UOHS S086/0221
Rozhodnutí: OF/S086/022124/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-CALCADOS AZALÉIA S/A a MODITALIA Praha, spol. s r.o.
Účastníci CALCADOS AZALÉIA S/A, Rua Dr. Legendre 34, Parobé, 95630-000, Rio Grande do Sul (RS), Brazílie MODITALIA Praha, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 4. 7. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 86/02-2124/02 V Brně dne 17. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 86/02, zahájeném dne
29.3.2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost CALCADOS AZALÉIA S/A, se sídlem Rua Dr. Legendre 34, Parobé, 95630-000, Rio Grande do Sul (RS), Brazílie, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Karlem Zuskou, advokátem, se sídlem Václavské nám. 4, Praha 1, na základě plné moci ze dne 26.4.2002, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, kterou uzavřela společnostCALCADOS AZALÉIA S/A, se sídlem Rua Dr. Legendre 34, Parobé, 95630-000, Rio Grande do Sul (RS), Brazílie, jako nabyvatel, a pan Ciro Strina, bytem Viale Palladio 39, Verona, Itálie, jako převodce, v jejímž důsledku společnost CALCADOS AZALÉIA S/A, se sídlem Rua Dr. Legendre 34, Parobé, 95630-000, Rio Grande do Sul (RS), Brazílie, nabude 60% obchodní podíl ve společnosti MODITALIA Praha, spol. s r.o., se sídlem nám. U lípy svobody 4/12, Praha 10 Dubeč, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, smlouvy zakládající spojení a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 16/02 ze dne 17.4.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o převodu obchodního podílu (dále jen "smlouva"), kterou uzavřela společnostCALCADOS AZALÉIA S/A, se sídlem Rua Dr. Legendre 34, Parobé, 95630-000, Rio Grande do Sul (RS), Brazílie (dále jen "CALCADOS"), jako nabyvatel, a pan Ciro Strina, se sídlem Viale Palladio 39, Verona, Itálie (dále jen "převodce"), jako převodce, v jejímž důsledku společnost CALCADOS nabude 60% obchodní podíl ve společnosti MODITALIA Praha, spol. s r.o., se sídlem nám. U lípy svobody 4/12, Praha 10 Dubeč, (dále jen "MODITALIA"), a tím i přímou a výlučnou kontrolu ve společnosti MODITALIA.
Po realizaci převodu obchodního podílu mají společníci společnosti MODITALIA, tj. společnost CALCADOS, dále převodce a pan Pavel Podzemský, bytem Ústecká 2917, Dubeč, Česká Lípa, v úmyslu upravit poměr mezi výší vkladu a výší obchodního podílu pro jednotlivé společníky společnosti MODITALIA tak, že společnost CALCADOS bude vlastnit 85% obchodní podíl na společnosti MODITALIA, převodce bude vlastnit 10% obchodní podíl a pan Pavel Podzemský bude vlastnit 5% obchodní podíl na společnosti MODITALIA.
Společnost CALCADOS je akciovou společností, jejímž hlavním předmětem podnikání je výroba obuvi; kontroluje dalších 15 společností, a to především v Jižní Americe. V České republice dosud nepůsobí žádná z těchto dceřiných společností. Společnost CALCADOS prodává svoje výrobky prostřednictvím sítě jí vlastněných distribučních společností a prostřednictvím národních distribučních společností. V České republice společnost CALCADOS působí pouze nepřímo, prostřednictvím dovozů svých výrobků.
Společnost MODITALIA je z 80 % vlastněna převodcem, zbývající 20% obchodní podíl vlastní pan Pavel Podzemský. Společnost MODITALIA nekontroluje žádnou další společnost; zabývá se především distribucí obuvi v České a Slovenské republice.
Celkový celosvětový obrat společnosti CALCADOS činil v roce 2001 více než .. Kč, v České republice ve stejném roce pak společnost CALCADOS nedosáhla žádného obratu. Celkový celosvětový obrat a zároveň obrat dosažený na území České republiky společnosti MODITALIA v roce 2001 činil více než .. Kč. Je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Společnost CALCADOS je výrobcem vycházkové a sportovní obuvi, společnost MODITALIA je dovozcem a distributorem těchto výrobků v České republice, přičemž jediným dodavatelem obuvi pro společnost MODITALIA je právě společnost CALCADOS. Z hlediska výrobkového lze vymezit relevantní trh jako trh distribuce vycházkové a sportovní obuvi .
Z časového hlediska se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Geograficky je trh vymezen územím České republiky.
Společnost MODITALIA byla již před realizací posuzovaného spojení smluvním distributorem zboží, které vyrábí společnost CALCADOS. Na vymezeném relevantním trhu měla společnost MODITALIA v roce 2001 podíl nižší než %. Spojením dojde pouze ke změně majetkové účasti ve společnosti MODITALIA, nikoli k navýšení současného tržního podílu.
Na relevantním trhu distribuce vycházkové a sportovní obuvi jsou tržní podíly rozptýleny mezi velké množství konkurentů; dovoz obuvi ze zahraničí není omezen žádnými kvótami, ani jinými netarifními překážkami. Dovozní náklady tvoří přibližně 1,5 % z celkových nákladů na zboží. Celní zatížení představuje asi 3,4 % z ročního obratu.
Hlavní preferencí konečných spotřebitelů na relevantním trhu je cena zboží. Společnost MODITALIA dodává zboží prodejcům, kteří nejsou výhradními prodejci obuvi značky Azaléia (vyrobené společností CALCADOS), podíly zboží této značky v prodejnách odběratelů jsou nižší než 30 % z celého nabízeného sortimentu.
Po posouzení struktury spojením dotčených trhů, podílů spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, překážek vstupu dalších soutěžitelů na dotčené trhy, možnosti volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoje nabídky a poptávky na dotčených trzích a dalších skutečností, Úřad konstatuje, že navrhovaným spojením nevznikne dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Karel Zuska
advokátní kancelář Holec & partneři
Václavské nám. 4
110 00 Praha 1
Právní moc: 4.7.2002