinaci jednání. Pod nekoordinované efekty lze zahrnout jak vznik nebo posílení individuálního dominantního postavení, tak situaci, kdy by k narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu došlo snížením konkurenčního tlaku, aniž by spojující se soutěžitelé získali dominantní postavení.
169. Prvním případem je vznik individuálního dominantního nebo monopolního postavení nebo posílení individuálního dominantního postavení, kdy spojením vzniklý soutěžitel není po spojení vystaven buď žádné, nebo podstatné konkurenci. Takový soutěžitel pak disponuje takovou tržní silou, která mu umožňuje chovat se na trhu do značné míry nezávisle na ostatních soutěžitelích či spotřebitelích.
170. Při posouzení, zda v důsledku spojení získá spojením vzniklý soutěžitel individuální dominantní postavení, vzal Úřad v úvahu následující skutečnosti.
171. Spojením vzniklý soutěžitel bude disponovat na zkoumaném relevantním trhu tržním podílem cca [35-45] %, který je nižší než tržní podíl nejsilnějšího konkurenčního soutěžitele-společnosti BURDA, jejíž tržní podíl na tomto trhu činí cca 45-55 %. Vzhledem k tomuto zjištění lze vyloučit, že by spojením vznikající soutěžitel uskutečněním předmětného spojení získal individuální dominantní postavení na daném relevantním trhu.
172. Druhým případem nekoordinovaných účinků horizontálního spojení je narušení hospodářské soutěž na relevantním trhu snížením konkurenčního tlaku, aniž by spojující se soutěžitelé získali dominantní postavení.
173. V této souvislosti Úřad zkoumal, do jaké míry jsou si spojující se soutěžitelé blízkými konkurenty. Proto ve druhé fázi řízení Úřad provedl šetření dopadů předmětného spojení soutěžitelů na tento relevantní trh, ve kterém zkoumal, jaká by byla reakce subjektů, které inzerují své výrobky či služby v tištěných časopisech o vaření Blesk Vaše recepty , který je vydávaný Skupinou CNI, a F.O.O.D. , který je vydávaný Nabývanou částí podniku MF, v případě, že by cena inzerce v tom tištěném časopise o vaření, ve kterém nyní inzerují své výrobky či služby (tedy nakupují od spojujících se soutěžitelů inzertní prostor), byla zvýšena o 10 %, přičemž cena inzertního prostoru v ostatních tištěných časopisech by zůstala nezměněná.
174. V případě časopisu Blesk Vaše recepty Úřad oslovil 31 významných inzerentů, kteří nakupují inzertní prostor v tomto časopise. Dotazovaní inzerenti představovali svými platbami za inzerci v časopisu Blesk Vaše recepty v roce 2015 téměř [ obchodní tajemství ] % inzertních tržeb tohoto časopisu. Úřad obdržel odpověď od 27 z oslovených subjektů, které svými platbami za inzerci v časopise Blesk Vaše recepty představovaly v roce 2015 [ obchodní tajemství ] % inzertních tržeb tohoto časopisu.
175. Ze subjektů oslovených Úřadem na otázku, jak by se zachovaly při 10% nárůstu ceny za inzerci v časopise Blesk Vaše recepty , pouze 1 odpověděl, že by začal nakupovat inzertní prostor výhradně v časopise F.O.O.D. (jeho platby za inzerci v časopisu Blesk Vaše recepty představovaly [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb tohoto časopisu). Dalších 13 inzerentů časopisů Blesk Vaše recepty sdělilo Úřadu, že na výběru umístění své inzerce v časopisech o vaření by 10% cenový nárůst nic nezměnil a stále by inzerovali v daném časopise (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Blesk Vaše recepty ). Dalších 13 oslovených subjektů reagovalo tak, že by minimálně jednou z jejich reakcí na 10 % vzestup cen za inzerci v časopise Blesk Vaše recepty , kterou by zvažovaly, byl odchod k nějakému z časopisů konkurujících spojujícím se soutěžitelům či dokonce i zastavení inzerce v časopisech o vaření (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Blesk Vaše recepty ). [90]
176. Z provedeného šetření vyplynulo, že subjekty poptávající inzertní plochu v časopise Blesk Vaše recepty by na 10% cenový nárůst inzerce v tomto časopise většinově reagovaly tak, že by nadále poptávaly reklamní prostor v tomto časopise (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Blesk Vaše recepty ) nebo by zvažovaly minimálně jako jednu z možností nepropagovat své zboží v časopisech o vaření spojujících se soutěžitelů (cca [ obchodní tajemství ] %). Pouze jeden z oslovených subjektů považuje časopis F.O.O.D. , vydávaný Nabývanou částí podniku MF, za nejbližšího konkurenta časopisu Blesk Vaše recepty .
177. V této souvislosti Úřad rovněž zkoumal, zda by zvýšení ceny nabídky reklamního prostoru v časopise Blesk Vaše recepty bylo pro spojením vzniklého soutěžitele profitabilní a zda by bylo možné toto zvýšení v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů očekávat.
178. K tomuto účelu použil metodu tzv. analýzy kritické ztráty. [91] Podstatou provedené analýzy kritické ztráty bylo porovnání velikosti skutečného úbytku prodejů inzertního prostoru v časopise Blesk Vaše recepty v reakci na 10% nárůst ceny inzerce (tzv. skutečná ztráta) s úbytkem prodejů inzerce v tomto časopise, při kterém by takové zvýšení ceny bylo pro spojující se soutěžitele neprofitabilní (tzv. kritická ztráta). Pokud by byla skutečná ztráta nižší než kritická ztráta, bylo by uvedené zvýšení ceny pro Skupinu CNI ekonomicky přínosné. Naopak, pokud by skutečná ztráta byla vyšší než ztráta kritická, cenový nárůst reklamního prostoru v časopise Blesk Vaše recepty by nebyl profitabilní, protože nárůst tržeb, jež by Skupina CNI v důsledku zdražení svého produktu získala od těch soutěžitelů, jež by nadále inzerovali své zboží v tomto časopisu (popř. by začali inzerovat své produkty v časopisu F.O.O.D.), by byl nižší než ztráta tržeb způsobená odchodem inzerentů k časopisům jiných soutěžitelů či zastavením jejich inzerce do tisku vůbec.
179. Při hodnocení skutečné ztráty cenového zdražení reklamního prostoru v časopise Blesk Vaše recepty Úřad vzal v potaz ty subjekty, které na dotaz Úřadu reagovaly tak, že by přestaly inzerovat v tomto časopise a současně by ani nezačaly propagovat své zboží v časopise F.O.O.D. Nabývané části podniku MF. [92] S ohledem na skutečnost, že někteří z oslovených soutěžitelů neoznačili ve svých odpovědích jednoznačně, jak by se při cenovém nárůstu nabídky reklamního prostoru v časopise Blesk Vaše recepty zachovali, a poukázali na vícero možností jejich reakcí, tak za předpokladu, že jedna z variant jimi označeného chování byla, že by nadále inzerovali své zboží v časopise Blesk Vaše recepty nebo by začali inzerovat v časopise F.O.O.D. , Úřad takové soutěžitele pro účely analýzy kritické ztráty nezařadil mezi ty, jejichž odchod tvořil hledanou skutečnou ztrátu tržeb Skupiny CNI.
180. Úroveň kritické ztráty závisí na výši cenového nárůstu a na výši hrubé marže. Pro daný cenový nárůst platí, že čím vyšší je hrubá marže, tím nižší je úroveň kritické ztráty. [93]
181. Při hodnocení výsledků Úřad zohlednil výši nákladů na inzerci a výši tržeb z inzerce časopisu Blesk Vaše recepty , které si vyžádal od Účastníka řízení. Z informací od Navrhovatele pak bylo zjištěno, že při nabízení inzertního prostoru v časopise Blesk Vaše recepty dosahuje hrubé marže ve výši cca [ obchodní tajemství ] %.
182. Hodnota kritické ztráty [94] při cenovém zvýšení o 10 % a hrubé marži ve výši [ obchodní tajemství ] % je [ obchodní tajemství ] %. Pokud by tedy v důsledku zmiňovaného cenového nárůstu nabídky reklamního prostoru v časopise Blesk Vaše recepty přestali v tomto časopise inzerovat soutěžitelé, jejichž tržby představují cca [ obchodní tajemství ] % z celkových inzertních tržeb v tomto časopise, cenové zvýšení by pro Skupinu CNI nebylo profitabilní.
183. Jelikož pak z průzkumu mezi spotřebiteli bylo zjištěno, že odchod inzerentů časopisu Blesk Vaše recepty v důsledku 10% cenového zvýšení by vedl k výpadku v tržbách z inzerce tohoto časopisu ve výši 18,5 %, případné takové cenové zvýšení by pro Skupinu CNI nebylo profitabilní. [95] Tuto skutečnost navíc podtrhují i některé odpovědi oslovených inzerentů, kteří Úřadu sdělili, že sice na výběru časopisu pro propagaci jejich produktu by sice nic neměnili, nicméně při nárůstu ceny by snížili množství zadávané reklamy, tudíž by spojením vzniklý subjekt zdražením dodatečné tržby nezískal. [96] , [97]
184. V případě časopisu F.O.O.D. Úřad oslovil celkem 44 významných inzerentů tohoto časopisu. Oslovení inzerenti svými platbami za inzerci v časopisu F.O.O.D. představovali v roce 2015 téměř [ obchodní tajemství ] % inzertních tržeb tohoto časopisu. Úřad obdržel odpověď od 33 z oslovených subjektů, které svými platbami za nákup inzertního prostoru v časopisu F.O.O.D. představovaly v roce 2015 cca [ obchodní tajemství ] % inzertních tržeb tohoto časopisu.
185. Ze subjektů oslovených Úřadem na otázku, jak by se zachovaly při 10% nárůstu ceny za inzerci v časopise F.O.O.D. , žádný nekonstatoval, že by namísto časopise F.O.O.D. začal inzerovat v časopise Blesk Vaše recepty . Z výše uvedeného vyplývá, že obecně pro subjekty, které poptávají inzertní prostor pro reklamu svých produktů v F.O.O.D. , nepředstavuje časopis Blesk Vaše recepty blízkého konkurenta pro časopis F.O.O.D. . Z tohoto důvodu tak Úřad nepovažoval za nezbytné počítat případnou analýzu kritické ztráty, neboť jakýkoli výsledek této analýzy by nebyl ovlivněn posuzovaným spojením soutěžitelů.
186. Z výše uvedeného tak vyplývá, že spojující se soutěžitelé nejsou blízkými konkurenty a inzerenti mají možnost propagovat své produkty i v jiných časopisech o vaření. Úřad tak uzavírá, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže na trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech o vaření z důvodu vzniku nepříznivých nekoordinovaných účinků.
187. Z inzerentů, kteří poptávají inzertní prostor v časopisech o vaření spojujících se soutěžitelů a které Úřad oslovil v průběhu správního řízení, vyjádřily obavy z narušení hospodářské soutěže zejména společnosti FINE FISH CZ s.r.o. (dále jen FINE FISH ) [98] a Cho ceňská mlékárna s.r.o. (dále jen Choceňská mlékárna ). [99] Podle společnosti Choceňská mlékárna bude mít předmětné spojení za následek pokles prodejů inzerce (pozn. Úřadu: pravděpodobně z důvodu růstu ceny reklamního prostoru), společnost FINE FISH se pak obává, že by v důsledku spojení soutěžitelů mohlo dojít ke vzniku monopolního prostředí, a tím k možnému razantnímu růstu cen inzerce. I některé další subjekty, které inzerují v časopisech o vaření spojujících se soutěžitelů, namítly, že by se v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů mohla zvýšit cena inzerce v těchto časopisech. Nicméně současně každý z těchto inzerentů uvedl, že by v případě takového zvýšení ceny za inzerci začal inzerovat své výrobky či služby v časopisech o vaření vydávaných konkurenty spojujících se soutěžitelů.
188. K těmto obavám Úřad konstatuje, že z výše provedeného šetření vyplynulo, že spojením vzniklý soutěžitel na trhu prodeje inzerce v časopisech o vaření nebude mít dominantní či dokonce monopolní postavení. Bude vystaven konkurenci z řad dalších vydavatelů nabízejících inzertní prostor v časopisech pro vaření, z nichž společnost BURDA bude mít dokonce ještě významnější tržní postavení. Rovněž tak s ohledem na skutečnost, že časopisy o vaření spojujících se soutěžitelů nepředstavují blízké konkurenty a na trhu existují alternativní možnosti, kde zájemci mohou poptávat inzertní prostor v časopisech o vaření, obava z razantního zvýšení ceny inzerce v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů se jeví neopodstatněná.
IV.2.3.2 Trh prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro ženy
189. Na trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro ženy v České republice dosáhl společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v roce 2014 cca [35-45] %, z toho tržní podíl Navrhovatele činil cca [15-25] % a tržní podíl Nabývané části podniku MF dosahoval cca [25-35] %. Navrhovatel na tomto trhu prodává inzertní prostor ve svém časopisu Blesk pro ženy , zatímco Nabývaná část podniku MF na tomto trhu prodává inzertní prostor ve svých časopisech Maminka a Betynka .
190. Spojením vzniklý soutěžitel by na tomto trhu zaujímal nově pozici nesilnějšího hráče. Konkurenty spojujících se soutěžitelů na tomto trhu jsou především společnosti VLP a BAUER MEDIA, které na tomto trhu dosahují každá tržního podílu 15-25 %, a BURDA s tržním podílem cca 5-15 %.
191. Z pohledu úrovně koncentrace jde o trh vysoce koncentrovaný, když hodnota HHI na tomto trhu je nad hranicí 2000. Hodnota ukazatele delta, vyjadřujícího nárůst koncentrace trhu v důsledku spojení, je vyšší než 150.
192. Zjištěné skutečnosti o struktuře trhu, především pak to, že trh prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro ženy je koncentrovaný a spojením vzniklý soutěžitel na trhu bude dosahovat relativně vysokého tržního podílu, vedly Úřad po šetření provedeném v první fázi řízení k obavě, že by předmětné spojení soutěžitelů mohlo na daném trhu vést k podstatnému narušení hospodářské soutěže následkem nekoordinovaných účinků (odstraněním významného konkurenčního tlaku) horizontálního spojení. Tuto skutečnost Úřad sdělil Účastníkovi řízení v Oznámení o pokračování v řízení.
193. Pokud se jedná o hodnocení, zda předmětné spojení může mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže následkem nekoordinovaných účinků (odstraněním významného konkurenčního tlaku) horizontálního spojení, uvádí Úřad následující.
194. Při posouzení, zda v důsledku spojení získá spojením vzniklý soutěžitel individuální dominantní postavení, vzal Úřad v úvahu následující skutečnosti.
195. Spojením vzniklý soutěžitel bude na trhu inzertního prostoru v tištěných časopisech pro ženy zaujímat s tržním podílem cca [35-45] % postavení nejsilnějšího soutěžitele, přičemž konkurenty mu budou zejména společnost VLP a BAUER MEDIA (obě s tržním podílem cca 15-25 %) a společnost BURDA (s tržním podílem cca 5-15 %).
196. Přítomnost těchto konkurentů a skutečnost, že jejich tržní podíly nebudou individuálně výrazně zaostávat za tržním podílem spojením vznikajícího soutěžitele, vylučuje obavu, že by spojením vznikající soutěžitel mohl v důsledku spojení se chovat nezávisle na svých konkurentech či odběratelích, a tím i získat individuální dominantní postavení na trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro ženy.
