UOHS S086/1999
Rozhodnutí: VO II/S086/99 Instance I.
Věc Spojení podniků
Účastníci Hoechst Aktiengesellschaft, Německo RHÔNE-POULENC S.A., Francie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 18. 11. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 161 KB


Č.j. S 86/99-220/ 2752
V Brně dne 3.11.1999

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 86/99-220, zahájeném dne 4.8.1999 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost RH Ô NE-POULENC S.A., se sídlem 25 quai Paul Doumer, F-92408 Courbevoie Cedex, Francie, ve správním řízení právně zastoupená na základě substituční plné moci ze dne 13.8.1999 Mgr. Tomášem Čejchanem, advokátním koncipientem, AK GLATZOVÁ & C o., se sídlem Husova 5, Betlémský palác, Praha 1, ve věci udělení povolení ke spojení podniků RH Ô NE-POULENC S.A., se sídlem
25 quai Paul Doumer, F-92408 Courbevoie Cedex, Francie a Hoechst Aktiengesellschaft, se sídlem D-65926 Frankfurt nad Mohanem, Německo, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění uvedených změn a doplňků, vydává jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) téhož zákona toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků, k němuž dojde tím, že společnost RH Ô NE-POULENC S.A., se sídlem 25 quai Paul Doumer, F-92408 Courbevoie Cedex, Francie na základě Dohody o obchodním spojení získá kontrolu nad společností Hoechst Aktiengesellschaft, se sídlem
D-65926 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., jednáním, k němuž došlo v cizině a jehož účinky se projevují na tuzemském trhu. Toto spojení podniků se podle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 4.8.1999 správní řízení podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s § 12 zákona
č. 63/1991 Sb., ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"), ve věci udělení povolení ke spojení podniků RH Ô NE-POULENC S.A., se sídlem 25 quai Paul Doumer, F-92408 Courbevoie Cedex, Francie (dále jen "R-P") a Hoechst Aktiengesellschaft, se sídlem D-65926 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo (dále jen "HOECHST"). Navrhovatel-společnost R-P byl v řízení před úřadem právně zastoupen na základě substituční plné moci ze dne 13.8.1999 Mgr. Tomášem Čejchanem, advokátním koncipientem advokátní kanceláře GLATZOVÁ & C o., se sídlem Husova 5, Betlémský palác, Praha 1.
Ke spojení podniků dojde v zahraničí na základě Dohody o obchodním spojení uzavřené dne 20.5.1999 (dále jen "Smlouva"). Obě společnosti se dohodly, že R-P získá akcie HOECHSTu cestou veřejného návrhu uskutečněného vůči akcionářům HOECHSTu.
V průběhu správního řízení byl zástupce účastníka řízení vyzván, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky podání a předložil další podklady a informace, týkající se posuzovaného spojení, zejména pak podnikání dceřinných společností obou spojovaných podniků působících v ČR. K odstranění nedostatků podání a předložení nezbytných informací pro posouzení účinků spojení na tuzemském trhu úřad rozhodnutím ze dne 24.8.1999
č.j. S 86A/99-220/2114 správní řízení přerušil (a to na dobu 30 dnů). V průběhu správního řízení se uskutečnilo dne 18.10.1999 ústní jednání s účastníkem řízení za účelem objasnění skutečností rozhodných pro posouzení uvedeného spojení podniků a jeho účinků na tuzemském trhu.
Při posuzování spojení a jeho účinků na tuzemský trh vycházel úřad z těchto podkladů:
žádost o udělení povolení ke spojení podniků,
doklad o zaplacení správního poplatku,
Dohoda o obchodním spojení podniků ze dne 20.5.1999,
plná moc k zastupování účastníka řízení,
substituční plná moc,
doklady o zápisech a sídlech společností R-H a HOECHST,
informace o podnikání společností R-H a HOECHST na tuzemském trhu,
výhody spojení,
informace odborných míst k technickým a legislativním podmínkám pro registraci nového prostředku na ochranu rostlin,
vyjádření největších odběratelů, kteří odebírali výrobky od dceřinných firem společností
R-H a HOECHST.
vyjádření konkurentů spojovaných podniků
Charakteristika spojovaných podniků
Společnost RH Ô NE-POULENC S.A. je mezinárodní holdingovou společností založenou a existující podle zákonů Francie. Holding R-P podniká především v oborech výzkumu, vývoje a výroby v oblastech souvisejících se zdravím lidí, rostlin a živočichů (tzv. "life science").
R-P působí prostřednictvím dceřinných společnosti v těchto oblastech podnikání:
Výroba humánních léčiv
Výroba přípravků na ochranu rostlin
Výroba přípravků na ochranu zdraví zvířat
Výroba chemických výrobků (široké spektrum zahrnující výrobky organické i anorganické chemie)
R-P zahrnuje velké množství dceřinných společností s diverzifikovaným výrobním programem soustředěným do výše uvedených oblastí. Dle předložené výroční zprávy společnosti za rok 1998 R-P dosáhl konsolidovaných tržeb 13 232 mil. EUR. Na těchto tržbách se nejvíce podílely: chemické výrobky dceřiné společnosti Rhodia S.A. (41,8%) farmacie (39,7%), ochrana rostlin a veterinární přípravky (19,8%), přičemž v celkovém objemu tržeb tvořily vnitroholdigové dodávky 1,3%.
V České republice působí R-P prostřednictvím těchto společností (v nichž má většinou 100% majetkový podíl s níže uvedenými s výjimkami).: RHONE-POULENC spol. s r.o., se sídlem Chrudimská 2a, Praha 3, 130 00, Česká republika (dále jen "R-P ČR"), dodává na tuzemský trh humánní léčiva vyrobená zejména společnostmi ze skupiny R-P.
RHONE-POULENC AGRO ALIANCE s.r.o., se sídlem Bulharská 2, Praha 10, 100 00, Česká republika-(dále jen "RPAgro")-dodává na tuzemský trh přípravky na ochranu rostlin vyrobené zejména společností R-P.
