UOHS S086/2003
Rozhodnutí: OF/S086/03-2098/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Buderus Heiztechnik GmbH a DAKON s.r.o.
Účastníci Buderus Heiztechnik GmbH se sídlem Sophienstrasse 30-32, 35576 Wetzlar, SRN DAKON s.r.o. se sídlem Ve vrbině 588/3, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 3. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 110 KB


S 86/03-2098/03 V Brně dne 16. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 86/03, zahájeném dne 13. května 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Buderus Heiztechnik GmbH, se sídlem Sophienstrasse 30-32, 35576 Wetzlar, SRN, ve správním řízení zastoupená JUDr. Vladimírou Glatzovou, advokátkou, se sídlem Husova 5, Betlémský palác, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 17. dubna 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Buderus Heiztechnik GmbH, se sídlem Sophienstrasse 30-32, 35576 Wetzlar, SRN, a DAKON s.r.o., se sídlem Ve vrbině 588/3, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, která bude uzavřena mezi společností Buderus Heiztechnik GmbH, se sídlem Sophienstrasse 30-32, 35576 Wetzlar, SRN, jako kupujícím, a panem Ing. Miroslavem Ďurníkem, bytem Ježník 2266/10, Krnov-Pod Bezručovým vrchem, panem Zdeňkem Eichlerem, bytem Sovova 1010/11, Krnov-Pod Cvilínem, panem Aloisem Adamčíkem, bytem Hašlerova 133/11, Albrechtice, a panem Antonínem Minarčíkem, bytem Brantice 259, jako prodávajícími, a případně též na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, která bude uzavřena mezi společností Buderus Heiztechnik GmbH, se sídlem Sophienstrasse 30-32, 35576 Wetzlar, SRN, jako kupujícím, a společností DAKON s.r.o., se sídlem Ve vrbině 588/3, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem, jako prodávajícím, v jejichž důsledku společnost Buderus Heiztechnik GmbH, se sídlem Sophienstrasse 30-32, 35576 Wetzlar, SRN, získá možnost vykonávat kontrolu nad společností DAKON s.r.o., se sídlem Ve vrbině 588/3, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhů smluv o převodu obchodního podílu, výpisů z obchodního rejstříku, ze stanovisek ostatních soutěžitelů a odběratelů a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/03 ze dne 28. května 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací, vyzval několik subjektů, které působí v oblasti výroby teplovodních kotlů, a několik odběratelů spojujících se soutěžitelů k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení.
Většina stanovisek, jež Úřad obdržel, byla neutrální; jeden z oslovených subjektů vyjádřil obavu, že spojením soutěžitelů se vytvoří silné uskupení výrobců kotlů, které bude vyvíjet tlak na snižování cen na hranici rentability výroby menších subjektů, další oslovený subjekt vyjádřil svůj nesouhlas se spojením, který pramení z obavy ze stále se rozšiřující sítě velkoobchodních skladů účastníka řízení.
V tomto nesouhlasném stanovisku je však uvedeno, že společnost Buderus Heiztechnik GmbH, se sídlem Sophienstrasse 30-32, 35576 Wetzlar, SRN (dále jen " Buderus "), je již v době posuzování tohoto spojení vlastněna společností Robert Bosch, jejíž dceřinou společností je společnost JUNKERS, která se zabývá rovněž výrobou teplovodních kotlů a působí na českém trhu. Dle prohlášení účastníka řízení však společnost Robert Bosch v současné době vlastní pouze (obchodní tajemství) % podíl v německé společnosti Buderus AG (kontrolující společnost Buderus), který jí nezajišťuje možnost vykonávat kontrolu nad touto společností. Probíhající nabídka akcií dosud nebyla ukončena a případné spojení společností Robert Bosch a Buderus není předmětem tohoto řízení.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, která bude uzavřena mezi společností Buderus, jako kupujícím, a panem Ing. Miroslavem Ďurníkem, bytem Ježník 2266/10, Krnov-Pod Bezručovým vrchem, panem Zdeňkem Eichlerem, bytem Sovova 1010/11, Krnov-Pod Cvilínem, panem Aloisem Adamčíkem, bytem Hašlerova 133/11, Albrechtice, a panem Antonínem Minarčíkem, bytem Brantice 259, jako prodávajícími, a případně též na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, která bude uzavřena mezi společností Buderus, jako kupujícím, a společností DAKON s.r.o., se sídlem Ve vrbině 588/3, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem (dále jen " DAKON "), jako prodávajícím, na jejichž základě získá společnost Buderus 87% podíl ve společnosti DAKON a tím i kontrolu nad touto společností.