197. V souvislosti s posouzením, zda řešení spojení soutěžitelů vzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v důsledku snížení konkurenčního tlaku, aniž by spojující se soutěžitelé získali dominantní postavení, Úřad rovněž ve druhé fázi řízení Úřad provedl šetření, ve kterém zkoumal, jaká by byla reakce subjektů, které inzerují své výrobky či služby v tištěných časopisech pro ženy Blesk pro ženy , který je vydávaný Skupinou CNI, a Maminka a Betynka , které jsou vydávány Nabývanou částí podniku MF, v případě, že by cena inzerce v tištěných časopisech pro ženy, ve kterém nyní inzerují své výrobky či služby (tedy nakupují od spojujících se soutěžitelů inzertní prostor), byla zvýšena o 10 %, přičemž cena inzertního prostoru v ostatních tištěných časopisech by zůstala nezměněná.
198. V případě časopisu Blesk pro ženy Úřad oslovil 43 jeho významných inzerentů. Tito svými platbami za inzerci v časopise Blesk pro ženy tvořili v roce 2015 přibližně [ obchodní tajemství ] % inzertních tržeb tohoto časopisu. Úřad obdržel odpověď od 38 z oslovených subjektů, které se svými platbami za nákup inzertního prostoru inzerci v časopise Blesk pro ženy podílely v roce 2015 na celkem cca [ obchodní tajemství ] % inzertních tržeb tohoto časopisu.
199. Ze subjektů oslovených Úřadem na otázku, jak by se zachovaly při 10% nárůstu ceny za inzerci v časopise Blesk pro ženy , pouze 3 odpověděly, že by začaly nakupovat inzertní prostor výhradně v časopisech Nabývané části podniku MF Maminka a Betynka či jako další možnost by zvažovaly nadále propagovat své produkty v časopise Blesk pro ženy (jejich platby za inzerci v časopise Blesk pro ženy představovaly cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb tohoto časopisu). Dalších 16 inzerentů časopisu Blesk pro ženy sdělilo Úřadu, že na výběru umístění své inzerce v časopisech pro ženy by 10% cenový nárůst nic nezměnil a stále by inzerovali v daném časopise (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Blesk pro ženy ). Dalších 15 oslovených subjektů reagovalo tak, že by minimálně jednou z reakcí na 10% vzestup cen za inzerci v časopise Blesk pro ženy , kterou by zvažovaly, byl odchod k nějakému z časopisů konkurujících spojujícím se soutěžitelům (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Blesk pro ženy ). [100]
200. Z provedeného šetření vyplynulo, že subjekty poptávající inzertní plochu v časopise Blesk pro ženy by na 10% cenový nárůst inzerce v tomto časopise většinově reagovaly tak, že by nadále poptávaly reklamní prostor v tomto časopise (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Blesk pro ženy ), nebo by zvažovaly minimálně jako jednu z možností nepropagovat své zboží v časopisech pro ženy spojujících se soutěžitelů (cca [ obchodní tajemství ] %). Pouze 3 z oslovených subjektů považují jeden z časopisů nabývané části podniku MF za nejbližšího konkurenta časopisu Blesk pro ženy (cca [ obchodní tajemství ] %).
201. V případě časopisu Maminka Úřad oslovil 41 jeho významných inzerentů. Tito svými platbami za inzerci v časopise Maminka představovali v roce 2015 přibližně [ obchodní tajemství ] % inzertních tržeb tohoto časopisu. Úřad obdržel odpověď od 26 z oslovených subjektů, které svými platbami za inzerci v časopise Maminka představovaly v roce 2015 celkem cca [ obchodní tajemství ] % inzertních tržeb tohoto časopisu.
202. Ze subjektů oslovených Úřadem na otázku, jak by se zachovaly při 10% nárůstu ceny za inzertní prostor v časopise Maminka , pouze jeden reagoval tak, že by začal nakupovat inzertní prostor v časopise Blesk pro ženy , přičemž tento inzerent se podílí méně než [ obchodní tajemství ] % na inzertních tržbách časopisu Maminka . Rovněž tak pouze jeden inzerent Úřadu sdělil, že v případě cenového nárůstu inzerce v časopise Maminka by začal propagovat své produkty pouze v časopisu Betynka , jeho podíl na celkových tržbách z inzerce časopisu Maminka byl rovněž nižší než [ obchodní tajemství ] %. Dalších 14 inzerentů časopisu Maminka sdělilo Úřadu, že na výběru umístění své inzerce v časopisech pro ženy by 10% cenový nárůst nic nezměnil a stále by inzerovali v daném časopise (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Maminka ). Dalších 9 oslovených subjektů reagovalo tak, že by minimálně jednou z reakcí na 10% vzestup cen za inzerci v časopise Maminka , kterou by zvažovaly, byl odchod k některému z časopisů konkurujících spojujícím se soutěžitelům nebo i ukončení inzerce v časopisech pro ženy (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Maminka ). [101]
203. Z provedeného šetření vyplynulo, že subjekty poptávající inzertní plochu v časopise Maminka by na 10% cenový nárůst inzerce v tomto časopise většinově reagovaly tak, že by nadále poptávaly reklamní prostor v tomto časopise (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Maminka ) nebo by zvažovaly minimálně jako jednu z možností nepropagovat své zboží v časopisech pro ženy spojujících se soutěžitelů (cca [ obchodní tajemství ] %). Pouze 1 z oslovených subjektů považuje časopis Navrhovatele za nejbližšího konkurenta časopisu Maminka (méně než [ obchodní tajemství ] %).
204. V případě časopisu Betynka se Úřad dotazoval 41 jeho významných inzerentů, kteří svými platbami za inzerci v časopise Betynka tvořili v roce 2015 přibližně [ obchodní tajemství ] % inzertních tržeb tohoto časopisu. Úřad obdržel odpověď od 32 z oslovených subjektů, které se svými platbami za inzerci v časopise Betynka v roce 2015 podílely ve svém souhrnu cca [ obchodní tajemství ] % na inzertních tržbách tohoto časopisu.
205. Ze subjektů oslovených Úřadem na otázku, jak by se zachovaly při 10% nárůstu ceny za inzertní prostor v časopise Betynka , pouze jeden reagoval tak, že by začal nakupovat inzertní prostor v časopise Blesk pro ženy , přičemž tento inzerent se podílí méně než [ obchodní tajemství ] % na inzertních tržbách časopisu Betynka . 5 inzerentů Úřadu sdělilo, že v případě cenového nárůstu inzerce v časopise Betynka by začalo propagovat své produkty pouze v časopisu Maminka nebo by současně zvažovalo možnost zůstat u časopisu Maminka , jejich podíl na celkových tržbách z inzerce časopisu Betynka byl cca [ obchodní tajemství ] %. Dalších 16 inzerentů časopisu Betynka sdělilo Úřadu, že na výběru umístění své inzerce v časopisech pro ženy by 10% cenový nárůst nic nezměnil a stále by inzerovali v daném časopise (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Betynka ). Dalších 10 oslovených subjektů reagovalo tak, že by minimálně jednou z reakcí na 10% vzestup cen za inzerci v časopise Betynka , kterou by zvažovaly, byl odchod k nějakému z časopisů konkurujících spojujícím se soutěžitelům nebo i ukončení inzerce v tisku (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Betynka ). [102]
206. Z provedeného šetření vyplynulo, že subjekty poptávající inzertní plochu v časopise Betynka by na 10% cenový nárůst inzerce v tomto časopise většinově reagovaly tak, že by nadále poptávaly reklamní prostor v tomto časopise (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Betynka ) nebo by zvažovaly minimálně jako jednu z možností nepropagovat své zboží v časopisech pro ženy spojujících se soutěžitelů (cca [ obchodní tajemství ] %). Pouze 1 z oslovených subjektů považuje časopis Navrhovatele za nejbližšího konkurenta časopisu Betynka (méně než [ obchodní tajemství ] %).
207. V této souvislosti Úřad rovněž zkoumal, zda by zvýšení ceny nabídky reklamního prostoru v časopisech Blesk pro ženy , Maminka a Betynka bylo pro spojením vzniklého soutěžitele profitabilní a zda by bylo možné toto zvýšení v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů očekávat. K tomuto účelu použil metodu tzv. analýzy kritické ztráty, při její aplikaci postupoval obdobně, jak je výše popsáno při její aplikaci na analýzu vztahující se k časopisu Blesk Vaše recepty .
208. Tato analýza ukázala ve vztahu k prodeji inzertního prostoru v tištěných časopisech spojujících se soutěžitelů pro ženy ( Blesk pro ženy , Maminka a Betynka ) následující. U všech uvedených tištěných časopisů pro ženy (resp. v případě prodeje inzertního prostoru v nich) je minimální odhadovaná ztráta zákazníků, resp. tržeb od nich (skutečná ztráta) výrazně vyšší než úroveň tzv. kritické ztráty, a proto by zvýšení ceny inzertního prostoru v těchto časopisech pro soutěžitele, který vznikne v důsledku posuzovaného spojení, nebylo profitabilní. Výše skutečné ztráty, hrubé marže a kritické ztráty pro jednotlivé tištěné časopisy pro ženy, které jsou vydávané spojujícími se soutěžiteli, zachycuje Tabulka č. 4.
Časopis
Marže
skutečná ztráta
kritická ztráta

Maminka
*
18,8%
*

Betynka
*
26,9%
*

Blesk pro ženy
*
35,2%
*

Tabulka 4: Analýza kritické ztráty v oblasti časopisů pro ženy
* [ obchodní tajemství ]
209. Z výše uvedeného tak vyplývá, že spojující se soutěžitelé nejsou blízkými konkurenty a inzerenti mají možnost propagovat své produkty i v jiných časopisech pro ženy. Úřad tak uzavírá, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže na trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro ženy z důvodu vzniku nepříznivých nekoordinovaných účinků.
210. Z inzerentů, kteří poptávají inzertní prostor v časopisech pro ženy Blesk pro ženy , Maminka a Betynka , které jsou vydávané spojujícími se soutěžiteli, vyjádřily obavy z narušení hospodářské soutěže například společnosti ROSSMANN, spol. s r. o. (dále jen ROSSMANN ), ASKO-NÁBYTEK, spol. s r.o. (dále jen ASKO ), BRAINWAY Inc. s.r.o. (dále jen BRAINWAY ), společnost EGIS Praha, spol. s r.o. (dále jen EGIS ), společnost CCC Czech, s.r.o. (dále jen CCC ), společnost The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. (dále jen Candy ) a Lázně Kostelec u Zlína, s.r.o. (dále jen LKuZ ). Rovněž tak někteří z dalších inzerentů v časopisech pro ženy vydávaných spojujícími se soutěžiteli uvedli, že posuzované spojení soutěžitelů by mohlo mít dopad na cenu inzerce v těchto časopisech. Tito inzerenti však současně uvedli, že by v případě takového zvýšení ceny za inzerci začali inzerovat své výrobky či služby v konkurenčních časopisech pro ženy.
211. Společnosti BRAINWAY [103] , EGIS [104] a Candy [105] vyjádřily obecnou obavu z možného zvýšení cen inzerce u časopisů pro ženy spojujících se soutěžitelů. Obdobně se vyjádřily společnosti ROSSMANN [106] a ASKO [107] , když tyto navíc uvedly, že by se posuzované spojení soutěžitelů mohlo projevit zhoršením vyjednávacích podmínek pro inzerenty. Společnost CCC [108] ve svém vyjádření uvedla, že s ohledem na to, že po dokoupení části podniku MF bude společnost CNI zaujímat významné postavení na trhu v oblasti časopisu se zaměřením pro rodiče, obává se možného navýšení inzertních cen, neboť by inzerent neměl možnost inzerovat u konkurence, ta v momentě spojení přestane existovat. Společnost LKuZ [109] pak ve svém sdělení uvedla, že se zhorší v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů možnost vyjednávání o ceně inzertní plochy, protože fakticky se vytratí jedno konkurenční médium, což může vést k mírnému poklesu tržeb předmětné společnosti.
212. K těmto obavám Úřad konstatuje, že z provedeného šetření vyplynulo, že spojením vzniklý soutěžitel na trhu prodeje inzerce v časopisech pro ženy nebude mít dominantní postavení. Bude vystaven konkurenci z řad dalších vydavatelů nabízejících časopisy pro ženy (a prodávajících inzertní prostor v těchto časopisech), z nichž společnosti VLP a BAUER MEDIA budou mít z hlediska tržního podílu jen relativně malý odstup od spojením vzniklého subjektu. Rovněž tak s ohledem na skutečnost, že časopisy pro ženy spojujících se soutěžitelů nepředstavují blízké konkurenty a na trhu existují alternativní možnosti, kde zájemci mohou poptávat inzertní prostor i v dalších časopisech pro ženy, obava z podstatného zvýšení ceny inzerce či zhoršení vyjednávacích podmínek pro poptávající v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů se jeví neopodstatněná.
213. Ve vztahu k posílení vyjednávací pozice Skupiny CNI po spojení v důsledku rozšíření portfolia časopisů pro ženy, ve kterých bude nabízet inzertní prostor, Úřad konstatuje, že toto údajné posílení je velmi omezené, když jednotliví zadavatelé obvykle nemají zájem inzerovat v časopise Blesk pro ženy a současně v časopise Maminka či Betynka . [110]
214. Pokud se jedná o námitku společnosti CCC, že v důsledku spojení soutěžitelů získá Skupina CNI významné postavení na trhu inzerce v časopisech pro ženy v segmentu zaměřeného na rodiče, Úřad konstatuje, že v rámci tohoto segmentu nedochází na trhu k podstatné změně. Na trhu existují tři významné časopisy v segmentu pro rodiče, a to Maminka , Betynka , které jsou v současné době vydávány Nabývanou části podniku MF, a časopis Miminko , který je vydáván konkurenční společností Affinity Media s.r.o. Skupina CNI v tomto segmentu trhu prodeje inzertního prostoru v časopisech pro ženy nepůsobí, a tak v něm ani nedochází k posílení jejího postavení a ani změny v možnosti volby poptávajících reklamní prostor v tomto typu časopisů.
IV.2.3.3 Trh prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro děti a mládež
215. Na trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro děti a mládež v České republice dosáhl společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v roce 2014 cca [45-55] %, z toho tržní podíl Navrhovatele činil cca [25-35] %, zatímco tržní podíl Nabývané části podniku MF činil cca [15-25] %. Navrhovatel na tomto trhu prodává inzertní prostor ve svém časopise ABC , zatímco Nabývaná část podniku MF na tomto trhu prodává inzertní prostor ve svých časopisech Mateřídouška a Sluníčko .
216. Spojením vzniklý soutěžitel by zaujímal na tomto trhu pozici nesilnějšího hráče s výrazným odstupem od nejvýznamnějšího konkurenta, společnosti BAUER MEDIA, jejíž tržní podíl na tomto trhu činí cca 25-35 %. Dalšími ko nkurenty na tomto trhu jsou společnosti RF Hobby s tržním podílem cca 5-15 % a EMPRESA MEDIA s tržním podílem cca 0-5 %.
217. Poskytnuté informace o hlavních konkurentech spojujících se soutěžitelů působících na trhu tištěných časopisů pro děti a mládež v letech 2012-2014 obdržel od Navrhovatele v Dotazníku k povolení spojení. S ohledem na skutečnost, že v současné době již nevychází časopis Bravo , který představoval jednoho z nejvýznamnějších konkurenčních produktů k časopisům spojujících se soutěžitelů, Úřad v průběhu druhé fáze řízení oslovil vydavatele časopisů pro děti s žádosti o poskytnutí informací o jejich tržbách za prodej inzertního prostoru v jejich časopisech pro děti a mládež. Kromě výše uvedených soutěžitelů Úřad oslovil i společnost EGMONT, která rovněž vydává řadu časopisů této kategorie a jež nebyla v první fázi Účastníkem řízení identifikována jako soutěžitel na předmětném trhu.