RHODIA CR, s.r.o., se sídlem Za potokem 46/4, Praha 10, 106 00, Česká republika (dále jen Rhodia CR")-dodává na tuzemský trh chemické výrobky R-P (vyráběné společností RHODIA S.A.). Tato společnost však bude vyčleněna mimo vliv spojeného podniku (a to dle rozhodnutí Evropské Komise (dále jen "EK"), která rovněž toto spojení podniků posuzovala-viz dále). Z uvedeného důvodu se úřad nebude dále zabývat výrobkovým trhem na němž Rhodia CR působí.
ATE ČR, a.s., se sídlem Za potokem 46/4, Praha 10, 106 00, Česká republika (dále jen "ATE")-poskytuje služby a technologie v oblasti likvidace ekologických škod. Tato společnost je součástí skupiny firem Rhodia S.A a z důvodu jejího vyčlenění mimo vliv spojeného podniku se úřad nebude dále zabývat výrobkovým trhem na němž ATE působí.
CHEMLON Praha spol. s r.o., se sídlem Zelený pruh 99, Praha 4, 140 00, Česká republika (dále jen "Chemlon ČR")-dodává na tuzemský trh punčochářská vlákna. Tato společnost je součástí skupiny firem Rhodia S.A a z důvodu jejího vyčlenění mimo vliv spojeného podniku se úřad nebude dále zabývat výrobkovým trhem na němž CHEMLON ČR působí.
INTEGRA, akciová společnost se sídlem Višňová 396, Žabčice, Česká republika (dále jen "INTEGRA"), která je kontrolována společností Merial LTD (tj. společným podnikem R-P a společnosti Merck & Co, Inc.-v němž mají podíl 50% : 50% akcií)-zabývá se chovem a prodejem jednodenních kuřat.
Dále na území České republiky působí dvě organizační složky dceřinných společností R-P. Jmenovitě to jsou:
Pasteur Merieux Connaught Austria Ges.m.b.H., organizační složka, s umístěním Havelská 14, Praha 1, 100 00, Česká republika (dále jen "PMCA")-rovněž dodává na tuzemský trh humánní léčiva vyrobená zejména společnostmi ze skupiny R-P.
CENTEON PHARMA GmbH, (organizační složka), s umístěním Benešovská 32/2145,
101 00, Česká republika (dále jen "CENTEON")-se zaměřuje zejména na obchodování s krevními deriváty (což je součást humánních léčiv). Společnost CENTEON PHARMA GmbH je společným podnikem R-P a HOECHSTu (50% : 50% akcií).
Z předložených materiálů vyplývá, že R-P v oblasti zdraví zvířat není na tuzemském trhu činný.
Společnost Hoechst Aktiengesellschaft je mezinárodní holdingovou společností. HOECHST podniká především v oborech výzkumu, vývoje a výroby v oblastech souvisejících se zdravím lidí, rostlin a živočichů (tzv. "life science").
HOECHST působí prostřednictvím dceřinných společnosti v těchto oblastech podnikání:
Výroba humánních léčiv
Výroba přípravků na ochranu rostlin
Výroba přípravků na ochranu zdraví zvířat
Výroba chemických výrobků
V roce 1998 dosáhla společnost HOECHST konsolidovaných tržeb 22 346 mil. EUR. Na těchto tržbách se nejvíce podílely: farmacie (30%), ochrana rostlin (9%) a veterinární přípravky (2%). Zbylou část tvoří tržby z oborů nesouvisejících s "life science".
V České republice působí HOECHST prostřednictvím těchto společností (v nichž má většinou 100% majetkový podíl s níže uvedenými s výjimkami).
Hoechst Marion Roussel s. r.o., se sídlem Říčanská 3/2399, Praha 10, 101 00, Česká republika (dále jen "Hoechst Marion Roussel")-dodává na tuzemský trh humánní léčiva vyrobená zejména společností Hoechst Marion Roussel AG.
AgrEvo CR/SR, spol. s r.o., se sídlem Řeznická 1, Brno, 602 00 okres Brno-město, Česká republika (dále jen "Agrevo")-dodává na tuzemský trh přípravky na ochranu rostlin
a přípravky pro zdravé životní prostředí tzv. "enviromental health" vyrobené zejména společnostmi ze skupiny HOECHST.
STEFES ČR, spol. s r.o., se sídlem Zákostelí 211, Zdounky, 768 02, Česká republika (dále jen STEFES")-dodává na tuzemský trh přípravky na ochranu rostlin vyrobené zejména společnostmi ze skupiny HOECHST.
Wacker-Chemie, s.r.o., se sídlem Průběžná 74a, Praha 10, 100 00, Česká republika (dále jen "Wacker-Chemie") je kontrolován společným podnikem HOECHSTu a Dr. Alexander Wacker Familien GmbH (50% : 50%)-dodává na tuzemský trh chemické výrobky.
MG Odra Gas, spol. s r.o., se sídlem Na Popinci 1088, Vratimov, 739 32, Česká republika (dále jen MG Odra Gas")-zabývá se výrobou technických plynů a jejich distribucí technických plynů potrubím konečným odběratelům (pouze do ostravsko-karvinského regionu a regionu Frýdek-Místek). Jde o společný podnik HOECHST (49%) a Nové Huti, a.s. (51%).
Messer Technogas s. r.o., se sídlem Zelený pruh 99, Praha 4, 140 00, Česká republika (dále jen Messer Technogas") (který HOECHST kontroluje držením 66,6% akcií Messer Technogas GmbH)-výroba technických plynů a jejich distribuce potrubím konečným odběratelům (po celé České republice mimo území ostravsko-karvinského regionu a regionu Frýdek-Místek).
Ticona ČR s.r.o., se sídlem Hradešínská 62, Praha 10, Česká republika (dále jen "Ticona")-prodej umělých hmot pro technické účely, zejména polyacetylů. Tato společnost však bude vyčleněna mimo vliv spojeného podniku ještě před uskutečněním spojení (dle rozhodnutí EK, která rovněž toto spojení podniků posuzovala-viz dále). Z uvedeného důvodu se úřad nebude dále zabývat výrobkovým trhem na němž Ticona v ČR působí.
Dále na území České republiky působí dvě organizační složky společností, v nichž má HOECHST majetkový podíl. Jmenovitě to jsou:
CENTEON PHARMA GmbH (organizační složka), s umístěním Benešovská 32/2145,
101 00, Česká republika (dále jen "CENTEON") (společný podnik s RP 50% : 50%)-dodává na trh tuzemský trh humánní léčiva-krevní deriváty.