Společnost Buderus buď získá celý 87% podíl ve společnosti DAKON pouze na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu od společníků Ing. Miroslava Ďurníka, bytem Ježník 2266/10, Krnov-Pod Bezručovým vrchem, jehož podíl ve společnosti DAKON činí dle výpisu z obchodního rejstříku 32 %, Zdeňka Eichlera, bytem Sovova 1010/11, Krnov-Pod Cvilínem, jehož podíl ve společnosti DAKON činí dle výpisu z obchodního rejstříku 21 %, Aloise Adamčíka, bytem Hašlerova 133/11, Albrechtice, jehož podíl ve společnosti DAKON činí dle výpisu z obchodního rejstříku 21 %, a Antonína Minarčíka, bytem Brantice 259, jehož podíl ve společnosti DAKON činí dle výpisu z obchodního rejstříku 13 %, nebo, pokud by se ukázalo, že poslední převod byl vzhledem k výše uvedeným společníkům neplatný, získá společnost Buderus od výše uvedených společníků 66% podíl a zbývajících 21 % přímo od společnosti DAKON. Společnost Buderus zamýšlí nabýt i zbývající 13% podíl ve společnosti DAKON, který vlastní společnost UNICAL GspA, se sídlem 460 33 CASTEL D´ARIO, Via Roma 123, Italská republika.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost Buderus je společností založenou podle německého práva, jejímž předmětem podnikání je vývoj, výroba a prodej výrobků techniky topení. V České republice působí prostřednictvím své dceřiné společnosti Buderus tepelná technika Praha, spol. s.r.o., se sídlem Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10-Štěrboholy (dále jen "Buderus Praha"), jež podniká v oboru oprav vyhrazených plynových zařízení a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Společnost Buderus Praha prodává z 90 % zboží nakoupené od společnosti Buderus, zbylých 10% získává od zahraničních dodavatelů nebo jejich dceřiných společností v ČR.
Společnost Buderus je 100% kontrolována německou holdingovou společností Buderus AG, která se rovněž zabývá výrobou produktů tepelné techniky, výrobou odlitků a výrobou speciálních ocelových výrobků. Společnost Buderus AG vykonává prostřednictvím své 100% dceřiné německé společnosti Buderus Guss GmbH kontrolu nad českou společností Buderus Guss, s.r.o., se sídlem Na Máchově 1270, 266 88 Beroun, která se zabývá koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem (jde zejména o litinové trubkové systémy pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod).
Společnost Buderus je činná v oblasti výroby kotlů, kontrolních zařízení na instalaci kotlů, nádrží na skladování horké vody, příslušenství tepelné techniky (oběhová čerpadla, kulové kohouty, bezpečnostní termostaty, expanzní nádoby, teploměry, směšovací ventily, termostatické hlavice, prostorové regulátory, trubky, izolace, podlahové topení), kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel, solárních kolektorů a topných systémů, tepelných součástí keramických sporáků a otopných těles. U kotlů jde konkrétně o nástěnné kotle (kombinované nebo pouze na ohřev vody) plynové mimo kondenzační a plynové kondenzační a stacionární kotle s atmosférickým hořákem (mimo kondenzační), s atmosférickým hořákem (kondenzační) a s tlakovým hořákem (plynové a olejové).
