UOHS S086/2001
Rozhodnutí: OF/S086/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Shell Czech Republic a.s. a Shell Marketing s.r.o.,
Účastníci Shell Czech Republic a.s. Shell Marketing s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 10. 10. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 67 KB


S 86/01-1577/01 V Brně dne 19. září 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 86/01, zahájeném dne 21. srpna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Shell Czech Republic a.s., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 2/878, IČ 15890554, ve správním řízení zastoupená Milanem Polákem, advokátem advokátní kanceláře WEINHOLD ANDERSEN LEGAL, v.o.s., se sídlem Praha 1, Husova 5, PSČ 110 00, na základě plné moci ze dne 9. srpna 2001, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Shell Czech Republic a.s., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 2/878, IČ 15890554 a Shell Marketing s.r.o., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 2/878, IČ 45280878, ke kterému dojde na základě smlouvy o fúzi a tím k zániku společnosti Shell Marketing s.r.o., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 2/878, IČ 45280878, bez likvidace a k přechodu jejího jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na společnost Shell Czech Republic a.s., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 2/878, IČ 15890554, není dle § 12 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, spojením podniků a proto
n e p o d l é h á
povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil ve smyslu § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), dne 21. srpna 2001 na návrh společnosti Shell Czech Republic a.s., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 2/878, IČ 15890554 (dále jen "SHELL ČR"), ve správním řízení zastoupené Milanem Polákem, advokátem advokátní kanceláře WEINHOLD ANDERSEN LEGAL, v.o.s., se sídlem Praha 1, Husova 5, PSČ 110 00, na základě plné moci ze dne 9. srpna 2001, správní řízení S 86/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona. Ke spojení má dojít na základě smlouvy o fúzi, podepsané společností SHELL ČR a Shell Marketing s.r.o., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 2/878, IČ 45280878 (dále jen "SHELL Marketing"). Tou dojde k zániku společnosti SHELL Marketing bez likvidace a k přechodu jejího jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na společnost SHELL ČR.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení,
dokladu o zaplacení správního poplatku ,
výpisů z obchodních rejstříků,
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení,
smlouvy, na jejíž základě dochází k fúzi,
informací o spojovaných společnostech.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Charakteristika spojovaných subjektů
Shell Czech Republic a.s. v současné době podniká především v oblasti provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy. Jediným akcionářem je společnost Shell Overseas Holdings Limited, se sídlem Shell Centre, London SEI 7NA, Velká Británie.
Shell Marketing s.r.o. působí v oblasti poskytování služeb souvisejících s provozováním čerpacích stanic s palivy a mazivy. Jediným společníkem je společnost Shell Overseas Investments B.V., se sídlem Carel van Bylandtlaan 30, Haag, Nizozemské království.
Společnosti Shell Overseas Holdings Limited, se sídlem Shell Centre, London SEI 7NA, Velká Británie jako jediný akcionář společnosti SHELL ČR a Shell Overseas Investments B.V., se sídlem Carel van Bylandtlaan 30, Haag, Nizozemské království jako jediný společník společnosti SHELL Marketing, patří do jedné holdingové skupiny ovládané společností Royal Dutch Petroleum Company, se sídlem v Holandsku. Tato společnost ovládá prostřednictvím společnosti Shell Petroleum N.V. společnost Shell Overseas Investments B.V. a prostřednictvím společnosti The Shell Petroleum Company Limited společnost Shell Overseas Holdings Limited.
Právní rozbor
Společnost SHELL ČR a společnost SHELL Marketing jsou ovládány společností Royal Dutch Petroleum Company, která svou kontrolu vykonává přes své dceřiné společnosti, jak je popsáno výše. Nejedná se tedy o spojení dle § 12 zákona, protože není splněna podmínka pro spojení a to z toho důvodu, že nedochází ke spojení dříve hospodářsky samostatných subjektů působících na trhu, a proto navrhované spojení soutěžitelů povolení Úřadu nepodléhá.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Milan Polák
advokát advokátní kanceláře
WEINHOLD ANDERSEN LEGAL, v.o.s.
Husova 5
110 00 Praha 1