DyStar Bencolor Farben GmbH, organizační složka, s umístěním Národní 10/138, Praha 1,
110 00, Česká republika (dále jen DyStar"). DyStar Bencolor Farben GmbH je společným podnikem HOECHSTu a koncernu BAYER (50%:50%)-dodává na trh tuzemský trh textilní barviva.
Z předložených materiálů vyplývá, že HOECHST není na tuzemském trhu činný v oblasti zdraví zvířat.
Popis spojení podniků
Dle předložených materiálů se R-P a HOECHST dohodli uskutečnit spojení tak, že společnost R-P nabídne akcionářům společnosti HOECHST výměnu jejich akcií za nové akcie R-P. Spojení bude realizováno, pokud se výměny bude účastnit ve veřejném návrhu celkem 90% akcií HOECHSTu (může však být dohodnut mezní podíl ve výši 75% akcií HOECHSTu). Po uskutečnění transakce bude HOECHST kontrolován R-P. R-P změní svůj název na "AVENTIS S.A." a přemístí své sídlo do Štrasburku.
Z podkladů předložených spojovanými společnostmi vyplynulo, že po spojení se budou společnosti, které budou již vystupovat pod jednotným názvem AVENTIS S.A. (dále jen "AVENTIS") specializovat pouze na oblast "life science".
V oblastech farmacie a přípravků na ochranu rostlin (dále jen "ochrana rostlin") budou aktivity R-P a HOECHSTu spojeny. Aktivity HOECHSTu v oblasti zdraví zvířat byly ukončeny prodejem třetí straně ještě před ukončením fúze-viz dále rozhodnutí EK. (Pozn.: tyto výrobky však nebyly předmětem dodávek do ČR).
Ostatní oblasti podnikání, které nesouvisí s "life science" a to zejména obor chemie a příbuzné obory budou vyčleněny mimo AVENTIS na základě podnikatelského záměru spojeného podniku. Posouzení dopadů spojení Evropskou Komisí
Posouzením dopadů spojení uvedených podniků na společný trh (EU) se zabývala také EK. Dle rozhodnutí EK, No IV/M.1378 o posouzení spojení HOECHST/ RH Ô NE-POULENC převzaly strany spojení na sebe závazek provedení strukturálních změn nezbytných pro uskutečnění spojení a to:
Závazek R-P oddělit chemickou výrobu zajišťovanou společností Rhodia.
Závazek HOECHSTu oddělit chemickou výrobu zajišťovanou společnostmi začleněnými do společnosti CELANESE AG
Závazek HOECHSTu oddělit společnost Hoechst Roussel Veterinar GmbH (tj. podnikání v oblasti přípravků pro ochranu zdraví zvířat).
Dále pak závazky na zpřístupnění práv na výrobu konkrétních dílčích skupin výrobků třetím stranám jako předpoklad slučitelnosti spojení se společným trhem (např. u aktivní látky pro výrobu herbicidů na obiloviny, insekticidů na šváby a dalších farmaceutických specialit).
Vyčlenění chemické výroby R-P zajišťované společností Rhodia ze spojeného podniku se v České republice týká těchto dceřiných společností: Rhodia CR, ATE a Chemlon ČR. Současně jsou na tuzemský trh realizovány dodávky chemických výrobků od dceřiné společnosti Rhodie v SR-Chemlon SR. Vzhledem k závazku vyčlenění společnosti Rhodia, se úřad nebude zabývat při posouzení dopadů spojení výrobkovými trhy, na kterých společnosti skupiny Rhodia v ČR působí, neboť již nebudou v daném spojení dotčenými trhy.
Vymezení relevantního trhu
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh je definován omezenou množinou zboží (výrobků, výkonů či služeb, dále jen "výrobky"). Zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost, opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Je nutné vzít v úvahu i minulý a očekávaný vývoj trhu v čase.
R-P dodává na tuzemský trh výrobky humánních léčiv a přípravky na ochranu rostlin. HOECHST dodává na tuzemský trh výrobky humánních léčiv a přípravky na ochranu rostlin a chemické výrobky.
Úřad pro vymezení relevantního trhu vycházel z údajů za rok 1998. Výrobkové trhy: dodávky humánních léčiv
Humánními léčivy (ve smyslu zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů), se rozumějí taková léčiva, které jsou určeny k podání lidem. Pro posouzení podílu na trhu s humánními léčivy úřad vyšel z členění používaného v souladu s klasifikací humánních léčiv používanou Světovou zdravotnickou organizací (WHO), dle které se léčiva dělí na 16 základních anatomicko terapeutické skupin (ATC) dle jejich zamýšleného užití, a to:
A Zažívací trakt a metabolismus
B Krev a krvetvorné orgány
C Kardiovaskulární systém
D Dermatologika
G Urogenitální trakt a sexuální hormony
H Hormony pro celkové použití, mimo sexuálních
J Antiinfektiva pro celkové použití
K Nemocniční roztoky
L Cytostatika a imunomodulační látky
M Muskuloskeletální systém
N Centrální nervový systém
P Antiparazitika
R Respirační systém
S Smyslové orgány
T Diagnostika
V Různé přípravky
Jednotlivé ATC skupiny (a výrobky do nich spadající) nejsou navzájem zaměnitelné z hlediska účelu užití. Jednotlivé ATC skupiny tedy úřad považuje za samostatné trhy humánních léčiv. V rámci každého trhu pak existuje celá skupina výrobků používaných pro označený účel užití.
Oba spojované podniky dodávaly výrobky spadající téměř do všech ATC skupin (s výjimkou skupiny S, K a T). V porovnání s HOECHSTem R-P nedodával výrobky spadající do skupiny D a HOECHST naopak nedodával výrobky spadající do skupiny P a M. V ostatních ATC skupinách si navzájem konkurovaly. Trhy humánních léčiv v ČR se vyznačují velkým počtem soutěžitelů, je zde silné konkurenční prostředí. Žádný ze spojovaných subjektů však nedosahoval ve sledovaném období ani na jednom z trhů podíl převyšující 30% celkového obratu dosahovaného na každém trhu. Rovněž po spojení dodávky spojeného podniku nepřesáhnou 30% celkového obratu na každém trhu (podíly spojeného podniku budou stále hluboko pod hranicí 30%). Z uvedeného důvodu nebude žádný z jednotlivých trhů humánních léčiv z hlediska účinků spojení na tuzemském trhu trhem relevantním.
dodávky přípravků na ochranu rostlin
Přípravky na ochranu rostlin jsou jednak přípravky k hubení škůdců, chorob rostlin a plevelů, dále pak přípravky podporující či regulující růst rostlin.