Uvedené zboží prodává společnost Buderus přímo jednotlivým topenářským společnostem prostřednictvím své dceřiné společnosti Buderus Praha, jen malá část obratu je realizována přes sítě odborných velkoobchodů.
Společnost DAKON působí v oblasti výroby tepelných kotlů, a to nástěnných kotlů plynových mimo kondenzačních a kondenzačních, stacionárních kotlů s atmosférickým hořákem, tlakových tepelných kotlů, kotlů na pevné palivo a elektrických kotlů.
Společnost Dakon vyrábí a skladuje své zboží na dvou místech, v městech Krnov a Albrechtice, a prodává je především prostřednictvím sítě odborných velkoobchodů v celé České republice.
Podíly ve společnosti Dakon vlastní: Ing. Miroslav Ďurník, Zdeněk Eichler, Alois Adamčík, Antonín Minarčík a společnost UNICAL A.G.S.p.A., se sídlem 460 33 CASTE D´ARIO, Via Roma 123, Italská republika.
Společnost DAKON vykonává s italskou společností Industrie FERRARO srl společnou kontrolu nad společností RAME CZ s.r.o., se sídlem Ve Vrbině 1117/5, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem, která vyvíjí činnost v oboru výroby součástí pro kotle, zejména měděných trubek. Dopady spojení
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je výlučná kontrola získávána nad společností Dakon, která je činná zejména v oblasti výroby teplovodních kotlů, a to nástěnných plynových kotlů kondenzačních i mimokondenzačních, stacionárních kotlů s atmosférickým hořákem, tlakových tepelných kotlů, kotlů na pevné palivo a elektrických kotlů. Navrhovatel, společnost Buderus, působí zejména v oblasti výroby teplovodních kotlů se zaměřením na kotle nástěnné (kombinované nebo pouze na ohřev vody) plynové mimo kondenzační a kondenzační, stacionární kotle s atmosférickým hořákem mimo kondenzační a kondenzační a plynové a olejové stacionární kotle s tlakovým hořákem. K překrytí podnikatelských aktivit společností Dakon a Buderus dochází v oblasti výroby teplovodních kotlů, konkrétně nástěnných plynových kotlů mimo kondenzačních, nástěnných plynových kotlů kondenzačních, kotlů s tlakovým hořákem a stacionárních kotlů s atmosférickým hořákem. Všechny jmenované druhy kotlů jsou určeny ke spalování plynu, přičemž kotle s tlakovým hořákem jsou určeny rovněž pro spalování nafty a topného oleje.
Nástěnné plynové kotle mimokondenzační/průtokové jsou kotle s klasickou konstrukcí, s běžnou účinností do 94 %. Kotle od jednotlivých výrobců se liší především konstrukčním uspořádáním, designem a způsobem přípravy teplé užitkové vody. Cena těchto kotlů je závislá především na kvalitě a značce výrobku, na jejich vybavenosti, tj. zda jsou určeny pouze pro vytápění či rovněž pro přípravu teplé užitkové vody, a na způsobu napojení odvodu spalin (připojení na komín či přes zeď).
Nástěnné plynové kotle kondenzační dosahují oproti předchozí kategorii až o 15 % vyšší účinnosti. Také konstrukce těchto kotlů je odlišná, použité dílce jsou z kvalitnějších materiálů a pro zabezpečení kondenzačního provozu kotle musí být tyto ovládány náročnější řídící automatikou. Výhodou těchto kotlů je úspora primární spotřeby paliva oproti standardním konstrukcím kotlů a otopných systémů.
Oba druhy kotlů se vyrábějí buď jako tzv. "single", tj. kotle pouze na ohřev vody pro vytápění, a tzv. "kombi", tj. kotle pro ohřev vody pro vytápění i pro ohřev užitkové vody; single formu lze však rovněž napojit na zásobník teplé vody, nikoliv však průtokový. Oba výše uvedené druhy kotlů se vyrábějí převážně jako nástěnné.
