UOHS S085/2008
Rozhodnutí: S085/2008/KS-07164/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů De Binckhorst Investment Company B.V./SUMMIT AUTO s.r.o.
Účastníci De Binckhorst Investment Company B.V. SUMMIT AUTO s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 11. 4. 2008

S 085/2008/KS-07164/2008/840
V Brně dne 7. dubna 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 085/2008, zahájeném dne 29. února 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti De Binckhorst Investment Company B.V., se sídlem Nizozemské království, ´s-Gravenhage, Binckhorstlaan 312-334, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Ing. Daliborem Vítkem, advokátem, se sídlem Praha 4, Pod Klaudiánkou 4a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu , která bude uzavřena mezi společnostmi De Binckhorst Investment Company B.V., se sídlem Nizozemské království, ´s-Gravenhage, Binckhorstlaan 312-334, jako nabyvatelem, a SUMMIT MOTORS CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Praha 9, Kolbenova 15, IČ: 40614671, jako převodcem, v jejímž důsledku společnost De Binckhorst Investment Company B.V. získá 100 % obchodní podíl ve společnosti SUMMIT AUTO s.r.o., se sídlem Praha 9, Kolbenova 15, IČ: 25619012, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/2008 ze dne 12. března 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu , která bude uzavřena mezi společnostmi De Binckhorst Investment Company B.V., se sídlem Nizozemské království, ´s-Gravenhage, Binckhorstlaan 312-334 (dále jen DBIC ), jako nabyvatelem, a SUMMIT MOTORS CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Praha 9, Kolbenova 15, IČ: 40614671 (dále jen SUMMIT MOTORS ), jako převodcem.
4. V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost DBIC 100% obchodní podíl ve společnosti SUMMIT AUTO s.r.o., se sídlem Praha 9, Kolbenova 15, IČ: 25619012 (dále jen SUMMIT AUTO ), a tím i možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost této společnosti. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost DBIC je nizozemskou společností holdingového typu, která působí prostřednictvím svých dceřiných společností na trhu v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku, a to v oblasti distribuce a prodeje automobilů, náhradních dílů, doplňků a příslušenství k nim, servisu a dalších činností souvisejících s distribucí a prodejem automobilů, a to zejména značek Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Ford, Volvo a Fiat.
7. Společnost DBIC je kontrolována společností Autobinck Holding N.V., jejíž hlavní činnost spočívá v poskytování expertních, informačních a finančních služeb v oblasti distribuce a prodeje automobilů, operativního leasingu, pojištění, účetních služeb, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, poradenských služeb v oblasti automobilového průmyslu a realitní činnosti.
8. Společnost DBIC kontroluje v České republice následující společnosti, které působí v oblasti distribuce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel (Hyundai, Mitsubishi) a prodeje nových i ojetých osobních a lehkých užitkových automobilů Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Ford, Volvo a Fiat, náhradních dílů a příslušenství a záručního a pozáručního servisu, operativního leasingu, pojištění, účetních služeb, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, poradenských služeb v oblasti automobilového průmyslu a realitní činnosti: M Motors CZ s.r.o., AB AUTO Brno, spol. s r.o., AUTO PALACE Spořilov s.r.o., AUTO PALACE BUTOVICE s.r.o., HYUNDAI Motor CZ s.r.o. a AUTO PALACE s.r.o.
9. Společnost Autobinck Holding N.V. v České republice dále kontroluje společnosti BUSINESS LEASE s.r.o. a PARTSPOINT k.s., jejichž předmětem činnosti je nákup a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, nákup a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu a operativní leasing.
10. Společnost SUMMIT AUTO působí v České republice v oblasti prodeje nových i ojetých osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel značky Nissan, dále v oblasti prodeje náhradních dílů a příslušenství k nim, a záručního a pozáručního servisu a pronájmu a půjčování movitých věcí.
11. Před uskutečněním spojení je společnost SUMMIT AUTO kontrolována společností SUMMIT MOTORS a sama nekontroluje žádné společnosti. Dopady spojení
12. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
13. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
14. Nabývaná společnost SUMMIT AUTO působí v České republice především v oblasti prodeje osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel značky Nissan. Dále se zabývá prodejem náhradních dílů a příslušenství k nim, poskytuje záruční a pozáruční servis. Rovněž společnost DBIC působí v uvedených oblastech, ovšem se zaměřením na značky Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Ford, Volvo a Fiat. Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy překrývají v oblasti prodeje automobilů, a to osobních a lehkých užitkových, náhradních dílů a příslušenství k automobilům a v oblasti poskytování servisních oprav automobilů.
15. Obecně je třeba oblast osobních automobilů členit na motorová vozidla nová a ojetá, přičemž v každé z uvedených oblastí je třeba pro účely distribuce a prodeje dále rozlišovat osobní automobily a lehké užitkové automobily [1] .
16. Osobní motorová vozidla je dále možno členit do takzvaných segmentů, resp. tříd, a to na základě kritérií, kterými jsou zejména rozvor a délka vozidla, typ a výkon motoru nebo typ karoserie. Osobní automobily lze obvykle nejpodrobněji rozřadit do následujících segmentů:
A: třída mini
B: třída malých vozidel
C: vozidla nižší střední třídy
D: vozidla střední třídy
E: vozidla vyšší střední třídy/vozidla třídy Executive
F: třída luxusních vozidel
S: třída sportovních vozidel
M: třída víceúčelových vozidel/vozidla třídy MPV
J: třída SUV (terénní vozidla včetně vozidel s náhonem na všechna kola).