Každý, kdo chce dodávat na náš trh určitý přípravek musí nejdříve dle zákona
č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů a na základě vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb. (dále jen "ZRP"), požádat Státní rostlinolékařskou správu (dále jen "SRS") o povolení. Pro jeho získání je třeba absolvovat registrační proces, který trvá až 3 roky (jde-li o registraci zcela nového přípravku).
Dle informace od účastníka řízení (potvrzené i SRS) jsou náklady na uvedení nového přípravku na trh cca 250 mil. DEM (i vyšší). Na těchto nákladech se podstatným způsobem podílejí náklady na vývoj přípravku. Z uvedeného důvodu mohou v tomto oboru (vývoj a výroba přípravků na ochranu rostlin) působit pouze finančně silné společnosti a v zahraničí je patrná tendence ke spojování těchto výrobců s cílem získat větší kapitálové zázemí. Na tuzemský trh dodávají prakticky pouze silné zahraniční firmy. České firmy nemají na vlastní vývoj těchto přípravků dostatečný kapitál. Z toho důvodu čeští výrobci vyrábí tyto přípravky pouze v omezeném rozsahu (jak z hlediska objemu tak i spektra přípravků) a zpravidla jen generika (tzn. přípravky na bázi látek odvozených od účinných látek jimž skončilo patentové krytí).
Objem spotřeby přípravků na ochranu rostlin na českém trhu by plně nezajistil dostatečnou návratnost vynaložených finančních prostředků na vývoj nového přípravku. Na našem trhu je zaregistrováno 590-600 přípravků na ochranu rostlin. V těchto přípravcích je obsaženo na 370 druhů účinných látek. Účinnou látkou je určen možný způsob užití přípravku. SRS vede seznam registrovaných přípravků na ochranu rostlin a každoročně jej vydává ve své publikaci nazvané "Seznam registrovaných prostředků na ochranu rostlin". Platný seznam pro rok 1999 je součástí spisu. SRS zároveň eviduje veškeré dovozy přípravků na ochranu rostlin na tuzemský trh (dle jejich obchodních názvů). Dle ZRP je povinen každý zemědělec, který obhospodařuje výměru větší než 10 ha vykazovat SRS na předepsaném formuláři použití přípravků na ochranu rostlin (zejména o jaký přípravek se jednalo, na jakou plodinu byl použit, spotřebované množství a další údaje). Spotřeba přípravků na ochranu rostlin a výkony v ochraně rostlin v České republice jsou SRS sledovány (spotřeba za rok 1998 je součástí spisu).
Veškeré přípravky na ochranu rostlin se dle metodiky SRS, která sleduje účel užití, dělí na:
Herbicidy a desikanty
Fungicidy
Zoocidy (v jejich rámci i skupina Insekticidy)
Rodenticidy
Repelenty
Dezinfektanty
Regulátory růstu aktivní
Aditiva
Adheziva
Antitraspiranty
Oleje-úprava vzhledu listů
Mikrobakteriální přípravky
Mořidla I (insekticidní)
Mořidla F (fungicidní)
Jednotlivé skupiny jsou navzájem z hlediska účelu užití nezastupitelné. Strany spojení dodávají své výrobky na tuzemský trh pouze ve skupinách herbicidy, fungicidy, insekticidy, regulátory růstu a přípravky na moření osiv fungicidní.
Herbicidy jsou přípravky, které se obecně používají k ochraně rostlin před plevelem. Existují herbicidy, jež mohou působit zároveň na plevel zasahující různé druhy rostlin (např. kukuřici i obiloviny). V mnoha případech jsou však herbicidy určeny k ochraně konkrétních druhů rostlin proti určitým plevelům (tzv. selektivní herbicidy). V rámci skupiny herbicidů SRS člení přípravky podle druhu rostliny, kterou má daný herbicid chránit (obiloviny, řepa, řepka, kukuřice, brambory apod.). Stejné členění se vyskytuje i v rozhodnutích EK o spojení výrobců těchto přípravků (např. R-P/HOECHST, Ciba Geigy/Sandoz (Novartis), Hechst/Schering apod.). Dle názoru EK nejsou selektivní herbicidy nahraditelné jeden druhým. Herbicidy, které chrání určité konkrétní rostliny mají proto být považovány za výrobky na samostatných od sebe navzájem oddělených trzích. Dle evidence SRS bylo v roce 1998 na tuzemském trhu spotřebováno herbicidů za 3,3 mld. Kč. Největší díl herbicidů (35%) byl použit na obiloviny, 20% veškerých herbicidů bylo použito na řepku a 18% na cukrovku.
Fungicidy jsou přípravky, které se obecně používají k prevenci poškození rostlin a jejich plodů v důsledku napadení houbami a to jak před, tak i po sklizni. SRS celkovou spotřebu fungicidů opět člení dle druhu rostliny, kterou má fungicid chránit. Stejné členění se vyskytuje i v rozhodnutích EK. Ta v posuzovaných případech vzala v úvahu, že různé rostliny vykazují různé (i když částečně se shodující) druhy onemocnění, a že je tedy vhodné členit fungicidy na samostatné navzájem oddělitelné trhy podle jednotlivých druhů rostlin na které se aplikují. Dle evidence SRS bylo v roce 1998 na tuzemském trhu spotřebováno za 818 mil. Kč fungicidů. Největší díl fungicidů (62%) byl použit na obiloviny, 12,6% fungicidů bylo použito na brambory. Zbylá část pak na ostatní plodiny.
Insekticidy jsou látky k boji s hmyzem, který ničí pěstované rostliny. Stejný insekticid může být použit k boji s určitým druhem hmyzu bez ohledu na druh napadené rostliny. Vzhledem k tomu, že nejsou všechny rostliny napadány stejným druhem hmyzu a protože existuje jen velmi málo škůdců napadajících pouze specifický druh rostlin, dospěla EK v posuzovaných případech k závěru, že specifikace insekticidů při vymezování relevantního trhu má být prováděna spíše s ohledem na druh rostliny než na druh hmyzu.