218. Z provedeného šetření pak vyplynulo, že v roce 2015 (po odečtení tržeb z inzerce v současnosti již nevydávaného časopisu BRAVO ) společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na trhu prodeje inzerce v tištěných časopisech pro děti a mládež činil cca [35-45] %, když podíl Skupiny CNI dosahoval cca [15-25] % a Nabývaná část podniku MF zaujímala na trhu cca [15-25]% podíl.
219. Spojením vzniklý soutěžitel by zaujímal na tomto trhu pozici nesilnějšího hráče, jehož nejvýznamnějším konkurentem je společnost EMPRESA MEDIA s tržním podílem 25-35 %. Dalšími konkurenty na tomto trhu jsou společnosti EGMONT s tržním podílem 15-25 %, BAUER MEDIA, která v roce 2015 dosáhla tržního podílu 0-5 %, a RF Hobby s tržním podílem 5-15 %.
220. Z pohledu úrovně koncentrace jde o trh vysoce koncentrovaný, když hodnota HHI na tomto trhu je nad hranicí 2000, zatímco hodnota ukazatele delta, vyjadřujícího nárůst koncentrace trhu v důsledku spojení, je vyšší než 150.
221. Zjištěné skutečnosti o struktuře trhu, především pak to, že trh prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro děti a mládež je koncentrovaný, přičemž spojující se soutěžitelé na něm budou disponovat společným tržním podílem [45-55] %, [111] vedly Úřad po šetření provedeném v první fázi řízení k obavě, že by předmětné spojení soutěžitelů mohlo na daném trhu vést k podstatnému narušení hospodářské soutěže následkem nekoordinovaných účinků ( odstraněním významného konkurenčního tlaku) horizontálního spojení. Tuto skutečnost Úřad sdělil Účastníkovi řízení v Oznámení o pokračování v řízení.
222. Pokud se jedná o hodnocení, zda předmětné spojení může mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže následkem nekoordinovaných účinků (odstraněním významného konkurenčního tlaku) horizontálního spojení, uvádí Úřad následující.
223. Při posouzení, zda v důsledku spojení získá spojením vzniklý soutěžitel individuální dominantní postavení, vzal Úřad v úvahu následující skutečnosti.
224. Přítomnost výše uvedených konkurentů a skutečnost, že tržní podíl minimálně jednoho z nich (EMPRESA MEDIA) nebude výrazně zaostávat za tržním podílem spojením vznikajícího soutěžitele, vylučuje obavu, že by se spojením vznikající soutěžitel mohl v důsledku spojení chovat nezávisle na svých konkurentech či odběratelích, a tím i získat individuální dominantní postavení na trhu inzertního prostoru v tištěných časopisech pro děti a mládež.
225. V souvislosti s posouzením, zda předmětné spojení soutěžitelů vzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v důsledku snížení konkurenčního tlaku, aniž by spojující se soutěžitelé získali dominantní postavení, Úřad rovněž ve druhé fázi řízení provedl šetření, ve kterém zkoumal, jaká by byla reakce subjektů, které inzerují své výrobky či služby v tištěných časopisech pro děti a mládež ABC , který je vydávaný Skupinou CNI, a Mateřídouška a Sluníčko , které jsou vydávány Nabývanou částí podniku MF, v případě, že by cena inzerce v tištěných časopisech pro děti, ve kterých nyní inzerují své výrobky či služby (tedy nakupují od spojujících se soutěžitelů inzertní prostor), byla zvýšena o 10 %, přičemž cena inzertního prostoru v ostatních tištěných časopisech by zůstala nezměněná.
226. V případě časopisu ABC Úřad oslovil 47 jeho významných inzerentů, kteří svými platbami za nákup inzertního prostoru tvořili v roce 2015 více než [ obchodní tajemství ] % inzertních tržeb tohoto časopisu. Úřadu odpovědělo 35 z takto oslovených subjektů, které svými platbami za inzerci v časopise ABC představovaly v roce 2015 cca [ obchodní tajemství ] % inzertních tržeb tohoto časopisu.
227. Ze subjektů oslovených Úřadem na otázku, jak by se zachovaly při 10% nárůstu ceny za inzerci v časopise ABC , žádný neodpověděl, že by začal nakupovat inzertní prostor výhradně v časopisech Nabývané části podniku MF Mateřídouška a Sluníčko . Naopak 27 inzerentů v časopise ABC sdělilo Úřadu, že na jejich výběru umístění své inzerce v časopisech pro děti a mládež by 10% cenový nárůst nic nezměnil, a proto by i nadále inzerovali v daném časopise (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu ABC ). Dalších 6 oslovených subjektů reagovalo tak, že by minimálně jednou z reakcí na 10% vzestup cen za inzerci v časopise ABC , kterou by zvažovaly, byl odchod k některému z časopisů konkurujících časopisům spojujících se soutěžitelů (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu ABC ). [112]
228. Z provedeného šetření tak vyplynulo, že subjekty poptávající inzertní plochu v časopise ABC by na 10% cenový nárůst inzerce v tomto časopise v naprosté většině reagovaly tak, že by i nadále poptávaly reklamní prostor v tomto časopise (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu ABC ). V menším množství by pak inzerenti zvažovali minimálně jako jednu z možností nepropagovat své zboží v časopisech pro ženy spojujících se soutěžitelů (cca [ obchodní tajemství ] %). Žádný z oslovených subjektů nepovažuje časopisy Nabývané části podniku MF za blízkého konkurenta časopisu ABC .
229. V případě časopisu Mateřídouška Úřad oslovil 38 jeho významných inzerentů, kteří svými platbami za nákup inzertního prostoru v tomto časopise představovali v roce 2015 cca [ obchodní tajemství ] % inzertních tržeb tohoto časopisu. Úřad obdržel odpověď od 26 z takto oslovených subjektů, které svými platbami za inzerci v časopise Mateřídouška tvořily v roce 2015 více než [ obchodní tajemství ] % inzertních tržeb tohoto časopisu.
230. Ze subjektů oslovených Úřadem na otázku, jak by se zachovaly při 10% nárůstu ceny za inzerci v časopise Mateřídouška , žádný neodpověděl, že by začal nakupovat inzertní prostor v časopise Navrhovatele ABC . Dva inzerenti by začali inzerovat své produkty v časopise Sluníčko , podíl jejich plateb za inzerci na celkové tržbě z inzerce v tomto časopisu je [ obchodní tajemství ] %. Dále pak 14 inzerentů v časopise Mateřídouška sdělilo Úřadu, že na výběru umístění jejich inzerce v časopisech pro děti a mládež by 10% cenový nárůst nic nezměnil, a nadále by tak inzerovali v daném časopise (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Mateřídouška ). Další 4 oslovené subjekty odpověděly tak, že by minimálně jednou z reakcí na 10% vzestup cen za inzerci v časopise Mateřídouška , kterou by zvažovaly, byl odchod k některému z časopisů konkurujících časopisům spojujících se soutěžitelů (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Mateřídouška ). [113]
231. Z provedeného šetření tak vyplynulo, že subjekty poptávající inzertní plochu v časopise Mateřídouška by na 10% cenový nárůst inzerce v tomto časopise v naprosté většině reagovaly tak, že by i nadále poptávaly reklamní prostor v tomto časopise (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Mateřídouška ). V menším množství by pak inzerenti zvažovali minimálně jako jednu z možností nepropagovat své zboží v časopisech pro ženy spojujících se soutěžitelů (cca [ obchodní tajemství ] %). Žádný z oslovených subjektů nepovažuje časopis Navrhovatele ABC za blízkého konkurenta časopisu Mateřídouška .
232. V případě časopisu Sluníčko Úřad oslovil 41 jeho významných inzerentů, kteří svými platbami za nákup inzertního prostoru v tomto časopise tvořili v roce 2015 více než [ obchodní tajemství ] % inzertních tržeb tohoto časopisu. Úřad obdržel odpověď od 24 z takto oslovených inzerentů, jejichž platby za inzerci v tomto časopise pokrývaly v roce 2015 téměř [ obchodní tajemství ] % inzertních tržeb tohoto časopisu.
233. Ze subjektů oslovených Úřadem na otázku, jak by se zachovaly při 10% nárůstu ceny za inzerci v časopise Sluníčko , žádný neodpověděl, že by začal nakupovat inzertní prostor v časopisu Navrhovatele ABC . Pouze jeden inzerent by začal inzerovat své produkty v časopise Mateřídouška , podíl jeho plateb za inzerci na celkové tržbě z inzerce v tomto časopise je [ obchodní tajemství ] %. Dále pak 16 inzerentů časopisu Sluníčko sdělilo Úřadu, že na výběru umístění jejich inzerce v časopisech pro děti a mládež by 10% cenový nárůst nic nezměnil, a i nadále by proto inzerovali v daném časopise (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Sluníčko ). Dalších 6 oslovených subjektů reagovalo tak, že by minimálně jednou z reakcí na 10% vzestup cen za inzerci v časopise Sluníčko , kterou by zvažovaly, byl odchod k některému z časopisů konkurujících časopisům spojujících se soutěžitelů (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Sluníčko ). [114]
234. Z provedeného šetření tak vyplynulo, že subjekty poptávající inzertní plochu v časopise Sluníčko by na 10% cenový nárůst inzerce v tomto časopise v naprosté většině reagovaly tak, že by i nadále poptávaly reklamní prostor v tomto časopise (cca [ obchodní tajemství ] % z inzertních tržeb časopisu Sluníčko ). V menším množství by pak inzerenti zvažovali minimálně jako jednu z možností nepropagovat své zboží v časopisech pro děti a mládež spojujících se soutěžitelů (cca [ obchodní tajemství ] %). Žádný z oslovených subjektů nepovažuje časopis Navrhovatele ABC za blízkého konkurenta časopisu Sluníčko .
235. Z výše uvedeného tak vyplývá, že spojující se soutěžitelé nejsou blízkými konkurenty, neboť by inzerenti i v případě cenového zdražení jednoho z časopisů spojujících se soutěžitelů o 10 % nepřecházeli k časopisu pro děti a mládež druhého spojujícího se soutěžitele. Z tohoto důvodu tak Úřad nepovažoval za nezbytné provést případnou analýzu kritické ztráty, neboť jakýkoli výsledek této analýzy by nebyl ovlivněn posuzovaným spojením soutěžitelů.
236. Úřad tak uzavírá, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže na trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro děti a mládež z důvodu vzniku nepříznivých nekoordinovaných účinků.
237. Z inzerentů v tištěných časopisech ABC , Mateřídouška a Sluníčko vyjádřily obavy z narušení hospodářské soutěže v důsledku předmětného spojení soutěžitelů zejména společnost THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka (dále jen WALT DISNEY ) a Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby (dále jen Druchema ). Rovněž tak někteří z dalších inzerentů v časopisech pro děti a mládež, které jsou vydávané spojujícími se soutěžiteli, uvedli, že posuzované spojení soutěžitelů by mohlo mít vliv na cenu inzerce v těchto časopisech. Tito inzerenti však současně uvedli, že by v případě takového zvýšení ceny za inzerci začali inzerovat své výrobky či služby v konkurenčních časopisech pro děti a mládež.
238. Společnost WALT DISNEY, která nakupuje inzertní prostor v časopise ABC , [115] ve své odpovědi uvedla, že společnost CNI může využít širšího portfolia dětských časopisů a začne nabízet výhodné nebo podmíněné inzertní balíčky, které budou pro zadavatele inzerce zajímavější, čímž může oslabit inzertní příjmy zbývajících periodik na tomto trhu, protože zadavatelé upřednostní nabídku mediální skupiny CNI.
239. K námitce či obavě vyjádřené společností WALT DISNEY Úřad uvádí následující. Na trhu působí další vydavatelé časopisů, kteří mají v portfoliu více než jeden časopis pro děti a mládež. Šetření Úřadu navíc ukázalo, že již nyní existuje řada inzerentů, kteří umísťují reklamu na své produkty či služby do tištěných časopisů pro děti a mládež vydávaných jak Skupinou CNI, tak Nabývanou částí podniku MF. K tomu je třeba poznamenat, že jednotlivé subjekty, které inzerují současně v časopise ABC a časopise Mateřídouška , představují ve svém souhrnu více než [ obchodní tajemství ] % tržeb z inzerce u obou uvedených časopisů. Toto zjištění platí i pro časopisy ABC a Sluníčko , když jednotlivé subjekty, které inzerují současně v časopise ABC a časopise Sluníčko , se podílejí více než [ obchodní tajemství ] % na tržbách z inzerce v případě časopisu ABC a téměř [ obchodní tajemství ] % v případě časopise Sluníčko .
240. Obecně pak Úřadem učiněná zjištění ukazují, že i když inzerenti nakupují reklamní prostor v tištěných časopisech pro děti a mládež u obou spojujících se soutěžitelů, většinou v těchto časopisech zadávají inzerci na odlišné produkty, neboť každý z těchto časopisů má odlišné čtenáře. U těch inzerentů, kteří v současnosti nakupují reklamní prostor buď v časopisech Skupiny CNI, nebo v časopisech Nabývané části podniku MF, by pak bylo nelogické, kdyby využívali balíčkových služeb, neboť nezadávají reklamu u druhého časopisu a nepovažují tento druhý časopis za blízkého konkurenta časopisu, ve kterém nyní nakupují inzertní prostory, a to z toho důvodu, že inzerce v jiném časopise pro děti a mládež (než ve kterém nyní inzerují) by necílila na toho adresáta (spotřebitele), kterého chce daný inzerent oslovit.
241. Obdobně pak družstvo Druchema, které inzerovalo mj. v časopisech ABC , Mateřídouška a Sluníčko , [116] uvedlo, že konsolidace titulů pro jednotlivé čtenářské skupiny do jednoho vydavatelského domu může vést k mírnému navýšení nabízené ceny za inzertní prostor. Obavu z nárůstu ceny inzerce v důsledku spojení soutěžitelů pak vyjádřily i společnosti Mattel Czech Republic, s.r.o., [117] , [118] a Albatros Media a.s. [119] , [120] K této obavě Úřad uvádí, že na trzích inzertního prostoru v tištěných časopisech (které zahrnují mimo jiné kategorii tištěných časopisů pro děti a mládež) působí i několik dalších vydavatelů časopisů (a tím i prodejců inzertního prostoru v těchto časopisech), kteří vydávají více než jeden časopis pro děti a mládež. Nicméně, s ohledem na skutečnost, že jednotlivé časopisy spojením vzniklého soutěžitele jsou zaměřeny na zcela odlišný okruh čtenářů, nezvyšuje jejich koncentrace do skupiny jednoho soutěžitele tržní sílu spojením vzniklého soutěžitele natolik, aby mohl v důsledku spojení soutěžitelů zvyšovat cenu inzerce.
242. Při posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž na trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro děti a mládež vzal Úřad v úvahu rovněž zjištění, že tento trh vykazuje, stejně jako trh prodeje tištěných časopisů pro děti a mládež, klesající tendenci. Jeví se tak pravděpodobné, že by zvyšování ceny za inzerci v tištěných časopisech tohoto tematického zaměření vedlo k tomu, že by řada inzerentů přestala v těchto tištěných časopisech inzerovat.