Kotle s tlakovým hořákem jsou, jak již bylo uvedeno, určeny pro spalování plynu, nafty nebo topného oleje. Vyráběny jsou převážně jako kotle stacionární.
Stacionární kotle s atmosférickým hořákem jsou vhodné do starších otopných systémů při přechodu z vytápění pevnými palivy na plyn. Kotle lze použít bez větších zásahů do původního otopného systému. Jejich výhoda oproti předchozí skupině kotlů spočívá v tišším chodu.
Kotle na pevná paliva jsou vyráběny z ocele nebo litiny a jsou určeny podle konkrétního typu ke spalování různých druhů pevných paliv, jako jsou černé či hnědé uhlí, brikety koks, dřevo, dřevní odpad. Jejich účinnost se pohybuje kolem 85 %.
Předností Elektrokotlů je jejich ekologický provoz, vysoká účinnost pohybující se až kolem 99 % a poměrně malé nároky na prostor. Jsou určeny pro vytápění rodinných domů, rekreačních chat, provozoven a podobných objektů.
Kotle s tlakovým hořákem a s atmosférickým hořákem se vyrábějí především ve formě "single".
Přestože oba soutěžitelé vyrábějí poměrně široký sortiment teplovodních kotlů, považuje účastník tyto jednotlivé druhy kotlů za obecně vzájemně zaměnitelné z pohledu konečného zákazníka a podle jeho názoru netvoří tyto podskupiny samostatné relevantní trhy. Ve většině případů bude dle názoru účastníka řízení průměrný cenově sensitivní zákazník pohlížet při svém výběru shodně např. na kotle nástěnné či stacionární. Jeho konečný výběr bude podstatnou měrou ovlivněn především cenou jednotlivých kotlů. Toto kritérium se uplatní stejně tak při výběru kotlů, které používají různou techniku využití energie (kondenzační, mimo kondenzační). Ve všech případech je cenová elasticita poměrně vysoká.
Poptávka v oblasti teplovodních kotlů je především určována vývojem cen paliv, jejich dostupností a dále stupněm plynofikace v jednotlivých teritoriích trhu. Účastník řízení uvádí, že podle provedených marketingových průzkumů je pro konečného spotřebitele na relevantním trhu důležitá úroveň zajištění opravárenského servisu k danému výrobku.
Oba spojující se soutěžitelé působí v oblasti výroby teplovodních kotlů, společnost Buderus však nabízí kotle ve vyšších cenových kategoriích, přičemž dodává kotle především na novostavby a velká část jejích zákazníků je tvořena průmyslovými investory; výrobky společnosti Dakon se pohybují v nižších cenových hladinách.
Účastník řízení navrhuje vymezení relevantního trhu jako trhu teplovodních kotlů v České republice bez dalšího členění, přičemž výši tržního podílu společnosti Buderus na takto vymezeném trhu odhadují na (obchodní tajemství) % a společnosti Dakon na (obchodní tajemství) %.
K nejvýznamnějším soutěžitelům v oblasti výroby teplovodních kotlů patří společnosti Viadrus (výroba v České republice), PROTHERM spol. s r.o., Junkers (prostřednictvím dovozů), Vaillant (prostřednictvím dovozů), Thermona, spol. s.r.o., OPOP spol. s r. o. Společnost Viadrus vyrábí stacionární plynové kotle a kotle na pevná paliva, společnost PROTHERM spol. s r.o. produkuje plynové kotle stacionární a závěsné a elektrokotle, společnost Junkers plynové stacionární a závěsné kotle, společnost Vaillant rovněž plynové stacionární a závěsné kotle, společnost Thermona, spol. s.r.o.plynové stacionární a závěsné kotle a společnost OPOP spol. s r. o. se zabývá výrobou ocelových kotlů na pevná paliva.