SRS neeviduje samostatně spotřebu insekticidů, nýbrž pouze spotřebu zoocidů, což je nadřazená skupina přípravků zahrnující jednak insekticidy a dále pak akaricidy (proti roztočům), moluskocidy (proti slimákům), aviticidy (proti ptákům), nematocidy (proti háďátkům). Ve spotřebě zoocidů představují největší podíl insekticidy. Ativicidy se u nás vůbec nepoužívají. Dle evidence SRS bylo v roce 1998 na tuzemském trhu spotřebováno zoocidů za 256 mil. Kč. Největší díl zoocidů (41,8%) je používán na řepku, 16,7% veškerých zoocidů je použito na chmel, 10,9% na sady, 7,2% na brambory. Zbylá část pak na ostatní plodiny.
Regulátory růstu aktivní jsou používány k urychlení a regulaci růstu rostlin. Každý druh rostliny vyžaduje v oblasti růstu a regulace určitý specifický prostředek. Z tohoto důvodu mají regulátory růstu v závislosti na druhu rostliny, na kterou budou aplikovány, odlišné účinné látky nebo směsi jiných růstových a regulačních složek. Následkem toho tvoří regulátory růstu pro jednotlivé druhy rostlin oddělené výrobkové trhy. Dle evidence SRS bylo v roce 1998 na tuzemském trhu spotřebováno regulátorů růstu aktivních za 69 mil. Kč. Největší díl regulátorů růstu aktivních, a to 88,8%, byl použit na obiloviny a 7,2% bylo použito na sady. Na ostatní plodiny se regulátory růstu prakticky nepoužívají.
Úřad při zjišťování podílu dodávek spojovaných subjektů na tuzemský trh střetl s problémem zjištění celkového objemu dovozu přípravků v členění dle konkrétních rostlin, pro které jsou určeny, neboť dovozy jsou dle celního sazebníku sledovány pouze za celou skupinu přípravků (herbicidy, fungicidy apod.). Úřad se proto rozhodl pro účely vymezení relevantního trhu využít oficiální evidence SRS, která eviduje přípravky v okamžiku jejich spotřeby, v obdobném členění jaké použila také EK. Vzal přitom v úvahu, že spotřeba v daném roce nebude plně identická s objemem dodávek na trh, neboť zde bude určitý díl spotřeby pokryt dodávkami z předchozího roku (vždy zůstává určitá část dodávek ve skladu), čímž může nastat určitý rozdíl v podílu společnosti na trhu oproti jejímu podílu stanovenému z objemu dodávek v daném roce. Databáze SRS je založena na povinném hlášení údajů o spotřebě přípravků (včetně finančního vyjádření a údaje od kterého výrobce pochází). Dává tak seriózní podklad pro vymezení relevantních trhů u každé skupiny přípravků dle druhu rostliny pro kterou je určen a umožňuje rovněž posoudit postavení spojovaných podniků na těchto trzích. Základními druhy rostlin, na které SRS spotřebu dané skupiny přípravků dělí jsou:
Obiloviny, kukuřice, luskoviny, cukrovka, brambory, pícniny, řepka, chmel, zelenina, sady, vinná réva, ostatní nespecifikované plodiny.
Z předložených údajů úřad zjistil, že oba spojované podniky se účastní hospodářské soutěže v ČR v dodávkách následujících přípravků.
R-P:
-Herbicidy a desikanty na: obiloviny, kukuřici, luskoviny, pícniny, řepku, zeleninu, ostatní nespecifikované plodiny
-Fungicidy na: obiloviny, luskoviny, řepku, chmel, zeleninu, sady, vinnou révu, ostatní nespecifikované plodiny -Zoocidy na: obiloviny, luskoviny, brambory, pícniny, řepku, chmel, zeleninu, sady, vinnou révu, ostatní nespecifikované plodiny -Regulátory růstu na: obiloviny, sady -Mořidlo F na: obiloviny
HOECHST:
-Herbicidy a desikanty na: obiloviny, kukuřici, luskoviny, cukrovku, brambory, pícniny, řepku, chmel, zeleninu, sady, vinnou révu, ostatní nespecifikované plodiny
-Fungicidy na: obiloviny, cukrovku, brambory, řepku, zeleninu, sady, ostatní nespecifikované plodiny -Zoocidy na: obiloviny, kukuřici, luskoviny, brambory, pícniny, řepku, chmel, zeleninu, sady, vinnou révu, ostatní nespecifikované plodiny. -Regulátory růstu na: obiloviny, řepku, zeleninu
Z uvedeného vyplývá, že na řadě výrobkových trhů se spojované společnosti střetávají. Při stanovení jejich podílu na jednotlivých trzích úřad zjistil, že pouze na některých výrobkových trzích podíl spojovaných společností přesahoval, případně v důsledku spojení přesáhne 30% celkového obratu dosahovaného na jednotlivých trzích. Tyto výrobkové trhy budou tedy považovány za relevantní. Jde o:
Herbicidy a desikanty na cukrovku
Fungicidy na cukrovku
Fungicidy na luskoviny
Fungicidy na řepku
Fungicidy ostatní
Zoocidy na obiloviny
Zoocidy na brambory
Regulátory růstu aktivní na obiloviny
Regulátory růstu aktivní na sady dodávky přípravků pro zdravé životní prostředí (tzv. "enviromental health")
Tyto přípravky jsou příbuzné s přípravky pro ochranu rostlin, nepoužívají se však k ochraně rostlin, nýbrž k desinfekci a deratizaci zejména v oblasti komunální hygieny. Na tyto výrobky se nevztahuje ZRP. V současné době nepodléhá uvádění těchto výrobků na trh žádné registraci ani povolení. Je třeba pouze zaregistrovat do 1.1.2002 chemické látky, které jsou uváděny na trh, ať již samostatně nebo jako přísady v souladu s podmínkami podle zákona
č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Pokud mají být tyto přípravky používány ve zdravotnických zařízeních, jsou výrobci a dovozci navíc povinni si vyžádat závazný posudek orgánů hygienické služby k uvádění těchto přípravků na trh.