IV.2.3.4 Trh prodeje inzertního prostoru v tištěných zpravodajských časopisech
243. Na trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných zpravodajských časopisech dosáhl společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v roce 2014 cca [25-35] %, z toho tržní podíl Navrhovatele činil cca [25-35] % a tržní podíl Nabývané části podniku MF činil cca [0-5] %. [121]
244. Spojením vzniklý soutěžitel bude na tomto trhu zaujímat postavení druhého nesilnějšího soutěžitele za vedoucím hráčem na tomto trhu, kterým je společnost EMPRESA MEDIA s tržním podílem cca 35-45 %. Mezi dalšími konkurenty na tomto trhu je třeba uvést především společnost Economia, a.s., jejíž tržní podíl na tomto trhu činí cca 15-25 %.
245. Z pohledu úrovně koncentrace se jedná o trh vysoce koncentrovaný, když hodnota HHI na tomto trhu je nad hranicí 2000. Hodnota ukazatele delta, vyjadřujícího nárůst koncentrace trhu v důsledku spojení, je vyšší než 150.
246. Zatímco časopisy Navrhovatele a jeho hlavních dvou konkurentů jsou vydávány jako týdeníky, které jsou zaměřeny na komentování, popř. analýzu aktuálního dění v ekonomice, politice či obecně ve společnosti, a to jak v domácí či zahraniční, tj. mají relativně blízký okruh čtenářů, časopis Strategie , který nabízí Nabývaná část podniku MF, je vydáván jako měsíčník a je zaměřen čistě na oblast marketingu, a tudíž je věnován úzce profilované skupině čtenářů. S ohledem na skutečnost, že zadavatelé inzerce při poptávce po reklamním prostoru v prvé řadě sledují právě okruh čtenářů, kteří jednotlivé časopisy nakupují, protože tito jsou zároveň adresáty jejich reklamního sdělení, časopisy spojujících se soutěžitelů nejsou blízkými konkurenty.
247. S ohledem na výše uvedené, zejména pak na skutečnost, že v důsledku spojení dochází k relativně malému nárůstu tržního podílu na trhu prodeje inzertního prostoru ve zpravodajských časopisech na území České republiky, časopisy spojujících se soutěžitelů nepředstavují blízké konkurenty a Navrhovatel je vystaven silné konkurenci z řad zbývajících dvou významných soutěžitelů, předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na tomto trhu. V důsledku spojení tak podle Úřadu na tomto trhu nedochází k podstatné tržní změně a Úřad tak uzavírá, že posuzované spojení soutěžitelů nenaruší hospodářskou soutěž na tomto trhu.
IV.2.3.5 Trh prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech o péči o zdraví
248. Činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá dále na trhu prodeje inzerce v časopisech o péči a zdraví. V rámci této kategorie časopisů Unie vydavatelů eviduje pouze časopisy spojujících se soutěžitelů. Navrhovatel na tomto trhu prodává inzertní prostor ve svém časopise Blesk zdraví , [122] zatímco Nabývaná část podniku MF na tomto trhu prodává inzertní prostor ve svém časopise Moje zdraví . [123]
249. V rámci této kategorii časopisů se Úřadu nepodařilo zajistit údaje o velikosti relevantních trhů, neboť tyto nejsou oficiálně sledovány. Nicméně průzkumem předmětné oblasti Úřad zjistil, že časopisy Blesk zdraví a Moje zdraví nejsou jedinými v této kategorii. Mezi další konkurenční produkty, v nichž je nabízen inzertní prostor, patří např. časopisy Regenerace , Zdraví , [124] Psychologie Dnes , [125] Meduňka , [126] Health & Beauty , [127] Bylinky revue , [128] Herbář , [129] Svět ženy-Zdraví , [130] Prameny zdraví , [131] Nová Regena [132] apod.
250. S ohledem na velký výběr časopisů na daném trhu a s ohledem na skutečnost, že společnosti propagující své předměty rovněž mají možnost propagovat své zboží i v časopisech jiných kategorií (obsah časopisů o zdraví je relativně podobný obsahu např. časopisů pro ženy, a tudíž je zaměřený na podobnou skupinu čtenářů), předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže.
IV.2.3.6 Trhy prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech v dalších tematických kategoriích, v nichž se aktivity spojujících se soutěžitelů nepřekrývají
251. Kromě prodeje inzertního prostoru ve výše uvedených kategoriích tištěných časopisů prodává ze spojujících se soutěžitelů buď pouze Nabývaná část podniku MF, nebo pouze Navrhovatel inzertní prostor i v dalších tematických kategoriích tištěných časopisů, ve kterých se aktivity spojující se soutěžitelů horizontálně nepřekrývají. Na trzích prodeje inzertního prostoru v těchto jednotlivých kategoriích tištěných časopisů tudíž nedojde v důsledku spojení k nárůstu tržního podílu spojením vznikajícího soutěžitele.
252. Ze spojujících se soutěžitelů prodává pouze Nabývaná část podniku MF inzertní prostor v tematických kategoriích tištěných časopisů: (i) v časopisech o bydlení, kde její tržní podíl činí cca [15-25] %, (ii) v časopisech o ITC, kde její tržní podíl dosahuje cca [25-35] %, (iii) v časopisech pro ženy se zaměřením na životní styl, kde její tržní podíl činí cca [5-15] %, (iv) v časopisech pro muže, kde tržní její podíl dosahuje cca [45-55] %, a (v) v časopisech o vědě, technice, zajímavostech a cestování , kde její tržní podíl činí cca [25-35] %.
253. Ze spojujících se soutěžitelů prodává pouze Navrhovatel inzertní prostor v těchto tematických kategoriích tištěných časopisů: (i) ve společenských časopisech, kde jeho tržní podíl činí cca [25-35] %, (ii) v motoristických časopisech, kde jeho tržní podíl dosahuje cca [65-75] %, (iii) ve sportovních časopisech, kde jeho tržní podíl činí cca [75-85] %, a (iv) v časopisech z kategorie zahrada a hobby , kde jeho tržní podíl dosahuje cca [35-45] %. Navrhovatel dále prodával inzertní prostor v časopisech o vědě, technice, zajímavostech a cestování , a to konkrétně ve svém tištěném časopise GEO. Tento segment však Navrhovatel opustil, když v prosinci 2015 přestal časopis GEO vydávat.
254. Na těchto trzích prodej inzerce tištěných časopisů nedojde v důsledku spojení k nárůstu tržního podílu spojením vznikajícího soutěžitele, Úřad proto i ve vztahu k prodeji inzertního prostoru v těchto kategoriích tištěných časopisů uzavírá, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže.
IV.2.3.7 Koordinované účinky horizontálního spojení na trzích prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech
255. Úřad dále posoudil, zda předmětné spojení soutěžitelů nepovede k takové změně povahy hospodářské soutěže na trzích prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech, že by soutěžitelé, kteří dříve nekoordinovali své chování, mohli s podstatně vyšší pravděpodobností své soutěžní chování koordinovat, což by jim umožnilo zvyšovat ceny nebo jinak narušovat účinnou soutěž (koordinované účinky).
256. Obecně lze konstatovat, že spojení soutěžitelů na koncentrovaném trhu může významně poškodit účinnou hospodářskou soutěž, protože zvyšuje pravděpodobnost, že soutěžitelé budou schopni koordinovat své chování a zvyšovat ceny, a to dokonce bez uzavírání dohod mezi nimi.
257. Obvykle totiž platí, že čím je hospodářské prostředí jednodušší, transparentnější a stabilnější, tím snadněji soutěžitelé dosahují společného chápání podmínek koordinace. Je například snadnější koordinovat malý počet hráčů než velký. Také lze snadněji koordinovat ceny jediného stejnorodého výrobku než ceny velkého množství různorodých výrobků. Snadnější je rovněž koordinace cen při relativně stabilní poptávce a dodavatelských podmínkách než v situaci, kdy se tyto faktory nepřetržitě mění. V této souvislosti může kolísající poptávka, značný růst postavení některých soutěžitelů na trhu nebo častý vstup nových soutěžitelů naznačovat, že situace není natolik stabilní, aby činila koordinaci pravděpodobnou.
258. Soutěžitelé dosáhnou koordinace snáze, je-li jejich postavení relativně symetrické, zejména pokud jde o strukturu nákladů, podíly na trhu, úrovně kapacit a úroveň vertikální integrace. Strukturální vazby, jako je vzájemné vlastnictví podílů nebo účast ve společných podnicích, mohou též napomáhat sjednocování pobídek koordinujících soutěžitelů.
259. Lze shrnout, že mezi faktory zvyšující pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů patří zejména symetrické tržní postavení, stabilní a neelastická poptávka, vysoká tržní transparentnost, produktová homogenita, obdobná struktura nákladů a rovněž existence strukturálních a smluvních vazeb mezi soutěžiteli na trhu. Uvedené faktory přispívají k interní stabilitě koordinace. Další faktory, které přispívají k externí stabilitě koordinace a zvyšují pravděpodobnost koordinace, jsou zejména existence vysokých bariér vstupu na trh, neexistence blízkých substitutů nebo nízká vyrovnávací kupní síla zákazníků.
260. K posouzení, zda je koordinace mezi spojením vznikajícím soutěžitelem a jeho konkurenty na trzích prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pravděpodobná, Úřad uvádí následující.
261. Pokud jde o faktor symetrického tržního postavení jednotlivých soutěžitelů na trzích prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech, ve vztahu k nimž je zkoumána pravděpodobnost koordinace, Úřad uvádí následující. Spojující se soutěžitelé prodávají inzertní prostor v časopisech různých tematických zaměření, a jsou tak přítomni na řadě dílčích trhů inzertního prostoru v jednotlivých tematických druzích časopisů.
262. Spojením vznikající soutěžitel přitom na těchto jednotlivých trzích zaujímá různé pozice: někdy je v postavení vedoucího hráče na trhu (viz např. trh prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro ženy, nebo trh prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro děti a mládež), jindy v postavení dvojky na trhu (viz trh prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech o vaření).
263. Rovněž tak pokud se jedná o klíčové konkurenty (především společnosti VLP, BAUER MEDIA a BURDA) spojením vznikajícího soutěžiteli na těchto trzích, tito na nich zaujímají různá postavení.
264. Podle Úřadu tak lze stěží konstatovat, že by spojením vznikající soutěžitel a jeho konkurenti měli na zkoumaných inzertních trzích symetrické tržní postavení.
265. Pokud jde o tržní transparentnost jako další z faktorů, jehož existence by činila koordinaci na trzích prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pravděpodobnou, uvádí Úřad následující.
266. Při zkoumání transparentnosti cen inzerce na posuzovaných trzích Úřad zjistil, že k vyjádření cen inzertního prostoru slouží ceníky. Nicméně rovněž tak bylo zjištěno, že v praxi je drtivá část inzertního prostoru v tištěných časopisech prodávána za cenu, která tvoří pouze určité procento z ceníkových cen inzertního prostoru, a skutečné ceny, za něž je inzertní prostor v těchto tištěných časopisech prodáván, se ani zdaleka nedrží cen ceníkových.
267. Toto zjištění dokládají údaje, které si Úřad vyžádal od Účastníka řízení ve vztahu k prodeji inzertního prostoru v tištěných časopisech spojujících se soutěžitelů a/ o vaření, b/ pro ženy a c/ pro děti a mládež.
268. Ve vztahu ke konkrétním časopisům spojujících se soutěžitelů z těchto tematických kategorií byla učiněna tato zjištění.
269. V případě tištěného časopisu o vaření Blesk Vaše recepty , který je vydávaný Účastníkem řízení, nakoupilo v roce 2015 inzertní prostor v tomto časopise cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny, a cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů nakoupilo inzertní prostor v tomto časopise za skutečnou cenu, která byla nižší než [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny.
270. V případě tištěného časopisu o vaření F.O.O.D. , který je vydávaný Nabývanou částí podniku MF, nakoupilo v roce 2015 inzertní prostor v tomto časopise cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny, a cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů nakoupilo inzertní prostor v tomto časopise za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny.
271. V případě tištěného časopisu pro ženy Blesk pro ženy , který je vydávaný Účastníkem řízení, nakoupilo v roce 2015 inzertní prostor v tomto časopise cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla nižší než [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny, cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny, a cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny.
272. V případě tištěného časopisu pro ženy Maminka , který je vydávaný Nabývanou částí podniku MF, nakoupilo v roce 2015 inzertní prostor v tomto časopise cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny, cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny, a cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny.
273. V případě tištěného časopisu pro ženy Betynka , který je vydávaný Nabývanou částí podniku MF, nakoupilo v roce 2015 inzertní prostor v tomto časopise cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny, cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny, a cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny.
274. V případě tištěného časopisu pro děti a mládež ABC , který je vydávaný Účastníkem řízení, nakoupilo v roce 2015 inzertní prostor v tomto časopise cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla nižší než [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny, cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny, a cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny.
275. V případě tištěného časopisu pro děti a mládež Mateřídouška , který je vydávaný Nabývanou částí podniku MF, nakoupilo v roce 2015 inzertní prostor v tomto časopise cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny, cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny, a cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny.
276. V případě tištěného časopisu pro děti a mládež Sluníčko , který je vydávaný Nabývanou částí podniku MF, nakoupilo v roce 2015 inzertní prostor v tomto časopise cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny, cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny, cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny, cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla v rozmezí [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny a cca [ obchodní tajemství ] % inzerentů za skutečnou cenu, která byla nižší než [ obchodní tajemství ] % ceníkové ceny.
277. Z výše uvedených údajů je zřejmé, že ceny inzertního prostoru prodávaného v uvedených tištěných časopisech spojujících se soutěžitelů nejsou transparentní, podmínky stanovování skutečných cen se odvíjí od individuálních vyjednávání se zákazníky. V této souvislosti navíc řada inzerentů Úřadu sdělila, že s vydavateli inzerci do jejich časopisů v modelu last minute a očekávají, že jim budou uděleny významné slevy z ceníkových cen, přičemž současně konstatovali pro případ, kdy by jim očekávané slevy nebyly poskytnuty, tak by vůbec své produkty v tištěných časopisech neinzerovali. [133]
278. Podle Úřadu tak u zkoumaných trhů není splněn požadavek tržní transparentnosti.
279. Pokud jde o produktovou homogenitu jako dalšího z faktorů, jehož existence by činila koordinaci na trzích prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pravděpodobnou, uvádí Úřad následující.
280. Úřad rozčlenil inzertní prostor z pohledu věcného do jednotlivých relevantních trhů podle toho, v jakém tematickém druhu tištěných časopisů je prodáván. Nicméně, i když Úřad např. považoval za součást stejného věcně relevantního trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech pro děti a mládež inzertní prostor prodávaný spojujícími se soutěžiteli v jejich časopisech ABC , Mateřídouška a Sluníčko , je třeba přihlédnout k tomu, že mezi uvedenými časopisy existují rozdíly (viz charakteristika těchto časopisů v kapitole IV.1.1.2.3. odůvodnění tohoto rozhodnutí), pro které je nelze považovat za homogenní produkty (lze zde zmínit např. to, že každý z těchto časopisů se obrací na odlišnou věkovou skupinu dětí). To se promítá i do inzerce v těchto časopisech, kdy inzerent bude při výběru časopisu pro reklamu svých výrobků či služeb volit takový z těchto časopisů, aby tato reklama zasáhla tu věkovou kategorii dětí či mládeže, jíž je inzerovaný produkt určen.