Šetření prokázalo, že by v úvahu přicházelo spíše užší členění trhu teplovodních kotlů dle druhů paliva. Jak již bylo uvedeno výše, k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů dochází v oblasti výroby nástěnných plynových kotlů mimo kondenzačních a kondenzačních, kotlů s tlakovým hořákem a stacionárních kotlů s atmosférickým hořákem. Tržní podíl spojujících se soutěžitelů by pak v oblasti plynových kotlů, zahrnující kotle nástěnné plynové mimo kondenzační a kondenzační a plynové stacionární kotle s atmosférickým hořákem, dle údajů poskytnutých účastníkem řízení, dosahoval cca (obchodní tajemství) % a v oblasti kotlů používajících jako palivo plyn, naftu či topný olej (kotle s tlakovým hořákem) zhruba (obchodní tajemství) %. Výrobou stacionárních kotlů s tlakovým hořákem se zabývají také společnosti Viesmann, Ferroli, Viadrus a Wolf.
Pokud by byly kotle s tlakovým hořákem zařazeny rovněž do kategorie plynových kotlů, dosahoval by společný podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti výroby plynových kotlů cca (obchodní tajemství) %.
Ostatní dotázané subjekty navrhly vymezit ve svých stanoviscích relevantní trh jako trh teplovodních kotlů jako celek.
Dle většiny stanovisek, která Úřad obdržel, jsou výše uvedené druhy kotlů v rámci jednotlivých skupin dle druhů paliv z hlediska jejich charakteristiky a zamýšleného účelu použití vzájemně porovnatelné a zastupitelné. Rozdílné jsou svou cenou. Technicky jsou si kotle nabízené na trhu v České republice velmi blízké a je možno pro účely vytápění použít v podstatě kterýkoliv z nich.
Pokud jde o překážky vstupu na trh, existuje zde právní překážka, kterou je certifikace vydaná Strojírenským zkušebním ústavem Brno, s.p.
Značka sehrává v oboru topenářské techniky významnou roli při rozhodování zákazníků o koupi kotle. Pro zákazníky hraje také velmi důležitou roli poskytování servisních služeb. U společností zabývajících se montáží kotlů se věrnost značce projevuje spíš zvykem montážníků na práci s kotlem, který už znají. Při výběrových řízeních na dodavatele kotlů je rozhodující především cena kotlů.
Úřad uvažoval jak o širším vymezení relevantního trhu, které navrhl účastník řízení, tak o užším, dle druhu používaného paliva. Za účelem vymezení relevantního trhu provedl Úřad šetření, v rámci něhož oslovil subjekty, které působí v oblasti výroby teplovodních kotlů, a několik odběratelů spojujících se soutěžitelů.
Úřad tedy provedl analýzu dopadů spojení při obou uvažovaných definicích relevantního trhu teplovodních kotlů jako celek a teplovodních kotlů členěných dle jednotlivých druhů paliva. Jak vyplývá z předchozího textu, výše tržního podílu se ve všech zvažovaných alternativách vymezení relevantního trhu pohybuje kolem (obchodní tajemství) % a v dané oblasti působí více konkurentů.
Poznatky, jež získal Úřad během šetření, směřují spíše k závěru, že by bylo vhodné členit trh teplovodních kotlů na samostatné relevantní trhy teplovodních kotlů dle jednotlivých druhů paliva. Jelikož však ani při jednom z výše naznačených možných vymezení relevantních trhů nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení na těchto trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, nebylo pro účely tohoto rozhodnutí třeba vymezovat výrobkové trhy s konečnou platností.
Vzhledem k množství dalších výrobců teplovodních kotlů a vzájemné zastupitelnosti a porovnatelnosti jednotlivých produktů nabízených na trhu v České republice dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Vladimíra Glatzová, advokátka
AK Glatzová & Co.
Husova 5, Betlémský palác
110 00 Praha 1
Právní moc: 3.7.2003