Na těchto výrobkových trzích je dle vyjádření účastníků fúze činná pouze společnost HOECHST. Na tuzemský trh dodává pouze rodenticidy (proti hlodavcům např. krysám), insekticidy a jednotlivé účinné látky pro výrobu těchto přípravků. R-P na tento trh své výrobky nedodává. Konkurenty společnosti HOECHST jsou převážně stejné firmy jako u přípravků na ochranu rostlin.
Podíl HOECHSTu na celkovém obratu trhu rodenticidů nedosahuje 30% celkového obratu daného trhu. Pokud jde o jeho podíl na dodávkách insekticidů vyšel úřad z údajů jednak spojovaných společností a dále z údaje největšího tuzemského odběratele těchto přípravků, neboť dle položek celního sazebníku skupina insekticidů zahrnuje také dodávky těch, které se používají na ochranu rostlin v zemědělství. Odhadovaný podíl HOECHSTu nepřesahuje 30% celkového obratu daného trhu. Podíl HOECHSTu na celkovém obratu trhu účinných látek pro výrobu přípravků pro přípravky pro zdravé životní prostředí (dle oficiálních údajů ČSÚ o dovozu daných látek) nedosahuje 30% celkového obratu daného trhu.
Z uvedeného důvodu nebudou trhy přípravků pro zdravé životní prostředí považovány za relevantní výrobkové trhy.
dodávky tzv. jednodenních kuřat
Jde o dodávky čerstvě vylíhnutých kuřat. Ty se člení z hlediska účelu užití odběrateli na kuřata masného typu-sloužící pro výkrm brojlerů a kuřata nosného typu odebíraná pro chov nosnic. Na tomto trhu v ČR působí ze spojovaných podniků pouze R-P prostřednictvím společnosti INTEGRA (na jejíž kontrole se podílí R-P společně s Merck & Co. Inc.). Podíl
R-P na dodávkách jednodenních kuřat nosného typu na tuzemský trh přesahuje 30% celkového obratu daného trhu (na rozdíl od jeho podílu na dodávkách jednodenních kuřat masného typu, který je nižší). Z uvedeného důvodu budou dodávky jednodenních kuřat nosného typu trhem relevantním.
dodávky chemických výrobků
Na tuzemském trhu zůstávají pouze chemické výrobky HOECHSTu (jde o výrobky společností v nichž má HOECHST majetkovou účast a to DyStar, Wacker-Chemie, Messer Technogas a MG Odra Gas). R-P chemické výrobky na tuzemský trh po spojení dodávat nebude (v důsledku vyčlenění Rhodie).
Zmíněné chemické společnosti HOECHSTu dodávají na tuzemský trh širokou škálu chemických výrobků:
Wacker-Chemie-práškové polymerické disperze pro stavební průmysl, dekorativních nátěrových hmot, silikonové emulze pro ochranu staveb a památek, silikonové kaučuky, silikonové oleje a chemikálie, silikonová pojiva do barev a laků, silikonové těsnící materiály a další. Z uvedených výrobků budou dotčenými výrobkovými trhy v posuzovaném spojení pouze ty, u nichž podíl HOECHSTu přesahuje 30% celkového obratu daného trhu, a to: práškové disperze pro stavební průmysl. Odebírají je výrobci suchých omítkových směsí a stavebních materiálů.
silikonový kaučuk-efektivní náhrada přírodního kaučuku v hřídelových těsněních, silikonových kabelech, kde lépe odolává vyšším tlakům, teplotám chemickým látkám než-li kaučuk přírodní. Odebírají jej výrobci pryží a kabelů apod.
silikonový kaučuk speciální (který není odběrateli považován za zastupitelný s výše uvedeným silikonovým kaučukem, neboť s ohledem na své složení vykazuje vysokou odolnost proti tepelnému a tlakovému namáhání a užívá se v leteckém a elektrotechnickém průmyslu. DyStar- textilní barviva (využívaná v textilním průmyslu) u nichž jeho podíl převyšuje 30% celkového obratu daného trhu (dle oficiálních údajů ČSÚ o dovozu daných látek).
MG Odra Gas-vyrábí a dodává na regionální trh technické plyny v technické, mediciální a zvláštní kvalitě (dále jen "technické plyny"). Tyto jsou potrubím distribuovány významným průmyslovým podnikům regionu. Postavením MG Odra Gas na trhu technických plynů se úřad zabýval v rámci jiného správního řízení (S22/99-220), kde bylo zjištěno, že nemá podíl přesahující 30% celkového obratu daného trhu. Proto tento výrobkový trh nebude považován za trh relevantní.
Messer Technogas-distribuuje pouze plyny vyrobené společností MG Odra Gas do ostatních regionů ČR v tlakových nádobách nebo cisternách a jeho podíl na tuzemském trhu nepřesahuje 30% celkového obratu trhu daného trhu. Proto tento výrobkový trh nebude považován za trh relevantní.
Na základě těchto skutečností vymezil úřad relevantní trh pro účely posuzovaného spojení podniků takto:
Z hlediska výrobkového jde o tyto trhy:
Herbicidy a desikanty na cukrovku
Fungicidy na cukrovku
Fungicidy na luskoviny
Fungicidy na řepku
Fungicidy ostatní
Zoocidy na obiloviny
Zoocidy na brambory
Regulátory růstu aktivní na obiloviny
Regulátory růstu aktivní na sady
Jednodenní kuřata nosného typu
Práškové disperze pro stavební průmysl
Silikonový kaučuk
Silikonový kaučuk speciální
Textilní barviva
Z hlediska geografického jde o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro dodávky uvedených výrobků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní.
Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami.
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu a účinky (dopady) spojení na tuzemském trhu.
Na celém trhu herbicidů a desikantů na cukrovku bylo dle evidence SRS dosaženo obratu 605 mil. Kč, což představuje 18,2% celkové spotřeby herbicidů. Ze spojovaných společností na tento trh dodával pouze HOECHST. Podíl HOECHSTu na tomto trhu přesahuje 30% celkového obratu dosaženého na daném trhu. Kromě HOECHSTu na tento trh dodávají i další velké společnosti, zejména Dow AgroSciences, DuPont, Bayer, ale i Synthesia, a.s. (přípravek Synbetan).