281. Rovněž tak v rámci dalších kategorií tištěných časopisů, ve kterých je prodáván inzertní prostor, kterými se Úřad zabýval v tomto rozhodnutí (ať už se jedná o kategorii časopisů pro ženy, či o kategorii časopisů o vaření), se nacházejí časopisy různých cenových relací nebo vzájemně se odlišující jiným kritériem (např. časopisy seriózní versus časopisy bulvární). Pro inzerci v těchto kategoriích časopisů se tyto odlišnosti promítají i do uvažování inzerentů v těchto časopisech. Např. inzerent, který bude chtít inzerovat svůj produkt či službu, které považuje za luxusní, bude uvažovat pouze o časopise, který je vnímán čtenáři za seriózní, a naopak nebude zvažovat, že by svůj produkt inzeroval v časopise bulvárním. [134] To ukazuje, že trh prodeje inzertního prostoru v jednom tematickém druhu časopisu lze stěží považovat za homogenní produkt či službu.
282. S ohledem na uvedené skutečnosti se Úřad domnívá, že ani požadavek homogennosti služby či produktu jako faktor usnadňující koordinaci mezi jednotlivými soutěžiteli na inzertních trzích není dán.
283. Vzhledem k výše uvedeným zjištěním Úřad uzavírá, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nevznikají vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže v důsledku vzniku koordinovaných efektů horizontálních spojení.
IV.2.3.8 Konglomerátní účinky: hospodářská soutěž napříč celkovým trhem prodeje inzertního prostoru ve všech tištěných časopisech
284. Úřadem provedené šetření ukázalo, že spojením vzniklý soutěžitel bude po spojení činný na téměř všech dílčích trzích prodeje inzertního prostoru v jednotlivých kategoriích časopisů podle jejich obsahového zaměření. V době před spojením na některých z těchto trhů prodeje inzertního prostoru působí ze spojujících se soutěžitelů buď pouze Navrhovatel, nebo pouze Nabývaná část podniku MF, přičemž na některých z těchto trhů dosahují buď Navrhovatel, nebo Nabývaná část podniku MF individuálně vysokých tržních podílů (viz trhy vyjmenované v odstavcích 252. a 253. odůvodnění tohoto rozhodnutí).
285. Úřad proto posoudil i to, zda předmětné spojení může vést k narušení hospodářské soutěže ve zkoumané oblasti prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech následkem konglomerátních účinků spojení, tj. takových účinků, které by mohly plynout ze skutečnosti, že spojující se soutěžitelé prodávají inzertní prostor ve více tematických kategoriích tištěných časopisů.
286. Úřad přitom srovnal šíři portfolia tištěných časopisů spojujících se soutěžitelů, v nichž je prodáván inzertní prostor, s portfoliem tištěných časopisů, jimiž disponují konkurenční vydavatelé tištěných časopisů (a tím i prodejci inzertního prostoru v těchto časopisech), a dále vzal v úvahu postavení spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů v celkové oblasti inzertního prostoru v tištěných časopisech.
287. Pokud jde o šíři portfolia tištěných časopisů nejvýznamnějších konkurentů spojujících se soutěžitelů, v nichž je prodáván inzertní prostor, zjistil Úřad následující skutečnosti.
288. Tištěné časopisy vydávané skupinou VLP, [135] , [136] v nichž je nabízen inzertní prostor, jsou např. časopisy životního stylu pro ženy ( Glanc , Kondice , Praktická žena KREATIV ), časopisy pro ženy ( Vlasta ), časopisy o vaření ( Gurmet ), časopisy o vědě, technice, zajímavostech a cestování ( National Geographic Česko ), časopisy pro ženy-čtení, křížovky, soutěže ( Křížovkářský TV magazín , Překvapení ), časopisy o bydlení ( Dům a zahrada ), společenské časopisy ( Magazín Šíp , Story , Týdeník Květy ), či časopisy programové ( TV magazín , TV Star , TV mini , TV expres ).
289. Společnost BAUER MEDIA [137] vydává na území České republiky tři desítky časopisů a časopisových speciálů a prodává inzertní prostor v těchto časopisech. Její tištěné časopisy zahrnují např. časopisy životního stylu pro ženy ( Cosmopolitan , Harper's Bazaar ), časopisy pro ženy ( Claudia , Žena a život , Napsáno životem , Čas na lásku , Tina ), časopisy o vaření ( Chvilka v kuchyni ), časopisy pro ženy-čtení, křížovky, soutěže ( Chvilka pro luštění ), časopisy o bydlení ( Tina-bydlíme ), společenské časopisy ( Rytmus života , Rytmus života retro , Pestrý svět , Čas pro hvězdy ), nebo časopisy programové ( TV Revue , TV MAX , Týdeník Televize ).
290. Další z konkurentů, společnost BURDA, [138] vydává časopisy (a prodává v nich inzertní prostor), které zahrnují např. časopisy životního stylu pro ženy ( Marianne , Marie Claire , JOY , Elle ), časopisy životního stylu pro muže ( Maxim ), časopisy pro ženy ( Burda , Katka ), časopisy o vaření ( Apetit , Svět ženy-POŠLI RECEPT ), časopisy o bydlení ( Náš útulný byt , Marianne Bydlení ), časopisy-křížovky, luštění ( Pošli recept-křížovky ) nebo časopisy s tematikou informačních a komunikačních technologií ( Chip s DVD , Počítač pro každého ).
291. Konkurenční společnost EMPRESA MEDIA prodává inzertní prostor ve svých tištěných společenských časopisech ( Instinkt , Sedmička , Exkluziv ), či časopisech pro děti a mládež ( Top Dívky , Popcorn ). Další z konkurentů, společnost EGMONT prodává inzertní prostor ve svých tištěných časopisech pro děti a mládež (např. Hot Wheels ). Konkurenční společnost RF Hobby prodává inzertní prostor ve svých tištěných časopisech pro děti a mládež ( 21. století junior ), časopisech pro ženy ( Paní domu ), či společenských časopisech ( Epocha , Enigma , History Revue ).
292. Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů na celkovém trhu inzertního prostoru v tištěných časopisech, pak na tomto celkovém trhu činil společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů za rok 2014 cca [15-25] %, z čehož tržní podíl Navrhovatele byl cca [5-15] %, zatímco Nabývaná část podniku MF dosáhla tržního podílu cca [5-15] %.
293. Spojující se soutěžitelé na tomto celkovém trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech čelí konkurenci zejména ze strany společností BURDA a VLP, BAUER MEDIA, jejichž individuální tržní podíl činil za rok 2014 cca 5-15 %, a dále pak řady společností s tržním podílem 0-5 %, jako např. EMPRESA MEDIA či RF Hobby.
294. Z výše zjištěných skutečností o šíři portfolia tištěných časopisů, v nichž je prodáván inzertní prostor, spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů a jejich tržních podílech v celkové oblasti prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech vyplývají tyto závěry.
295. Spojením vznikající soutěžitel bude sice disponovat ze všech hráčů na trhu nejširším portfoliem časopisů, v nichž je prodáván inzertní prostor, nicméně v segmentech trhu, které jsou z pohledu objemu tržeb plynoucích z prodeje inzertního prostoru pro jednotlivé konkurenty nejlukrativnější (např. inzerce v tištěných časopisech v kategoriích i/ životní styl pro ženy, ii/ časopisů pro ženy, či iii/ časopisů společenských) jsou přítomni všichni klíčoví konkurenti spojujících se soutěžitelů. Rovněž tak z pohledu tržního podílu bude spojením vznikající soutěžitel představovat vedoucího hráče na celkovém trhu prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech, nicméně jeho tržní podíl se bude pohybovat pod hranicí 25 %, [139] přičemž odstup od dvou nejvýznamnějších konkurentů na tomto trhu, společnosti BURDA a skupiny VLP, nebude výrazný. Inzerenti poptávající inzertní prostor v tištěných časopisech tak budou mít i po spojení zachovánu možnost, pokud by spojující se soutěžitelé chtěli zvýšit cenu či zhoršit jiné podmínky, za nichž nakupují inzertní prostor v tištěných časopisech spojujících se soutěžitelů, nakupovat pro reklamu na své výrobky či služby prostor v řadě tištěných časopisů výše uvedených konkurentů.
296. Ze strany Úřadem některých oslovených inzerentů v tištěných časopisech spojujících se soutěžitelů byla vyjádřena obava, že se spojením zvýší síla daného mediálního domu při vyjednávání podmínek inzerce [140] či připomínka, že má-li mediální dům ve svém portfoliu více tištěných časopisů, v nichž je poptáván inzertní prostor, může to přinést pro zadavatele inzerce vyšší ceny za poptávaný inzertní prostor. [141] Tyto připomínky ke spojení se týkají tzv. portfoliové síly spojením vznikajícího soutěžitele, stejně jako se portfoliové síly týká námitka předložená panem O.Č. (viz výše odstavec 136. odůvodnění tohoto rozhodnutí).
297. K tomu Úřad uvádí, že klíčoví konkurenti spojujících se soutěžitelů disponují také širokými portfolii tištěných časopisů, v nichž nabízejí inzertní prostor. Navíc se v případě některých konkurentů jedná o vydavatelské skupiny, které působí ve více státech EU (např. BURDA či BAUER MEDIA). Kromě toho je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že vyjednávací síla vydavatelů, kteří ve svých časopisech prodávají inzertní prostor, je do značné míry vyrovnávána silou mediálních agentur, které pro své zákazníky (inzerenty) vyjednávají nákup reklamního prostoru. Tyto mediální agentury jsou schopny získávat významné cenové bonusy, neboť sjednávají velký objem inzertního prostoru ve více médiích. K těmto faktorům pak přistupuje i skutečnost, že mezi subjekty inzerujícími své produkty či služby obecně klesá ochota inzerovat v tištěných časopisech, neboť obecně klesá jejich čtenost, a proto účinek reklamy v tištěných časopisech na cílového zákazníka se oslabuje.
298. V této souvislosti je třeba uvést i to, že ze strany některých z konkurenčních vydavatelů tištěných časopisů (a tím i prodejcům inzertního prostoru v těchto tištěných časopisech), které Úřad v průběhu řízení oslovil s žádostmi o informace, byly vyjádřeny námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů.
299. Zatímco konkurenční společnosti EMPRESA MEDIA [142] , skupina VLP [143] a společnost EGMONT [144] se domnívají, že spojení nenaruší hospodářskou soutěž na Úřadem zkoumaných trzích, pak společnost BURDA Praha [145] uvedla, že předmětné spojení nepochybně posílí stávající tržní postavení současné skupiny CNI, a společnost Affinity Media s.r.o. [146] namítla, že posuzované spojení by mohlo v oblasti prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech zhoršit postavení jednotlivých subjektů působících na trhu tištěných časopisů s problematikou péče o dítě.
300. Výrazně se proti posuzovanému spojení soutěžitelů staví konkurenční společnost RF Hobby [147] a proti spojení brojí i další z konkurentů, společnost BAUER MEDIA. [148]
301. Společnost BAUER MEDIA uvedla ve svém vyjádření, že očekává posílení pozice spojujících se soutěžitelů jak na trzích vydávání časopisů, tak na trzích inzertního prostoru v těchto časopisech. K tomu doplnila, že pokud by spojením vznikající soutěžitel snížil cenu, za kterou prodává ve svých časopisech inzertní prostor, mohla by být společnost BAUER MEDIA rovněž nucena ceny inzertního prostoru snížit, což by mohlo mít dopad na finanční stabilitu společnosti BAUER MEDIA. Rovněž tak se společnost BAUER MEDIA domnívá, že toto spojení může mít významný dopad na oblast distribuce tiskovin.
302. Podle vyjádření společnosti RF Hobby dojde ke zhoršení jejího postavení na trhu, poklesu její inzerce v tištěných časopisech, dále posílení postavení spojením vznikajícího soutěžitele, který bude značně převyšovat ekonomickou sílu ostatních nezávislých subjektů na trhu, a bude tedy schopen do značné míry nezávisle na ostatních soutěžitelích tyto trhy ovlivňovat a formovat. Společnost RF Hobby v této souvislosti zmiňuje vznik či prohloubení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích, omezení konkurenčního prostředí českého mediálního trhu a další koncentraci ekonomické síly u jednoho z největších soutěžitelů na již nyní poměrně oligopolním mediálním trhu v České republice. Rovněž tak společnost RF Hobby se také obává dopadu spojení na trh distribuce tištěných časopisů.
303. K výše uvedeným námitkám konkurentů spojujících se soutěžitelů Úřad uvádí následující. Provedené šetření ukázalo, že předmětné spojení sice posílí pozici spojujících se soutěžitelů (resp. spojením vznikajícího se soutěžitele) jak obecně v celkové oblasti prodeje inzertního prostoru v tištěných časopisech, tak na jednotlivých trzích prodeje inzertního prostoru v jednotlivých tematických kategoriích tištěných časopisů, nikdy však toto posílení tržního postavení nedosáhne takové úrovně, kdy by na zkoumaných trzích již nebyli přítomni další (konkurenční) vydavatelé časopisů (resp. prodejci inzertního prostoru v těchto časopisech), jejichž podstatnému konkurenčnímu tlaku budou i nadále vystaveni spojující se spojující se soutěžitelé (resp. spojením vznikající soutěžitel). Na tyto konkurenční vydavatele časopisů se pak budou moci i nadále obracet subjekty mající zájem propagovat své produkty či služby inzercí v tištěných časopisech.
304. Pokud jde o obavy z možných negativních dopadů spojení na oblast, resp. trh distribuce tištěných časopisů, Úřad se jimi zabývá v následující kapitole.
IV.3 Dopady spojení na oblast distribuce tisku
305. Úřad se zabýval rovněž tak možnými dopady předmětného spojení soutěžitelů v oblasti neadresné distribuce tisku (k vymezení tohoto trhu viz část III.3. Oblast neadresné distribuce tisku odůvodnění tohoto rozhodnutí), kde spojující se soutěžitelé vystupují coby vydavatelé deníků a časopisů na poptávkové straně, neboť využívají služeb distribuce svých deníků a časopisů do prodejních míst, kde jsou umístěny ke koupi ze strany konečných spotřebitelů (čtenářů).
306. Ve vztahu k možným dopadům spojení na oblast neadresné distribuce tisku (deníků a časopisů) je třeba předně uvést, že Úřad v průběhu správního řízení obdržel námitku společnosti MKP, která se vztahovala k možným dopadům předmětného spojení soutěžitelů na oblast distribuce tisku. [149]
307. Společnost MKP vyjádřila obavu, že v důsledku posuzovaného spojení ztratí možnost distribuovat tisk vydávaný společností Mladá fronta, a.s. (jejíž část podniku má nabýt v důsledku posuzovaného spojení Skupina CNI), což by [ obchodní tajemství ] . [150] Společnost MKP přitom upozornila na to, že společnost CNC ze Skupiny CNI je jedním z nejvýznamnějších akcionářů společnosti První novinová společnost a.s., se sídlem Praha 9-Horní Počernice, Paceřická 1/2773, IČ: 45795533 (dále jen PNS ), největšího distributora tisku v České republice. [151]
308. K tomu společnost MKP doplnila, že (i) [ obchodní tajemství ] , (ii) předchozí zkušenosti ukazují, že odchod významného vydavatele z distribučního kanálu (resp. od dané distribuční společnosti) je obvykle doprovázen odchodem dalších, menších, vydavatelů, což vede k dalšímu prohloubení ztrát, (iii) [ obchodní tajemství ] vzniku monopolu v oblasti neadresné distribuce tisku (v monopolním postavení na tomto trhu bude společnost PNS), což bude mít negativní dopady na všechny vydavatele tisku, kteří nejsou akcionáři distribuční společnosti PNS. Podle vyjádření společnosti MKP naopak tito akcionáři na dividendách plynoucích ze zisků společnosti PNS inkasují dodatečné zisky, které mohou věnovat na rozvoj svého podnikání, a to na úkor svých konkurentů.