17. Lehké užitkové automobily lze dále rozřadit do následujících segmentů: do 2 tun, do 3 tun a do 3,5 tun.
18. Hranice mezi jednotlivými segmenty nemusí být zcela jednoznačné. Dalšími převážně technickými faktory, které mohou modifikovat shora vymezené rozřazení dle jednotlivých tříd, mohou být např. počet míst k sezení, druh a rozsah nabízené výbavy, druh pohonu kol nebo velikost zavazadlového prostoru. V rozhodování zákazníka
při nákupu vozidla hrají nepochybně svoji úlohu i nabízená cena, bezpečnost, spolehlivost, zákaznická spokojenost a image značky.
19. Vzhledem k tomu, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic věcného relevantního trhu, bylo možno ponechat pro účely předmětného správního řízení otázku věcného vymezení relevantního trhu otevřenou.
20. Uvedené výrobky jsou nabízeny na celém území České republiky a mezi jednotlivými regiony v České republice neexistují významné rozdíly v jejich ceně. Otázku geografického vymezení relevantního trhu ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí rovněž otevřenou, a to ze stejných důvodů, které byly uvedeny v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
21. Tržní podíl společnosti DBIC v roce 2006 v České republice činil v oblasti nových osobních automobilů ...(obchodní tajemství)... %, v oblasti nových lehkých užitkových automobilů ...(obchodní tajemství)... %, v oblasti ojetých osobních automobilů ...(obchodní tajemství)... % a v oblasti ojetých lehkých užitkových automobilů ...(obchodní tajemství)... %. Společnost SUMMIT AUTO dosáhla v roce 2006 v České republice v oblasti nových osobních automobilů tržního podílu ...(obchodní tajemství)... %, v oblasti lehkých užitkových automobilů ...(obchodní tajemství)... %, v oblasti ojetých osobních automobilů ...(obchodní tajemství)... % a v oblasti ojetých lehkých užitkových automobilů ...(obchodní tajemství)... %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v žádné z uvedených oblastí tedy nepřesáhne ...(obchodní tajemství)... %.
22. Výše tržních podílů společnosti DBIC v roce 2006 nepřesáhla ani při možném nejužším vymezení jednotlivých oblastí ...(obchodní tajemství)... % a výše tržních podílů společnosti SUMMIT AUTO v roce 2006 nepřesáhla ani při možném nejužším vymezení jednotlivých oblastí ...(obchodní tajemství)... %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tedy nepřesáhne ...(obchodní tajemství)... %.
23. Dalšími oblastmi, v nichž se překrývají aktivity spojujících se soutěžitelů, jsou prodej příslušenství a náhradních dílů k motorovým vozidlům. Tyto činnosti jsou spojujícími se soutěžiteli poskytovány v souvislosti s jejich činností hlavní, kterou je prodej automobilů. Oblast prodeje náhradních dílů k motorovým vozidlům by bylo možno dále členit např. na náhradní díly originální, které se vyrábějí podle specifikací a výrobních norem poskytnutých výrobcem vozidel, které jsou stejné jako ty, které se používají pro výrobu komponentů, a na náhradní díly odpovídající kvality, které odpovídají kvalitě komponentů používaných pro montáž daného vozidla, ale nejsou vyráběny podle specifikací a výrobních norem poskytnutých výrobcem vozidel.
24. Rovněž v těchto oblastech bylo možno ponechat pro účely tohoto rozhodnutí otázku vymezení věcně relevantních trhů otevřenou, neboť ani v tomto případě zejména s ohledem na nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů nevzbuzuje předmětné spojení vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
25. Uvedené výrobky jsou nabízeny na celém území České republiky a mezi jednotlivými regiony v České republice neexistují významné rozdíly v jejich ceně. Otázku geografického vymezení relevantního trhu ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí rovněž otevřenou, a to ze stejných důvodů, které byly uvedeny v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
26. Výše tržních podílů společnosti DBIC v roce 2006 nepřesáhla ani při možném nejužším vymezení jednotlivých oblastí ...(obchodní tajemství)... % a společnosti SUMMIT AUTO ...(obchodní tajemství)... %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tedy nepřesáhne ...(obchodní tajemství)... %.
27. Oba spojující se soutěžitelé působí dále v oblasti poskytování servisu pro automobily. Záruční a pozáruční servis, který spojující se soutěžitelé poskytují v souvislosti s prodejem automobilů, je zaměřen na značky prodávané spojujícími se soutěžiteli. Jde tedy opět o činnosti navazující na činnost hlavní, kterou je prodej automobilů.
28. Rovněž oblast servisu by bylo možno dále členit např. podle toho, zda se jedná o servis záruční či pozáruční či podle značek automobilů, na které je poskytování servisních oprav zaměřeno. Rovněž z geografického hlediska by bylo možno provést podrobnější členění této oblasti např. v rámci krajů či okresů v závislosti na dojezdové vzdálenosti zákazníků. I v této oblasti však bylo možno ponechat pro účely tohoto rozhodnutí věcné i geografické vymezení relevantních trhů otevřené, neboť ani v tomto případě zejména s ohledem na nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů nevzbuzuje předmětné spojení vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
29. Výše tržních podílů společnosti DBIC v roce 2006 nepřesáhla ani při možném nejužším vymezení jednotlivých oblastí ...(obchodní tajemství)... % a společnosti SUMMIT AUTO ...(obchodní tajemství)... %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tedy nepřesáhne ...(obchodní tajemství)... %.
30. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména vzhledem k nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů a k nízkému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
31. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ing. Dalibor Vítek, advokát
Společná advokátní kancelář Vítek & Mrázek
Pod Klaudiánkou 4a
147 00 Praha 4
Právní moc: 11.4.2008.

[1] Např. rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitelů S 83/02- KIA Motors Deutschland/KIA Motors Czech ; obdobným způsobem postupovala Evropská komise v rozhodnutích M.182- Inchape/IEP ,M.1031- Jardine/Appleyard a M.1435- Ford/Jardine