Na trhu fungicidů na cukrovku byl dosažen za rok 1998 obrat 5,5 mil. Kč, což představuje 0,7% celkové spotřeby fungicidů. Na tento trh ze spojovaných podniků dodával pouze HOECHST a jeho podíl mírně přesahoval 30% celkového obratu dosaženého na daném trhu. Dle statistik SRS je na tomto trhu ještě jeden zahraniční soutěžitel, jehož dodávky jsou vyšší než dodávky HOECHSTu. Dodávky ostatních soutěžitelů včetně jednoho tuzemského na tento trh jsou již výrazně menší.
Na trhu fungicidů na luskoviny byl v loňském roce dosažen obrat 30 tis. Kč. To představuje pouhá 0,004% celkové spotřeby fungicidů. Ze spojovaných společností se na celkovém obratu tohoto trhu podílel pouze R-P a jeho podíl výrazně převyšoval 30% celkového obratu dosaženého na daném trhu. (Pozn.: U tohoto trhu se nejvíce projevil rozdíl v podílu R-P stanoveném dle celkové spotřeby těchto přípravků v porovnání se skutečnými dodávkami R-P ve sledovaném období. Zvolený mechanismus pro vymezení relevantních trhů a postavení spojovaných subjektů je však pro všechny trhy stejný.) Kromě R-P dodávají na tuzemský trh ještě další dva zahraniční subjekty.
Na trhu fungicidů na řepku byl dosažen obrat 11,4 mil. Kč, což představuje 1,4% celkové spotřeby fungicidů. Na tento trh dodávaly obě spojované společnosti. Podíl HOECHSTu přesahoval 30% celkového obratu dosaženého na daném trhu, s připočtením dodávek R-P dojde k navýšení podílu spojeného podniku výrazně přes 30% celkového obratu daného trhu. Na tuzemský trh dále dodávají uvedené výrobky další zahraniční společnosti, a to BASF, DuPont a Sumitomo.
Trh fungicidů na ostatní plodiny v sobě zahrnuje fungicidy na souhrn plodin jinde neuvedených (např. slunečnice). Obrat celého trhu s fungicidy na ostatní plodiny byl 15,3 mil. Kč a podílel se na celkové spotřebě fungicidů 1,9%. Na tento trh dodávali obě spojované společnosti. Podíl společnosti HOECHST byl mírně přes 30% celkového obratu trhu, s připočtením dodávek R-P dojde k navýšení podílu spojeného podniku výrazně přes 30% celkového obratu daného trhu. Na tuzemský trh dále dodávají další zahraniční společnosti (BASF, NOVARTIS, Sumitomo a další).
Na trhu zoocidů na obiloviny byl dosažen obrat 13,0 mil. Kč, což představovalo 5,1% celkové spotřeby zoocidů. Na tento trh dodávaly obě spojované společnosti. Podíl R-P na tomto trhu byl již výrazně přes 30% celkového obratu trhu, s připočtením dodávek HOECHSTU (jehož dodávky představovaly jen malý podíl na trhu) dojde k jeho dalšímu navýšení. Dalšími významnými dodavateli na tuzemský trh jsou zahraniční společnosti ZENECA a FMC-Corporation a další společnosti
Na trhu zoocidů na brambory byl dosažen obrat 18,4 mil. Kč, což představovalo 7,2% celkové spotřeby zoocidů. Na tento trh dodávaly obě spojované společnosti. Podíl R-P na tomto trhu byl přes 30% celkového obratu, s připočtením dodávek HOECHSTu (jehož dodávky představovaly jen malý podíl na trhu) dojde k jeho dalšímu navýšení. Dalšími významnými dodavateli na tuzemský trh jsou zahraniční společnosti ZENECA, Dow AgroScience a Cyanamid a další soutěžitelé s nízkým objemem dodávek.
Na trhu regulátorů růstu aktivních na obiloviny byl dosažen obrat 61,7 mil. Kč, což představovalo 88,8% celkové spotřeby regulátorů růstu. Na tento trh dodávaly obě spojované společnosti. Samostatně byly jejich podíly tomto trhu pod hranicí 30% celkového obratu, po spojení však jejich podíl mírně přesáhne 30%. Na tuzemském trhu se účastní hospodářské soutěže i další dodavatelé .
Na trhu regulátorů růstu aktivních na sady byl dosažen obrat 0,3 mil. Kč, což představovalo 0,4% celkové spotřeby regulátorů růstu. Na tento trh dodával ze spojovaných společností pouze R-P a jeho podíl výrazně přesahoval 30% celkového obratu trhu. Na tuzemský trh dodává tyto přípravky ještě jeden soutěžitel (ze zahraničí), jehož podíl je ještě vyšší. Další soutěžitelé se na tomto trhu již nevyskytují.
Na trh jednodenních kuřat nosného typu dodával ze spojovaných společností pouze
R-P prostřednictvím tuzemské společnosti INTEGRA a jeho podíl mírně přesahoval 30% celkového obratu dosahovaného na daném trhu. Na tuzemský trh dále dodával jednodenní kuřata nosného typu XAVEROV holding, a.s. a zahraniční dodavatelé (zejména ze Slovenska).
Na trh práškových disperzí pro stavební průmysl dodával ze spojovaných společností pouze HOECHST (Wacker-Chemie) a jeho podíl přesahoval 30%. Konkurenčními firmami jsou zahraniční společnosti Clariant, Rhodia a Dow Corning.
Na trh silikonového kaučuku dodával ze spojovaných společností pouze HOECHST (Wacker-Chemie) a jeho podíl přesahoval 30%. Konkurenčními firmami jsou zahraniční společnosti Rhodia a Dow Corning, Bayer.
Na trh silikonového kaučuku speciálního dodával ze spojovaných společností pouze HOECHST (Wacker-Chemie) a jeho podíl přesahoval 30%. Konkurenčními firmami jsou zahraniční společnosti Rhodia a Dow Corning, Bayer.
Na trh textilních barviv dodával ze spojovaných společností pouze HOECHST (DyStar) a jeho podíl přesahoval 30%. Konkurenčními firmami jsou zejména zahraniční společnosti Clariant a Novartis.