309. Společnost MKP v návaznosti na svou obavu uvedla, že pro zachování účinné hospodářské soutěže je nezbytné po určitou dobu zachovat i trvání současného smluvního vztahu mezi společností MKP a společností MF. Proto společnost MKP uvedla, že očekává, že spojující se soutěžitelé navrhnou odpovídající závazek, kterým by Úřad mohl podmínit povolení posuzovaného spojení soutěžitelů.
310. Námitku k možným negativním dopadům předmětného spojení na trh distribuce tištěných časopisů Úřadu předložila i společnost RF Hobby, podle které bude předmětným spojením ovlivněn i trh distribuce tištěných časopisů, když tímto spojením bude značně posíleno postavení distribuční společnosti PNS, která je majetkově a personálně propojená s Navrhovatelem. Společnost PNS podle vyjádření společnosti RF Hobby je již nyní dominantním distributorem tisku; přechodem distribuce periodik vydávaných společností MF k distributorské společnosti PNS velmi pravděpodobně může dojít k jejímu dalšímu posílení, což může vést až k naprostému vytěsnění ostatních soutěžitelů (distributorů), konkrétně pak společnosti MKP. Společnost PNS by se tak podle vyjádření společnosti RF Hobby mohla stát monopolním distributorem tisku.
311. Možné negativní dopady spojení na oblast distribuce tisku namítá i např. společnost Nakladatelství CREW s.r.o., [152] která uvedla, že považuje předmětné spojení za protitržní, a to zejména v jiných oblastech než zadávání inzerce. Ve svém vyjádření poukázala na to, že je třeba přihlédnout k úzké spolupráci a koordinaci mezi skupinou CNC a mediálním domem MAFRA a odkazuje přitom na případ ovládnutí distribuční společnosti PNS v roce 2015. Obdobně i jeden z konkurenčních vydavatelů tištěných časopisů, společnost BAUER MEDIA [153] se domnívá, že spojení může mít významný dopad na oblast distribuce tiskovin.
312. K popsané námitce společnosti MKP i obsahově obdobným námitkám společností RF Hobby, Nakladatelství CREW s.r.o. a BAUER MEDIA uvádí Úřad následující.
313. Trh neadresné distribuce tisku se vyznačuje přítomností dvou hlavních distributorů, kterými jsou společnosti PNS, [154] která na tomto celkovém trhu dosahuje tržního podílu pohybujícího na hranici [75-85] %, a MKP, [155] jejíž tržní podíl na tomto trhu činí cca [15-25] %. Tržní podíly těchto dvou soutěžitelů jsou přitom v období let 2012 až 2014 stabilní a meziroční změny jejich tržních podílů se pohybují pouze v řádu desetin procenta.
314. Pokud jde o trh neadresné distribuce deníků (novin), působí na něm pouze společnost PNS, jejíž tržní podíl tak zde činí 100%.
315. Pokud se jedná o trh neadresné distribuce časopisů, tržní podíl společnosti PNS na něm činí cca [75-85] %, zatímco tržní podíl společnosti MKP na trhu neadresné distribuce časopisů činí cca [15-25] %. I zde platí, že tržní podíly těchto dvou distributorů jsou v období let 2012 až 2014 stabilní a jejich meziroční změny činí méně než 1 %.
316. Z výše uvedeného vyplývá, že již v současné době, bez ohledu na posuzované spojení soutěžitelů, existuje na trhu neadresné distribuce deníků a časopisů zanedbatelná soutěž.
317. Naproti tomu, jak bylo výše uvedeno, spojující se soutěžitelé coby vydavatelé deníků (novin) a časopisů působí na území České republiky na poptávkové straně trhu neadresné distribuce tisku (tedy jako odběratelé služeb distribuce), nikoli jako konkurenti (poskytovatelé služeb distribuce). Spojující se soutěžitelé přitom na straně poptávky po neadresné distribuci deníků a časopisů mají nízký tržní podíl, který se podle údajů za rok 2014 se pohyboval pod hranicí 25 %, přičemž nárůst tržního podílu v důsledku posuzovaného spojení bude činit cca [0-5] %.
318. Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů na straně poptávky po neadresné distribuci deníků (novin), tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil podle údajů za rok 2014 méně než 40 %, přičemž nárůst tržního podílu v důsledku posuzovaného spojení zanedbatelný a bude činit [0-5] %. V tomto segmentu distribučního nebude mít předmětné spojení na společnost MKP žádný vliv, protože se tato společnost distribucí deníků (novin) nezabývá.
319. Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů na straně poptávky po neadresné distribuci časopisů, je tržní podíl spojujících se soutěžitelů činí podle údajů za rok 2014 méně než 15 %, přičemž nárůst tržního podílu v důsledku posuzovaného spojení bude činit [0-5] %.
320. Dále je třeba přihlédnout k tomu, že spojující se soutěžitelé nevystupují jako poskytovatelé služeb distribuce tiskovin a tedy v postavení konkurentů společnosti MKP. K tomu Úřad uvádí, že pokud jde o majetkový či personální vztah spojujících se soutěžitelů ke společnosti PNS (která je nejvýznamnějším distributorem tisku a konkurentem společnosti MKP), Úřad zjistil následující.
321. Skupina CNI drží ve společnosti PNS minoritní (cca 27%) akciový podíl, který jí však neumožňuje společnost PNS kontrolovat, a to ani výlučně, ani společně (spolu s dalšími akcionáři společnosti PNS). V této souvislosti Úřad nezjistil, že by mezi některými z akcionářů společnosti PNS byla uzavřena dohoda o společném výkonu kontroly (resp. společném výkonu jejich hlasovacích práv) ve společnosti PNS, která by kterémukoli z akcionářů této společnosti umožňovala výlučně či společně tuto společnosti kontrolovat. [156] Ve světle tohoto zjištění pak je třeba hodnotit připomínku společnosti Nakladatelství CREW s.r.o., která hovoří o ovládnutí distribuční společnosti PNS v roce 2015 a o úzké spolupráci a koordinaci mezi skupinou CNC a mediálním domem MAFRA [157] jako domněnku, která neodpovídá zjištěným skutečnostem.
322. Pro úplnost bylo zjištěno, že společnost MF, jejíž část podniku je v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nabývána, drží cca 8% obchodní podíl ve společnosti MKP. K majetkovým účastem jednotlivých vydavatelů tisku ve společnostech distribuujících tisk Úřad doplňuje, že jedním ze společníků společnosti MKP je společnost PK 62, a.s., se sídlem Praha 10-Michle, Bohdalecká 1420/6, IČ: 26211416 (dále jen PK 62 ). [158] Z údajů v obchodním rejstříku přitom vyplývá, že společnost PK 62 je personálně propojena se společností RF Hobby, když předsedou představenstva společnosti PK 62 je stejná fyzická osoba, která je jediným společníkem a jednatelem společnosti RF Hobby. [159]
323. Pokud jde o velikost dopadu, který může předmětné spojení mít na distribuční společnost MKP, uvádí Úřad následující.
324. Je obvyklou praxí, že akcionáři, resp. společníci uvedených distributorů tisku výlučně či téměř výlučně distribuují své tiskoviny prostřednictvím té distribuční společnosti, ve které drží akciový či obchodní podíl. [160]
325. Uvádí-li společnost MKP, že v souladu s předchozími zkušenostmi přestanou po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů využívat její služby distribuce ty časopisy (resp. jejich vydavatel), které se v důsledku spojení stanou součástí Skupiny CNI (a naopak začnou tyto časopisy distribuovat prostřednictvím společnosti PNS), Úřad připouští, že tento scénář je možný.
326. Nicméně, je třeba posoudit velikost ztráty, kterou tato změna distributora přinese společnosti MKP v důsledku předmětného spojení soutěžitelů.
327. Jak bylo výše uvedeno, znamenala by [ obchodní tajemství ] ztráta možnosti distribuovat tituly vydávané skupinou společnosti MF i [ obchodní tajemství ] .
328. Zde bylo Úřadem zjištěno, že před spojením se společnost MF , jejíž část podniku je v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nabývána, podílí na objemu tržeb z neadresné distribuce tisku prostřednictvím společnosti MKP [ obchodní tajemství ] %.
329. Při posouzení skutečné velikosti této ztráty obratu je třeba přihlédnout k tomu, že společnost MKP takto v důsledku spojení nepřijde o celý objem tisku (který prostřednictvím ní distribuuje společnost MF), protože Skupina CNI v důsledku spojení nabývá pouze část časopisů vydávaných nyní společností MF. Podle odhadu Úřadu tedy skutečný dopad spojení na tržby společnosti MKP, způsobený spojením, bude činit méně než [ obchodní tajemství ] %.
330. Rovněž tak při posuzování poklesu tržeb distribuční společnosti MKP je nutné vzít v úvahu zaprvé i to, že dlouhodobě klesá celý objem trhu tiskovin, pro jejichž distribuci jsou využívány služby společnosti MKP a dalších distributorů, a zadruhé to, že hospodářské výsledky společnosti MKP v posledních letech (období let 2010 až 2014) ukazují, že již v době před posuzovaným spojením (a bez ohledu na to, zda k posuzovanému spojení dojde) má společnost MKP [ obchodní tajemství ] a v letech 2011 a 2014 byl provozní výsledek jejího hospodaření záporný. V této souvislosti Úřad poukazuje na to, že ztráta z provozního zisku společnosti MPK za roky 2011 a 2014 byla násobně vyšší než provozní zisk této společnosti v letech 2010, 2012 a 2013. [161]
331. Úřad tak s ohledem na výše uvedené skutečnosti uzavírá, že dopad předmětného spojení soutěžitelů na postavení distribuční společnosti MKP (a potažmo i na celý trh neadresné distribuce tisku, zejména pak časopisů) je omezený. Přitom pokles tržeb společnosti MKP způsoben z velké části jinými faktory, než je předmětné spojení soutěžitelů. V této souvislosti Úřad opakuje zjištění, že pokles tržeb společnosti MKP způsobený předmětným spojením soutěžitelů bude relativně nízký. Proto by za předpokladu reálné soutěže na trhu distribuce tiskovin mohla společnost MKP získat minimálně podstatnou část ztracených tržeb poskytováním svých služeb jiným zákazníkům, které by tato distribuční společnost mohla přilákat. Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, že není úkolem Úřadu zachovávat na trhu status quo, když konkurenční prostředí na trhu předpokládá, že sami soutěžitelé budou vyvíjet úsilí o získání zákazníků.
332. Pokud jde o výše uvedený závazek, který by podle společnosti MKP měli spojující se soutěžitelé přijmout a v jehož důsledku by spojující se soutěžitelé byli povinni po vymezené období i nadále distribuovat tištěné tituly vydávané Nabývanou částí podniku MF prostřednictvím distribuční společnosti MKP, Úřad uvádí, že vzhledem ke zjištění, že současná situace na trhu distribuce tisku a současné ekonomické výsledky společnosti MKP nejsou způsobeny posuzovaným spojením, přičemž toto spojení na ně bude mít velice omezený vliv, nelze podle Úřadu povolení tohoto spojení podmiňovat přijetím závazku uvedeného společností MKP.

V. Závěr
333. Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí Nabývané části podniku MF, která se zabývá vydáváním deníků a časopisů v tištěné i on-line podobě (s výjimkou týdeníku Euro a tzv. klientských titulů) a prodejem inzertního prostoru v těchto denících a časopisech, ze strany společnosti CNI, jako konečného nabyvatele. Posuzovaná transakce je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.
334. Úřad v průběhu správního řízení zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Po zvážení všech okolností zkoumaného případu a po analýze možných negativních dopadů přicházejících do úvahy (i) v důsledku horizontálního překrytí činností spojujících se soutěžitelů, (ii) v důsledku toho, že spojující se soutěžitelé soutěží na řadě dílčích trhů v oblasti vydávání deníků a časopisů v tištěné i on-line podobě a oblasti prodeje inzertního prostoru v těchto denících a časopisech, či (iii) v důsledku toho, že spojující se soutěžitelé vystupují na poptávkové straně trhu neadresné distribuce tisku, Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na výše uvedených relevantních trzích, na nichž spojující se soutěžitelé působí.
335. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 a 5 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Právní moc: 11. 5. 2016

Obdrží:
CN Invest a.s.
k rukám pana Davida Bregara
Pařížská 130/26
110 00 Praha
DS: 3a37r6m

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Ke dni podání návrhu na povolení spojení soutěžitelů působila společnost CN Invest a.s. pod obchodní firmou Gloomar CZ a.s. , se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 572/11, IČ: 04312945. Změna byla do obchodního rejstříku zaznamenána dne 8. 12. 2015, kdy do něho byla zapsána nová obchodní firma (CN Invest a.s.) a nové sídlo (Praha 1, Josefov, Pařížská 130/26) tohoto subjektu.
[2] Ke dni podání návrhu na povolení spojení soutěžitelů působila společnost CN Invest pod obchodní firmou Gloomar CZ a.s. , se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 572/11, IČ: 04312945. Změna byla do obchodního rejstříku zaznamenána dne 8. 12. 2015, kdy do něho byla zapsána nová obchodní firma (CN Invest a.s.) a nové sídlo (Praha 1, Josefov, Pařížská 130/26) tohoto subjektu.
[3] Tento dopis byl Účastníkovi řízení doručen do jeho datové schránky téhož dne.
[4] Real-immo , Právo a byznys a ZEN jsou zdarma distribuované suplementy deníku E 15 .
[5] Jde o webové stránky zaměřené na vědu a techniku. Po ukončení samostatného tištěného časopisu VTM byl tento web přesměrován na subdoménu vtm.e15.cz. Nový obsah se na něho již nepřidává.
[6] Pan H. je jediným společníkem společnosti Serafico, a tedy i osobou, která tuto společnost výlučně kontroluje.
[7] Viz listy 1905-1906 spisu správního řízení.
[8] Viz bod 1. Memoranda.
[9] Tento důvod změny v provedení notifikované transakce je uveden v bodě 5. Memoranda.
[10] Pan H. nabude stejnou část podniku, resp. závodu společnosti MF, kterou měla nabýt podle podaného návrhu na povolení spojení ze dne 30. 11. 2015 přímo společnost CNI.
[11] Viz bod 6. Memoranda.
[12] Viz bod 6. Memoranda.
[13] Viz bod 8. Memoranda.
[14] Memorandum (viz jeho bod 8.) předvídá kromě varianty převodu závodu na základě smlouvu o prodeji (resp. koupi) závodu i variantu, při níž by společnost CNI nabyla 100% obchodní podíl ve společnosti Serafico. Protože však jedinou činností společnosti Serafico je provozování Nabývané části podniku MF, pak i kdyby k předmětné transakci došlo formou nabytí 100% obchodního podílu ve společnosti Serafico, tato transakce by se z pohledu jejího soutěžního posouzení nelišila od transakce, která je posuzována v rámci tohoto rozhodnutí Úřadu.
[15] Úřad k tomu uvádí, že nabytí Nabývané části podniku MF ze strany společnosti Serafico není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, protože za spojení soutěžitelů se považují pouze transakce trvalého či dlouhodobého charakteru. Viz k tomu odstavec 3. Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů ( http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/spojovani-soutezitelu/guidelines-ke-spojeni-soutezitelu.html ) .
[16] Viz čestná prohlášení pana H. a společnosti CNI (listy 1907-1908 spisu správního řízení).
[17] Viz čestná prohlášení pana H. a společnosti CNI (listy 1907-1908 spisu správního řízení).
[18] Viz bod 7. Memoranda.
[19] V případě, že by měl být titul tištěný heatsetovou technologií (tedy časopis) vytištěn v coldsetové tiskárně, znamenalo by to sníženou kvalitu papíru a tisku a často i změnu formátu papíru, což jsou parametry, které nelze jednoduše změnit bez reakce čtenářů a inzerentů. Jiný papír nebo případný ořez pak mají vliv na ekonomické parametry vydávání titulu. V praxi proto dochází k přechodům tisku titulu mezi uvedenými dvěma technologiemi pouze výjimečně. Uvedené dvě technologie tisku jsou oddělené, i pokud se týká jejich pořízení (existují tiskařské stroje pro coldsetovou technologii a tiskařské stroje pro heatsetovou technologii), a rovněž tak tiskárenské provozy jsou zaměřené buď na coldsetovou technologii, nebo na heatsetovou technologii.
[20] Prostřednictvím deníku E 15 nabízí zdarma Nabývaná část podniku MF i jeho suplementy, např. Real-Immo , který přináší aktuální informace z realitního trhu, či Právo a byznys , jež je zaměřený na dění v právnické obci, na ekonomickou situaci v tomto oboru a na lidi z tohoto oboru. Součástí deníku E 15 je i magazín ZEN , který je popisován jako luxusní magazín , přičemž se věnuje zejména tématům, jako jsou životní styl, cestování, delikatesy, rychlá auta či módní trendy.
[21] Viz např. rozhodnutí Úřadu S041/2014/KS ASTROSAT, spol. s r.o. / Sanoma Media Praha s.r.o. nebo rozhodnutí Úřadu S453/2013/KS AGROFERT HOLDING, a.s./ MAFRA, a.s.
[22] Toto členění podle obsahového zaměření časopisů vychází z členění používaného v dostupných statistikách (např. Ročenka ABC nebo statistiky Unie vydavatelů, o.s.). Unie vydavatelů, o.s. (Czech Publishers Association) je sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku (deníků a časopisů) a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice, která se zabývá např. rozvojem a vytvářením podmínek pro svobodnou vydavatelskou činnost, internetové podnikání, dále hájí profesionální zájmy vydavatelů, poskytovatelů internetových obsahů a pracovníků ve sdělovacích prostředcích, podporuje rozvoj trhu tiskové reklamy a rovných podmínek pro distribuci na trhu, realizuje výzkumy účinnosti tiskové reklamy a zdůrazňuje výhody tisku ve srovnání s ostatními médii atd. (dále jen Unie vydavatelů ).
[23] Včetně např. F1sport.autorevue.cz nebo MotoGPsport.autorevue.cz.
[24] Včetně např. vtm.e15.cz, finexpert.cz, strategie.cz, či zeny.E15.cz.
[25] Včetně např. Doupe.zive.cz či Connect.zive.cz.
[26] Včetně např. abecedazahrady.dama.cz.
[27] Viz např. rozhodnutí Úřadu S453/2013/KS AGROFERT HOLDING, a.s./ MAFRA, a.s. a Anděl Media Centrum, s.r.o. nebo rozhodnutí Úřadu S 256/2008/KS Respekt Media a.s. / Handelsblatt Investments B.V.
[28] Zatímco on-line zpravodajství je přístupné pouze prostřednictvím připojení k internetu, pak periodický tisk je běžně dostupný ve volném prodeji.
[29] Převážná část on-line zpravodajství je poskytována zákazníkům zdarma, zatímco za periodický tisk zákazník, až na výjimky, platí.
[30] On-line zpravodajství je na rozdíl od tištěných periodik schopno přinášet nejnovější a nejaktuálnější informace prostřednictvím webových stránek.
[31] Především v závislosti na tom, zda se jedná o tzv. mirrors (původní většinou tištěná verze převedená do digitální podoby), internetové odnože (původní obsah je doplněn aktuálním zpravodajstvím s plným využitím multimediálních možností internetové on-line žurnalistiky) či speciální periodika (výhradně internetový obsah).
[32] Viz např. rozhodnutí Úřadu S041/2014/KS ASTROSAT, spol. s r.o. / Sanoma Media Praha s.r.o . (pokud jde o trhy deníků a časopisů v tištěné podobě) a např. rozhodnutí Úřadu S453/2013/KS AGROFERT HOLDING, a.s./ MAFRA, a.s. a Anděl Media Centrum, s.r.o. (pokud jde o trh on-line zpravodajství).
[33] Obdobně se k takovému rozlišení vyjádřil Úřad i v rozhodnutí S041/2014/KS ASTROSAT, spol. s r.o./Sanoma Media Praha s.r.o.
[34] Viz Dotazník k povolení spojení soutěžitelů CNI a Nabývané části podniku MF.
[35] Úřad oslovil 10 nejvýznamnějších inzerentů každého z časopisů spojujících soutěžitelů v kategoriích (i) časopisy o vaření, (ii) časopisy pro ženy a (iii) časopisy pro děti a mládež.
[36] Cca 73 % ze všech inzerentů, kteří Úřadu odpověděli.
[37] Cca 22 % ze všech inzerentů, kteří Úřadu odpověděli.
[38] Cca 2 % ze všech inzerentů, kteří Úřadu odpověděli.
[39] Cca 88 % ze všech inzerentů, kteří Úřadu odpověděli.
[40] Cca 10 % ze všech inzerentů, kteří Úřadu odpověděli.
[41] Např. zda je při výběru a nákupu inzertního prostoru inzerentem zaměnitelný časopis o vaření s časopisem pro ženy, nebo např. časopis pro ženy s časopisem pro děti a mládež.
[42] Cca 66 % ze všech inzerentů, kteří Úřadu odpověděli.
[43] Cca 30 % ze všech inzerentů, kteří Úřadu odpověděli.
[44] Viz např. vyjádření potravinářské společnosti Hamé s.r.o., která umísťuje svou inzerci v časopisech spojujících se soutěžitelů pro ženy a o vaření (viz listy 340-346 spisu správního řízení).
[45] Cca 2 % ze všech inzerentů, kteří Úřadu odpověděli.
[46] Viz např. rozhodnutí Úřadu S041/2014/KS ASTROSAT, spol. s r.o./Sanoma Media Praha s.r.o .
[47] Z hlediska geografického by inzertní prostor v denících a časopisech by mohl být rovněž vymezován geograficky úžeji, a to za předpokladu, že spojující se soutěžitelé by nabízeli svůj inzertní prostor odděleně pro různé lokality. S ohledem na skutečnost, že nabývaná část podniku ale veškeré své tiskoviny nabízí jednotně pro území České republiky, není otázka možného užšího geografického členění předmětné oblasti v rámci posuzovaného spojení soutěžitelů relevantní.
[48] Úřad se v uvedeném případě zabýval v oblasti distribuce distribucí tiskových titulů pro volný prodej periodického tisku.
[49] V případě S 17/00 HDS Retail Czech Republic, a.s. Úřad vymezil relevantní trh z pohledu věcného jako trh prodeje tisku v prodejních jednotkách-stáncích určených k prodeji tohoto sortimentu zboží a z pohledu geografického jako lokální trh vymezený územím Hlavního města Prahy.
[50] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství, viz Official Journal C 31, ze dne 5. 2. 2004, str. 5-18.
[51] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství, viz Official Journal C 265, ze dne 18. 10. 2008, str. 6-26.
[52] Viz § 17 odst. 3 zákona.
[53] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, body 19. a 20.
[54] Za soutěžitele typu maverick je označován soutěžitel, který má motivaci odchylovat se od chování ostatních soutěžitelů na trhu, a je tak schopen svým chováním narušovat případnou koordinaci jednání ostatních soutěžitelů.
[55] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, bod 20.
[56] Viz bod 22. Pokynů pro posuzování horizontálních spojení.
[57] Spojení konglomerátní povahy jsou spojení mezi soutěžiteli, kteří jsou ve vzájemném vztahu, který není čistě horizontální (jako u soutěžitelů na stejném relevantním trhu) ani vertikální (jako u dodavatelů a odběratelů). V praxi se bude jednat především o spojení mezi soutěžiteli, kteří působí na úzce propojených trzích, např. o spojení zahrnující dodavatele komplementárních výrobků nebo výrobků patřících do stejného výrobkového sortimentu, jež jsou obvykle nakupovány stejnou skupinou zákazníků ke stejnému konečnému užití.
[58] Viz bod 93. a násl. Pokynů pro posuzování nehorizontálních spojení.
[59] Viz bod 119. až 121. Pokynů pro posuzování nehorizontálních spojení.
[60] Viz bod 119. až 121. Pokynů pro posuzování nehorizontálních spojení.
[61] Tržní podíly Úřad určil na základě tržeb, kterých jednotliví spojující se soutěžitelé dosáhli za prodej jejich deníků. Tržní podíly na tomto potenciálně vymezeném relevantním trhu jsou velmi orientační, neboť u deníků majoritně distribuovaných zdarma (např. E 15 či Metro ) nelze zachytit jejich skutečný význam na trhu prostřednictvím obvyklých ukazatelů na trhu sledovaných, tj. tržeb či prodaného nákladu.
[62] Navrhovatel na tomto trhu působí vydáváním časopisu Blesk Vaše recepty , který představuje měsíčník přinášející zejména recepty doporučené čtenáři tohoto časopisu, popř. deníku Blesk , zatímco Nabývaná část podniku MF na tomto trhu vydává časopis F.O.O.D. , který obsahuje recepty a informace o domácí i zahraniční kuchyni.
[63] Navrhovatel na tomto trhu působí vydáváním časopisu Blesk pro ženy , který je týdeníkem zaměřeným na životní styl, módu, kosmetiku, vztahy či příběhy ze života, zatímco Nabývaná část podniku MF na tomto trhu vydává časopisy Maminka , jež představuje měsíčník zaměřený zejména na poskytování informací pro ženy o období těhotenství a období od kojeneckého až do předškolního věku dítěte, a Betynka , což je měsíčník pro ženy, který se zabývá tématy péče o dítě nebo vztahů v rodině.
[64] Časopis Miminko je vydáván společností Affinity Media s.r.o.
[65] V souladu s § 17 odst. 3 zákona, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.
[66] Navrhovatel na tomto trhu působí vydáváním časopisu ABC , který je zaměřen na děti studující druhý stupeň základní školy, zatímco Nabývaná část podniku MF na tomto trhu vydává časopisy Mateřídouška , který je cílen na děti studující na prvním stupni základní školy, a Sluníčko , který je zaměřen na děti předškolního věku.
[67] Společnost EGMONT vydává časopisy (a komiksy) o světově známých dětských postavičkách či hračkách: jde např. o časopisy Barbie , Kačer Donald , HOT WHEELS nebo W.I.T.C.H. .
[68] Navrhovatel na tomto trhu působí vydáváním časopisu Reflex , zatímco Nabývaná část podniku MF na tomto trhu vydává časopis Strategie , který představuje odborný měsíčník pro profesionály v oboru reklamy, médií a marketingové komunikace, který přináší informace o dění v oblasti marketingu firem. Nabývaná část podniku MF dále vydává časopisy Real-Immo , přináší aktuální informace z realitního trhu, a Právo a byznys , jež je zaměřený na dění v právnické obci, na ekonomickou situaci v tomto oboru a na lidi z tohoto oboru. Tyto dva časopisy, jež jsou nabízeny s četností méně než jednou měsíčně, ale nejsou vydávány samostatně, nýbrž představují zdarma poskytované suplementy deníku E 15 . Úřad tyto časopisy s ohledem na skutečnost, že nevystupují na trhu v samostatné nabídce, jsou poskytovány zdarma a jsou úzce tematicky zaměřené, nepovažuje za součást relevantního trhu zpravodajských časopisů na území České republiky.
[69] Navrhovatel na tomto trhu vydává časopis Blesk zdraví , zatímco Nabývaná část podniku MF na tomto trhu vydává časopis Moje zdraví .
[70] Časopis o zdraví Zdraví je vydáván společností Časopisy pro volný čas s.r.o.
[71] Časopis o zdraví Psychologie Dnes je vydáván společností PORTÁL, s.r.o.
[72] Časopis o zdraví Meduňka je vydáván společností K4K publishing, s.r.o.
[73] Časopis o zdraví Health & Beauty je vydáván společností Luxury Guide, s.r.o.
[74] Časopis o zdraví Bylinky revue je vydáván společností BYLINKY REVUE s.r.o.
[75] Časopis o zdraví Herbář je vydáván společností BYLINKY REVUE s.r.o.
[76] Časopis o zdraví Svět ženy-Zdraví je vydáván společností BURDA.
[77] Časopis o zdraví Prameny zdraví je vydáván spolkem Prameny zdraví, z. s.
[78] Časopis o zdraví Nová Regena je vydáván společností WDO Pictures s.r.o.
[79] Konkurenčním vydavatelem motoristických tištěných časopisů je např. společnost Business Media CZ, s.r.o., která vydává motoristické časopisy Trucker a Automobil revue .
[80] Viz listy 273-274 spisu správního řízení.
[81] Viz list 274 spisu správního řízení.
[82] Při nedosažení hranice 25% tržního podílu se má za to, že spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže (viz § 17 odst. 3 zákona).
[83] V souladu s § 17 odst. 3 zákona, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.
[84] Viz k tomu zejména Raus, D.-Neruda, R.: Zákon o ochraně hospodářské soutěže-komentář, 2. aktualizované a přepracované vydání, Linde, 2006. Tzv. portfoliová síla spojením vznikajícího soutěžitele bývá posuzována tam, kde soutěžitelé působí na souvisejících trzích. Hodnocení konglomerátních účinků přitom nabývá na významu, pokud má jeden ze spojujících se soutěžitelů silné postavení na jednom trhu, přičemž toto silné postavení může být přeneseno na související trh, na kterém je činný druhý ze spojujících se soutěžitelů. Toto přenesení silného postavení z jednoho trhu na druhý může být realizováno např. vázáním prodeje produktů či služeb z obou souvisejících trhů.
[85] Viz např. vyjádření pana O.Č. (listy 273-274 spisu správního řízení) či vyjádření společnosti Mattel Czech Republic, s.r.o. (listy 356-357 spisu správního řízení).
[86] Viz www.vlp.cz a www.astrosatmedia.cz .
[87] Viz www.bauermedia.cz .
[88] Viz její internetové stránky www.burda.cz .
[89] Na klesající prodeje tištěných časopisů poukazují i některé, Úřadem v průběhu řízení oslovené subjekty: viz např. vyjádření společnosti MKP (listy 206-207 spisu správního řízení), podle které celkový obrat v České republice dosahovaný prodejem periodického tisku v období 2009 až 2014 klesl na polovinu. Rovněž tak např. podle vyjádření společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. (listy 336-339 spisu správního řízení) jsou tištěné tituly v posledních letech pod velkým tlakem klesající čtenosti, nákladu i objemu inzerce. Obdobně i společnost ASKO-NÁBYTEK, spol. s r. o. ve svém vyjádření (listy 1479-1482 spisu správního řízení) uvedla, že trend využívání tištěné inzerce je již delší dobu na ústupu, což dokládají také nižší náklady všech deníků a časopisů .
[90] Někteří z těchto inzerentů rovněž naznačovali, že by současně zvažovali možnost nadále inzerovat u časopisu Blesk Vaše recepty (2) či že by současně zvažovali možnost inzerovat i v časopisu F.O.O.D (4).
[91] Pro zjištění kritické ztráty je potřeba znát hodnotu rozdílu ceny a mezních nákladů. Mezní náklady jsou určeny změnou celkových nákladů v důsledku změny objemu produkce. Rozdíl ceny a mezních nákladů je v tomto případě možné aproximovat hrubou marží.