Distribuční systém-přístup odběratelů k výrobkům
Všechny přípravky na ochranu rostlin spojované společnosti dodávají velkoobchodníkům s potřebami pro zemědělce, kteří je dále dodávají konečným spotřebitelům nebo dalším obchodníkům s potřebami pro zemědělce regionálního významu.
Ostatní výrobky jsou dodávány přímo odběratelům, kteří je užívají pro potřeby své výroby a nebo produkce (kuřata).
Úřad oslovil nejvýznamnější odběratele přípravků na ochranu spojovaných společností rostlin (zejména Agrofert,a.s., Fytoz,s.r.o., Agropolchem, s.r.o. a ZZN Polabí a.s.) se žádostí o vyslovení jejich názoru na možný dopad spojení. Všichni oslovení odběratelé se vyjádřili, že na trhu bude i po spojení dostatečně široká nabídka zastupitelných výrobků konkurenčních dodavatelů. Právní rozbor
Podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje též jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Společnost R-P dle uzavřené Smlouvy získá kontrolu nad společností HOECHST a to v rozsahu držení minimálně 75% akcií této společnosti. Završením transakce dojde ke spojení podniků. Pokud by akcie HOECHSTu za nově emitované akcie R-P vyměnilo menší množství akcionářů než je 75%, veřejná nabídka R-P bude považována za neúspěšnou a ke spojení dle Smlouvy nedojde.
Posuzované spojení je svým charakterem na určitých výrobkových trzích spojením horizontálním, neboť společnosti R-P a HOECHST si na tuzemském trhu navzájem konkurovaly v dodávkách humánních léčiv, dodávkách přípravků na ochranu rostlin a v dodávkách chemických výrobků (práškové disperze pro stavební průmysl, silikonový kaučuk, silikonový kaučuk speciální).
V dodávkách chemických výrobků zůstane konkurence na tuzemském trhu nadále zachována v důsledku závazku spojovaných společností vůči EK-vyčlenit společnost Rhodia mimo skupinu spojeného podniku.
Na relevantních trzích přípravků na ochranu rostlin a jednodenních kuřat nosného typu, na nichž se hospodářské soutěže v ČR účastní pouze jedna ze spojovaných společností se dopady spojení neprojeví navýšením podílu spojeného podniku.
Na relevantních trzích na nichž se hospodářské soutěže v ČR účastní obě spojované společnosti dojde k navýšení dominantního podílu spojeného podniku, přičemž nejvýraznější účinek spojení se projeví na trhu fungicidů na ostatní plodiny a trhu fungicidů na řepku.
Na relevantním trhu regulátorů růstu aktivních na obiloviny získají společnosti spojením podíl těsně přes hranici 30% a tedy dominantní postavení na trhu.
Účinky tohoto spojení se na tuzemském trhu projeví rovněž ve zvýšení koncentrace největších soutěžitelů dodávajících přípravky na ochranu rostlin do ČR.
Z výše uvedeného vyplývá, že spojení zahraničních subjektů k němuž došlo v cizině se svými účinky projeví i na tuzemském trhu ;z uvedeného důvodu spojení uvedených podniků podléhá ve smyslu § 2 odst. 3 zákona řízení před úřadem .
V souvislosti s posuzováním účinků spojení oslovil úřad také nejvýznamnější konkurenty (zejména BASF, BAYER , Dow AgroSciences, ZENECA, Agrovita s.r.o., která zastupuje na tuz. trhu výrobky MAKHTESHIM-AGAN) spojovaných společností se žádostí o názor, zda v uvedeném spojení spatřují ohrožení svého postavení na trhu. Žádný z oslovených konkurentů se necítí posuzovaným spojením podniků ohrožen.
V další části se úřad zaměřil na posouzení hospodářských výhod spojení předložených spojovanými podniky ve vazbě na popsanou míru narušení hospodářské soutěže. Hospodářské výhody spojení
Podle § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska podpory technického a ekonomického rozvoje a přínosu pro spotřebitele následující výhody:
Spojení umožní AVENTISu soustředit investice do inovačního vývoje zejména v oblasti "life science".
Spojení komplexu prostředků na výzkum a vývoj umožní vytvořit předpoklad pro uvádění nových stále kvalitnějších produktů na trh tak, aby splňovaly stále přísnější podmínky ochrany životního prostředí.
AVENTIS bude působit také v oblasti genového inženýrství, pro jehož rozvoj je nezbytné dostatečné kapitálové zázemí, které spojením podniků bude získáno. Genové inženýrství skýtá možnost zabudování genů rezistence do jednotlivých odrůd, aby nebylo třeba používat některé přípravky (insekticidy a fungicidy). V konečném důsledku přispějí nové výrobky k odlehčení zátěže životního prostředí k níž dochází používáním chemických přípravků na ochranu rostlin.
Komplexnost nabídky výrobků spojeného podniku.
Posouzením výhod ve vazbě k míře narušení hospodářské soutěže, projevující se na tuzemském trhu v důsledku spojení uskutečněného v zahraničí, dospěl úřad k závěru, že výhody spojení převáží újmu, která narušením hospodářské soutěže vznikne. V celé oblasti "life science" působí silná konkurence, která vytváří tlak na vyšší efektivitu podnikání např.
i cestou spojování aktivit soutěžitelů. Úřad dospěl k závěru, že uvedené účinky spojení na tuzemském trhu budou vyváženy výhodami, na nichž v delším časovém horizontu bude participovat i spotřebitel.
Úřad v souladu s § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku
č. 34/99 ze dne 27.8.1999 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci udělení povolení ke spojení výše uvedených podniků s tím, že případné připomínky je možné zaslat úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. K uveřejněnému oznámení neobdržel úřad ve stanovené lhůtě žádnou připomínku.
Ve smyslu § 12 odst. 6 zákona, úřad umožnil, aby se zástupce účastníka řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení. a k výsledkům šetření dne 3.11.1999. Zástupce účastníka této možnosti nevyužil.
Na základě všech shora uvedených skutečností a po posouzení dopadů spojení na tuzemský trh úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku:
Podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů ode dne doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže -II. výkonného odboru . Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
pověřená řízením II. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží:
Mgr. Tomáš Čejchan
advokátní koncipient
Advokátní kancelář Glatzová & Co.
Husova 5
Betlémský palác
110 00 Praha 1