[92] Soutěžitelé, jež by místo časopisu Blesk Vaše recepty začali inzerovat v časopisu F.O.O.D. , by nezpůsobili ztrátu spojením vzniklému soutěžiteli, neboť tento by ušlé příjmy z časopisu Blesk Vaše recepty kompenzoval zvýšením příjmů v časopise F.O.O.D.
[93] Při vyšších hrubých maržích je úbytek zisku hypotetického monopolisty z každého ztraceného zákazníka relativně vysoký a k dosažení totožné profitability po zvýšení ceny dochází již při relativně malém úbytku prodejů a naopak.
[94] Pro výpočet hodnoty kritické ztráty Úřad použil vzorec pro tzv. rovnovážnou kritickou ztrátu ( break-even critical loss ), který je běžně používán a je totožný jak pro lineární poptávku tak pro isoelastickou poptávku (tj. poptávku s konstantní cenovou elasticitou). Úřad při výpočtu také předpokládal konstantní vývoj mezních nákladů.
[95] Úřad v analýze pracoval se vzorkem inzerentů, jejichž platby představují relativně vysoký podíl na tržbách z inzerce jednotlivých časopisů spojujících se soutěžitelů, a proto lze předpokládat, že celkové dění na předmětných trzích lze na základě tohoto významného zastoupení v rámci Úřadem osloveného vzorku inzerentů považovat za dostatečně silné. Uvedené platí i pro analýzu kritické ztráty u ostatních časopisů spojujících se soutěžitelů na trzích prodeje inzertního prostoru v časopisech o vaření, pro ženy a pro děti a mládež.
[96] Mezi inzerenty ve zkoumaných časopisech spojujících se soutěžitelů, kteří uvedli, že by sice na výběru časopisu pro propagaci svého produktu nic neměnili, avšak při nárůstu ceny inzerce by snížili objem zadávané reklamy (resp. by snížili objem prostředků vynakládaných na inzerci v daném časopise), lze uvést např. společnosti FAST ČR, a.s. (listy 1630-1631 spisu správního řízení) či KAND s.r.o. (listy 1511-1512 spisu správního řízení).
[97] Uvedené tak platí i pro analýzu kritické ztráty u ostatních časopisů spojujících se soutěžitelů na trzích prodeje inzertního prostoru v časopisech o vaření, pro ženy a pro děti a mládež, když obdobně se vyjádřily např. společnosti EGIS Praha, spol. s r.o. (listy 1685-1688 spisu správního řízení), THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka (list 1288 spisu správního řízení), HERO CZECH s.r.o. (listy 1607-1608 spisu správního řízení), Hipp Czech s.r.o. (listy 1754-1755 spisu správního řízení) či L'ORÉAL Česká republika s.r.o. (listy 1782-1783 spisu správního řízení).
[98] Společnost FINE FISH inzeruje v časopise F.O.O.D. , přičemž by podle svého vyjádření v případě zvýšení ceny inzertního prostoru v tomto časopise i nadále nakupovala inzertní prostor v tomto časopise (listy 1846-1847 spisu správního řízení).
[99] Společnost Cho ceňská mlékárna inzeruje v časopise F.O.O.D. , přičemž by podle svého vyjádření v případě zvýšení ceny inzertního prostoru v tomto časopise přestala v tomto časopise inzerovat a namísto toho by začala inzerovat své produkty v jiných tištěných časopisech o vaření (listy 1589-1590 spisu správního řízení).
[100] Někteří z těchto inzerentů rovněž naznačovali, že by současně zvažovali možnost nadále inzerovat u časopisu Blesk pro ženy (3) či že by současně zvažovali možnost inzerovat i v časopisech nabývané části podniku MF (3).
[101] Někteří z těchto inzerentů rovněž naznačovali, že by současně zvažovali možnost nadále inzerovat u časopisu Maminka či přešli k časopisu Betynka , jež je rovněž vydáván nabývanou části podniku MF (3) či že by současně zvažovali možnost inzerovat i v časopisech Navrhovatele (2).
[102] Někteří z těchto inzerentů rovněž naznačovali, že by současně zvažovali možnost nadále inzerovat u časopisu Maminka či přešli k časopisu Betynka , jež je rovněž vydáván nabývanou části podniku MF (3) či že by současně zvažovali možnost inzerovat i v časopisech Navrhovatele (2).
[103] Společnost BRAINWAY inzeruje v časopise Blesk pro ženy , přičemž by podle svého vyjádření v případě zvýšení ceny inzertního prostoru v tomto časopise i nadále inzerovala v tomto časopise (listy 1828-1830 spisu správního řízení).
[104] Společnost EGIS nakupuje inzertní prostor v časopise Betynka , přičemž by podle svého vyjádření v případě zvýšení ceny inzertního prostoru v tomto časopise pravděpodobně omezila rozsah své inzerce v tomto časopise a naopak by zvýšila objem inzerce zadávané v ostatních časopisech pro ženy (listy 1685-1688 spisu správního řízení).
[105] Společnost Candy nakupuje inzertní prostor v časopise Betynka . Podle svého vyjádření by v případě navýšení ceny inzerce v tomto časopise začala inzerovat své produkty v ostatních časopisech pro ženy (listy 1591-1598 spisu správního řízení).
[106] Společnost ROSSMANN nakupuje inzertní prostor v časopise Betynka , přičemž podle tohoto inzerenta nejsou časopisy s odlišným tematickým zaměřením navzájem zaměnitelné. Společnost ROSSMANN volí konkrétní časopis pro svou inzerci podle zákazníka, na kterého cílí (listy 327-328 spisu správního řízení).
[107] Společnost ASKO inzeruje v časopise Blesk pro ženy , přičemž by podle svého vyjádření v případě zvýšení ceny inzertního prostoru v tomto časopise i nadále částečně inzerovala v tomto časopise, z části by pak začala inzerovat v jiných časopisech pro ženy, které míří na stejnou cílovou skupinu (listy 1479-1482 spisu správního řízení).
[108] Společnost CCC nakupuje inzertní prostor v časopisech Maminka a Betynka , přičemž ve své odpovědi uvedla, že by v případě zvýšení ceny inzertního prostoru v těchto časopisech namísto toho začala inzerovat v jiných časopisech pro ženy (listy 1731-1734 spisu správního řízení).
[109] Společnost LKuz nyní nakupuje inzertní prostor v časopise Blesk pro ženy a uvedla, že by v případě navýšení ceny inzerce v tomto časopise namísto toho začala nakupovat inzertní prostor v jiných časopisech pro ženy (listy 1586-1588 spisu správního řízení).
[110] Z provedeného šetření vyplynulo, že v průběhu roku 2015 tržby od inzerentů, kteří propagovali své zboží v časopise Blesk pro ženy a současně v časopise Maminka či Betynka , představovaly pouze cca [ obchodní tajemství ] % z celkových tržeb, které tyto časopisy dosáhly prodejem reklamního prostoru.
[111] T ento údaj vycházel z dat poskytnutých Účastníkem řízení v průběhu první fáze správního řízení.
[112] Někteří z těchto inzerentů rovněž naznačovali, že by současně zvažovali možnost nadále inzerovat u časopisu ABC (2) či že by současně zvažovali možnost inzerovat i v časopisech nabývané části podniku MF (3).
[113] Jeden z těchto inzerentů rovněž naznačoval, že by současně zvažoval možnost nadále inzerovat u časopisů nabývané části podniku MF.
[114] Jeden z těchto inzerentů rovněž naznačoval, že by současně zvažoval možnost i nadále inzerovat v časopisech Nabývané části podniku MF.
[115] Společnost WALT DISNEY, nakupující inzertní prostor v časopise ABC , by podle svého vyjádření v případě zvýšení ceny inzertního prostoru v tomto časopise začala namísto toho inzerovat své produkty v konkurenčním tištěném časopise 21. století junior (listy 1286-1288 spisu správního řízení).
[116] Družstvo Druchema, nakupující inzertní prostor v časopisech by podle svého vyjádření v případě zvýšení ceny inzertního prostoru v časopise ABC by i nadále inzerovalo v tomto časopise. V případě zvýšení ceny inzertního prostoru v časopise Mateřídouška by i nadále inzerovalo v tomto časopise, případně by namísto toho začalo inzerovat v jiných tištěných časopisech pro děti a mládež. Stejný postup by družstvo Druchema volilo i u časopisu Sluníčko , kdy by v případě zvýšení ceny inzertního prostoru v tomto časopise i nadále inzerovalo v tomto časopise, případně by namísto toho začalo inzerovat v jiných tištěných časopisech pro děti a mládež (listy 1386-1389 spisu správního řízení).
[117] Společnost Mattel Czech Republic, s.r.o. nakupuje inzertní prostor mimo jiné v časopisech Mateřídouška a Sluníčko a uvedla ve vztahu ke své inzerci v každém z těchto časopisů spojujících se soutěžitelů, že by v případě zvýšení ceny inzertního prostoru v každém z těchto časopisů i nadále inzerovala ve stejném časopise (viz vyjádření tohoto inzerenta na listech 1549-1553 spisu správního řízení).
[118] K obsahu námitky společnosti Mattel Czech Republic, s.r.o. viz její vyjádření na listech 356-357 spisu správního řízení. Společnost Mattel Czech Republic, s.r.o. dává obavu z možného nárůstu cen inzerce pro její zadavatele do souvislosti se seskupením více titulů do skupiny jednoho soutěžitele.
[119] Společnost Albatros Media a.s. nakupující inzertní prostor v časopise ABC by podle svého vyjádření v případě zvýšení ceny inzertního prostoru v tomto časopise by i nadále pokračovala v inzerci v tomto časopise (viz listy 1519-1521 spisu správního řízení).
[120] K námitce společnosti Albatros Media a.s. viz její vyjádření na listech 369-371 spisu správního řízení.
[121] Navrhovatel na tomto trhu prodává inzertní prostor ve svém časopisu Reflex , zatímco Nabývaná část podniku MF na tomto trhu prodává inzertní prostor ve svém časopise Strategie .
[122] V časopise Blesk zdraví bývají inzerovány např. hygienické produkty, potravinové doplňky, zdravé potraviny, opalovací prostředky, léčivé přípravky či vitaminové doplňky atd.
[123] V časopise Moje zdraví bývají inzerovány např. léčivé přípravky či vitaminové doplňky proti chřipce a jiným nemocem, doplňky stravy obsahující vitamíny, bezlepkové pečivo a další bezlepkové potraviny, čaje na zvýšení imunity, zubní pasty, produkty každodenní hygieny, či bytový textil.
[124] Časopis o zdraví Zdraví je vydáván společností Časopisy pro volný čas s.r.o.
[125] Časopis o zdraví Psychologie Dnes je vydáván společností PORTÁL, s.r.o.
[126] Časopis o zdraví Meduňka je vydáván společností K4K publishing, s.r.o.
[127] Časopis o zdraví Health & Beauty je vydáván společností Luxury Guide, s.r.o.
[128] Časopis o zdraví Bylinky revue je vydáván společností BYLINKY REVUE s.r.o.
[129] Časopis o zdraví Herbář je vydáván společností BYLINKY REVUE s.r.o.
[130] Časopis o zdraví Svět ženy-Zdraví je vydáván společností BURDA.
[131] Časopis o zdraví Prameny zdraví je vydáván spolkem Prameny zdraví, z. s.
[132] Časopis o zdraví Nová Regena je vydáván společností WDO Pictures s.r.o.
[133] K tomu Úřad zjistil, že za last minute ceny nakupují inzertní prostor v některém z časopisů spojujících se soutěžitelů např. společnost KAND s.r.o. (která inzeruje v tištěném časopise Blesk Vaše recepty ), která by i v případě nárůstu ceny inzerce i nadále inzerovala ve stejném časopise, pouze však za podmínky nákupu inzertního prostoru last minute , tj. při poskytnutí slevy z ceníkové ceny inzerce (listy 1511-1512 spisu správního řízení).
[134] To, že se při nákupu inzertního prostoru v časopise rozhoduje (mimo jiných kritérií) i podle kvality časopisu a kvality nabízeného inzertního prostoru, uvádí např. společnost Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. , inzerující v časopise ABC (listy 331-332 spisu správního řízení). Další z inzerentů, společnost RYOR (která inzeruje v časopise Blesk pro ženy ), uvedl, že nechce inzerovat v příliš levných titulech na velmi levném papíru se špatným tiskem, avšak současně neinzeruje ani v drahých titulech, vydávaných na lesklém titulu, kde jsou inzerovány jen finančně nákladné značky (listy 347-348 spisu správního řízení). Společnost Mattel Czech Republic, s.r.o., která inzeruje v časopisech Maminka , Betynka , Mateřídouška a Sluníčko , uvedla k dotazu Úřadu týkajícího se kritérií pro výběr a nákup inzertního prostoru, že (mimo jiných kritérií) by měl zvolený titul odpovídat profilu a pozici značky této společnosti; proto společnost Mattel Czech Republic, s.r.o. volí pro svou inzerci časopisy seriózní, nikoli bulvární (listy 356-357 spisu správního řízení).
[135] Skupina VLP působí v oblasti vydávání časopisů prostřednictvím své dceřiné společnosti Astrosat Media s.r.o.
[136] Viz www.vlp.cz a www.astrosatmedia.cz .
[137] Viz www.bauermedia.cz .
[138] Viz www.burda.cz .
[139] V souladu s § 17 odst. 3 zákona, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.
[140] Viz např. vyjádření společnosti [ obchodní tajemství ] (listy 421-428 spisu správního řízení).
[141] Viz vyjádření společnosti Mattel Czech Republic, s.r.o. (listy 356-357 spisu správního řízení).
[142] Viz listy 1735-1736 spisu správního řízení.
[143] Viz listy 1888-1889 spisu správního řízení.
[144] Viz listy 1796-1798 spisu správního řízení.
[145] Viz listy 1864-1868 spisu správního řízení.
[146] Viz listy 1873-1875 spisu správního řízení.
[147] Viz listy 1869-1872 spisu správního řízení.
[148] Viz listy 1806-1810 spisu správního řízení.
[149] Blíže k obsahu námitky společnosti MKP viz listy 206-207 a 215-226 spisu správního řízení.
[150] Viz list 217 spisu správního řízení.
[151] Společnost CZECH NEWS CENTER a.s. vlastní 27,02% akciový podíl ve společnosti PNS.
[152] Viz listy 314-317 spisu správního řízení.
[153] Viz listy 1806-1810 spisu správního řízení.
[154] Společnost PNS distribuuje denní tisk i časopisy (a navíc doplňkové zboží).
[155] Společnost MKP distribuuje pouze časopisy.
[156] Viz k tomu např. vyjádření společnosti PNS (list 228 spisu správního řízení) a vyjádření Účastníka řízení (list 278 spisu správního řízení).
[157] Společnost MAFRA vlastní 26,27% akciový podíl ve společnosti PNS.
[158] Společnost PK 62 drží ve společnosti MKP menšinový 17,775 % obchodní podíl (viz https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=702411&typ=PLATNY ).
[159] Viz údaje v obchodním rejstříku pod těmito odkazy:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=539216&typ=PLATNY a https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=531047&typ=PLATNY .
[160] A to přesto, že smlouvy o distribuci denního tisku a časopisů nejsou obvykle koncipovány jako výhradní a jsou standardně sjednávány na dobu určitou s výpovědní lhůtou, jejíž délka se obvykle pohybuje v řádu měsíců. Příjmy distribučních společností pocházející od jejich akcionářů, resp. společníků se podílejí na tržbách obou distribučních společností významnou měrou.
[161] Viz k tomu i účetní závěrky společnosti MKP založené ve sbírce listin obchodního rejstříku ( https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=702411 ).